6.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 154/7


Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.

(2019/C 154/06)

1.   

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do każdego przedsiębiorstwa, które chce zadeklarować wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów do obrotu w Unii w 2020 r. na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem”), a mianowicie do:

a)

producentów i importerów, dla których ustalono wartość odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1984 (2) (3);

b)

innych producentów i importerów, którzy w 2020 r. zamierzają wprowadzić do obrotu w Unii co najmniej 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla w wodorofluorowęglowodorach luzem.

2.   

Wodorofluorowęglowodory oznaczają substancje wymienione w sekcji 1 załącznika I do rozporządzenia lub mieszaniny zawierające jakiekolwiek z następujących substancji:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc lub HFC-43-10mee.

3.   

Wprowadzanie do obrotu tych substancji, z wyjątkiem zastosowań wymienionych w art. 15 ust. 2 lit. a)–f) rozporządzenia, lub całkowitej rocznej ilości tych substancji wynoszącej mniej niż 100 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie, podlega limitom ilościowym w systemie kontyngentów określonym w art. 15 i 16, a także w załącznikach V i VI do rozporządzenia.

4.   

Komisja przydziela kontyngenty zainteresowanym przedsiębiorstwom. W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Od dnia wystąpienia wodorofluorowęglowodory wprowadzone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie nie będą już objęte zakresem rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i nie będą wliczane do kontyngentów przydzielonych przez Komisję producentom i importerom (4).

5.   

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa oraz kontyngenty i wartości odniesienia są zapisywane w elektronicznym rejestrze HFC utworzonym na podstawie art. 17 rozporządzenia i udostępnianym za pomocą „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC” (5). Komisja Europejska traktuje jako poufne wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe.

6.   

W chwili dopuszczenia do swobodnego obrotu HFC importerzy muszą posiadać ważną rejestrację jako importerzy wodorofluorowęglowodorów luzem w rejestrze HFC dostępnym w internecie za pośrednictwem „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC” (6) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/661 (7). Taka rejestracja jest również uznawana za obowiązkową licencję na przywóz. Podobna licencja jest konieczna w przypadku wywozu HFC (8).

7.   

W jednolitym dokumencie administracyjnym (SAD) importerzy powinni być określeni jako „Odbiorca” (pole 8). Importerów zdecydowanie zachęca się do określenia ilości HFC w ekwiwalencie dwutlenku węgla w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu w jednolitym dokumencie SAD (pole 44), ponieważ może to w znacznym stopniu ułatwić odprawę celną towarów i ustalenie ich zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 517/2014.

Wyłącznie w odniesieniu do producentów i importerów, dla których ustalono wartość odniesienia, o której mowa w pkt 1 lit. a) niniejszego zawiadomienia:

8.

Przedsiębiorstwa te otrzymają 89 % z 63 % (tj. 56,07 %) ich odpowiedniej wartości odniesienia jako kontyngent na rok 2020 na podstawie art. 16 ust. 5 oraz załączników V i VI do rozporządzenia.

W odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) niniejszego zawiadomienia:

9.

Na podstawie załącznika VI do rozporządzenia suma kontyngentów przydzielonych na podstawie wartości odniesienia zgodnie z pkt 8 powyżej jest odejmowana od maksymalnej ilości dostępnej na 2020 r. w celu ustalenia ilości, jaka zostanie przydzielona z rezerwy.

10.

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać kontyngenty z rezerwy, muszą zastosować procedurę opisaną w pkt 11–14 niniejszego zawiadomienia.

11.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia przedsiębiorstwo musi posiadać ważny profil rejestrowy zatwierdzony przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/661, jako producent lub importer wodorofluorowęglowodorów w internetowym rejestrze HFC, dostępny za pośrednictwem „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC” (9). Aby zapewnić należyte rozpatrzenie wniosku o rejestrację, z uwzględnieniem ewentualnej konieczności uzyskania dodatkowych informacji, wniosek taki musi zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem okresu składania deklaracji tj. przed dniem 17 maja 2019 r. (zob. pkt 12). W przypadku wniosków otrzymanych po tym terminie nie można zagwarantować, że ostateczna decyzja w sprawie wniosku o rejestrację będzie mogła zostać podjęta przed upływem okresu składania deklaracji (zob. pkt 12). Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można znaleźć na stronie internetowej DG CLIMA (10).

12.

Przedsiębiorstwo musi złożyć deklarację w sprawie (dodatkowych) przewidywanych ilości na 2020 r. w elektronicznym rejestrze HFC dostępnym za pośrednictwem „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC” (11) w okresie składania deklaracji, tj. od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

13.

Komisja uzna za ważne wyłącznie należycie wypełnione deklaracje (dodatkowych) przewidzianych ilości niezawierające błędów i złożone terminowo do dnia 17 lipca 2019 r. do godz. 13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

14.

Na podstawie tych deklaracji Komisja przydzieli zainteresowanym przedsiębiorstwom kontyngenty zgodnie z art. 16 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia oraz załącznikami V i VI do rozporządzenia.

15.

Art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/661 stanowi, że do celów przydziału kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 wszystkie przedsiębiorstwa o tym samym beneficjencie rzeczywistym lub tych samych beneficjentach rzeczywistych uznaje się za jednego deklarującego zgodnie z art. 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia.

16.

Komisja powiadomi przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2020 za pośrednictwem rejestru HFC wchodzącego w skład „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC”.

17.

Samo zarejestrowanie się w rejestrze HFC za pośrednictwem „portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gas Portal) i systemu licencjonowania HFC” ani zadeklarowanie zamiaru wprowadzenia wodorofluorowęglowodorów do obrotu w roku 2020 nie uprawnia do wprowadzania wodorofluorowęglowodorów do obrotu w 2020 r.

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (Dz.U. L 287 z 4.11.2017, s. 4).

(3)  W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej decyzja (UE) 2017/1984 została zmieniona decyzją wykonawczą Komisji C(2018) 8801 final.

(4)  Zob. zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_pl

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/661 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zapewniające sprawne działanie elektronicznego rejestru kontyngentów na wprowadzanie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (Dz.U. L 112 z 26.4.2019, s. 11).

(8)  Zob. również art. 1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1375.

(9)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(10)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(11)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain