1.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 39/16


Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 39/10)

Państwo członkowskie

Francja

Trasy

Ajaccio–Paryż Orly

Ajaccio–Marsylia

Ajaccio–Nicea

Bastia–Paryż Orly

Bastia–Marsylia

Bastia–Nicea

Calvi–Paryż Orly

Figari–Paryż Orly

Calvi–Marsylia

Calvi–Nicea

Figari–Marsylia

Figari–Nicea

Pierwotna data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej

styczeń 1986 r.

Data wejścia w życie niniejszej zmiany

25 marca 2020 r.

Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznej

Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (uchwały z dnia 20 grudnia 2018 r. i 31 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Korsyki zatwierdzające nowy obowiązek użyteczności publicznej nałożony na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych między Paryżem (Orly), Marsylią i Niceą, z jednej strony, a Ajaccio, Bastią, Calvi i Figari, z drugiej strony, i przyjmująca zasadę przekazania obowiązku świadczenia usługi publicznej na obsługę połączenia lotniczego na Korsyce)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

Dyrektor

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCJA

Tel. +33 495237130

Faks +33 495201631

E-mail: jf.santoni@otc-corse.fr