Bruksela, dnia 31.1.2019

COM(2019) 35 final

2019/0016(NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 1 („decyzja w sprawie konwencji z Prüm”) została przyjęta w celu włączenia do ram prawnych Unii Europejskiej treści postanowień poprzedniej konwencji z Prüm w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją, która to konwencja została przyjęta przez siedem państw europejskich w dniu 27 maja 2005 r. W tym samym dniu Rada przyjęła również decyzję 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 2 („decyzja w sprawie wdrożenia decyzji z Prüm”), która ustanawia niezbędne przepisy techniczne w celu wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW.

Decyzja w sprawie konwencji z Prüm i decyzja w sprawie wdrożenia decyzji z Prüm mają na celu poprawę wymiany informacji między organami odpowiedzialnymi za prewencję kryminalną i wykrywanie przestępstw oraz zacieśnienie transgranicznej współpracy policyjnej i sądowej między państwami członkowskimi Unii. Decyzja w sprawie konwencji z Prüm zawiera między innymi przepisy przewidujące udzielanie sobie wzajemnie przez państwa członkowskie dostępu do zautomatyzowanych zbiorów analiz DNA, zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz danych rejestracyjnych pojazdów. Informacje uzyskane dzięki porównywaniu danych stworzą nowe możliwości, jeśli chodzi o metody dochodzeniowe, i tym samym odegrają kluczową rolę we wspieraniu organów ścigania i organów sądowych państw członkowskich.

W dniu 30 listopada 2009 r. Rada przyjęła decyzję ramową Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne 3 („decyzja kryminalistyczna”). W tej decyzji ramowej Rady określono wymogi dotyczące wymiany danych DNA i danych daktyloskopijnych w celu zapewnienia, aby wyniki czynności laboratoryjnych prowadzonych przez akredytowanych dostawców usług kryminalistycznych w jednym państwie członkowskim były uznawane przez organy odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie oraz ściganie za równie wiarygodne jak wyniki czynności laboratoryjnych prowadzonych przez dostawców usług kryminalistycznych akredytowanych na zgodność z EN ISO/IEC 17025 w jakimkolwiek innym państwie członkowskim.

W październiku 2015 r. Komisja przedstawiła Radzie zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do negocjacji dotyczących zawarcia umów z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, oraz decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, i załącznika do tej decyzji, wraz z załącznikiem (wytyczne negocjacyjne).

W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW, decyzji Rady 2008/616/WSiSW oraz załącznika do tej decyzji oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne. Negocjacje z obydwoma krajami zakończono pomyślnie parafowaniem umów w dniu 24 maja 2018 r.

Komisja uważa, że cele wyznaczone przez Radę w jej wytycznych negocjacyjnych zostały osiągnięte i że projekt Umowy może zostać przyjęty przez Unię.

Ta umowa międzynarodowa między UE a Liechtensteinem ma na celu usprawnienie i uproszczenie zautomatyzowanej wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich i tym państwem stowarzyszonym w celu pobudzenia międzynarodowej współpracy policyjnej. Możliwość uzyskania przez wszystkie państwa członkowskie dostępu do krajowych baz danych Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu 4 w odniesieniu do danych DNA, danych daktyloskopijnych i danych rejestracyjnych pojazdów, a także odwrotnie, jest niewątpliwie kluczowa dla wspierania i pobudzania transgranicznej współpracy policyjnej. Usprawnienie wymiany informacji związanych z ochroną porządku publicznego w celu utrzymania bezpieczeństwa w Unii Europejskiej nie może zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające osobno ze względu na charakter międzynarodowej przestępczości, która nie ogranicza się do granic UE.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Księstwo Liechtensteinu przystąpiło do umowy o uczestnictwie z dnia 26 października 2004 r. w drodze Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 5 . W związku z tym Księstwo Liechtensteinu przystąpiło do decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 6 , tzw. „inicjatywy szwedzkiej”, która stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen.

Inicjatywa szwedzka jest w pewnym zakresie powiązana z decyzją w sprawie konwencji z Prüm, ponieważ ustanawia przepisy, dzięki którym organy ścigania państw członkowskich i państw stowarzyszonych mogą prowadzić skuteczną wymianę istniejących informacji i danych wywiadowczych do celów prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych lub operacji wywiadowczych w sprawach karnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 inicjatywy szwedzkiej wniosek o informacje i dane wywiadowcze może zostać złożony w celu wykrycia przestępstwa, zapobieżenia mu lub ścigania go, jeżeli istnieją oparte na faktach przesłanki pozwalające przypuszczać, że stosowne informacje i dane wywiadowcze są dostępne w innym państwie członkowskim. Zautomatyzowana wymiana informacji na mocy decyzji w sprawie konwencji z Prüm jest odpowiednia do ustalenia takich przesłanek faktycznych.

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 603/2013 7 , przed złożeniem wniosku o dostęp do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, państwa członkowskie muszą najpierw sprawdzić bazy daktyloskopijne dostępne na mocy prawa krajowego i porównać zbiór danych daktyloskopijnych z zautomatyzowanymi bazami daktyloskopijnymi innych państw członkowskich na podstawie decyzji w sprawie konwencji z Prüm. Państwa członkowskie, które nie dokonają takiego sprawdzenia i tym samym nie spełnią obowiązkowego warunku wstępnego, nie będą mogły złożyć wniosku o dostęp do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umów między Unią, z jednej strony, a Danią, Islandią, Norwegią, Szwajcarią i Liechtensteinem, z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w procedurze porównywania i przesyłania danych na potrzeby ochrony porządku publicznego ustanowionej w rozdziale VI rozporządzenia (UE) nr 603/2013.

Umowa międzynarodowa między Unią a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej i decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, została zawarta dnia 26 lipca 2010 r.

Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 8 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te państwa członkowskie powiadamiają o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszego wniosku dotyczącego decyzji Rady w ciągu trzech miesięcy od jego przyjęcia przez Komisję.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 9 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawą prawną niniejszego wniosku dotyczącego decyzji Rady jest art. 82 ust. 1 lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a), w związku z art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej cele przedmiotowej umowy mogą zostać osiągnięte jedynie na poziomie Unii.

Proporcjonalność

W celu pobudzenia współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie, niezwykle ważne jest, aby wszyscy uczestnicy wymiany danych na podstawie ram z Prüm stosowali te same standardy i wymogi techniczne, proceduralne i w zakresie ochrony danych, aby umożliwić szybką, skuteczną i dokładną wymianę informacji. Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności, ponieważ nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów skutecznego udziału Księstwa Liechtensteinu w decyzjach Prüm i decyzji kryminalistycznej.

Wybór instrumentu

Zgodnie z art. 218 ust. 5 TFUE do podpisania Umowy wymagana jest decyzja upoważniająca Rady.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Rada była informowana o przebiegu negocjacji, zasięgano także jej opinii na forum stosownej grupy roboczej Rady (DAPIX). Parlament Europejski (komisja LIBE) został poinformowany.

Prawa podstawowe

Umowa jest w pełni zgodna z prawami podstawowymi i zasadami ochrony danych określonymi w decyzji w sprawie konwencji z Prüm (rozdział 6).

4.WPŁYW NA BUDŻET

Motyw 8 Umowy stanowi, że Księstwo Liechtensteinu powinno ponieść koszty poniesione przez jego władze w związku ze stosowaniem Umowy. W art. 1 ust. 1 Umowy wymieniono mające zastosowanie artykuły decyzji w sprawie konwencji z Prüm, w tym art. 34, który stanowi, że każde państwo członkowskie ponosi koszty operacyjne poniesione przez jego organy w związku ze stosowaniem decyzji. Art. 1 ust. 4 nakłada na państwa członkowskie podobny obowiązek w odniesieniu do decyzji kryminalistycznej. Wniosek nie ma zatem wpływu na budżet Unii.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Wdrożenie, w tym wcześniejsza ocena dokonana przez Radę i państwa członkowskie, powiadomienia i oświadczenia są opisane w art. 8 Umowy.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

W Umowie wymieniono przepisy decyzji w sprawie konwencji z Prüm, decyzji w sprawie wdrożenia decyzji z Prüm oraz decyzji kryminalistycznej, które będą miały zastosowanie wobec Księstwa Liechtensteinu po wejściu w życie Umowy.

Umowa zawiera także postanowienia dotyczące jednolitego stosowania (art. 3), rozstrzygania sporów (art. 4), zmian (art. 5), powiadomień i oświadczeń (art. 8). Umawiające się Strony uzgadniają, że wspólny przegląd Umowy zostanie dokonany nie później niż pięć lat od daty jej wejścia w życie (art. 6). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony; jedna z Umawiających się Stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie (art. 10).

2019/0016 (NLE)

Wniosek

DECYZJA RADY

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 82 ust. 1 lit. d) oraz art. 87 ust. 2 lit. a), w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W dniu 10 czerwca 2016 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 10 , decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 11 , w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne 12 („Umowa”).

(2)Negocjacje zakończono pomyślnie parafowaniem Umowy w dniu 24 maja 2018 r.

(3)Usprawnienie wymiany informacji związanych z ochroną porządku publicznego w celu utrzymania bezpieczeństwa w Unii nie może zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające osobno ze względu na charakter międzynarodowej przestępczości, która nie ogranicza się do granic Unii. Umożliwienie wszystkim państwom członkowskim i Księstwu Liechtensteinu wzajemnego dostępu do krajowych baz danych dotyczących zbiorów analiz DNA, systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz danych rejestracyjnych pojazdów ma kluczowe znaczenie dla wspierania transgranicznej współpracy organów ścigania.

(4)[Zgodnie z art. 3 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te dwa państwa członkowskie powiadomiły o chęci uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.]

(5)Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(6)Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, a załączone oświadczenie powinno zostać zatwierdzone.

(7)W Umowie przewidziano tymczasowe stosowanie niektórych jej postanowień. Postanowienia te należy stosować tymczasowo w oczekiwaniu na zakończenie procedury oficjalnego zawarcia Umowy i jej wejścia w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne („Umowa”), z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst Umowy, która ma zostać podpisana, dołączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Sekretariat Generalny Rady ustanawia instrument przekazujący pełne uprawnienia do podpisania Umowy, z zastrzeżeniem jej zawarcia, osobie wskazanej lub osobom wskazanym przez negocjatora Umowy.

Artykuł 3

Zatwierdza się w imieniu Unii oświadczenie dołączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Art. 5 ust. 1 i 2 Umowy stosuje się tymczasowo, zgodnie z art. 8 ust. 3 Umowy, począwszy od dnia jej podpisania, do czasu jej wejścia w życie.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

(1)    Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.
(2)    Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12.
(3)    Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 14.
(4)    Liechtenstein nie ma odrębnych baz danych i korzysta z baz danych Szwajcarii.
(5)    Dz.U. L 160 z 18.6.2011, s. 21.
(6)    Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.
(7)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 1).
(8)    Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 295.
(9)    Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 299.
(10)    Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1).
(11)    Decyzja Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 12).
(12)    Decyzja ramowa Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (Dz.U. L 322 z 9.12.2009, s. 14).

Bruksela, dnia 31.1.2019

COM(2019) 35 final

ZAŁĄCZNIK

do

wniosku dotyczącego decyzji Rady

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne


UMOWA

między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, z drugiej strony, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

ZDECYDOWANE usprawnić współpracę policyjną i sądową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Księstwem Liechtensteinu, nie naruszając przepisów o ochronie swobody jednostki,

ZWAŻYWSZY, że w obecnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami, w szczególności w stosunkach regulowanych Umową między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie włączenia Księstwa Liechtensteinu we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, dużą rolę odgrywa ścisła współpraca w zwalczaniu przestępczości,

PODKREŚLAJĄC, że Umawiające się Strony mają wspólny interes w tym, by współpraca policyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Księstwem Liechtensteinu była skuteczna, sprawna i zgodna z podstawowymi zasadami ich systemów prawnych oraz z prawami jednostki i zasadami europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r.,

ŚWIADOME, że decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera już przepisy, dzięki którym organy ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej i Księstwa Liechtensteinu mogą szybko i skutecznie wymieniać informacje i dane wywiadowcze w celu prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych lub operacji wywiadowczych w sprawach karnych,

ŚWIADOME, że dla pogłębienia współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie podstawowe znaczenie ma możliwość dokonywania szybkiej i skutecznej wymiany dokładnych informacji. W tym celu należy wprowadzić procedury sprzyjające szybkim, skutecznym i niedrogim sposobom wymiany danych. Aby umożliwić wspólne wykorzystywanie danych, należy w tych procedurach określić odpowiednie zakresy odpowiedzialności i przewidzieć właściwe gwarancje dokładności i bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania i przechowywania, a także warunki rejestrowania wymian danych i ograniczenia w wykorzystywaniu wymienianych informacji,

ZAZNACZAJĄC, że niniejsza Umowa zawiera w związku z tym postanowienia oparte na najważniejszych przepisach decyzji Rady 2008/615/WSiSW, decyzji Rady 2008/616/WSiSW i załącznika do tej decyzji oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW i że postanowienia te służą usprawnieniu wymiany informacji oraz umożliwią państwom członkowskim Unii Europejskiej i Księstwu Liechtensteinu wzajemne udzielanie dostępu do swoich zautomatyzowanych zbiorów analiz DNA, zautomatyzowanych systemów identyfikacji daktyloskopijnej oraz danych rejestracyjnych pojazdów. W przypadku danych zawartych w krajowych zbiorach analiz DNA oraz zautomatyzowanych systemach identyfikacji daktyloskopijnej system trafieniowy powinien pozwolić państwu przeszukującemu dane występować, na kolejnym etapie, do państwa zarządzającego zbiorem o konkretne odnośne dane osobowe oraz, w razie konieczności, o uzupełniające informacje przy zastosowaniu procedur wzajemnej pomocy, w tym procedur przyjętych na podstawie decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW,

ZWAŻYWSZY, że postanowienia te przyspieszyłyby znacząco obowiązujące procedury umożliwiając państwom członkowskim i Księstwu Liechtensteinu stwierdzenie, czy inne państwo dysponuje potrzebnymi informacjami, i jeżeli tak – które to jest państwo,

ZWAŻYWSZY, że transgraniczne porównywanie danych nada nowy wymiar zwalczaniu przestępczości. Informacje uzyskane dzięki porównywaniu danych stworzą nowe możliwości, jeśli chodzi o metody dochodzeniowe, i tym samym odegrają kluczową rolę we wspieraniu krajowych organów ścigania i organów sądowych,

ZWAŻYWSZY, że przepisy te są uwarunkowane połączeniem krajowych baz danych w sieć,

ZWAŻYWSZY, że pod pewnymi warunkami państwa powinny być w stanie dostarczać danych osobowych i nieosobowych, tak aby usprawnić wymianę informacji na potrzeby prewencji kryminalnej, ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego w związku z międzynarodowymi imprezami na dużą skalę,

ŚWIADOME, że oprócz usprawnienia wymiany informacji istnieje potrzeba uregulowania pozostałych form bliższej współpracy organów policyjnych, w szczególności wspólnych interwencji w zakresie bezpieczeństwa (np. wspólnych patroli),

ZWAŻYWSZY, że system trafieniowy tworzy strukturę porównywania anonimowych profili, w ramach której wymiana dodatkowych danych osobowych następuje dopiero po uzyskaniu trafienia, a dostarczanie i otrzymywanie tych danych podlega prawu krajowemu, w tym przepisom o pomocy prawnej. Taki mechanizm gwarantuje odpowiedni system ochrony danych rozumiany w ten sposób, że dostarczanie danych osobowych innemu państwu wymaga zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych przez państwo je otrzymujące,

ZWAŻYWSZY, że Księstwo Liechtensteinu powinno ponieść koszty poniesione przez jego władze w związku ze stosowaniem niniejszej Umowy,

UZNAJĄC, że akredytacja dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne jest ważnym krokiem w kierunku bezpieczniejszej i bardziej skutecznej wymiany danych kryminalistycznych, Księstwo Liechtensteinu przestrzega niektórych przepisów decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW,

ZWAŻYWSZY, że przetwarzanie danych osobowych przez władze Księstwa Liechtensteinu do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania oraz ścigania na mocy niniejszej Umowy powinno podlegać normom ochrony danych osobowych na mocy jego prawa krajowego, które jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,

OPIERAJĄC SIĘ na wzajemnym zaufaniu, które istnieje między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Księstwem Liechtensteinu, jeśli chodzi o strukturę i funkcjonowanie ich systemów sądowych,

MAJĄC NA UWADZE fakt, że na mocy umowy między Konfederacją Szwajcarską a Księstwem Liechtensteinu dotyczącej współpracy w ramach szwajcarskiego systemu informacyjnego danych daktyloskopijnych i profili DNA, kraje te mają wspólną bazę danych i systemy na potrzeby wymiany informacji, odpowiednio danych daktyloskopijnych i danych DNA,

UZNAJĄC, że postanowienia konwencji dwu- i wielostronnych nadal mają zastosowanie we wszystkich kwestiach nieobjętych niniejszą Umową,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i cel Umowy

1.    Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przepisy art. 1–24, art. 25 ust. 1, art. 26–32 i art. 34 decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, mają zastosowanie w stosunkach dwustronnych między Księstwem Liechtensteinu a każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.    Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przepisy art. 1–19 i art. 21 decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji z wyjątkiem jego rozdziału 4 pkt 1, mają zastosowanie w stosunkach, o których mowa w ust. 1.

3.    Oświadczenia państw członkowskich składane zgodnie z decyzjami Rady 2008/616/WSiSW i 2008/615/WSiSW mają również zastosowanie do stosunków tych państw z Księstwem Liechtensteinu.

4.    Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy przepisy art. 1–5 oraz art. 6 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne mają zastosowanie w stosunkach, o których mowa w ust. 1.

Artykuł 2

Definicje

1.    „Umawiające się Strony” oznaczają Unię Europejską oraz Księstwo Liechtensteinu.

2.    „Państwo członkowskie” oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej.

3.    „Państwo” oznacza państwo członkowskie lub Księstwo Liechtensteinu.

Artykuł 3

Jednolite stosowanie i jednolita wykładnia

1.    Aby osiągnąć cel polegający na jak najbardziej jednolitym stosowaniu i jednolitej wykładni przepisów, o których mowa w art. 1, Umawiające się Strony nieustannie śledzą rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz orzecznictwa właściwych sądów Księstwa Liechtensteinu odnoszącego się do tych przepisów. W tym celu zostaje utworzony mechanizm zapewniający regularne wzajemne przekazywanie sobie wyżej wymienionego orzecznictwa.

2.    Księstwo Liechtensteinu jest upoważnione do przedłożenia Trybunałowi Sprawiedliwości pism procesowych lub uwag na piśmie w przypadku, gdy sąd państwa członkowskiego wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni przepisów, o których mowa w art. 1.

Artykuł 4

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory między Księstwem Liechtensteinu a państwem członkowskim dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy albo któregokolwiek z przepisów, o których mowa w art. 1, a także zmian dotyczących tych przepisów, mogą zostać przedstawione przez stronę sporu na posiedzeniu przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Księstwa Liechtensteinu, mając na uwadze szybkie ich rozstrzygnięcie.

Artykuł 5

Zmiany

1.    W przypadku gdy konieczna okaże się zmiana przepisów, o których mowa w art. 1, Unia Europejska niezwłocznie informuje o tym Księstwo Liechtensteinu i przyjmuje jego ewentualne uwagi.

2.    Unia Europejska powiadamia Księstwo Liechtensteinu o wszelkich zmianach przepisów, o których mowa w art. 1, niezwłocznie po przyjęciu tych zmian.

Księstwo Liechtensteinu niezależnie decyduje, czy zaakceptować treść danej zmiany i dokonać jej transpozycji do swojego wewnętrznego porządku prawnego. Unia Europejska zostaje powiadomiona o tej decyzji w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia o zmianie.

3.    Jeśli treść zmiany może stać się wiążąca dla Księstwa Liechtensteinu dopiero po spełnieniu wymogów konstytucyjnych, Księstwo Liechtensteinu informuje o tym Unię Europejską w momencie powiadomienia o zmianie. Księstwo Liechtensteinu niezwłocznie informuje na piśmie Unię Europejską o spełnieniu wszystkich wymogów konstytucyjnych. W przypadku gdy referendum nie jest wymagane, powiadomienie następuje natychmiast po upływie terminu przeprowadzenia referendum. Jeśli referendum jest wymagane, Księstwu Liechtensteinu przysługuje okres maksymalnie osiemnastu miesięcy na dokonanie powiadomienia, licząc od dnia powiadomienia przez Unię Europejską. Od daty określonej jako dzień wejścia w życie danej zmiany względem Księstwa Liechtensteinu i do momentu poinformowania przez niego o spełnieniu wymogów konstytucyjnych Księstwo Liechtensteinu w miarę możliwości stosuje tę zmianę tymczasowo.

4.    Jeżeli Księstwo Liechtensteinu nie akceptuje zmiany, niniejsza Umowa zostaje zawieszona. Zwołuje się posiedzenie Umawiających się Stron w celu przeanalizowania wszelkich możliwości zapewnienia dalszego funkcjonowania niniejszej Umowy, w razie potrzeby uwzględniając równoważność ustawodawstw. Zawieszenie zostaje cofnięte, gdy tylko Księstwo Liechtensteinu poinformuje, że zaakceptowało zmianę, lub jeżeli Umawiające się Strony postanawiają, że przywracają stosowanie niniejszej Umowy.

5.    Jeżeli po upływie okresu sześciomiesięcznego zawieszenia Umawiające się Strony nie postanowią o przywróceniu stosowania Umowy, niniejsza Umowa przestaje obowiązywać.

6.    Ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do zmian wprowadzonych do rozdziałów 3, 4 i 5 decyzji Rady 2008/615/WSiSW ani do art. 17 decyzji Rady 2008/616/WSiSW, co do których to zmian Księstwo Liechtensteinu zgłasza Unii Europejskiej swój brak akceptacji i przedstawia odpowiednie uzasadnienie. W tym przypadku i bez uszczerbku dla art. 10 odnośne przepisy w wersji sprzed zmiany mają nadal zastosowanie w stosunkach między Księstwem Liechtensteinu a państwami członkowskimi.

Artykuł 6

Przegląd

Umawiające się Strony uzgadniają, że wspólny przegląd niniejszej Umowy zostanie dokonany nie później niż pięć lat od daty jej wejścia w życie. Przegląd ten dotyczy zwłaszcza praktycznego wprowadzania Umowy w życie, jej wykładni oraz zmian w Umowie i obejmuje też takie kwestie jak konsekwencje rozwoju Unii Europejskiej w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 7

Związek z innymi aktami

1.    Księstwo Liechtensteinu może nadal stosować dwu- lub wielostronne umowy lub konwencje dotyczące współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi, obowiązujące w dniu zawarcia niniejszej Umowy, o ile takie umowy lub konwencje nie są niezgodne z celami niniejszej Umowy. Księstwo Liechtensteinu powiadamia Unię Europejską o istnieniu jakichkolwiek umów lub konwencji, które nadal będą stosowane.

2.    Po wejściu w życie niniejszej Umowy Księstwo Liechtensteinu może zawierać lub wprowadzać w życie inne dwu- lub wielostronne umowy lub konwencje dotyczące współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi, o ile takie umowy lub konwencje przewidują rozszerzenie celów niniejszej Umowy. Księstwo Liechtensteinu powiadamia Unię Europejską o wszelkich nowych umowach lub konwencjach w terminie trzech miesięcy od dnia ich podpisania lub – w przypadku aktów podpisanych przed wejściem w życie niniejszej Umowy – w terminie trzech miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

3.    Umowy i konwencje, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mogą wpływać na stosunki z państwami członkowskimi, które nie są stronami takich umów lub konwencji.

4.    Niniejsza Umowa nie narusza istniejących umów dotyczących wzajemnej pomocy prawnej lub wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

Artykuł 8

Powiadomienia, oświadczenia i wejście w życie

1.    Umawiające się Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu procedur wymaganych do wyrażenia zgody na związanie się zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy.

2.    Unia Europejska może wyrazić zgodę na związanie się zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy, nawet jeżeli decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, przekazywanych lub przekazanych na podstawie decyzji Rady 2008/615/WSiSW, nie zostały jeszcze podjęte w stosunku do wszystkich państw członkowskich.

3.    Artykuł 5 ust. 1 i 2 stosuje się tymczasowo od daty podpisania niniejszej Umowy.

4.    W odniesieniu do zmian przyjętych po podpisaniu niniejszej Umowy, ale przed jej wejściem w życie, okres trzech miesięcy, o którym mowa w ostatnim zdaniu w art. 5 ust. 2, rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.

5.    Przy okazji powiadomienia na mocy ust. 1 lub w terminie późniejszym, jeśli został on ustalony, Księstwo Liechtensteinu składa oświadczenia przewidziane w niniejszej Umowie.

6.    Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po dniu ostatniego powiadomienia na mocy ust. 1.

7.    Dostarczanie danych osobowych przez państwa członkowskie i Księstwo Liechtensteinu na mocy niniejszej Umowy nie może się rozpocząć, dopóki przepisy rozdziału 6 decyzji Rady 2008/615/WSiSW nie zostaną wdrożone do prawa krajowego państw uczestniczących w dostarczaniu tych danych.

8.    Aby sprawdzić, czy w Księstwie Liechtensteinu dokonano tego wdrożenia, przeprowadzone zostaną wizyta oceniająca oraz operacja pilotażowa zgodnie z warunkami i ustaleniami możliwymi do zaakceptowania przez Księstwo Liechtensteinu, podobnymi do tych, którym podlegają państwa członkowskie na mocy rozdziału 4 załącznika do decyzji Rady 2008/616/WSiSW.

Na podstawie sprawozdania z oceny ogólnej i podejmując te same kroki, jak w przypadku uruchamiania zautomatyzowanej wymiany danych w państwach członkowskich, Rada wyznaczy datę lub daty, od której (których) państwa członkowskie będą mogły przekazywać Księstwu Liechtensteinu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową.

9.    Księstwo Liechtensteinu wykonuje i stosuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Księstwo Liechtensteinu przekazuje Komisji Europejskiej tekst podstawowych przepisów przyjętych w dziedzinie objętej dyrektywą.

10.    Księstwo Liechtensteinu wykonuje i stosuje przepisy decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW, o których mowa w art. 1 ust. 4. Księstwo Liechtensteinu przekazuje Komisji Europejskiej tekst podstawowych przepisów przyjętych w dziedzinie objętej decyzją ramową Rady.

11.    Właściwe organy Księstwa Liechtensteinu nie mogą stosować przepisów rozdziału 2 decyzji Rady 2008/615/WSiSW dopóki Księstwo Liechtensteinu nie dokona transpozycji i zastosowania środków, o których mowa w ust. 9 i 10.

Artykuł 9

Przystąpienie nowych państw

Przystąpienie nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej powoduje, że na mocy niniejszej Umowy powstają prawa i zobowiązania między nowymi państwami członkowskimi a Księstwem Liechtensteinu.

Artykuł 10

Wypowiedzenie

1.    Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie przez którąkolwiek z Umawiających się Stron.

2.    Wypowiedzenie niniejszej Umowy zgodnie z ust. 1 staje się skuteczne sześć miesięcy od daty złożenia wypowiedzenia.

Sporządzono w INSERT w dniu DATE w dwóch egzemplarzach w każdym z następujących języków: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, rumuńskim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

W imieniu Unii Europejskiej

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

OŚWIADCZENIE, KTÓRE MA ZOSTAĆ PRZYJĘTE PRZY PODPISYWANIU UMOWY

Unia Europejska i Księstwo Liechtensteinu, Umawiające się Strony umowy w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, decyzji Rady 2008/616/WSiSW w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej, w tym załącznika do tej decyzji, oraz decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne (zwanej dalej „Umową”),

oświadczają:

Prowadzenie wymiany danych DNA, danych daktyloskopijnych i danych rejestracyjnych pojazdów wymaga zgodnie z niniejszą Umową, by Księstwo Liechtensteinu nawiązało dwustronne stosunki z każdym z państw członkowskich w odniesieniu do każdej z tych kategorii danych.

Aby ułatwić to zadanie, Księstwu Liechtensteinu przekazuje się wszystkie dostępne dokumenty, oprogramowanie oraz listę przydatnych kontaktów. Księstwo Liechtensteinu będzie miało możliwość ustanawiania nieformalnych partnerstw z państwami członkowskimi, które już uruchomiły takie wymiany, mając na uwadze wymianę nabytych doświadczeń i uzyskanie pomocy praktycznej i technicznej. Warunki takiego partnerstwa zostaną ustalone w drodze bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi państwami członkowskimi.

Eksperci Liechtensteinu mogą w każdym momencie skontaktować się z prezydencją Rady, z Komisją Europejską lub z uznanymi ekspertami w tych dziedzinach, w celu uzyskania informacji, wyjaśnień lub innego rodzaju pomocy. Podobnie Komisja, w przypadkach gdy będzie kontaktować się z przedstawicielami państw członkowskich podczas przygotowywania wniosków lub komunikatów, skorzysta z okazji, by skontaktować się także z Księstwem Liechtensteinu.

Eksperci Liechtensteinu mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach, na których eksperci z państw członkowskich omawiają w Radzie aspekty techniczne mające bezpośrednie znaczenie dla prawidłowego stosowania wymienionych wyżej decyzji Rady i rozwijania ich treści.

ZAŁĄCZNIK […]