11.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 307/7


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 307/06)

1.   

W dniu 2 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München („Munich Re”, Niemcy),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF”), kontrolowane przez DIF Management Holding BV (Niderlandy),

Green Investment Group Limited („GIG”, Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Macquarie Group (Australia),

Covanta Holding Corporation („Covanta”, Stany Zjednoczone),

Covanta Europe Assets Limited („zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie”, Irlandia).

Przedsiębiorstwa Munich Re, DIF, GIG i Covanta przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad zakładem wytwarzania energii z odpadów w Dublinie. Zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie jest obecnie wspólnie kontrolowany przez przedsiębiorstwa DIF, GIG i Covanta.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Munich Re prowadzi działalność głównie w branży reasekuracji i ubezpieczeń,

DIF jest funduszem inwestycji infrastrukturalnych,

GIG specjalizuje się w inwestycjach w zieloną infrastrukturę, w realizacji projektów, a także w zarządzaniu portfelami i w związanych z tym udogodnieniach,

Covanta operuje głównie w branży utylizacji odpadów i w sektorze energetycznym,

zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie działa w branży utylizacji odpadów i wytwarzania energii elektrycznej.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9523 – Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.