Bruksela, dnia 27.9.2019

COM(2019) 437 final

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wykonywania uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, powierzonych Komisji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008

1.1.Wprowadzenie

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 1 ustanowiono warunki, zgodnie z którymi działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych i niektórych produktów spożywczych wytworzonych w oparciu o produkty rolne, prowadzone na rynku wewnętrznym lub w państwach trzecich, mogą być finansowane w całości lub częściowo z budżetu Unii.

W art. 5 ust. 2 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających wykaz produktów zamieszczony w załączniku I poprzez dodanie do niego produktów spożywczych w celu uwzględnienia zmina rynku.

W art. 7 ust. 2 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających szczególne warunki składania programów przez organizacje inicjujące, grupy i organy. Warunki te powinny, w szczególności, zagwarantować, że te organizacje, grupy i organy są reprezentatywne, a skala programu jest znacząca.

 W art. 11 ust. 1 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe warunki kwalifikowalności w przypadku programów prostych.

W art. 13 ust. 1 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych określających warunki przeprowadzania procedury konkursowej w celu wyłonienia organów wdrażających.

W art. 15 ust. 8 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących szczegółowych warunków kwalifikowalności z funduszy Unii dla kosztów działań informacyjnych i promocyjnych oraz, w razie konieczności, kosztów administracyjnych i kosztów personelu.

W art. 29 ust. 2 uprawniono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu zapewnienia płynnego przejścia od stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 3/2008 do stosowania przepisów rozporządzenia (UE) nr 1144/2014.

1.2.Podstawa prawna

Sprawozdanie jest wymagane na podstawie art. 22 ust. 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 8 i art. 29 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 24 listopada 2014 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

1.3.Wykonywanie przekazanych uprawnień

Komisja przyjęła jeden akt delegowany na podstawie art. 7 ust. 2, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 8: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 2 . Ten akt delegowany określa warunki, na jakich organizacja inicjująca może złożyć wniosek dotyczący programu prostego i programu, w którym uczestniczy wiele państw, w tym wymóg, zgodnie z którym wspomniane organizacje są reprezentatywne dla danego sektora lub produktu. Stanowi on, że programy proste powinny mieć znaczącą skalę, aby zostać zakwalifikowane, i doprecyzowuje tę kwestię. W akcie delegowanym określono także kryteria wyboru organów realizujących programy proste oraz zdefiniowano koszty kwalifikowalne.

Zgodnie ze wspólnym porozumieniem w sprawie aktów delegowanych 3 przeprowadzono konsultacje z ekspertami z państw członkowskich w ramach Grupy Ekspertów ds. Horyzontalnych Zagadnień Dotyczących WPR – Podgrupa ds. Uproszczenia. W dniu 13 kwietnia 2015 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1829, które zostało zgłoszone Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Ani Parlament Europejski, ani Rada nie wniosły sprzeciwu wobec przekazanego rozporządzenia delegowanego. Po upływie terminu dwóch miesięcy rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 266 z dnia 13 października 2015 r. i weszło w życie dnia 20 października 2015 r.

Uprawnienia określone w art. 5 ust. 2 i art. 29 ust. 2 nie zostały wykorzystane, ponieważ Komisja nie stwierdziła potrzeby dodania produktów spożywczych do wykazu produktów zamieszczonego w załączniku I ani potrzeby ustanowienia przepisów przejściowych między starym i nowym rozporządzeniem.

Komisja nie zamierza wykorzystywać uprawnień w najbliższej przyszłości, ale nie można wykluczyć, że stanie się to konieczne.

1.4.Wnioski

Komisja prawidłowo wykonała przekazane jej uprawnienia. Nie można wykluczyć, że uprawnienia staną się w przyszłości konieczne.

Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zapoznanie się z niniejszym sprawozdaniem.

(1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).
(2)    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 3.
(3)    Wspólne porozumienie w sprawie aktów delegowanych z 2011 r. (nieopublikowane).