1.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 258/2


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2019/28)

(2019/C 258/02)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 16 lipca 2019 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Przewodniczącego Rady Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady z dnia 9 lipca 2019 r. dotyczącego mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego (1).

Właściwość Rady Prezesów EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.

Zalecenie Rady, które zostało przedstawione Radzie Europejskiej i które jest przedmiotem konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Radą Prezesów EBC, zawiera rekomendację, aby Christine LAGARDE została mianowana prezesem EBC na okres ośmiu lat ze skutkiem od dnia 1 listopada 2019 r.

2.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że zgłoszona kandydatka jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu.

3.

Rada Prezesów EBC nie wyraża zastrzeżeń co do zalecenia Rady dotyczącego mianowania Christine LAGARDE prezesem EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 25 lipca 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. C 235 z 12.7.2019, s. 1.