4.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 437/29


KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH

Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

(2018/C 437/06)

Artykuł 107 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Okres odniesienia: październik 2018 r.

Okres zastosowania: styczeń, luty, marzec 2019 r.

10-2018

EUR

BGN

CZK

DKK

HRK

HUF

PLN

1 EUR =

1

1,95580

25,8194

7,45974

7,42451

323,843

4,30460

1 BGN =

0,511300

1

13,2015

3,81416

3,79615

165,581

2,20094

1 CZK =

0,0387305

0,0757491

1

0,288920

0,287555

12,5426

0,166719

1 DKK =

0,134053

0,262181

3,46117

1

0,99528

43,4121

0,577044

1 HRK =

0,134689

0,263425

3,47760

1,004746

1

43,6182

0,579782

1 HUF =

0,00308791

0,00603934

0,0797281

0,023035

0,0229262

1

0,0132922

1 PLN =

0,232310

0,454351

5,99810

1,73297

1,72478

75,2320

1

1 RON =

0,214326

0,419179

5,53377

1,59882

1,59126

69,4081

0,922587

1 SEK =

0,096303

0,188350

2,48649

0,718397

0,715004

31,1872

0,414547

1 GBP =

1,13286

2,21565

29,2498

8,45085

8,4109

366,870

4,87651

1 NOK =

0,105493

0,206323

2,72376

0,786948

0,783231

34,1631

0,454104

1 ISK =

0,00743687

0,0145450

0,192016

0,0554771

0,0552151

2,40838

0,032013

1 CHF =

0,876177

1,71363

22,6224

6,53606

6,50518

283,744

3,77159


10-2018

RON

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

4,66579

10,38387

0,882721

9,47933

134,465

1,14132

1 BGN =

2,38562

5,30927

0,451335

4,84678

68,7520

0,583557

1 CZK =

0,180708

0,402173

0,034188

0,367139

5,20791

0,0442040

1 DKK =

0,625463

1,39199

0,118331

1,27073

18,0254

0,152997

1 HRK =

0,628431

1,39859

0,1188928

1,27676

18,1110

0,153724

1 HUF =

0,0144076

0,0320645

0,00272576

0,0292713

0,415217

0,00352430

1 PLN =

1,083908

2,41227

0,205065

2,20214

31,2376

0,265140

1 RON =

1

2,22553

0,189190

2,03167

28,8194

0,244615

1 SEK =

0,449331

1

0,0850088

0,91289

12,9494

0,109913

1 GBP =

5,28569

11,7635

1

10,7388

152,330

1,29296

1 NOK =

0,492207

1,095423

0,0931206

1

14,1851

0,120401

1 ISK =

0,034699

0,077223

0,00656468

0,0704965

1

0,00848786

1 CHF =

4,08806

9,09811

0,773420

8,30557

117,815

1

Uwaga: wszystkie kursy krzyżowe dotyczące ISK oblicza się z zastosowaniem danych dotyczących kursu ISK/EUR, pochodzących z Banku Centralnego Islandii.

Okres odniesienia: październik-18

1 EUR w walucie krajowej

1 jednostka waluty krajowej w EUR

BGN

1,95580

0,511300

CZK

25,8194

0,0387305

DKK

7,45974

0,134053

HRK

7,42451

0,134689

HUF

323,843

0,00308791

PLN

4,30460

0,232310

RON

4,66579

0,214326

SEK

10,38387

0,096303

GBP

0,882721

1,13286

NOK

9,47933

0,105493

ISK

134,465

0,00743687

CHF

1,14132

0,876177

Uwaga: kursy ISK/EUR na podstawie danych z Banku Centralnego Islandii.

1.

Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 stanowi, iż Komisja ustala przelicznik stosowany do przeliczania kwot denominowanych w jednej walucie na drugą, na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany walut, opublikowanych przez Europejski Bank Centralny z miesiąca odniesienia, określonego w ust. 2.

2.

Okresy odniesienia:

styczeń dla przelicznika stosowanego od dnia 1 kwietnia tego samego roku,

kwiecień dla przelicznika stosowanego od dnia 1 lipca tego samego roku,

lipiec dla przelicznika stosowanego od dnia 1 października tego samego roku,

październik dla przelicznika stosowanego od dnia 1 stycznia następnego roku.

Przelicznik walut powinien zostać opublikowany w każdym drugim wydaniu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria C) z miesiąca lutego, maja, sierpnia i listopada.