3.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 310/4


Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(2018/C 310/06)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków (1) Komisja zawiadamia o wygaśnięciu wymienionego poniżej środka antydumpingowego.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2).

Produkt

Państwo(-a) pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia (3)

Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego i główne komponenty (tj. ogniwa)

Chińska Republika Ludowa

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/367 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 i kończące dochodzenie w ramach częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 56 z 3.3.2017, s. 131)

3.9.2018


(1)  Dz.U. C 95 z 13.3.2018, s. 6.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(3)  Środek wygaśnie o północy w dniu podanym w niniejszej kolumnie.