15.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 209/12


Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008, decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 209/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością -- Wymagania (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2016

Systemy zarządzania środowiskowego -- Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia (ISO 14004:2016)

10.6.2016

EN ISO 14004:2010

Przypis 2.1

30.4.2019

CEN

EN ISO 14015:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady ogólne (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu) (ISO 14021:2016)

12.8.2016

EN ISO 14021:2001

Przypis 2.1

31.10.2018

CEN

EN ISO 14024:2018

Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Etykietowanie środowiskowe I typu -- Zasady i procedury (ISO 14024:2018)

Pierwsza publikacja

EN ISO 14024:2000

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 14031:2013

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Przypis 2.1

28.2.2014

CEN

EN ISO 14040:2006

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu zycia -- Zasady i struktura (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14044:2006/A1:2018

Pierwsza publikacja

Przypis 3

31.12.2020

CEN

EN ISO 14050:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Przypis 2.1

31.10.2013

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Przypis 2.1

30.11.2015

CEN

EN ISO 15195:2003

Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2017

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność (ISO/IEC 17011:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17011:2004

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Przypis 2.1

1.3.2015

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Przypis 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Przypis 2.1

1.7.2015

CEN

EN ISO/IEC 17025:2017

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2017)

9.3.2018

EN ISO/IEC 17025:2005

Przypis 2.1

31.12.2020

CEN

EN ISO 17034:2016

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia (ISO 17034:2016)

8.9.2017

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące oceny równorzędnej jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Przypis 2.1

5.10.2011

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Przypis 2.1

15.9.2015

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Przypis 2.1

31.5.2012

CEN

EN ISO 22870:2016

Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 22870:2016)

10.3.2017

EN ISO 22870:2006

Przypis 2.1

30.11.2019

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel.+33 492944200, faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.