28.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/7


Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 114/04)

Jest to pierwszy wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/424 (1):

ESO (2)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Data rozpoczęcia domniemanie zgodności – uwaga 0

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzenia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1908:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Urządzenia napinające

21.4.2018

 

 

CEN

EN 1909:2017

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Sprowadzanie pojazdów i ewakuacja

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-8:2002

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osób

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeń

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 4: Zamocowania końców

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanie

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Liny – Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)

21.4.2018

 

 

CEN

EN 12930:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Obliczenia

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13107:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Budowle inżynierskie

21.4.2018

 

 

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Układy napędowe i inne urządzenia mechaniczne

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13243:2015

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Urządzenia elektryczne inne niż dla układów napędowych

21.4.2018

 

 

CEN

EN 13796-1:2017

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Pojazdy – Część 1: Wprzęgła, wózki pojazdów, hamulce pojazdów, kabiny, krzesełka, wagony, pojazdy do konserwacji, urządzenia holujące

21.4.2018

 

 

Uwaga 0:

Jest to data, od której spełnienie normy zharmonizowanej lub jej części pociąga za sobą domniemanie zgodności z odnośnymi wymogami prawodawstwa Unii.

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana.

Uwaga:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIA, tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA, tel. +33 492944200, faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(3)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.