27.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/3


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 113/03)

Zgodnie z przepisem przejściowym w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (1) państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy Rady 89/686/EWG (2), które są zgodne z tą dyrektywą i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 21 kwietnia 2019 r. W związku z powyższym normy zharmonizowane, do których odniesienia opublikowano zgodnie z dyrektywą 89/686/EWG, wyszczególnione w kolumnie 2 w niniejszym komunikacie Komisji, nadal pociągają za sobą domniemanie zgodności wyłącznie z tą dyrektywą i tylko do dnia 20 kwietnia 2019 r. Takie domniemanie zgodności z dyrektywą 89/686/EWG wygaśnie od dnia 21 kwietnia 2019 r.

ESO (3)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Terminologia i znaki graficzne

4.6.1999

EN 132:1990

Przypis 2.1

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Klasyfikacja

10.8.2002

EN 133:1990

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Nazwy części składowych

13.6.1998

EN 134:1990

Przypis 2.1

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zestawienie terminów równoznacznych

4.6.1999

EN 135:1990

Przypis 2.1

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Maski – Wymagania, badanie, znakowanie

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

Przypis 2.1

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w maskę – Wymagania, badanie, znakowanie

23.11.2007

EN 137:1993

Przypis 2.1

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika – Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie

6.11.1998

EN 140:1989

Przypis 2.1

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zespoły ustnika – Wymagania, badanie, znakowanie

10.4.2003

EN 142:1989

Przypis 2.1

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Filtry – Wymagania, badanie, znakowanie

24.1.2001

EN 143:1990

Przypis 2.1

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

Przypis 3

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butli

24.1.2001

EN 144-1:1991

Przypis 2.1

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

Przypis 3

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

Przypis 3

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zawory butli gazowych – Część 2: Połączenia wylotu

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Zawory butli gazowych – Część 3: Połączenia wylotu butli dla gazów do nurkowania Nitroxu i tlenu

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem – Wymagania, badanie, znakowanie

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

Przypis 2.1

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

Przypis 3

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Gwinty do części twarzowych – Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym

4.6.1999

EN 148-1:1987

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Gwinty do części twarzowych – Część 2: Łącznik centralny

4.6.1999

EN 148-2:1987

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Gwinty do części twarzowych – Część 3: Łącznik z gwintem M 45x3

4.6.1999

EN 148-3:1992

Przypis 2.1

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 149:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Ochrona indywidualna oczu – Wymagania

10.8.2002

EN 166:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Ochrona indywidualna oczu – Optyczne metody badań

10.8.2002

EN 167:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Ochrona indywidualna oczu – Nieoptyczne metody badań

10.8.2002

EN 168:1995

Przypis 2.1

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003

EN 169:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

28.8.2003

EN 170:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed podczerwienią – Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

10.4.2003

EN 171:1992

Przypis 2.1

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Ochrona indywidualna oczu – Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

Przypis 3

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Ochrona indywidualna oczu – Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskich

21.12.2001

EN 174:1996

Przypis 2.1

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Ochrona indywidualna – Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Ochrona indywidualna oczu – Filtry i ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym (ochrony oczu przed laserem)

13.10.2017

EN 207:2009

Przypis 2.1

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Ochrona indywidualna oczu – Ochrony oczu do pracy justacyjnej na laserach i systemach laserowych (ochrony oczu do justowania laserów)

6.5.2010

EN 208:1998

Przypis 2.1

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Sprzęt do oddychania – Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym – Wymagania, badanie, znakowanie

12.12.2014

EN 250:2000

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur – Wymagania, badanie, znakowanie

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Odzież ochronna – Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem

Pierwsza publikacja

EN 342:2004

Przypis 2.1

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem

8.3.2008

EN 343:2003

Przypis 2.1

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Odzież ochronna – Metoda badań – Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

28.8.2003

EN 352-1:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

28.8.2003

EN 352-2:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania ogólne – Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

28.8.2003

EN 352-3:1996

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

Przypis 3

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

Przypis 3

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Ochronniki słuchu – Wymagania bezpieczeństwa i badania – Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Urządzenie samozaciskowe z prowadnicą – Część 1: Urządzenie samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

Pierwsza publikacja

EN 353-1:2014

Przypis 2.1

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

28.8.2003

EN 353-2:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Linki bezpieczeństwa

9.7.2011

EN 354:2002

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Amortyzatory

28.8.2003

EN 355:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

21.12.2001

EN 358:1992

Przypis 2.1

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Urządzenia samohamowne

28.8.2003

EN 360:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Szelki bezpieczeństwa

28.8.2003

EN 361:1992

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Łączniki

6.10.2005

EN 362:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Systemy powstrzymywania spadania

20.6.2008

EN 363:2002

Przypis 2.1

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości – Metody badań

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

6.10.2005

EN 365:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie

6.10.2005

EN 374-2:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji chemicznych

6.10.2005

EN 374-3:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ochrona indywidualna oczu – Automatyczne filtry spawalnicze

6.5.2010

EN 379:2003

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych – Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Metody badania ochron nóg

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Metoda badania obuwia

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 4: Metody badania rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Wymagania dotyczące ochron nóg

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

12.4.2017

EN 388:2003

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012

EN 397:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika – Wymagania, badanie, znakowanie

21.2.2004

EN 402:1993

Przypis 2.1

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego – Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru – Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 403:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego – Sprzęt oczyszczający ucieczkowy z zespołem ustnika chroniący przed tlenkiem węgla

6.10.2005

EN 404:1993

Przypis 2.1

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami – Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 405:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

6.10.2005

EN 407:1994

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań

6.5.2010

EN 420:2003

Przypis 2.1

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

9.7.2011

EN 421:1994

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

20.6.2008

EN 443:1997

Przypis 2.1

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Ochronniki słuchu – Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej – Dokument przewodni

6.10.2005

EN 458:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami stałymi – Metoda badania: określenie szczelności ubiorów gazoszczelnych (próba ciśnienia wewnętrznego)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

19.4.2006

EN 469:1995

Przypis 2.1

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

Przypis 3

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Rękawice chroniące przed zimnem

21.12.2006

EN 511:1994

Przypis 2.1

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną – Metody badań

9.7.2011

EN 530:1994

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Sprzęt alpinistyczny – Linka pomocnicza – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.12.2015

EN 564:2006

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Sprzęt alpinistyczny – Taśma – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

15.12.2017

EN 565:2006

Przypis 2.1

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Sprzęt alpinistyczny – Pętle – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

EN 566:2006

Przypis 2.1

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Sprzęt alpinistyczny – Klamry liny – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

28.6.2013

EN 567:1997

Przypis 2.1

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Sprzęt alpinistyczny – Kotwy lodowe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.9.2016

EN 568:2007

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Sprzęt alpinistyczny – Haki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

8.3.2008

EN 569:1997

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Rękawice ochronne dla strażaków

20.6.2008

EN 659:2003

Przypis 2.1

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Ochrona przed upadkiem z wysokości – Urządzenia kotwiczące

11.12.2015

EN 795:1996

Przypis 2.1

9.9.2016

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy urządzeń opisanych w:

klasie A (urządzenia kotwiczące, z jednym lub większą liczbą stałych punktów kotwiczenia, wymagające przymocowania ich do konstrukcji za pomocą strukturalnych punktów kotwiczenia lub elementów mocujących), o których mowa w pkt 3.2.1, 4.4.1, 5.3,

klasie C (urządzenia kotwiczące wyposażone w giętkie, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.3, 4.4.3 i 5.5,

klasie D (urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywne, poziome prowadnice), o których mowa w pkt 3.2.4, 4.4.4 i 5.6,

jako jakiekolwiek połączenie powyższych klas.

W odniesieniu do klas A, C i D niniejsza publikacja nie dotyczy także: pkt 4.5, 5.2.2, 6, 7, załącznika A i załącznika ZA.

W związku z tym w odniesieniu do urządzeń, o których mowa powyżej, brak jest domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 89/686/EWG, gdyż nie są one uznawane za środki ochrony indywidualnej.

CEN

EN 812:2012

Przemysłowe hełmy lekkie

20.12.2012

EN 812:1997

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości - Uprząż biodrowa

28.1.2009

EN 813:1997

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Odzież ochronna – Właściwości mechaniczne – Metoda badania: Wytrzymałość materiałów na przebicie

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Sprzęt alpinistyczny – Dynamiczne liny do wspinaczki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017

EN 892:2012

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Sprzęt alpinistyczny – Raki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011

EN 893:1999

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi chemikaliami oraz stałymi i płynnymi aerozolami – Część 1: Wymagania dotyczące ubiorów gazoszczelnych wentylowanych i niewentylowanych

9.9.2016

EN 943-1:2002

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi – Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Sprzęt alpinistyczny – Systemy pochłaniania energii spadania stosowane podczas wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

Przypis 2.1

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Makiety głowy do badań hełmów ochronnych

21.12.2006

EN 960:1994

Przypis 2.1

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Kaski do sportów powietrznych

20.12.2012

EN 966:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi – Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące wentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymi

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi – Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kaski dla narciarzy zjazdowych i snowboardzistów

8.3.2008

EN 1077:1996

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek

20.12.2012

EN 1078:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami

28.6.2013

EN 1080:1997

Przypis 2.1

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Odzież ochronna – Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi – Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Odzież ochronna – Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi – Część 3: Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur – Wymagania, badanie, znakowanie

19.4.2006

EN 1146:1997

Przypis 2.1

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej

21.12.2006

EN 1149-1:1995

Przypis 2.1

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Metoda badania rezystancji skrośnej

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 3: Metody badań do pomiaru zaniku ładunku

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Odzież ochronna – Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego – Metody badań i wymagania

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Kaski do kajakarstwa i sportów wodnych

20.12.2012

EN 1385:1997

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Odzież ochronna dla strażaków – Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej

8.3.2008

EN 1486:1996

Przypis 2.1

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Sprzęt ratowniczy – Szelki ratownicze

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 1: Ochraniacze przeciwuderzeniowe stawów kończyn motocyklistów – Wymagania i metody badań

13.3.2013

EN 1621-1:1997

Przypis 2.1

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – Wymagania i metody badań

12.12.2014

EN 1621-2:2003

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Indywidualna ochrona oczu – Siatkowe ochrony oczu i twarzy

23.11.2007

EN 1731:1997

Przypis 2.1

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Sprzęt nurkowy – Kompensatory pływalności – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań

9.9.2016

EN 1809:2014

Przypis 2.1

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi – Wymagania, badanie, znakowanie

6.5.2010

EN 1827:1999

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Wykaz terminów równoważnych

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości - Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Ochrona indywidualna oczu – Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerów

9.7.2011

EN 1938:1998

Przypis 2.1

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustyka – Ochronniki słuchu – Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Odzież ochronna – Ochrona przed substancjami chemicznymi – Wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Odzież ochronna – Ochrona przed ciekłymi substancjami chemicznymi – Metoda badania odporności materiałów na przesiąkanie cieczy (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Odzież ochronna – Ochrona przed gorącem i ogniem – Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Wyznaczanie przenikania ciepła przy działaniu płomienia (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

Przypis 2.1

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Odzież ochronna – Ocena odporności materiałów na działanie rozprysków stopionego metalu (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

Przypis 2.1

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Ochrona głowy i twarzy stosowana w hokeju na lodzie (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

Przypis 2.1

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Drgania i wstrząsy mechaniczne – Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne – Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

Przypis 2.1

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Małe statki – System do szybkiego zwalniania w uprzęży trapezowej (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Minimalne wymagania eksploatacyjne (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Sprężone powietrze do aparatów oddechowych

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi – Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze – Wymagania, badanie, znakowanie

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem – Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone – Część 1: Ciepło kontaktowe wytwarzane przez podgrzewacz (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

Przypis 2.1

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem – Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczone – Część 2: Metoda badania przenikania ciepła kontaktowego wytwarzanego przez spadające małe walce (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Sprzęt alpinistyczny – Kostki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014

EN 12270:1998

Przypis 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Sprzęt alpinistyczny – Karabinki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.12.2013

EN 12275:1998

Przypis 2.1

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Sprzęt alpinistyczny – Kostki cierne – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

11.4.2014

EN 12276:1998

Przypis 2.1

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Sprzęt alpinistyczny – Uprzęże – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

12.4.2017

EN 12277:2007

Przypis 2.1

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Sprzęt alpinistyczny – Bloczki – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

23.11.2007

EN 12278:1998

Przypis 2.1

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Środki ochrony indywidualnej – Metody badań dla okularów chroniących przed olśnieniem słonecznym i dla pokrewnych środków ochrony indywidualnej (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Ochrona oczu i twarzy – Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu – Część 1: Okulary przeciwsłoneczne do zastosowania ogólnego (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

Przypis 2.3

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

Przypis 3

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Ochrona oczu i twarzy – Okulary przeciwsłoneczne i odpowiadające im ochrony oczu – Część 2: Filtry do bezpośredniej obserwacji Słońca (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Małe statki – Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

Przypis 2.1

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia – Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 8: Wyposażenie – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

Przypis 2.1

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

Przypis 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 9: Metody badań (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

Przypis 3

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Indywidualne urządzenia wypornościowe – Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

Przypis 3

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Sprzęt alpinistyczny – Kaski dla alpinistów – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012

EN 12492:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Sprzęt do nurkowania - Urządzenia ratowniczo-wypornościowe - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości – Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę – Urządzenia regulacyjne dla lin

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur – Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999

EN 146:1991

Przypis 2.1

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

Przypis 3

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

Przypis 3

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie

4.6.1999

EN 147:1991

Przypis 2.1

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

Przypis 3

28.8.2003

 

EN 12942:1998.A2:2008

5.6.2009

Przypis 3

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

6.5.2010

EN 13034:2005

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Odzież ochronna – Ochraniacze goleni dla graczy w piłkę nożną – Wymagania i metody badań

6.5.2010

EN 13061:2001

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 1: Warunki i kondycjonowanie

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 2: Zdolność amortyzacji

20.12.2012

EN 13087-2:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 3: Odporność na przebicie

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 4: Skuteczność systemu utrzymującego

20.12.2012

EN 13087-4:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 5: Wytrzymałość systemu utrzymującego

20.12.2012

EN 13087-5:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 6: Pole widzenia

20.12.2012

EN 13087-6:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 7: Odporność na działanie płomienia

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

Przypis 3

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 8: Własności elektryczne

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

Przypis 3

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Hełmy ochronne – Metody badań – Część 10: Odporność na promieniowanie cieplne

20.12.2012

EN 13087-10:2000

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Sprzęt alpinistyczny – Narzędzia do lodu – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania

5.6.2009

EN 13138-1:2003

Przypis 2.1

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Odzież ochronna – Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo: Dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi – Wymagania i metody badań

6.5.2010

EN 13158:2000

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Ochrona indywidualna oczu – Ochrona oczu dla użytkowników pojazdów śniegowych

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 1: Wyznaczanie przecieku wewnętrznego i całkowitego przecieku wewnętrznego

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 2: Badania eksploatacyjne

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 3: Wyznaczanie oporu oddychania

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 4: Badania palności

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 5: Warunki klimatyzowania

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 6: Wyznaczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badania – Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra

20.6.2008

EN 13274-7:2002

Przypis 2.1

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Metody badań – Część 8: Wyznaczanie zatkania pyłem dolomitowym

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 1: Ogólne wymagania i metody badań

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 2: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni i ochraniaczy przedramion

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowia

11.4.2014

EN 13277-3:2000

Przypis 2.1

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

Przypis 3

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i brzucha

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 6: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy na piersi kobiet

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 7: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy dłoni i stóp

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki – Część 8: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy twarzy w karate

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie – Metoda badania odporności na poślizg (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego – Metody badań i wymagania

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Kaski dla użytkowników saneczek

20.12.2012

EN 13484:2001

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem – Część 1: Metoda badania wyrobów całościowych – Pomiar przeniesionej energii z zastosowaniem oprzyrządowanego manekina (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie i ochraniacze goleni dla graczy w polu - Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 13546:2002

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Odzież ochronna – Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy – Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 13567:2002

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Rękawice ochronne dla motocyklistów zawodowych – Wymagania i metody badań

11.12.2015

EN 13594:2002

Przypis 2.1

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe – Część 1: Wymagania ogólne

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe – Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe – Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów – Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe – Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Obuwie ochronne do jazdy motocyklem – Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 13634:2010

Przypis 2.1

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna – Wymagania ogólne (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

Przypis 2.1

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów śniegowych i bobslejów

20.12.2012

EN 13781:2001

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Ucieczkowe aparaty regeneracyjne – Wymagania, badanie, znakowanie

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Ochronniki słuchu - Badania - Część 1: Metody badań fizycznych

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Ochronniki słuchu - Badania - Część 2: Metody badań akustycznych

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami – Część 1: Terminologia i metody badań

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami – Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Obuwie chroniące przed chemikaliami – Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania i metody badania kominiarek dla strażaków

15.12.2017

EN 13911:2004

Przypis 2.1

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Środki ochrony indywidualnej – Zasady ergonomiczne

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Sprzęt do oddychania – Autonomiczne aparaty do nurkowania obiegu otwartego ze sprężonym Nitroxem i tlenem – Wymagania, badanie, znakowanie

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Część 2: Metoda badania przecieku drobnych cząstek aerozoli do wnętrza ubiorów (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Odzież ochronna – Właściwości mechaniczne – Metoda badania wytrzymałości na przebicie i dynamiczne rozdzieranie materiałów (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Odzież ochronna – Właściwości mechaniczne – Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Odzież ochronna – Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Osłony dostosowane do ochrony motocyklistów przed skutkami uderzeń kamieniami i szutrem podczas jazdy w terenie – Wymagania i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne

20.12.2012

EN 14052:2012

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Odzież ochronna – Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem

Pierwsza publikacja

EN 14058:2004

Przypis 2.1

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

Przypis 2.1

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Odzież ochronna – Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego – Wymagania i metody badań

23.11.2007

EN 14120:2003

Przypis 2.1

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Sprzęt do oddychania – Autonomiczne aparaty do nurkowania z obiegiem zamkniętym

13.12.2013

EN 14143:2003

Przypis 2.1

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Skafandry nurkowe – Część 1: Skafandry mokre – Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 14225-1:2005

Przypis 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Skafandry nurkowe – Część 2: Skafandry suche – Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 14225-2:2005

Przypis 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Skafandry nurkowe – Część 3: Ogrzewane lub chłodzone w sposób aktywny zespoły i części składowe skafandra – Wymagania i metody badań

Pierwsza publikacja

EN 14225-3:2005

Przypis 2.1

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Skafandry nurkowe – Część 4: Skafandry zapewniające ciśnienie atmosferyczne (ADS) – Wymagania związane z czynnikami ludzkimi i metody badań

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Odzież chroniąca przed chemikaliami – Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Odzież ochronna – Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem – Wymagania i metody badania

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Odzież chroniąca przed deszczem – Metoda badania wyrobów gotowych – Uderzenie z góry kroplami o dużej energii

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) – Wymagania, badanie, znakowanie

20.6.2008

EN 14387:2004

Przypis 2.1

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Środki ochrony indywidualnej – Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej

6.5.2010

EN 14404:2004

Przypis 2.1

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem w połączeniu z półmaską, zaprojektowane do użycia wyłącznie z nadciśnieniem – Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używanych przez strażaków, pracowników karetek i służby ratownicze

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych – Ochrona przed gorącem i płomieniem – Wymagania i metody badań (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

Przypis 3

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z półmaską zawierające nadciśnieniowy automat oddechowy, przeznaczone wyłącznie do ucieczki

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym – Część 1: Aparaty wyposażone w maskę – Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym – Część 2: Aparaty nadciśnieniowe wyposażone w półmaskę – Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

Przypis 2.1

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego – Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu – Wymagania, badanie, znakowanie

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

Przypis 2.1

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

6.5.2010

EN 14605:2005

Przypis 2.1

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Odzież ochronna – Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonych ciekłych substancji chemicznych, emulsji i dyspersji – Test z rozpylaczem

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniwa ziarnistego (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Odzież ochronna – Ochrona przed gorącem i płomieniem – Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

Przypis 2.1

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe – Część 1: Kombinezony do stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe – Część 2: Kombinezony ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwa (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Kombinezony przeciwzanurzeniowe – Część 3: Metody badań (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

Przypis 2.1

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Obuwie dla strażaków

20.12.2012

EN 15090:2006

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Sprzęt alpinistyczny – Urządzenia hamujące – Część 1: Urządzenia hamujące z blokadą, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Sprzęt do oddychania – Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu – Część 1: Aparaty zasilane

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Sprzęt do oddychania – Aparaty nurkowe z obiegiem otwartym z bezpośrednim doprowadzeniem sprężonego gazu – Część 2: Aparaty swobodnego przepływu

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ochraniacze kolan i łokci dla uprawiających sport w pomieszczeniach – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Odzież ochronna dla strażaków – Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Odzież – Właściwości fizjologiczne – Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Odzież ochronna – Rękawice ochronne dla bramkarzy-graczy w piłkę nożną

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami elektrostatycznymi

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Hełmy strażackie – Hełmy dla ratownictwa technicznego

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania dotyczące wykonania dla odzieży ochronnej do specjalistycznych akcji ratunkowych

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Sprzęt alpinistyczny – Systemy poduszek lawinowych – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

Przypis 2.1

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Odzież ochronna – Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami – Część 3: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie strumienia cieczy (test strumienia cieczy) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Odzież ochronna – Metody badania odzieży chroniącej przed chemikaliami – Część 4: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonej cieczy (test rozpylonej cieczy) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

Przypis 2.1

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Odzież ochronna – Ochrona przed substancjami chemicznymi – Pomiar skumulowanego przenikania przez materiały substancji chemicznych o niskim ciśnieniu pary nasyconej (ISO 19918:2017)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Środki ochrony indywidualnej – Metody badania obuwia (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

Przypis 2.1

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

Przypis 2.1

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie ochronne (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie zawodowe (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

Przypis 2.1

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie – Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Przypis 2.1

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Środki ochrony indywidualnej – Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie – Część 2: Wymagania i metody badań na ochronę przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

Przypis 2.1

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01).

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

Przypis 2.1

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

Przypis 3

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akustyka – Ochronniki słuchu – Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Odzież ochronna – Wymagania dla odzieży ochronnej użytkowanej przez operatorów stosujących środki ochrony roślin i pozostałych pracowników mających kontakt z tymi środkami (ISO 27065:2017)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Prace pod napięciem - Terminologia dotycząca narzędzi, sprzętu i urządzeń

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

Przypis 2.1

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

Przypis 3

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Prace pod napięciem - Ubrania przewodzące stosowane przy napięciu nominalnym do 800 kV prądu przemiennego i ± 600 kV prądu stałego

IEC

IEC 60895:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005

EN 60895:1996

Przypis 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego

IEC

IEC 60903:2002 (Zmodyfikowana)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

Przypis 2.1

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem

IEC 60984:1990 (Zmodyfikowana)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

Przypis 3

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

Przypis 3

6.10.2005

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 (4).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „….AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51.

(2)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

(3)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIA. Tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIA. Tel. +32 25500811, faks +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCJA. Tel. +33 492944200, faks +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.