Bruksela, dnia 7.9.2018

COM(2018) 614 final

2018/0322(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Z dowodów wynika, że po dokonaniu rocznych płatności zaliczkowych na rzecz państw członkowskich za dany rok obrachunkowy i ich rozliczeniu przy zatwierdzeniu zestawienia wydatków wydawane są roczne nakazy odzyskania środków o znacznej wysokości (na przykład w 2017 r. było to 6,6 mld EUR). W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie wzywa się do wniesienia środków w celu sfinansowania środków na płatności w ramach budżetu Unii, które są następnie wypłacane państwom członkowskim jako roczne płatności zaliczkowe, a rok później znaczna część tych płatności musi być odzyskiwana.

W związku z tym, aby zwiększyć przejrzystość i przyczynić się do przewidywalnego planowania budżetowego oraz do bardziej stabilnego i przewidywalnego profilu płatności, proponuje się, aby przez ostatnie trzy lata bieżącego okresu wdrażania 2021–2023, które nakładają się na kolejny okres wdrażania rozpoczynający się w 2021 r., roczne płatności zaliczkowe zostały zmniejszone do niezbędnego minimum. Podejście to uwzględnia również potrzeby w zakresie płatności wynikające z ustaleń dotyczących płatności zaliczkowych proponowanych w odniesieniu do programów na lata 2021–2027, zgodnie z którymi jedynie początkowe płatności zaliczkowe będą wypłacane w sześciu rocznych transzach 1 . Zamiar ten był już sygnalizowany przez Komisję 2 .

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Wniosek jest spójny z przepisami dotyczącymi zarządzania budżetem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 3 . Zmiana ta nie modyfikuje struktury tych przepisów.

Spójność z innymi politykami Unii

Wniosek jest spójny z innymi wnioskami i inicjatywami przyjętymi przez Komisję Europejską. Jest on również zgodny z wymogami należytego zarządzania budżetem.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 ustanowiono wspólne przepisy mające zastosowanie do EFSI. W oparciu o zasadę zarządzania dzielonego między Komisję i państwa członkowskie niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące procesu programowania, jak również ustalenia dotyczące zarządzania programami (w tym zarządzania finansowego), ich monitorowania, kontroli finansowej i oceny projektów.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Wniosek dotyczy zmniejszenia rocznych płatności zaliczkowych dokonywanych przez Komisję z budżetu Unii na rzecz państw członkowskich. Stawki rocznych płatności zaliczkowych są określone na poziomie Unii w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013. W związku z tym zmiana przepisów określonych w tym rozporządzeniu wymaga jego zmiany. Środki krajowe lub regionalne nie są odpowiednie, aby rozwiązać przedmiotowy problem. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest zgodny z zasadą pomocniczości.

Proporcjonalność

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności, ponieważ ogranicza się do minimum wymaganego do osiągnięcia wymienionych celów na szczeblu unijnym i nie wykracza poza to, co jest konieczne do realizacji tych celów. Stawka rocznych płatności zaliczkowych jest zmniejszana, aby była proporcjonalna do potrzeb w zakresie przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem szybszego tempa przepływu środków pieniężnych na podstawie wniosków o płatności okresowe w związku z przyspieszonym wdrażaniem EFSI. Przy ustalaniu proponowanej wysokości stawki Komisja wzięła pod uwagę fakt, że w przypadku odnośnych lat podstawa, do której odnoszą się wartości procentowe, obejmuje już rezerwę wykonania, a zatem niższa wartość procentowa może gwarantować taką samą kwotę płatności zaliczkowych.

Wybór instrumentu

Proponowany instrument: zmiana obecnego rozporządzenia. Komisja przeanalizowała możliwości działania określone w ramach prawnych i uważa za konieczne zaproponowanie zmian w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Nie przeprowadzono oceny ex post ani kontroli sprawności obowiązującego prawodawstwa.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Nie przeprowadzono konsultacji z zainteresowanymi podmiotami zewnętrznymi.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych.

Ocena skutków

Nie przewiduje się, aby wniosek miał znaczące skutki gospodarcze, społeczne lub środowiskowe. Wniosek spowoduje zmniejszenie rocznych płatności zaliczkowych z 3 % kwoty wsparcia z funduszy i z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”) na cały okres programowania dla programu operacyjnego do 1 % w latach 2021–2023, która to wartość procentowa lepiej odpowiada potrzebom w zakresie przepływów pieniężnych związanym z realizacją programu. Te niższe płatności zaliczkowe uwzględniają spodziewane szybsze przedkładanie wniosków o płatności okresowe oraz fakt, że w tych latach podstawa do obliczenia kwoty rocznych płatności zaliczkowych jest zwiększona o wielkość rezerwy wykonania – która do tego czasu zostanie ostatecznie przyznana – a także o płatności zaliczkowe dostępne dla państw członkowskich z okresu programowania 2021–2027.

Biorąc pod uwagę fakt, że roczne płatności zaliczkowe są udostępniane w roku obrachunkowym, który obejmuje dwa (jednoroczne) lata budżetowe, nadwyżka wypłacona w roku N jako roczna płatność zaliczkowa jest rozliczana w roku N +1, co prowadzi do zbędnych przepływów płatności bez żadnej wartości dodanej. Zmniejszenie stawki rocznych płatności zaliczkowych w proponowanych latach przyczyni się do zwiększenia przewidywalności planowania budżetowego, do bardziej stabilnego i przewidywalnego profilu płatności, do zmniejszenia ryzyka zaległości w płatnościach, do większej przejrzystości potrzeb w zakresie płatności, a tym samym do lepszego zarządzania budżetem.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Nie jest to inicjatywa w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).

Prawa podstawowe

Wniosek nie ma skutków dla ochrony praw podstawowych.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Brak jest wpływu na środki na zobowiązania, ponieważ nie proponuje się zmiany maksymalnych kwot finansowania ze środków EFSI przewidzianych w programach operacyjnych w okresie programowania 2014–2020.

Łączny wpływ na środki na płatności jest zneutralizowany. Jak opisano w ocenie skutków finansowych załączonej do wniosku, proponowana zmiana przyczyni się do zmniejszenia środków na płatności w odniesieniu do roku 2021 wyłącznie dzięki zmniejszeniu kwot rocznych płatności zaliczkowych; zmniejszenie to zostanie wyrównane wyższymi potrzebami w zakresie płatności w 2024 r. W latach 2022 i 2023 niższe roczne płatności zaliczkowe zostaną skompensowane w ramach analizy i zatwierdzania zestawień wydatków, a zatem skutek zmiany jest neutralny.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Nie dotyczy. Istniejące systemy wdrażania w ramach EFSI mogą zostać wykorzystane do monitorowania wdrożenia tego wniosku.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

Nie dotyczy.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Art. 134 ust. 2 zostanie zmieniony, aby określić poziom rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023 jako 1 % kwoty wsparcia z funduszy i z EFMR na cały okres programowania dla programu operacyjnego, podczas gdy obecnie obowiązuje poziom 3 %. Roczne płatności zaliczkowe w 2020 r. utrzymuje się na poziomie 3 % kwoty wsparcia z funduszy i z EFMR na cały okres programowania dla programu operacyjnego.

2018/0322 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 4 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 5 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 6 ustanowiono wspólne i ogólne przepisy mające zastosowanie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(2)Dowody wskazują, że roczne płatności zaliczkowe określono na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z wymogami w zakresie zarządzania finansowego związanymi z realizacją programów operacyjnych; dotyczy to zwłaszcza lat budżetowych 2021–2023.

(3)Aby zmniejszyć presję na środki na płatności w budżecie Unii na lata budżetowe 2021–2023 oraz zwiększyć przewidywalność potrzeb płatniczych, a tym samym przyczynić się do bardziej przejrzystego planowania budżetowego i do bardziej uporządkowanego profilu płatności, należy obniżyć stopę rocznych płatności zaliczkowych w tych latach.

(4)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1303/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 134 ust. 2 do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

a)    tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„— 2020: 3 %”;

b)    dodaje się tiret w brzmieniu:

„— 2021–2023: 1 %”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

1.4.Cel(e)

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

1.7.Planowane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System zarządzania i kontroli

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 7  

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 8  

 Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania 

1.4.Cel(e)

1.4.1.Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

nd.

1.4.2.Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr:

nd.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

nd.

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

nd.

1.4.4.Wskaźniki wyników i wpływu

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

nd.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1.Potrzeby, które należy zaspokoić w perspektywie krótko- lub długoterminowej

nd.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

nd.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

nd.

1.5.4.Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

nd.

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

⌧Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

   Okres trwania wniosku/inicjatywy: od 2021 r. do 2024 r.

   Okres trwania wpływu finansowego: od 2021 r. do 2024 r.

◻ Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

po którym następuje faza operacyjna.

1.7.Planowane tryby zarządzania 9  

Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

przez agencje wykonawcze;

 Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;

organom prawa publicznego;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

nd.

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Określić częstotliwość i warunki

nd.

2.2.System zarządzania i kontroli

2.2.1.Zidentyfikowane ryzyko

nd.

2.2.2.Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli

nd.

2.2.3.Oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z kontroli i ocena prawdopodobnego ryzyka błędu

nd.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

nd.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

·Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer

Zróżn. / niezróżn. 10

państw EFTA 11

krajów kandydujących 12

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

1B -
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

04 02 60 – Europejski Fundusz Społeczny — Regiony słabiej rozwinięte

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

04 02 61 – Europejski Fundusz Społeczny — Regiony w okresie przejściowym

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

04 02 62 – Europejski Fundusz Społeczny — Regiony lepiej rozwinięte

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

04 02 64 – Inicjatywa na rzecz

zatrudnienia ludzi młodych

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 03 60 – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego — Regiony

słabiej rozwinięte

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 03 61 – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego — Regiony

w okresie przejściowym

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 03 62 – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego — Regiony

bardziej rozwinięte

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 03 63 – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego — Dodatkowy

przydział środków dla najbardziej oddalonych

i słabo zaludnionych regionów

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 03 64 01 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Europejska współpraca terytorialna

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

13 04 60 – Fundusz Spójności

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

2 - Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

11 06 60 – Promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i

akwakultury, zrównoważonego i sprzyjającego

włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego

obszarów rybackich oraz wspieranie procesu wdrażania wspólnej

polityki rybołówstwa

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

·Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje: nd.

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

1B

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

DG EMPL

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

04 02 60

Środki na płatności

(1)

-1 013,958

0 000

0 000

1 013,958

0 000

04 02 61

Środki na płatności

(2)

-249 832

0 000

0 000

249 832

0 000

04 02 62

Środki na płatności

(3)

-504 477

0 000

0 000

504 477

0 000

04 02 64

Środki na płatności

(4)

-88 224

0 000

0 000

88 224

0 000

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 13  

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

OGÓŁEM środki
dla DG EMPL

Środki na płatności

-1 856,491

0 000

0 000

1 856,491

0 000DG REGIO

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

13 03 60

Środki na płatności

(1)

-2 608,675

0 000

0 000

2 608,675

0 000

13 03 61

Środki na płatności

(2)

-509 195

0 000

0 000

509 195

0 000

13 03 62

Środki na płatności

(3)

-647 801

0 000

0 000

647 801

0 000

13 03 63

Środki na płatności

(4)

-31 108

0 000

0 000

31 108

0 000

13 03 64 01

Środki na płatności

(5)

-186 707

0 000

0 000

186 707

0 000

13 04 60

Środki na płatności

(6)

-1 265,652

0 000

0 000

1 265,652

0 000

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 14  

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

OGÓŁEM środki
dla DG REGIO

Środki na płatności

-5 249,139

0 000

0 000

5 249,139

0 000OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na płatności

-7 105,630

0 000

0 000

7 105,630

0 000

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 1B
wieloletnich ram finansowych

Środki na płatności

-7 105,630

0 000

0 000

7 105,630

0 000

Dział wieloletnich ram
finansowych

2

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

DG MARE

Rok
2021

Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

11 06 60

Środki na płatności

(1)

-114 987

0 000

0 000

114 987

0 000

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 15  

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

OGÓŁEM środki
dla DG MARE

Środki na płatności

-114 987

0 000

0 000

114 987

0 000

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

• OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na płatności

-7 220,617

0 000

0 000

7 220,617

0 000

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 4
wieloletnich ram finansowych

(kwota referencyjna)

Środki na płatności

-7 220,617

0 000

0 000

7 220,617

0 000
Dział wieloletnich ram
finansowych

5

„Wydatki administracyjne”w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

Dyrekcja Generalna: <…….>

• Zasoby ludzkie

• Pozostałe wydatki administracyjne

OGÓŁEM Dyrekcja Generalna <….>

Środki

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych
 

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 16

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
 

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

PRODUKT

Rodzaj 17

Średni koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 18

- Produkt

- Produkt

- Produkt

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2

- Produkt

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

KOSZT OGÓŁEM

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1.Streszczenie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N 19

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

OGÓŁEM

DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Pozostałe wydatki administracyjne

Suma cząstkowa DZIAŁU 5
wieloletnich ram finansowych

Poza DZIAŁEM 5 20
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Pozostałe wydatki
administracyjne

Suma cząstkowa
poza DZIAŁEM 5
wieloletnich ram finansowych

OGÓŁEM

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne wydatki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.    

3.2.3.2.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich.

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Rok
N

Rok
N+1

Rok N+2

Rok N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

XX 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

XX 01 01 02 (w delegaturach)

XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)

 Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) 21

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)

XX 01 04 yy  22

- w centrali

- w delegaturach

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – bezpośrednie badania naukowe)

Inne linie budżetowe (określić)

OGÓŁEM

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów dyrekcji generalnej już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Personel zewnętrzny

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

   Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

   Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

   Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

Określić organ współfinansujący 

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem3.3. Szacunkowy wpływ na dochody

   Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   wpływ na zasoby własne

   wpływ na dochody różne

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 23

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł …

W przypadku wpływu na dochody różne „przeznaczone na określony cel” należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

(1)    Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, 29.5.2018. W art. 84 określono ustalenia dotyczące płatności zaliczkowych. Ponieważ na lata 2021–2027 proponuje się tylko jeden rodzaj płatności zaliczkowych, stosowana terminologia nie rozróżnia między „początkowymi” a „rocznymi” płatnościami zaliczkowymi. Proponowane ustalenia dotyczące płatności zaliczkowych są jednak podobne do ustaleń dotyczących „początkowych płatności zaliczkowych” w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.
(2)    Załącznik do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni” COM(2018) 321 final z 2.5.2018 oraz sekcja 5 uzasadnienia towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, 29.5.2018.
(3)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320) ostatnio zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zmian zasobów na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zasobów na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i na cel „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U L 335 z 15.12.2017, s. 1).
(4)    Dz.U. C z , s. .
(5)    Dz.U. C z , s. .
(6)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
(7)    ABM: activity-based management: zarządzanie kosztami działań; ABB: activity-based budgeting: budżet zadaniowy.
(8)    O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(9)    Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(10)    Środki zróżnicowane / środki niezróżnicowane
(11)    EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(12)    Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(13)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(14)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(15)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(16)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(17)    Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(18)    Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe …”.
(19)    Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(20)    Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(21)    CA = personel kontraktowy; LA = personel miejscowy; SNE = oddelegowany ekspert krajowy; INT = personel tymczasowy; JED = młodszy oddelegowany ekspert.
(22)    W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(23)    W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.