7.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 441/31


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 441/09)

1.   

W dniu 23 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Autolaunch Ltd. („Autolaunch”) (Irlandia), kontrolowanego przez Magna International Inc. („Magna”)

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV”) (Chiny) należącego do Beijing Automotive Group Co., Ltd. („grupa BAIC”).

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. („Tech-JV”)

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV”)

Przedsiębiorstwa Autolaunch i BJEV przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Tech-JV i CM-JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Autolaunch prowadzi działalność w zakresie produkcji oprzyrządowania i usług powiązanych. Jest jednostką zależną należącą w całości do Cosma Tooling Ireland Unlimited, która jest bezpośrednio własnością Magna, producenta części samochodowych na skalę światową.

BJEV prowadzi działalność głównie w zakresie integracji i dopasowywania systemów pojazdu, produkcji i rozwoju układów sterowania pojazdem, systemów napędu elektrycznego i systemów napędu w pełni elektrycznego dla transportu pasażerskiego. BJEV jest jednostką, w której całościowy udział posiada grupa BAIC.

Przedsiębiorstwo Tech-JV będzie świadczyło usługi inżynieryjne w dziedzinie elektrycznych samochodów osobowych (ang. „blade electric passenger vehicles”), a CM-JV będzie prowadziło działalność w zakresie produkcji i dostarczania elektrycznych samochodów osobowych w Chinach.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.