31.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 395/19


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 395/04)

1.   

W dniu 23 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Public Sector Pension Investment Board (Zarząd Inwestycji Emerytalnych Sektora Publicznego, „PSPIB”, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield”, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal”, Kanada), kontrolowane przez British Columbia Investment Management Corporation („BCI”, Kanada),

BREP Brazil Private Limited („BREP”, Singapur), kontrolowane przez GIC Realty Private Limited („GIC Realty”, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund”, Brazylia).

PSPIB, Brookfield, QuadReal i BREP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad Brookfield Brazil Retail Fund, obecnie kontrolowanym przez Brookfield.

Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku PSPIB: zarządzanie inwestycjami emerytalnymi o zróżnicowanym globalnym portfelu obejmującym akcje, obligacje i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, na rynku nieruchomości, w infrastrukturę, zasoby naturalne i zadłużenie sektora prywatnego,

—   w przypadku Brookfield: inwestowanie w nieruchomości, infrastrukturę, energię z odnawialnych źródeł oraz prowadzi inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym,

—   w przypadku QuadReal: zarządzanie nieruchomościami i świadczenie powiązanych usług na rzecz British, Columbia Investment Management Corporation,

—   w przypadku BREP: własność nieruchomości posiadanych przez GIC Realty w imieniu rządu singapurskiego,

—   w przypadku Brookfield Brazil Retail Fund: własność pośrednia i prowadzenie centrów handlowych w Brazylii.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.