16.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 14/13


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 14/10)

1.

W dniu 9 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar”, Kanada),

EDF ENR PWT („EDF ENR”, Francja), należące do grupy EDF (Francja),

Nowo założona spółka joint venture Newco (Francja).

Przedsiębiorstwa Canadian Solar i EDF ENR przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Newco.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2.

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

EDF ENR specjalizuje się w produkcji fotowoltaicznych wlewków, cegieł, płyt, ogniw i modułów i jest spółką pośrednio zależną należącą w całości do grupy EDF, przedsiębiorstwa energetycznego działającego w branży produkcji i hurtowej dostawy energii elektrycznej, a także przesyłu, dystrybucji i detalicznej dostawy energii elektrycznej,

Canadian Solar prowadzi działalność na skalę światową w branży produkcji i dostawy modułów fotowoltaicznych oraz opracowywania, tworzenia, prowadzenia i obsługi technicznej projektów w dziedzinie energii fotowoltaicznej.

Spółka Newco będzie się zajmować opracowywaniem, produkcją i sprzedażą wlewków, cegieł i płyt słonecznych.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)  Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.