Bruksela, dnia 30.11.2018

COM(2018) 900 final

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2019

OGÓLNE WPROWADZENIE


DOKUMENTY

       

Drugi PROJEKT budżetu ogólnego
Unii Europejskiej
na rok budżetowy 2019

OGÓLNE WPROWADZENIE

PROJEKT BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R.

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Uwzględniając:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 1 („rozporządzenie w sprawie WRF”), w szczególności jego art. 13,

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami 2 ,

decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej 3 ,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2013 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 4 ,

pierwotny projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przedstawiony przez Komisję dnia 21 czerwca 2018 r. 5 ,

stanowisko Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Radę w dniu 4 września 2018 r. 6 ,

list w sprawie poprawek 1/2019 do pierwotnego projektu budżetu ogólnego na 2019 r., przedstawiony przez Komisję w dniu 16 października 2018 r. 7 ,

poprawki Parlamentu Europejskiego do stanowiska Rady w sprawie pierwotnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 25 października 2018 r. 8 ,

Komisja Europejska niniejszym przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ogólne wprowadzenie do drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019.

Wraz z niniejszym wprowadzeniem na stronie internetowej EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-pl.htm ) udostępnione są szczegółowe informacje według sekcji drugiego projektu budżetu na 2019 r., we wszystkich wersjach językowych.

SPIS TREŚCI

1.    Wprowadzenie    

2.    Wieloletnie ramy finansowe a drugi projekt budżetu na 2019 r.    

2.1.    Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2019 r.    

2.2.    Drugi projekt budżetu na 2019 r. w ogólnym zarysie    

3.    Najważniejsze elementy wniosku w sprawie drugiego projektu budżetu    

3.1.    Kwestie horyzontalne    

3.1.1.    Agencje zdecentralizowane    

3.1.2.    Agencje wykonawcze    

3.1.3.    Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze    

3.2.    Ogólne podejście do środków na zobowiązania    

3.2.1.    Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia    

3.2.2.    Dział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna    

3.2.3.    Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne    

3.2.4.    Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo    

3.2.5.    Dział 4 — Globalny wymiar Europy    

3.2.6.    Dział 5 — Administracja    

3.2.7.    Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).    

3.3.    Ogólne podejście do środków na płatności    

3.4.    Rezerwy    

3.5.    Zmiany w nomenklaturze i uwagach do budżetu    

3.5.1.    Uwagi do budżetu    

3.5.2.    Nomenklatura    

4.    Uwagi końcowe    

5.    Drugi projekt budżetu na 2019 r. w podziale na działy wieloletnich ram finansowych i główne programy    

1.Wprowadzenie

Dnia 21 czerwca 2018 r. Komisja przekazała projekt budżetu na 2019 r. we wszystkich językach urzędowych 9 . Rada zakończyła czytanie projektu budżetu dnia 4 września 2018 r., natomiast Parlament Europejski przyjął jego czytanie w dniu 25 października 2018 r. W dniu 16 października Komisja przekazała list w sprawie poprawek 1/2019 zawierający zaktualizowane szacunki na rok 2019. Ponieważ Parlament Europejski przyjął poprawki do projektu budżetu, których Rada nie zaakceptowała, zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zwołano komitet pojednawczy.

Komitet pojednawczy pracował przez dwadzieścia jeden dni, od dnia 30 października do dnia 19 listopada 2018 r. Choć podczas dyskusji osiągnięto znaczący postęp, nie udało się w tym czasie pogodzić stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności co do stosowania nowego art. 15.3 rozporządzenia finansowego dotyczącego ponownego udostępniania środków odpowiadających umorzeniom na projekty badawcze. Projekt budżetu korygującego nr 6/2018 10 przyjęły jednak zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 11 .

Zgodnie z art. 314 ust. 8 TFUE w związku z brakiem porozumienia w komitecie pojednawczym Komisja przedstawia obecnie drugi projekt budżetu na 2019 r. Komisja dąży w ten sposób do pogodzenia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady bez uciekania się do kolejnego okresu pojednawczego z uwagi na ograniczenia czasowe. Jeżeli do końca 2018 r. nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu, wówczas od dnia 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać system dwunastych części środków tymczasowych. Jest to procedura określona w art. 315 ust. 1 TFUE, która spowodowałaby opóźnienia w realizacji kluczowych polityk i programów, zwłaszcza w obszarze rolnictwa, oraz uniemożliwiłaby rozpoczęcie jakichkolwiek nowych działań.

Mając na względzie konieczność przyjęcia w terminie budżetu na 2019 r., Komisja w swoim wniosku w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego na 2019 r. opiera się na postępach poczynionych w ramach komitetu pojednawczego, które w dużej mierze przywróciły pierwotny projekt budżetu Komisji ze zmianami zawartymi w liście w sprawie poprawek 1/2019 12 , uwzględniając znaczące zwiększenie środków na zobowiązania przeznaczonych na kluczowe programy, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (takich jak Erasmus+ i inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), oraz pewne obniżenie i przesunięcie środków, zwłaszcza w dziale 4, zgodnie z wynikami czytania pierwotnego projektu budżetu w Radzie i Parlamencie Europejskim. Proponuje się ukierunkowanie zwiększenie środków na „Horyzont 2020” przez zastosowanie art. 15.3 rozporządzenia finansowego. Ogólny poziom płatności po zmianach w zobowiązaniach jest niższy od poziomu przewidzianego w liście w sprawie poprawek 1/2019, a wyrównywanie w niektórych przypadkach zwiększonego wydatkowania na wstępie w 2018 r. dokonuje się także w mniejszym zakresie.

2.Wieloletnie ramy finansowe a drugi projekt budżetu na 2019 r.

2.1.Pułapy wieloletnich ram finansowych w odniesieniu do budżetu na 2019 r.

W poniższej tabeli przedstawiono pułapy środków na zobowiązania i płatności przewidziane w wieloletnich ramach finansowych (WRF) 13 do celów sporządzenia drugiego projektu budżetu na 2019 r.

Dział

Pułapy WRF na 2019 r.

w mln EUR, według cen bieżących

Środki na zobowiązania

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

79 924,0

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

23 082,0

1b

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

56 842,0

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

60 344,0

w tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 881,0

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

2 801,0

4.

Globalny wymiar Europy

10 268,0

5.

Administracja

10 786,0

w tym: Wydatki administracyjne instytucji

8 700,0

6.

Wyrównania

0,0

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

164 123,0

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM

166 709,0

Całkowity pułap środków na zobowiązania, określony w wieloletnich ramach finansowych, wynosi 164 123 mln EUR, co stanowi 1,00 % dochodu narodowego brutto (DNB) UE. Pułap dla środków na płatności wynosi 166 709 mln EUR, czyli 1,01 % DNB.

2.2.Drugi projekt budżetu na 2019 r. w ogólnym zarysie

(Środki na płatności i zobowiązania w mln EUR, liczby w zaokrągleniu w cenach bieżących)

Dział

Budżet

Drugi projekt budżetu

Różnica

Różnica

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1.

Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6%

1,4%

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Pułap

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2%

2,1%

W tym w ramach instrumentu elastyczności

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Pułap

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0%

1,1%

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Pułap

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7%

2,4%

Pułap

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Margines

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1%

-0,2%

Podpułap

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4%

18,3%

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Pułap

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Globalny wymiar Europy

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4%

5,1%

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Pułap

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Administracja

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9%

2,9%

Pułap

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Margines

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

W tym: Wydatki administracyjne instytucji

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

Podpułap

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Podmargines

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Środki na działy 1 do 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1%

2,5%

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

W tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

W tym w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pułap

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Margines

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Środki jako % DNB (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

Inne instrumenty szczególne(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4%

-25,3%

Środki ogółem

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1%

2,4%

Środki jako % DNB (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

(1)

Budżet na 2018 r. obejmuje budżety korygujące nr 1–5 oraz projekt budżetu korygującego nr 6.

(2)

Drugi projekt budżetu na 2019 r. opiera się na prognozie DNB uwzględnionej w dostosowaniu technicznym WRF przyjętym w dniu 23 maja 2018 r. (COM(2018) 282).

(3)

„Inne instrumenty szczególne” obejmują: rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

W zakresie środków na zobowiązania (w tym instrumentów szczególnych) łączna kwota wydatków wnioskowana w drugim projekcie budżetu na 2019 r. wynosi 165 605,6 mln EUR, co odpowiada 1,00 % DNB, a więc o 4 909,2 mln EUR więcej niż w 2018 r. (+ 3,1 %), przy uwzględnieniu budżetów korygujących nr 1–5/2018 oraz projektu budżetu korygującego nr 6/2018. Ogółem pozostawia to margines w wysokości 1 291,1 mln EUR w ramach różnych pułapów WRF, przy uwzględnieniu wykorzystania łącznego marginesu na zobowiązania (1 464,7 mln EUR), uruchomienia instrumentu elastyczności (985,6 mln EUR) oraz skompensowania wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki związane z migracją uruchomionego w 2017 r. (253,9 mln EUR).

Na środki na płatności (w tym instrumenty szczególne) wnioskowana łączna kwota wydatków wynosi 148 198,9 mln EUR, co odpowiada 0,90 % DNB. Oznacza to wzrost o 3 431,0 mln EUR w porównaniu z 2018 r. (+ 2,4 %), przy uwzględnieniu budżetów korygujących nr 1–5/2018 oraz projektu budżetu korygującego nr 6/2018. Pozostawia to margines w wysokości 19 831,4 mln EUR w ramach pułapu WRF, przy uwzględnieniu wpływu środków na płatności na 2019 r. w związku z uruchomieniem instrumentu elastyczności w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 (909,8 mln EUR).

Środki na zobowiązania w dziale Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (dział 1a) zostały ustalone na kwotę 23 145,4 mln EUR. Oznacza to wzrost o 5,2 % w porównaniu z 2018 r., co jest głównie związane z instrumentem „Łącząc Europę”, programami „Horyzont 2020” i Erasmus oraz Europejskim programem rozwoju przemysłu obronnego, nie pozostawiając marginesu w ramach tego działu i wymagając wykorzystania łącznego marginesu na zobowiązania (63,4 mln EUR). Środki na płatności zwiększono o 2,1 % do kwoty 20 521,5 mln EUR.

Środki na zobowiązania w obszarze Spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej (dział 1b) zwiększono o 3,0 % do kwoty 57 192,0 mln EUR, nie pozostawiając marginesu w ramach tego działu po wykorzystaniu łącznego marginesu na zobowiązania w celu sfinansowania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (350,0 mln EUR). Środki na płatności zwiększono o 1,1 % do kwoty 47 035,4 mln EUR.

Środki na zobowiązania w wysokości 59 642,1 mln EUR proponuje się przeznaczyć na Zrównoważony wzrost gospodarczy: zasoby naturalne (dział 2). Ten poziom wydatków oznacza wzrost o 0,7 % w porównaniu z 2018 r., pozostawiając znaczący margines w wysokości 701,9 mln EUR w ramach tego pułapu. Kwota środków na płatności wynosi 57 399,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,4 % w stosunku do 2018 r. Uwzględniając ostatnią aktualizację dochodów przeznaczonych na określony cel, środki na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie wynoszą 43 191,9 mln EUR w środkach na zobowiązania i 43 116,4 mln EUR w środkach na płatności.

W dziale Bezpieczeństwo i obywatelstwo (dział 3) proponuje się zwiększenie środków na zobowiązania o 8,4 % do kwoty 3 786,6 mln EUR, nie pozostawiając marginesu w ramach tego działu po uruchomieniu instrumentu elastyczności (985,6 mln EUR). Środki na płatności zwiększono o 18,3 % do kwoty 3 527,4 mln EUR.

W dziale Globalny wymiar Europy (dział 4) proponuje się zwiększenie środków na zobowiązania o 12,4 % do kwoty 11 319,3 mln EUR (uwzględniając skutki przedłużenia Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji), co nie pozostawia marginesu w ramach tego działu i wymaga wykorzystania łącznego marginesu na zobowiązania (1 051,3 mln EUR). Środki na płatności zwiększono o 5,1 % do kwoty 9 358,3 mln EUR.

Kwota środków na zobowiązania i płatności w dziale Administracja (dział 5) dla wszystkich instytucji łącznie, w tym na świadczenia emerytalno-rentowe i szkoły europejskie, wzrasta o 2,9 % – w przypadku środków na zobowiązania do 9 943,0 mln EUR, a w przypadku środków na płatności do 9 944,9 mln EUR. Pozostawia to nieprzydzielony margines w wysokości 589,1 mln EUR po skompensowaniu wykorzystania marginesu na nieprzewidziane wydatki związane z migracją uruchomionego w 2017 r. (253,9 mln EUR).

3.Najważniejsze elementy wniosku w sprawie drugiego projektu budżetu

W drugim projekcie budżetu zasadniczo oparto się na postępach poczynionych podczas prac komitetu pojednawczego. Szczegółowe informacje o zmianach zaproponowanych w stosunku do pierwotnego projektu budżetu, zmodyfikowanego listem w sprawie poprawek 1/2019, przedstawiono w zarysie poniżej.

3.1.Kwestie horyzontalne

3.1.1.Agencje zdecentralizowane

W przypadku agencji zdecentralizowanych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk proponuje się określić na poziomach zaproponowanych przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, z następującymi zmianami:

·W ramach działu 1a:

oW przypadku Agencji Europejskiego GNSS (GSA, artykuł budżetu 02 05 11) proponuje się przydzielenie dodatkowych 5 stanowisk oraz zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 357 500 EUR.

oW przypadku Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA, artykuł budżetu 04 03 15) proponuje się zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 8 947 000 EUR.

oW przypadku Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, artykuł budżetu 09 02 03) proponuje się zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 400 000 EUR.

oW przypadku Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC, artykuł budżetu 09 02 04) proponuje się przydzielenie dodatkowych 2 stanowisk oraz zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 143 000 EUR.

oW przypadku Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB, artykuł budżetu 12 02 04) proponuje się redukcję planu zatrudnienia o 2 stanowiska.

oW przypadku Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA, artykuł budżetu 12 02 05) proponuje się redukcję planu zatrudnienia o 4 stanowiska oraz zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 1 100 000 EUR.

oW przypadku Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EIOPA, artykuł budżetu 12 02 06) proponuje się redukcję planu zatrudnienia o 23 stanowiska oraz zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 11 000 000 EUR.

·W ramach działu 3:

oW przypadku Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL, artykuł budżetu 18 02 04) proponuje się przydzielenie dodatkowych 10 stanowisk oraz zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 8 357 500 EUR.

oW przypadku Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA, artykuł budżetu 18 02 07) proponuje się zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 4 000 000 EUR.

oW przypadku Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO, artykuł budżetu 18 03 02) proponuje się poziom środków na zobowiązania i środków na płatności w wysokości zaproponowanej przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu. Komisja Europejska dokona przeglądu wymogów w zakresie finansowania EASO na rok budżetowy 2019 po przyjęciu wniosku ustawodawczego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzmocnienia zdolności wsparcia operacyjnego tej agencji. W razie potrzeby Komisja przedłoży odpowiednie wnioski budżetowe.

oW przypadku Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej (EUROJUST, artykuł budżetu 33 03 04) proponuje się przydzielenie dodatkowych 5 stanowisk oraz zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 357 500 EUR.

3.1.2.Agencje wykonawcze

W przypadku agencji wykonawczych wkład UE (w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności) oraz liczbę stanowisk proponuje się określić na poziomach zaproponowanych przez Komisję w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019.

3.1.3.Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

W drugim projekcie budżetu uwzględniono 75 projektów pilotażowych i działań przygotowawczych na łączną kwotę 114,9 mln EUR w środkach na zobowiązania, uwzględniając wyniki czytania pierwotnego projektu budżetu w Parlamencie Europejskim.3.2.Ogólne podejście do środków na zobowiązania

3.2.1. Dział 1a — Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

W przypadku działu 1a środki na zobowiązania proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

1.1.12

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

Zapewnienie usług operacyjnych w oparciu o rozmieszczoną w przestrzeni kosmicznej infrastrukturę do obserwacji Ziemi i dane in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Tworzenie autonomicznych zdolności Unii w zakresie monitorowania Ziemi (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

5 000 000

02 02 01

Promowanie przedsiębiorczości i poprawa konkurencyjności oraz dostępu do rynków dla przedsiębiorstw unijnych

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Poprawa dostępu do finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Wydatki pomocnicze na program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress — Wspieranie działań w zakresie opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny unijnej polityki zatrudnienia, polityki społecznej oraz unijnych przepisów dotyczących warunków pracy

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES – promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników i zwiększanie szans zatrudnienia

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Agencje zdecentralizowane

-20 146 500

02 05 11

Agencja Europejskiego GNSS

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) — Urząd

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Inne działania i programy

227 000

04 03 01 03

Swobodny przepływ pracowników, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego i działań na rzecz migrantów, w tym migrantów z państw trzecich

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Dostarczanie informacji statystycznych wysokiej jakości, wdrażanie nowych metod tworzenia statystyk europejskich oraz zacieśnianie partnerstwa z Europejskim Systemem Statystycznym

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

72 258 000

1.1.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

-1 210 000

01 02 01

Koordynacja, nadzór i komunikacja dotyczące unii gospodarczej i walutowej, w tym euro

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Informacja, konsultacja i udział przedstawicieli przedsiębiorstw

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Działania wspierające europejską politykę transportową i ochronę praw pasażerów, w tym działania komunikacyjne

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Ustalanie i wdrażanie polityki unijnej w dziedzinie łączności elektronicznej

3 765 000

3 265 000

-500 000

Ogółem

241 428 500

W efekcie proponuje się określić środki na zobowiązania na poziomie 23 145,4 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1a i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 63,4 mln EUR.

W związku z umorzeniami dokonanymi w 2017 r. (412,8 mln EUR) w rezultacie niezrealizowania całości lub części projektów badawczych i zgodnie z art. 15.3 rozporządzenia finansowego 14 , które ma zastosowanie wyłącznie do badań naukowych, Komisja proponuje ponowne udostępnienie środków na zobowiązania w wysokości 100 mln EUR na wzmocnienie pilotażowej inicjatywy dotyczącej Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach instrumentu MŚP 15  w linii budżetowej 08 02 08:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Środki, które mają być ponownie udostępnione

1.1.31

„Horyzont 2020”

100 000 000

08 02 08

Instrument MŚP

100 000 000

Ogółem

100 000 000

Proponuje się odpowiednio dostosować uwagę do budżetu.

3.2.2.Dział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

W przypadku działu 1b środki na zobowiązania proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

1.2.31

Pomoc techniczna

-1 744 903

04 02 63 01

Europejski Fundusz Społeczny — Operacyjna pomoc techniczna

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

116 666 667

04 02 64

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

3 675 000

Ogółem

118 596 764

W efekcie proponuje się określić środki na zobowiązania na poziomie 57 192,0 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 1b i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 350,0 mln EUR.

3.2.3.Dział 2 – Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

W przypadku działu 2 środki na zobowiązania proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

2.0.10

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

-237 500 000

05 02 06 99

Inne środki dotyczące oliwy z oliwek

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Inne środki dotyczące wieprzowiny, drobiu, jaj, produktów pszczelarskich i innych produktów zwierzęcych

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

System płatności podstawowej

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Wkład w bardziej ekologiczną i zasobooszczędną gospodarkę oraz rozwój i wdrażanie polityki i prawodawstwa Unii z zakresu ochrony środowiska

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Wspieranie działań na rzecz poprawy zarządzania i informacji w zakresie środowiska na wszystkich poziomach

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

13 500 000

Ogółem

-220 000 000

Zmniejszenie środków na zobowiązania przypisuje się w pełni wyższej kwocie dochodów przeznaczonych na określony cel, wynikających z nadwyżki EFRG z dnia 31 października 2018 r., która pokryje wszystkie potrzeby tego sektora zgodnie z aktualizacją zawartą w liście w sprawie poprawek 1/2019.

W rezultacie proponuje się określić poziom zobowiązań w wysokości 59 642,1 mln EUR, pozostawiając margines 701,9 mln EUR w ramach pułapu wydatków działu 2.

3.2.4.Dział 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

W przypadku działu 3 środki na zobowiązania proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

3.0.11

Kreatywna Europa

3 000 000

09 05 01

Podprogram MEDIA — Transnarodowe i międzynarodowe rozpowszechnianie oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

5 000 000

18 02 01 01

Wsparcie zarządzania granicami oraz wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Żywność i pasze

-8 000 000

17 04 01

Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Agencje zdecentralizowane

-42 285 000

18 02 04

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

15 075 000

3.0.SPEC

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

3 000 000

09 05 05

Działania multimedialne

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Punkty informacyjne

15 800 000

15 600 000

-200 000

Ogółem

-24 210 000

W efekcie proponuje się określić poziom zobowiązań w wysokości 3 786,6  mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 3 i z wykorzystaniem instrumentu elastyczności na kwotę 985,6 mln EUR.

3.2.5.Dział 4 — Globalny wymiar Europy

W przypadku działu 4 środki na zobowiązania proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, ze zmianami zawartymi w poniższej tabeli:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

Turcja – wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz związanego z nim stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Bałkany Zachodnie – wsparcie reform politycznych oraz związanego z nimi stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Bałkany Zachodnie – wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz związanego z nim stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Turcja – wsparcie reform politycznych oraz związanego z nimi stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

Turcja – wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz związanego z nim stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

Pomoc makrofinansowa (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Fundusz Gwarancyjny)

-48 222 935

01 03 06

Finansowanie Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Kraje śródziemnomorskie — Prawa człowieka, dobre rządy i mobilność

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Kraje śródziemnomorskie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Kraje śródziemnomorskie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Wsparcie dla procesu pokojowego i wsparcie finansowe dla Palestyny oraz dla Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Partnerstwo Wschodnie — Prawa człowieka, dobre rządy i mobilność

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Partnerstwo Wschodnie — Ograniczanie ubóstwa i zrównoważony rozwój

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Partnerstwo Wschodnie — Budowanie zaufania, zapewnianie bezpieczeństwa oraz zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ — Wkład z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

31 556 000

21 02 02

Współpraca z Azją

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Współpraca z Bliskim Wschodem

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Środowisko i zmiana klimatu

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Zrównoważona energia

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

Rozwój społeczny

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Migracja i azyl

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Społeczeństwo obywatelskie — Rozwój

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ — Wkład z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Inne działania i programy

2 000 000

13 07 01

Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

6 325 000

Ogółem

-64 922 935

W rezultacie proponuje się określić poziom zobowiązań w wysokości 11 319,3 mln EUR, bez marginesu w ramach pułapu wydatków działu 4 i z wykorzystaniem łącznego marginesu na zobowiązania na kwotę 1 051,3 mln EUR.

3.2.6.Dział 5 — Administracja

W przypadku działu 5 liczbę stanowisk w planie zatrudnienia instytucji oraz środki proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, z następującymi wyjątkami:

·sekcja dotycząca Parlamentu, w przypadku której zatwierdzono jego stanowisko w sprawie czytania pierwotnego projektu budżetu z uwzględnieniem dostosowań zawartych w liście w sprawie poprawek 1/2019 dotyczących Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych;

·sekcja dotycząca Rady, w przypadku której zatwierdzono jej stanowisko w sprawie czytania pierwotnego projektu budżetu;

·sekcja dotycząca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w przypadku której zatwierdzono stanowisko Rady w sprawie czytania pierwotnego projektu budżetu.

Proponuje się ponadto następujące zmiany dotyczące liczby stanowisk w planie zatrudnienia i środków zawartych w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019 w przypadku następujących instytucji:

·sekcja dotycząca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w przypadku którego proponuje się przydzielenie 5 dodatkowych stanowisk 16 oraz zwiększenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 415 016 EUR (246 875 EUR w linii budżetowej 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia oraz 168 141 EUR w linii budżetowej 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego);

·sekcja dotycząca Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, w przypadku której proponuje się zmniejszenie poziomu środków na zobowiązania i środków na płatności o 3 050 000 EUR, co jest łącznym wynikiem proponowanego zwiększenia o 1 200 000 EUR środków w linii budżetowej 2 2 1 4  Zespół ds. strategicznej komunikacji oraz proponowanego zmniejszenia o 4 250 000 EUR środków w następujących liniach budżetowych: 1 1 0 0 Wynagrodzenia podstawowe (-3 280 000 EUR), 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego związane z zajmowanym stanowiskiem, (-10 000 EUR), 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika (-840 000 EUR) oraz 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne (-120 000 EUR).

Skutki dla budżetu na 2019 r. automatycznego dostosowania wynagrodzeń z mocą od dnia 1 lipca 2018 r. (1,7 % zamiast 2,0 %) proponuje się uwzględnić we wszystkich sekcjach projektu budżetu w następujący sposób:

w EUR

Parlament Europejski

-2 851 238

Rada Europejska i Rada

-965 489

Komisja Europejska (w tym emerytury)

-13 781 615

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

-891 000

Europejski Trybunał Obrachunkowy

-359 000

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-220 825

Europejski Komitet Regionów

-160 594

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

-26 880

Europejski Inspektor Ochrony Danych

-14 568

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

-911 839

Ogółem

-20 183 048Na koniec znaleziono i zaproponowano dodatkowe zmniejszenia środków w wysokości 0,8 mln EUR we wszystkich instytucjach z wyjątkiem Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wydatków związanych z budynkami, w następujący sposób:

w EUR

Rada Europejska i Rada

-20 052

Komisja Europejska

-557 239

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

-77 689

Europejski Trybunał Obrachunkowy

-482

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

-27 215

Europejski Komitet Regionów

-20 008

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

-2 287

Europejski Inspektor Ochrony Danych

-4 026

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

-41 002

Ogółem

-750 000

W rezultacie i po uwzględnieniu projektów pilotażowych oraz działań przygotowawczych (4,1 mln EUR) zaproponowanych w ramach sekcji 3.1.3 powyżej, proponuje się określić środki na zobowiązania na poziomie 9 943,0 mln EUR, co pozostawia margines w wysokości 589,1 mln EUR w ramach pułapu wydatków w dziale 5, po wykorzystaniu 253,9 mln EUR marginesu na skompensowanie uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki w 2017 r.

3.2.7.Instrumenty szczególne: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE).

Środki na zobowiązania przeznaczone na Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG), rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019.

3.3.Ogólne podejście do środków na płatności

Ogólny poziom środków na płatności proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, z następującymi zmianami:

1.po pierwsze, uwzględnia się proponowany poziom środków na zobowiązania przeznaczonych na wydatki niezróżnicowane, w przypadku których proponowany poziom środków na płatności jest równy poziomowi środków na zobowiązania. Zalicza się do tego dodatkowe zmniejszenie wydatków rolnych o 253,0 mln EUR. Podejście to stosuje się przez analogię do wkładu UE w agencje zdecentralizowane i Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych. Daje to łączny wynik w postaci proponowanego zmniejszenia środków o 375,0 mln EUR;

2.poziom środków na płatności przeznaczonych na wszystkie nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze włączone do drugiego projektu budżetu proponuje się określić na poziomie 50 % odpowiadających im środków na zobowiązania lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament podczas czytania pierwotnego projektu budżetu, jeżeli poziom ten jest niższy. W przypadku rozszerzenia istniejących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych poziom środków na płatności proponuje się określić na poziomie przewidzianym w pierwotnym projekcie budżetu, powiększonym o 50 % odpowiadających im nowych proponowanych środków na zobowiązania, lub na poziomie zaproponowanym przez Parlament podczas czytania pierwotnego projektu budżetu, jeżeli poziom ten jest niższy. Daje to łączny wynik w postaci proponowanego zwiększenia środków o 57,5 mln EUR;3.w efekcie zmian w zakresie środków na zobowiązania przeznaczonych na wydatki zróżnicowane proponuje się zmiany w następujących liniach budżetowych:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Zwiększenie środków na zobowiązania

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Drugi projekt budżetu 2019

Różnica

1.1.12

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

Zapewnienie usług operacyjnych w oparciu o rozmieszczoną w przestrzeni kosmicznej infrastrukturę do obserwacji Ziemi i dane in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Tworzenie autonomicznych zdolności Unii w zakresie monitorowania Ziemi (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

„Horyzont 2020”

30 000 000

08 02 08

Instrument MŚP

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze kształcenia i szkolenia oraz ich znaczenia dla rynku pracy

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Promowanie doskonałości i współpracy w europejskim obszarze dotyczącym młodzieży oraz udziału młodzieży w europejskim życiu demokratycznym

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Żywność i pasze

-6 500 000

17 04 01

Zapewnienie poprawy statusu zdrowia zwierząt oraz wysokiego poziomu ochrony zwierząt w Unii

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

Turcja – wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz związanego z nim stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Turcja – wsparcie reform politycznych oraz związanego z nimi stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

Turcja – wsparcie rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego oraz związanego z nim stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego.

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

Pomoc makrofinansowa (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Pomoc makrofinansowa

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Ogółem

72 500 000

4.Proponuje się dodatkowe zmniejszenie środków na płatności w linii budżetowej 01 04 05, gdzie proponuje się zmniejszenie finansowania Funduszu Gwarancyjnego EFIS o kwotę wydatkowaną na wstępie w dokonanym przez władzę budżetową przesunięciu środków (DEC) nr 22/2018, w następujący sposób:

w EUR

Linia budżetowa / program

Nazwa

Projekt budżetu 2019 (w tym list w sprawie poprawek nr 1)

Budżet 2019

Różnica

1.1.10

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

-150 000 000

01 04 05

Finansowanie funduszu gwarancyjnego EFIS

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Ogółem

-150 000 000

3.4.Rezerwy

Rezerwy proponuje się ustalić zgodnie ze stanowiskiem Rady w sprawie czytania pierwotnego projektu budżetu, uwzględniając zmiany zaproponowane w liście w sprawie poprawek 1/2019, z następującymi zmianami:

·Proponuje się uruchomienie rezerwy w linii budżetowej 18 03 01 01 w następujący sposób:

Kwota 460 mln EUR przewidziana w ocenie skutków finansowych wniosku Komisji w sprawie przekształcenia rozporządzenia Dublin III (COM (2016) 270 final z dnia 4 maja 2016 r.) zostaje umieszczona w rezerwie do czasu przyjęcia tego wniosku ustawodawczego. Rezerwa ta może zostać uwolniona w drodze przesunięcia zgodnie z art. 30 ust. 2 lit. a) rozporządzenia finansowego po przyjęciu aktu podstawowego.

Jeżeli przedmiotowy akt nie zostanie przyjęty do dnia 1 lutego 2019 r., Komisja może przedstawić co najmniej jeden wniosek w sprawie przesunięcia zgodnie z art. 31 rozporządzenia finansowego w celu alternatywnego wykorzystania tej kwoty na rzecz linii budżetowej 18 03 01 01.

Proponuje się odpowiednio zmienić uwagę do budżetu dotyczącą pozycji budżetu 18 03 01 01.

·Biorąc pod uwagę fakt przyjęcia w dniu 28 września 2018 r. podstawy prawnej Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali 17 , proponuje się uruchomienie rezerw w liniach budżetowych 09 03 05 31, 09 04 07 33 i 09 04 07 34.

3.5.Zmiany w nomenklaturze i uwagach do budżetu

3.5.1.Uwagi do budżetu

Oprócz zaproponowanej zmiany w tekście uwagi do budżetu dotyczącej pozycji 08 02 08 w sekcji 3.2.1 powyżej proponuje się także uwzględnienie w drugim projekcie budżetu zmian, jakie w tekście uwag do budżetu wprowadził Parlament Europejski podczas czytania pierwotnego projektu budżetu, z wyjątkiem dotyczących linii budżetowych wymienionych w tabeli poniżej. Zakłada się przy tym, że zmiany wprowadzone przez Parlament Europejski nie mogą zmienić ani rozszerzyć zakresu istniejącej podstawy prawnej ani naruszać administracyjnej autonomii instytucji, oraz że działanie można sfinansować z dostępnych zasobów.

Linia budżetowa

Nazwa

02 02 77 40

Projekt pilotażowy – Dostęp do satelitarnego internetu szerokopasmowego w celu udostępnienia edukacyjnych treści multimedialnych szkołom nieposiadającym dostępu do sieci

04 06 01

Promowanie spójności społecznej i ograniczanie najcięższych form ubóstwa w Unii

15 04 02

Podprogram Kultura — Wspieranie działań transgranicznych oraz promowanie transnarodowego obiegu i mobilności

18 02 01 02

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z zagrożeniem dla bezpieczeństwa oraz sytuacjami kryzysowymi

18 03 01 01

Wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wzmocnienie solidarności i podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi

18 03 01 02

Wspieranie legalnej migracji do Unii i propagowanie skutecznej integracji obywateli państw trzecich oraz rozwijanie sprawiedliwych i skutecznych strategii powrotów

18 04 01 01

Program „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii

19 02 01

Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu

21 02 01

Współpraca z Ameryką Łacińską

21 02 07 03

Rozwój społeczny

21 02 08 01

Społeczeństwo obywatelskie — Rozwój

33 02 01

Zapewnienie ochrony praw i wzmocnienie pozycji obywateli

3.5.2.Nomenklatura

W drugim projekcie budżetu proponuje się nomenklaturę budżetową pierwotnego projektu budżetu w wersji zmienionej listem w sprawie poprawek 1/2019, do której włączone zostają nowe projekty pilotażowe i działania przygotowawcze z następującymi zmianami nazw:

Linia budżetowa

Nazwa

02 04 77 07

Działanie przygotowawcze – Przygotowanie nowego programu UE GOVSATCOM

05 08 77 18

Projekt pilotażowy – Ustanowienie programu operacyjnego w zakresie strukturyzacji sektorów rolno-spożywczych w celu zabezpieczenia przekazywania własności gospodarstw rodzinnych i zrównoważonego charakteru lokalnego rolnictwa

4.Uwagi końcowe

Proponując drugi projekt budżetu na 2019 r., który opiera się na postępach poczynionych w ramach komitetu pojednawczego, Komisja dąży do stworzenia warunków dla szybkiego przyjęcia budżetu na 2019 r. w napiętym terminie przed końcem 2018 r.

Terminowe przyjęcie i wejście w życie budżetu na 2019 r. jest niezbędne do prawidłowego wprowadzania w życie polityk i programów Unii Europejskiej. Komisja dołoży wszelkich starań, aby osiągnąć ten cel.

5.Drugi projekt budżetu na 2019 r. w podziale na działy wieloletnich ram finansowych i główne programy

(Środki na płatności i zobowiązania w mln EUR, liczby w zaokrągleniu w cenach bieżących)

Dział

Budżet

Drugi projekt budżetu

Różnica

Różnica

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6%

1,4%

w tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Pułap

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2%

2,1%

w tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Pułap

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

Duże projekty infrastruktury

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0%

17,3%

 

Europejskie systemy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5%

28,6%

 

Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2%

23,2%

 

Unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7%

-0,9%

Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0%

3,8%

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8%

-44,1%

Wspólne ramy strategiczne (WRS) – badania i innowacje

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4%

1,1 %

 

„Horyzont 2020”

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5%

0,6%

 

Program badawczo-szkoleniowy Euratomu

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0%

17,3%

Konkurencyjność przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7%

-0,6%

Kształcenie, szkolenie i sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8%

19,5%

Zatrudnienie i innowacje społeczne (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3%

-0,1%

Cła, Fiscalis i zwalczanie nadużyć finansowych

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1%

7,6%

Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0%

11,7%

 

Energia

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4%

50,1%

 

Transport

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1%

5,1%

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8%

6,8%

Projekty w dziedzinie energetyki wspomagające naprawę gospodarczą (EERP)

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0%

Europejski Korpus Solidarności

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0%

259,8%

Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Inne działania i programy

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2%

8,0%

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4%

-1,7%

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1%

28,3%

Agencje zdecentralizowane

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9%

20,7%

1b

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0%

1,1%

w tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Pułap

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1%

0,7%

 

Konwergencja regionalna (regiony słabiej rozwinięte)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2%

2,8%

 

Regiony w okresie przejściowym

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9%

8,2%

 

Konkurencyjność (regiony lepiej rozwinięte)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6%

0,6%

 

Regiony najbardziej oddalone i słabo zaludnione

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0%

4,4%

 

Fundusz Spójności

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8%

-8,9%

Instrument „Łącząc Europę” – wkład Funduszu Spójności

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7%

36,1%

Europejska współpraca terytorialna

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0%

-3,6%

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (szczególny przydział na zapewnienie kwoty równoważnej)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3%

Pomoc techniczna i działania innowacyjne

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1%

6,6%

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0%

0,0%

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3%

-39,5%

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7%

2,4%

Pułap

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Margines

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

W tym: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2%

Podpułap

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) — Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2%

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4%

10,9%

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0%

18,2%

Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7%

8,1%

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5%

10,7%

Agencje zdecentralizowane

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3%

4,3%

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4%

18,3%

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Pułap

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9%

60,3%

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9%

37,9%

Systemy IT

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6%

-100,0%

Sprawiedliwość

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4%

6,3%

Prawa, równość i obywatelstwo

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7%

24,4%

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8%

138,3%

Europa dla obywateli

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1%

2,1%

Żywność i pasze

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4%

-3,7%

Zdrowie

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9%

9,6%

Konsumenci

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6%

2,2%

Kreatywna Europa

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3%

7,8%

Instrument na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9%

-68,5%

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1%

8,9%

 

w tym „Działania w zakresie komunikacji”

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1%

2,3%

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2%

1,9%

Agencje zdecentralizowane

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0%

9,8%

4. Globalny wymiar Europy

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4%

5,1%

w tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Pułap

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Margines

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6%

17,6%

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9%

-9,6%

Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2%

2,3%

Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (PI)

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9%

-1,1%

Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0%

-5,9%

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (IcSP)

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8%

-1,2%

Pomoc humanitarna (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2%

46,4%

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1%

4,6%

Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC)

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0%

-8,8%

Pomoc makrofinansowa (MFA)

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8%

-35,8%

Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (Fundusz Gwarancyjny)

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0%

-100,0%

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1%

33,6%

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9%

-4,9%

Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Inne działania i programy

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2%

-2,6%

Działania finansowane w ramach prerogatyw Komisji i określonych uprawnień przyznanych Komisji

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5%

9,1%

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9%

-43,7%

Agencje zdecentralizowane

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2%

2,2%

5. Administracja

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9%

2,9%

Pułap

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Margines

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

W tym: Wydatki administracyjne instytucji

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

Podpułap

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Margines

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Świadczenia emerytalno-rentowe oraz szkoły europejskie

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3%

5,3%

 

Świadczenia emerytalno-rentowe

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9%

5,9%

 

Szkoły europejskie

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4%

-0,4%

Wydatki administracyjne instytucji

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

 

Parlament Europejski

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4%

2,4%

 

Rada Europejska i Rada

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6%

1,6%

 

Komisja Europejska

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9%

1,9%

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7%

4,7%

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6%

0,6%

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1%

2,1%

 

Europejski Komitet Regionów

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8%

2,8%

 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1%

6,1%

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2%

15,2%

 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4%

2,4%

Środki na działy

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1%

2,5%

W tym w ramach instrumentu elastyczności

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

w tym w ramach łącznego marginesu na zobowiązania

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Pułap

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

W tym potrącenie z marginesu na nieprzewidziane wydatki

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Margines

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Środki jako % DNB (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

Inne instrumenty szczególne (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4%

-25,3%

 

Rezerwa na pomoc nadzwyczajną (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0%

2,0%

 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0%

-60,0%

 

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5%

-72,5%

Środki ogółem

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1%

2,4%

Środki jako % DNB (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

1) Budżet na 2018 r. obejmuje budżety korygujące nr 1–5 oraz projekt budżetu korygującego nr 6.

2) Drugi projekt budżetu na 2019 r. opiera się na prognozie DNB uwzględnionej w dostosowaniu technicznym WRF przyjętym w dniu 23 maja 2018 r. (COM(2018) 282).

(1)      Dz.U. L 347 z 20.12.2013.
(2)      Dz.U. C 373 z 20.12.2013.
(3)      Dz.U. L 160 z 7.6.2014.
(4)      Dz.U. L 193 z 30.7.2018.
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404.
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704 z 12.10.2018.
(11)      Projekt budżetu korygującego nr 6/2018 był również częścią pakietu omawianego w ramach komitetu pojednawczego, jednak jego przyjęcie zaplanowano na listopad, aby móc uwzględnić niezbędne korekty zasobów własnych, zwłaszcza sald VAT i DNB, mające wpływ na kwoty, które mają zostać udostępnione w pierwszym dniu roboczym grudnia 2018 r.
(12)      COM(2018) 709 z 16.10.2018.
(13)      Dane liczbowe oparte są na dostosowaniu technicznym ram finansowych na 2019 r. stosownie do zmian DNB, przyjętym przez Komisję w dniu 23 maja 2018 r. (COM(2018) 282).
(14)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
(15)      W czerwcu 2018 r. Rada Europejska wezwała Komisję do uruchomienia nowej pilotażowej inicjatywy dotyczącej przełomowych innowacji w pozostałym okresie programu „Horyzont 2020”. W konkluzjach Rady napisano: Potrzebujemy silniejszego i inkluzywnego ekosystemu innowacji, tak by wspierać przełomowe i rynkotwórcze innowacje i zapewniać kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom o możliwościach wprowadzania przełomowych rozwiązań w celu umożliwienia im skutecznego wchodzenia na rynki światowe.
(16)      1 stanowisko AD w dziedzinie ochrony danych i 4 stanowiska AD w dziedzinie IT.
(17)

     Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady złożony przez Komisję w dniu 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (COM(2018) 8).