29.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 446/5


Publikacja na stronie internetowej EUROPA współczynników przydziału i innych wyników procesu przydziału w odniesieniu do przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych zarządzanych za pomocą metody „równoczesnego badania” lub innych metod wymagających wydania pozwolenia na przywóz lub wywóz

(2017/C 446/03)

Zgodnie z art. 188 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (1), który został zmieniony art. 4 ust. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 (2) z dnia 1 stycznia 2018 r., Komisja podaje do publicznej wiadomości, za pośrednictwem strony internetowej EUROPA, wyniki przydziału przywozowych i wywozowych kontyngentów taryfowych w odniesieniu do wniosków zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie. Od dnia 1 stycznia 2018 r. publikacja na stronie internetowej EUROPA zastępuje przyjęcie i opublikowanie aktów wykonawczych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L, do tych samych celów.

Wyniki te obliczono, uwzględniając ilości dostępne w ramach kontyngentu taryfowego oraz ilości, w odniesieniu do których podmioty złożyły wnioski i które organy państw członkowskich zgłosiły Komisji.

Na stronie internetowej EUROPA można ponadto publikować informacje o odrzuceniu wniosków, zawieszeniu składania wniosków lub cofnięciu zawieszenia składania wniosków.

Państwa członkowskie wydają pozwolenia dotyczące ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski w ramach przywozowych lub wywozowych kontyngentów taryfowych, z zastrzeżeniem odpowiednich współczynników przydziału, po podaniu przez Komisję tych współczynników do publicznej wiadomości.

Współczynniki przydziału dotyczące przywozowych kontyngentów taryfowych/wywozowych kontyngentów taryfowych

https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en

https://ec.europa.eu/agriculture/markets_en


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2393 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania, (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 350 z 29.12.2017, s. 15).