14.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 429/9


Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących – za 2017 r.

(2017/C 429/06)

1.1.

Tabela kwot podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla każdej grupy zaszeregowania oraz stopnia w grupach funkcyjnych AD i AST, o której mowa w art. 66 regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1.7.2017

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Tabela kwot podstawowego wynagrodzenia miesięcznego dla każdej grupy zaszeregowania oraz stopnia w grupach funkcyjnych AST/SC, o której mowa w art. 66 regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1.7.2017

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Tabela współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, o których mowa w art. 64 regulaminu pracowniczego, zawierająca:

współczynniki korygujące mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników, o których mowa w art. 64 regulaminu pracowniczego (wskazane w kolumnie 2 poniższej tabeli),

współczynniki korygujące mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników (wskazane w kolumnie 3 poniższej tabeli),

współczynniki korygujące mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. do emerytur, na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego (wskazane w kolumnie 4 poniższej tabeli),

1

2

3

4

Państwo/Miejsce

Wynagrodzenie

Transfery

Emerytury

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Bułgaria

53,4

51,7

 

Republika Czeska

78,3

71,9

 

Dania

133,9

136,2

136,2

Niemcy

97,5

100,0

 

Bonn

93,9

 

 

Karlsruhe

94,6

 

 

Monachium

107,5

 

 

Estonia

80,3

82,4

 

Irlandia

119,8

124,0

124,0

Grecja

79,9

79,6

 

Hiszpania

88,7

89,4

 

Francja

114,8

108,6

108,6

Chorwacja

74,9

67,5

 

Włochy

97,3

99,1

 

Varese

90,9

 

 

Cypr

74,4

79,4

 

Łotwa

74,9

69,8

 

Litwa

74,3

68,3

 

Węgry

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Niderlandy

108,3

109,6

109,6

Austria

106,3

108,7

108,7

Polska

70,6

60,7

 

Portugalia

82,4

82,9

 

Rumunia

63,9

56,6

 

Słowenia

81,5

78,7

 

Słowacja

77,3

69,0

 

Finlandia

119,9

120,6

120,6

Szwecja

127,9

119,0

119,0

Zjednoczone Królestwo

133,5

120,3

120,3

Culham

100,5

 

 

4.1.

Kwota dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 986,72 EUR.

4.2.

Kwota dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a akapit trzeci regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 1 315,62 EUR.

5.1.

Podstawowa kwota dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 184,55 EUR.

5.2.

Kwota dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 403,25 EUR.

5.3.

Kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 273,60 EUR.

5.4.

Kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 98,51 EUR.

5.5.

Minimalna kwota dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do wspomnianego regulaminu, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 546,95 EUR.

5.6.

Kwota dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 134 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 393,20 EUR.

6.1.

Kwota dodatku za przebyte kilometry, o którym mowa w art. 7 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

0 EUR/kilometr za odcinek

od 0 do 200 km

0,2034 EUR/kilometr za odcinek

od 201 do 1 000 km

0,3391 EUR/kilometr za odcinek

od 1 001 do 2 000 km

0,2034 EUR/kilometr za odcinek

od 2 001 do 3 000 km

0,0677 EUR/kilometr za odcinek

od 3 001 do 4 000 km

0,0327 EUR/kilometr za odcinek

od 4 001 do 10 000 km

0 EUR/kilometr za odcinek

powyżej 10 000 km.

6.2.

Dodatkowa zryczałtowana kwota do dodatku za przebyte kilometry, o której mowa w art. 7 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

101,71 EUR, jeżeli odległość geograficzna między miejscami, o których mowa w ust. 1, zawiera się w przedziale 600–1 200 km,

203,42 EUR, jeżeli odległość geograficzna między miejscami, o których mowa w ust. 1, jest większa niż 1 200 km.

7.1.

Kwota dodatku za przebyte kilometry, o którym mowa w art. 8 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.:

0 EUR/kilometr za odcinek

od 0 do 200 km

0,4102 EUR/kilometr za odcinek

od 201 do 1 000 km

0,6836 EUR/kilometr za odcinek

od 1 001 do 2 000 km

0,4102 EUR/kilometr za odcinek

od 2 001 do 3 000 km

0,1366 EUR/kilometr za odcinek

od 3 001 do 4 000 km

0,0660 EUR/kilometr za odcinek

od 4 001 do 10 000 km

0 EUR/kilometr za odcinek

powyżej 10 000 km.

7.2.

Dodatkowa zryczałtowana kwota do dodatku za przebyte kilometry, o której mowa w art. 8 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 stycznia 2018 r.:

205,06 EUR, jeżeli odległość geograficzna między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 600–1 200 km,

410,10 EUR, jeżeli odległość geograficzna między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest większa niż 1 200 km.

8.

Kwota dodatku dziennego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

42,39 EUR dla urzędnika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

34,18 EUR dla urzędnika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

9.

Dolna granica dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1 206,69 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

717,49 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

10.1.

Dolna i górna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1 447,18 EUR (dolna granica),

2 894,36 EUR (górna granica).

10.2.

Standardowa kwota wolna, o której mowa w art. 28a ust. 7 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. – 1 315,62 EUR.

11.

Tabela stawek wynagrodzenia podstawowego, przedstawiona w art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

GRUPA FUNKCYJNA

1.7.2017

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Dolna granica dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

907,64 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe,

538,12 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

13.1.

Dolna i górna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1 085,38 EUR (dolna granica),

2 170,75 EUR (górna granica).

13.2.

Standardową kwotę zasiłku, o którym mowa w art. 96 ust. 7 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 986,72 EUR.

13.3.

Dolna i górna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 136 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

954,90 EUR (dolna granica),

2 246,82 EUR (górna granica).

14.

Kwota dodatków za pracę zmianową, przewidzianych w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (1):

413,61 EUR,

624,28 EUR,

682,57 EUR,

930,56 EUR.

15.

Współczynnik mający zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. w odniesieniu do kwot wymienionych w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 (2) – 5,9705.

16.

Tabela kwot wynagrodzenia przedstawiona w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

1.7.2017

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r. kwota dodatku ryczałtowego, o którym mowa w dawnym art. 4a załącznika VII do regulaminu pracowniczego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004 r., wykorzystywana do celów stosowania art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego:

142,68 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C4 lub C5,

218,77 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C1, C2 lub C3.

18.

Tabela stawek wynagrodzenia podstawowego, przedstawiona w art. 133 warunków zatrudnienia innych pracowników, mająca zastosowanie od dnia 1 lipca 2017 r.:

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Grupa zaszeregowania

8

9

10

11

12

13

14

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Grupa zaszeregowania

15

16

17

18

19

 

 

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz.U. L 38 z 13.2.1976, s. 1). Rozporządzenie uzupełnione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 1307/87 (Dz.U. L 124 z 13.5.1987, s. 6).

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).