29.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 404/5


Streszczenie decyzji Komisji

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG

(Sprawa AT.39914 – Instrumenty pochodne stopy procentowej dla euro)

(notyfikowanej jako dokument nr C(2016) 1995)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2017/C 404/05)

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła decyzję zmieniającą decyzję C(2013) 8512 final z dnia 4 grudnia 2013 r. dotyczącą postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („Traktat”) oraz art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) w odniesieniu do Société Générale. Zgodnie z przepisami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003  (1) Komisja podaje niniejszym do wiadomości nazwy stron oraz zasadniczą treść decyzji, wraz z informacjami na temat wszelkich nałożonych kar, uwzględniając jednak uzasadnione prawo przedsiębiorstw do ochrony ich tajemnic handlowych.

1.   Wprowadzenie

(1)

Decyzja skierowana jest do jednej osoby prawnej: Société Générale.

2.   Opis sprawy

2.1.   Procedura

(2)

Decyzją C(2013) 8512 final nałożono na Société Générale grzywnę w wysokości 445 884 000 EUR w oparciu o ustalenie, że naruszył on art. 101 Traktatu i art. 53 Porozumienia EOG przez uczestnictwo w pojedynczym i ciągłym naruszeniu dotyczącym instrumentów pochodnych stopy procentowej dla euro, którego zasięg obejmował cały EOG.

(3)

W dniu 4 lutego 2016 r. Société Générale przedstawił zmienioną odpowiedź na wezwanie Komisji do udzielenia informacji w sprawie wartości sprzedaży.

(4)

Pismem z dnia 4 marca 2016 r. Komisja powiadomiła Société Générale o zamiarze przyjęcia decyzji zmieniającej decyzję C(2013) 8512 final w związku ze skorygowaną wartością sprzedaży. Société Générale stwierdził, że nie ma uwag w tej sprawie.

(5)

Komitet Doradczy ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydał pozytywną opinię w dniu 4 kwietnia 2016 r., a Komisja przyjęła decyzję w dniu 6 kwietnia 2016 r.

2.2.   Streszczenie decyzji

(6)

Grzywna nałożona na Société Générale i metoda jej ustalenia są analogiczne jak w przypadku pozostałych adresatów decyzji (2013) 8512 final, z wyjątkiem wartości sprzedaży, która odpowiada teraz skorygowanej wartości sprzedaży Société Générale.

(7)

Jeśli chodzi o odsetki, które narosły na rzecz Komisji od czasu dokonania tymczasowej wpłaty przez Société Générale w dnia 6 marca 2014 r., Komisja uznaje za właściwe, aby odsetki od kwoty, o którą zmniejszono grzywnę nałożoną na Société Générale zostały przekazane Société Générale, o ile ich kwota jest wyższa od zera.

3.   Wniosek

(8)

W art. 2 decyzji C(2013) 8512 final akapit pierwszy lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) Société Générale: 227 718 000 EUR;”.

(9)

Odsetki od kwoty 218 166 000 EUR, o którą zmniejszono grzywnę, a które narosły na rzecz Komisji od czasu dokonania tymczasowej wpłaty przez Société Générale w dniu 6 marca 2014 r., zostaną przekazane Société Générale, o ile ich kwota jest wyższa od zera.


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1). Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.