7.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 375/2


Ogłoszenie Komisji zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 375/02)

Państwo członkowskie

Francja

Trasa

Tarbes–Paryż (Orly)

Okres obowiązywania umowy

Od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Termin składania wniosków i ofert

10 stycznia 2018 r. (do godz. 12:00 czasu lokalnego)

Adres, pod którym udostępnia się tekst zaproszenia do składania ofert oraz wszelkie stosowne informacje lub dokumentację dotyczące przetargu publicznego i obowiązku użyteczności publicznej

Syndicat mixte Pyrenia

Bâtiment Pic du Midi

Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées

65290 Juillan

FRANCJA

Tel. +33 562325651

Faks +33 562329207

E-mail: syndicat.mixte@pyrenia.fr