7.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 218/11


KOMUNIKAT KOMISJI

Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 218/02)

1.   WPROWADZENIE

(1)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (dalej „rozporządzenie 1286/2014”) (1) ustanawia jednolite przepisy dotyczące formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje (dalej „KID”, z ang. key information document), który ma być sporządzany przez twórców PRIIP, oraz przepisy dotyczące przekazywania KID inwestorom indywidualnym przez twórców PRIIP i osoby doradzające w zakresie PRIIP lub je sprzedające.

(2)

KID wprowadza jednolity standard formułowania informacji dla inwestorów indywidualnych dla szerokiego wachlarza PRIIP i pozwala tym inwestorom na zrozumienie i porównanie głównych cech, ryzyk, potencjalnych przyszłych wyników oraz kosztów PRIIP, umożliwiając im w ten sposób podjęcie świadomych decyzji inwestycyjnych.

(3)

Niniejszy komunikat ma na celu dalsze ułatwienie stosowania rozporządzenia 1286/2014 i zachowania zgodności z tym rozporządzeniem poprzez zapobiegnięcie możliwym różnicom w interpretacji jego przepisów w obrębie Unii. Podstawę komunikatu stanowią informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron w trakcie warsztatów poświęconych wdrożeniu ram dotyczących PRIIP, zorganizowanych przez Komisję w dniu 11 lipca 2016 r., a także zapytania, które wpłynęły następnie do Komisji, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(4)

Niniejszy komunikat nie zawiera ani nie ustanawia nowych przepisów prawa. Stanowisko Komisji pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich interpretacji, które w odniesieniu do rozporządzenia 1286/2014 może w przyszłości wydać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również dla wszelkich aktów delegowanych lub wykonawczych przyjętych na podstawie tego rozporządzenia.

2.   WYTYCZNE

(5)

Produkty objęte zakresem rozporządzenia 1286/2014

Ocena tego, które produkty muszą spełniać wymogi rozporządzenia 1286/2014, należy do twórców detalicznych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz osób doradzających w ich zakresie lub sprzedających je inwestorom indywidualnym. Ocena ta musi w szczególności uwzględniać konkretne cechy gospodarcze oraz warunki umowne każdego produktu.

(6)

Produkty udostępniane inwestorom indywidualnym bez pobierania w zamian wynagrodzenia

Produkt, za którego nabycie inwestor indywidualny nie musi płacić, tj. w przypadku którego nie jest dokonywana płatność wstępna ani nie ma ryzyka powstania przyszłych zobowiązań finansowych dla inwestora indywidualnego, nie jest uznawany za inwestycję w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia 1286/2014, a tym samym nie wymaga sporządzenia KID.

(7)

PRIIP oferujące różne warianty inwestycji

W związku ze specyficznymi cechami PRIIP oferujących różne warianty inwestycji, a mianowicie w sytuacji, gdy wszystkie informacje wymagane zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia 1286/2014 w odniesieniu do każdego konkretnego wariantu inwestycji nie mogą być przekazane w ramach pojedynczego, zwięzłego odrębnego dokumentu, art. 6 ust. 3 rozporządzenia 1286/2014 dopuszcza wyłącznie odstępstwo od formatu pojedynczego KID. Biorąc pod uwagę zakres tego odstępstwa, twórcy tego rodzaju PRIIP oferujących różne warianty inwestycji muszą przestrzegać wszystkich pozostałych przepisów rozporządzenia 1286/2014. W związku z tym KID sporządzony zgodnie z art. 10 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 (2) (dalej „rozporządzenie delegowane Komisji”) oraz w związku z art. 14 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji, musi również spełniać wymogi art. 13 i 14 rozporządzenia 1286/2014.

(8)

Ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne, w przypadku których konkretnymi wariantami inwestycji są PRIIP oraz produkty inne niż PRIIP

Rozporządzenie 1286/2014 nakłada wymóg, by wszystkie ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne były objęte jednolitymi wymogami w odniesieniu do przekazania KID inwestorom indywidualnym, niezależnie od tego, czy konkretne warianty inwestycji tych PRIIP są same w sobie również PRIIP.

(9)

Zmiany istniejącego PRIIP, o których mowa w definicji „twórcy PRIIP”

W art. 4 pkt 4 rozporządzenia 1286/2014 „twórcę PRIIP” zdefiniowano jako podmiot, który tworzy PRIIP, lub podmiot, który wprowadza zmiany do istniejącego PRIIP, w tym między innymi zmiany w zakresie profilu ryzyka i zysku lub kosztów związanych z inwestycją w PRIIP.

Definicja ta zawiera przykłady zmian istniejącego PRIIP, których wprowadzenie sprawia, że podmiot staje się „twórcą PRIIP” do celów rozporządzenia 1286/2014; wykaz tych przykładów nie ma jednak charakteru wyczerpującego. Celem rozporządzenia 1286/2014 jest zapewnienie, by informacje zawarte w KID były dokładne, rzetelne, jasne dla inwestorów indywidualnych i nie wprowadzały ich w błąd oraz by umożliwiały one inwestorom indywidualnym porównanie różnych PRIIP oraz zrozumienie w pełni ich indywidualnych cech. Notowanie istniejącego PRIIP na rynku wtórnym nie musi jednak automatycznie oznaczać zmiany w zakresie jego profilu ryzyka i zysku lub kosztów związanych z inwestycją w ten PRIIP.

(10)

Terytorialny zakres stosowania

Rozporządzenie 1286/2014 ma zastosowanie do wszystkich twórców PRIIP i osób doradzających w zakresie PRIIP lub je sprzedających, które to PRIIP są udostępniane inwestorom indywidualnym na terytorium Unii, w tym do tego rodzaju podmiotów i osób z państw trzecich. Zatem gdy inwestor indywidualny na terytorium Unii podejmuje decyzję o subskrypcji lub zakupie PRIIP z państwa trzeciego, zastosowanie mają wymogi ustanowione w rozporządzeniu 1286/2014. W takich przypadkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia 1286/2014, osoba doradzająca w zakresie PRIIP lub go sprzedająca musi przekazać inwestorom indywidualnym KID.

W stosownych przypadkach muszą być przestrzegane przepisy sektorowe, które ustanawiają warunki, na jakich twórcy PRIIP z państw trzecich lub osoby z państw trzecich doradzające w zakresie PRIIP lub je sprzedające mogą prowadzić działalność w Unii (3).

Jeżeli PRIIP jest oferowany wyłącznie inwestorom spoza Unii, KID nie jest wymagany.

(11)

Oferty istniejące na dzień 1 stycznia 2018 r.

W rozporządzeniu 1286/2014 nie przewidziano żadnych szczególnych przepisów przejściowych w odniesieniu do PRIIP, które zostały udostępnione po raz pierwszy inwestorom indywidualnym przed dniem 1 stycznia 2018 r. i które są w dalszym ciągu oferowane tej kategorii inwestorów po tej dacie, w związku z czym przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie do tych PRIIP.

(12)

Oferty zamknięte do dnia 31 grudnia 2017 r.

KID nie jest wymagany w przypadku, gdy PRIIP nie jest już oferowany inwestorom indywidualnym po dniu 1 stycznia 2018 r., a zmiany istniejących zobowiązań podlegają jedynie warunkom umownym uzgodnionym przed tą datą.

Jeżeli te warunki umowne dopuszczają wyjście z inwestycji w PRIIP, ale dany PRIIP nie jest już oferowany innym inwestorom indywidualnym po dniu 1 stycznia 2018 r., KID nie jest wymagany.

(13)

Wykorzystywanie KID przez UCITS

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), które zgodnie z przepisami krajowymi są zobowiązane do sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla inwestorów (dalej KIID, z ang. key investor information document), są do dnia 31 grudnia 2019 r. zwolnione z obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia 1286/2014, zgodnie z art. 32 ust. 1 tegoż rozporządzenia. Rozporządzenie 1286/2014 nie zawiera jednak żadnego przepisu, który dopuszcza zastąpienie KIID przez KID.

(14)

Tłumaczenia KID

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1286/2014 KID musi zostać sporządzony w języku określonym przez państwo członkowskie, w którym PRIIP jest dystrybuowany, tak aby inwestorzy indywidualni byli w stanie go zrozumieć. To, że strona internetowa osoby doradzającej w zakresie PRIIP lub go sprzedającej jest również dostępna dla inwestorów indywidualnych z państw członkowskich innych niż to, w którym PRIIP jest dystrybuowany przez tę osobę (tj. gdy PRIIP nie jest oferowany tym inwestorom), nie powoduje obowiązku udostępnienia KID w językach określonych przez te inne państwa członkowskie.

Rozporządzenie 1286/2014 nie określa konkretnie, kto powinien sporządzić tłumaczenie KID w przypadku, gdy PRIIP ma być oferowany w innych państwach członkowskich. Z art. 11 rozporządzenia 1286/2014 wynika jednak wyraźnie, że to twórca PRIIP jest odpowiedzialny za dokładność tłumaczenia. Podobnie art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1286/2014 stanowi, że przetłumaczony KID musi zostać opublikowany na stronie internetowej twórcy PRIIP.

(15)

Odpowiedzialność cywilna za informacje dotyczące konkretnych wariantów inwestycji

Art. 11 rozporządzenia 1286/2014 nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej, którą twórcy PRIIP mogą ponosić w związku z konkretnymi informacjami dotyczącymi poszczególnych wariantów inwestycji, jeżeli informacje te wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niespójne z odpowiednimi częściami prawnie wiążących dokumentów przedumownych lub umownych lub z wymogami określonymi w rozporządzeniu 1286/2014 i rozporządzeniu delegowanym Komisji.

(16)

Kanały dystrybucji

W rozporządzeniu 1286/2014 nie rozróżnia się PRIIP sprzedawanych po udzieleniu porady inwestorowi indywidualnemu lub bez udzielenia takiej porady oraz PRIIP nabytych przez inwestora indywidualnego z własnej inicjatywy lub w inny sposób. Twórca PRIIP musi sporządzić i opublikować na swojej stronie internetowej KID dla każdego PRIIP oferowanego inwestorom indywidualnym, a osoba doradzająca w zakresie danego PRIIP lub go sprzedająca musi przekazać inwestorom indywidualnym odpowiedni KID.

(17)

PRIIP sprzedawane wyłącznie przez pośredników

Również w przypadku, gdy PRIIP jest sprzedawany wyłącznie przez osoby inne niż twórca PRIIP, twórca PRIIP jest zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 1286/2014 zobowiązany do sporządzenia i opublikowania na swojej stronie internetowej KID dla danego produktu.

(18)

Dystrybucja PRIIP bez KID

Osoba doradzająca w zakresie PRIIP lub go sprzedająca musi przekazać inwestorom indywidualnym KID zgodnie z art. 13 rozporządzenia 1286/2014. Dystrybucja PRIIP bez przekazania KID stanowi naruszenie rozporządzenia 1286/2014.

(19)

Produkt inny niż PRIIP oferowany łącznie z PRIIP

Jeżeli łącznie z PRIIP oferowany jest produkt inny niż PRIIP i tenże produkt inny niż PRIIP nie ma wpływu na informacje, o których mowa w art. 8 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia 1286/2014, w KID dla danego PRIIP można odnieść się do produktu innego niż PRIIP jedynie w sekcji „Inne istotne informacje”.

(20)

Modyfikacje KID

Rozporządzenie 1286/2014 nie zezwala na żadne modyfikacje KID; dotyczy to także tytułów i kolejności sekcji.

(21)

Długość KID

Rozporządzenie 1286/2014 stanowi jednoznacznie, że KID musi zostać sporządzony jako krótki dokument napisany w zwięzły sposób, nieprzekraczający po wydruku trzech stron w formacie A4.

(22)

Określenie właściwego organu

Art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia 1286/2014 wymaga jedynie, by KID zawierał informacje na temat właściwego organu właściwego dla twórcy PRIIP, a mianowicie informacje na temat właściwego organu państwa członkowskiego, w którym twórca PRIIP ma siedzibę, niezależnie od tego, czy dany twórca PRIIP prowadzi działalność za granicą.

(23)

KID udostępniane „na żądanie” lub „w czasie rzeczywistym”

Zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 1286/2014 twórcy PRIIP muszą dokonać zmian w KID w przypadku, gdy w wyniku przeglądu stwierdzono konieczność ich wprowadzenia. Zmieniona wersja KID jest udostępniana niezwłocznie. Ani rozporządzenie 1286/2014, ani rozporządzenie delegowane Komisji nie nakłada na twórców PRIIP wymogu przekazywania KID „na żądanie” lub „w czasie rzeczywistym”. O ile rozporządzenie delegowane Komisji nie stanowi inaczej, częstotliwość, z jaką twórca PRIIP musi dokonać przeglądu i zmiany KID, zależy od charakteru PRIIP oraz tego, czy informacje zawarte w KID pozostają dokładne i nie wprowadzają w błąd.

Jednocześnie dopuszcza się systemy umożliwiające generowanie KID „na żądanie” lub „w czasie rzeczywistym”, jeżeli powstałe w ten sposób zmienione wersje KID spełniają wymogi rozporządzenia 1286/2014, w tym wymóg ich opublikowania na stronie internetowej twórcy PRIIP.


(1)  Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów (Dz.U. L 100 z 12.4.2017, s. 1).

(3)  Na przykład dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32), dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 64).