1.7.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 212/24


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE – Zawieszenie terminu

(2017/C 212/12)

Dnia 30 stycznia 2017 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po wpłynięciu wniosku był 31 stycznia 2017 r., a pierwotny termin przysługujący Komisji na rozpatrzenie przedmiotowego wniosku wynosił 105 dni roboczych.

Wniosek ten, złożony przez Eneco B.V. oraz N.V. Nuon Energy, dotyczy działalności w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej i gazu w Niderlandach. Stosowne powiadomienie zostało opublikowane na stronie 7 w Dz.U., seria C nr 85 z dnia 18 marca 2017 r. Pierwotny termin upływa w dniu 6 lipca 2017 r.

Zgodnie z pkt 2 w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisja może zobowiązać dane państwo członkowskie lub dany podmiot zamawiający lub właściwy niezależny organ krajowy lub dowolny inny właściwy organ krajowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji lub uzupełnienia bądź doprecyzowania przedstawionych informacji w odpowiednim terminie. W dniu 24 marca 2017 r. Komisja zwróciła się do władz niderlandzkich o udzielenie dodatkowych informacji najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2017 r.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji lub przekazania niepełnych informacji bieg pierwotnego terminu zostaje zawieszony na okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia informacji a otrzymaniem pełnych i prawidłowych informacji.

Ostateczny termin upływa zatem po 53 dniach roboczych od daty otrzymania pełnych i prawidłowych informacji.


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.