18.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 85/7


Powiadomienie o wniosku dotyczącym stosowalności art. 34 dyrektywy 2014/25/UE

Wniosek podmiotu zamawiającego

(2017/C 85/06)

Dnia 30 stycznia 2017 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 31 stycznia 2017 r.

Wniosek ten, złożony przez Eneco B.V., N.V. Nuon Energy oraz DONG Energy A/S, dotyczy działalności w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Niderlandach.

Art. 34 dyrektywy 2014/25/UE stanowi, iż „zamówienia mające na celu umożliwienie prowadzenia działalności wymienionej w art. 8–14 nie podlegają niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo członkowskie lub podmioty zamawiające, po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 35, mogą wykazać, że w państwie członkowskim, w którym ta działalność jest wykonywana, bezpośrednio podlega ona konkurencji na rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony; podobnie niniejszej dyrektywie nie podlegają konkursy organizowane na potrzeby wykonywania takiej działalności na danym obszarze geograficznym”. Ocena bezpośredniego podlegania konkurencji, jaką można przeprowadzić w kontekście dyrektywy 2014/25/UE, pozostaje bez uszczerbku dla kompleksowego stosowania prawa konkurencji.

Komisja dysponuje terminem 105 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie przedmiotowego wniosku, licząc od wyżej podanego dnia roboczego. Termin upływa zatem w dniu 6 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 dyrektywy 2014/25/UE kolejne wnioski dotyczące działalności w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Niderlandach, złożone przed upływem terminu przewidzianego dla niniejszego wniosku, nie są traktowane jako wnioski stanowiące podstawę do wszczęcia nowych postępowań i są rozpatrywane w ramach niniejszego wniosku.


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.