6.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 417/52


SPRAWOZDANIE

dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji

(2017/C 417/07)

WPROWADZENIE

1.

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (zwana dalej „Agencją”) została ustanowiona w dniu 1 stycznia 2005 r. (do 2008 r. funkcjonowała jako Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego (PHEA); w latach 2008–2013 – jako Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC), a od dnia 1 stycznia 2014 r. – jako Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA) (1)). Agencja ma siedzibę w Luksemburgu i ustanowiono ją na okres kończący się dnia 31 grudnia 2024 r. Agencja realizuje Program działań UE w dziedzinie zdrowia, program ochrony konsumentów i inicjatywę „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (BTSF).

2.

tabeli przedstawiono najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji (2).

Tabela

Najważniejsze dane liczbowe dotyczące Agencji

 

2015

2016

Budżet (w mln euro)

7,4

8,7

Łączna liczba personelu na dzień 31 grudnia (3)

49

58

INFORMACJE LEŻĄCE U PODSTAW POŚWIADCZENIA WIARYGODNOŚCI

3.

Przyjęte przez Trybunał podejście kontrolne obejmuje analityczne procedury kontrolne, bezpośrednie badanie transakcji oraz ocenę kluczowych mechanizmów kontrolnych w stosowanych przez Agencję systemach nadzoru i kontroli. Elementami uzupełniającymi to podejście są dowody uzyskane na podstawie prac innych kontrolerów (w stosownych przypadkach) oraz analiza oświadczeń kierownictwa.

OPINIA

4.

Trybunał zbadał:

a)

sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe (4) oraz sprawozdanie z wykonania budżetu (5) za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania;

zgodnie z wymogami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń

Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

5.

W opinii Trybunału sprawozdanie Agencji za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jej regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Opierają się one na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń

Dochody

Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń

6.

W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Płatności

Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń

7.

W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

Zadania kierownictwa i osób odpowiedzialnych za zarządzanie

8.

Na mocy art. 310–325 TFUE oraz regulaminu finansowego Agencji kierownictwo odpowiada za sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z powszechnie przyjętymi międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego oraz za legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Do zadań kierownictwa należy także zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem. Kierownictwo odpowiada również za dopilnowanie, by ujęte w sprawozdaniu finansowym działania, transakcje finansowe i informacje były zgodne z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Kierownictwo Agencji ponosi ostateczną odpowiedzialność za legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw sprawozdania.

9.

Przy sporządzaniu sprawozdania kierownictwo odpowiada za ocenę zdolności Agencji do kontynuacji działalności, za ujawnienie, w stosownych przypadkach, problematycznych kwestii związanych z kontynuacją działalności oraz za prowadzenie rachunkowości przy założeniu kontynuacji działalności.

10.

Do zadań osób odpowiedzialnych za zarządzanie należy nadzór nad sprawozdawczością finansową Agencji.

Zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw

11.

Celem Trybunału jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe Agencji nie zawiera istotnych zniekształceń, a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe, a także przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie bądź innym organom udzielającym absolutorium, na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca pewność oznacza wysoki poziom pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że kontrola zawsze wykaże istotne zniekształcenia lub niezgodności, jeżeli takie istnieją. Mogą one być spowodowane nadużyciem lub błędem i są uważane za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpłyną one na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie takiego sprawozdania.

12.

W ramach kontroli stosuje się procedury mające na celu uzyskanie dowodów kontroli potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz legalność i prawidłowość transakcji leżących u jego podstaw. Wybór tych procedur zależy od osądu kontrolera, w tym od oceny ryzyka wystąpienia – w wyniku nadużycia lub błędu – istotnych zniekształceń sprawozdania rocznego lub istotnej niezgodności transakcji leżących u jego podstaw z wymogami przepisów prawa Unii Europejskiej. W celu opracowania procedur kontroli stosownych do okoliczności (lecz nie na potrzeby sformułowania opinii na temat skuteczności systemu kontroli wewnętrznej) Trybunał, dokonując oceny ryzyka, bierze pod uwagę system kontroli wewnętrznej wykorzystywany do sporządzania i rzetelnej prezentacji sprawozdania oraz do zapewnienia legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw. Kontrola obejmuje również ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, a także ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania.

13.

Jeżeli chodzi o dochody, Trybunał weryfikuje dotacje otrzymane od Komisji Europejskiej i ocenia stosowane przez Agencję procedury poboru opłat i innych dochodów.

14.

Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak wydatki zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje wszystkie kategorie płatności z wyjątkiem zaliczek w chwili ich wypłaty. Zaliczki bada się po przedstawieniu przez odbiorcę środków uzasadnienia ich właściwego wykorzystania oraz po przyjęciu tego uzasadnienia przez Agencję na drodze rozliczenia danej zaliczki, w tym samym roku lub w latach kolejnych.

15.

Przedstawione poniżej uwagi nie podważają opinii Trybunału.

UWAGI DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA BUDŻETEM

16.

W tytule III (wydatki związane z działalnością operacyjną) Agencja dokonała przeniesienia w wysokości 1,1 mln euro, co stanowi 48 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule (w 2015 r. było to 0,9 mln euro, czyli 52 %). Było to związane głównie z usługami informatycznymi i innymi opracowaniami, na które do końca roku złożono zamówienia, lecz nie zostały one jeszcze wykonane. Jeśli chodzi o środki przeniesione z 2015 r. na 2016 r., Agencja anulowała 0,2 mln euro, co stanowi 17 % tych środków. Wskazuje to na nieodpowiednie planowanie dotyczące potrzeb.

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU Z ZESZŁOROCZNYMI UWAGAMI

17.

Przegląd działań naprawczych podjętych w wyniku uwag zgłoszonych przez Trybunał w roku poprzednim przedstawiono w załączniku.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Baudilio TOMÉ MUGURUZA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 12 września 2017 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE

Prezes


(1)  Decyzja Komisji 2013/770/UE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 69).

(2)  Więcej informacji na temat kompetencji i działalności Agencji można znaleźć na jej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Personel obejmuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych oraz oddelegowanych ekspertów krajowych.

Źródło: Dane przekazane przez Agencję.

(4)  Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości i informacji dodatkowej.

(5)  Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje sprawozdanie, które przedstawia zbiorczo wszystkie operacje budżetowe, i informację dodatkową.


ZAŁĄCZNIK

Działania podjęte w związku z zeszłorocznymi uwagami

Rok

Uwagi Trybunału

Działania naprawcze

(zrealizowane/w trakcie realizacji/niepodjęte/brak danych lub nie dotyczy)

2015

W tytule III (wydatki administracyjne) Agencja dokonała przeniesienia w wysokości 0,5  mln euro, co stanowi 36,4  % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule (w 2014 r. było to 0,1  mln euro, czyli 13 %). Przeniesienia środków były związane głównie z rozbudową pomieszczeń biurowych Agencji i niezbędnym wyposażeniem biur (0,3  mln euro).

nie dotyczy

2015

W tytule III (wydatki związane z działalnością operacyjną) Agencja dokonała przeniesienia w wysokości 0,9  mln euro, co stanowi 52 % środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule (w 2014 r. było to 0,9  mln euro, czyli 50 %). Przeniesienia te związane są głównie z faktem, że Komisja późno – w czerwcu 2015 r. – wydała plan prac Agencji.

nie dotyczy

2015

Agencja anulowała 0,2  mln euro, co stanowi 18 % środków przeniesionych na 2015 r. (w 2014 r. było to 0,1  mln euro, czyli 14 %). Wskazuje to na uchybienia w planowaniu.

w trakcie realizacji


ODPOWIEDŹ AGENCJI

16.

Agencja przyjmuje uwagi Trybunału. Agencja nadal będzie dążyć do dalszego zmniejszania poziomu przeniesień i wskaźnika anulowania C8.