5.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 366/3


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

Stalowe materiały ścierne (Pometon)

(AT.39792)

(2016/C 366/03)

Niniejsza sprawa dotyczy naruszenia przepisów art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 porozumienia EOG w wyniku koordynacji cen w całym EOG w sektorze stalowych materiałów ściernych.

Niniejsza sprawa jest hybrydową sprawą kartelową. Komisja przyjęła już, w dniu 2 kwietnia 2014 r., decyzję skierowaną do czterech przedsiębiorstw, które wybrały drogę postępowania ugodowego („decyzja”) (2). Niniejszy projekt decyzji skierowany jest do przedsiębiostwa Pometon SpA („Pometon”), które nie złożyło wniosku ugodowego.

W dniu 3 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła pisemne zgłoszenie zastrzeżeń przeciwko przedsiębiorstwu Pometon, które zostało mu doręczone w dniu 5 grudnia 2014 r. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja wyraziła wstępną opinię, iż Pometon koordynował ceny stalowych materiałów ściernych w EOG. W szczególności, zgodnie ze wstępnymi ustaleniami zawartymi w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń, Pometon działał w zmowie z innymi stronami w odniesieniu do kluczowego elementu cen stalowych materiałów ściernych (dopłaty z tytułu złomu) w EOG, a także porozumiewał się z tymi stronami co do niekonkurowania w zakresie cen względem klientów indywidualnych. Komisja stwierdziła, że naruszenie miało miejsce w okresie od dnia 3 października 2003 r. do dnia 16 maja 2007 r. W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja wyraziła zamiar nałożenia grzywny na Pometon, w myśl art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (3).

Pometon otrzymał dostęp do akt w siedzibie Komisji w dniach 18 i 19 grudnia 2014 r., jak również za pośrednictwem CD-ROM-u w dniu 19 grudnia 2014 r. Przyznano mu termin sześciu tygodni na udzielenie odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, który to termin został przedłużony na żądanie o dwa tygodnie, do dnia 16 lutego 2015 r. Pometon odpowiedział na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń w dniu 13 lutego 2015 r. z prośbą o wysłuchanie.

Podczas składania ustnych wyjaśnień na spotkaniu wyjaśniającym, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2015 r., Pometon, oprócz argumentów przedstawionych w jego pisemnej odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, wyraził również obawy dotyczące bezstronności w rozpatrywaniu jego sprawy i domniemania niewinności. Po pierwsze, Pometon stwierdził, że odniesienia do niego zawarte w decyzji o zawarciu ugody były zbędne. Po drugie, Pometon skarżył się, że w dniu 23 grudnia 2014 r. Komisja opublikowała na swojej stronie internetowej wstępną, niepoufną wersję decyzji o zawarciu ugody, w której nie zredagowano nazwy Pometon. Wersja ta była dostępna na stronie internetowej Komisji do dnia 6 stycznia 2015 r., kiedy to została zastąpiona nową wstępną, niepoufną wersją, w której nazwę Pometon zastąpiono sformułowaniem „[inne przedsiębiorstwo]”. Dyrektor Dyrekcji ds. Karteli odniósł się do drugiego argumentu Pometonu podczas spotkania wyjaśniającego i przeprosił za błąd ludzki leżący u źródła tego niezamierzonego ujawnienia nazwy przedsiębiorstwa. Jednocześnie zapewnił, że incydent ten nie wpłynie na bezstronność oceny Komisji w sprawie Pometonu.

Jak potwierdził niedawno Sąd (4), w hybrydowej sprawie kartelowej procedura ugody dla stron postępowania ugodowego i standardowa procedura dla stron niezawierających ugody stanowią dwa odrębne postępowania. Z decyzji o zawarciu ugody nie można zatem wyciągnąć żadnych wniosków co do winy Pometonu. Ponadto z motywu 29 oraz dokumentu, o którym mowa w przypisie 32 decyzji o zawarciu ugody, wynika, że data początkowa uczestnictwa strony postępowania ugodowego MTS (5) w naruszeniu, jak ustalono w decyzji o zawarciu ugody, opiera się na e-mailu od menadżera Pometonu opatrzonym tą datą. Z tego powodu nieuniknione było odnotowanie, że Pometon był jednym z uczestników posiedzenia z dnia 3 października 2003 r. i brał udział w późniejszych kontaktach. Ponadto z przypisu 4 decyzji o zawarciu ugody wynika, iż nie jest ona skierowana do Pometonu, że odniesienia do Pometonu w opisie stanu faktycznego zostały wykorzystane wyłącznie do ustalenia odpowiedzialności stron postępowania ugodowego, oraz że postępowanie przeciwko Pometonowi było nadal w toku. W związku z powyższym uznaję, że prawo Pometonu do poszanowania domniemania niewinności nie zostało naruszone przez odniesienia do Pometonu w decyzji o zawarciu ugody.

Wreszcie, moim zdaniem, przeprosiny i zapewnienie służb Komisji wyrażone podczas spotkania wyjaśniającego stanowią odpowiednią reakcję na niezamierzone ujawnienie nazwy przedsiębiorstwa Pometon we wstępnej, niepoufnej wersji decyzji o zawarciu ugody, opublikowanej w dniu 23 grudnia 2014 r., biorąc pod uwagę, że ujawnienie było wynikiem błędu ludzkiego.

Zgodnie z art. 16 decyzji 2011/695/UE zbadałem, czy projekt decyzji dotyczy jedynie zastrzeżeń, co do których przedsiębiorstwo Pometon miało możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Stwierdzam, że tak istotnie jest.

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych.

Bruksela, dnia 24 maja 2016 r.

Wouter WILS


(1)  Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).

(2)  Zob. decyzja Komisji C(2014) 2074 final z dnia 2 kwietnia 2014 r. (streszczenie opublikowane w Dz.U. C 362 z 14.10.2014, s. 8) oraz sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Dz.U. C 362 z 14.10.2014, s. 7).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1).

(4)  Wyrok w sprawie T-456/10 Timab Industries i CFPR przeciwko Komisji, EU:T:2015:296, pkt 71 i 72.

(5)  Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG.