8.4.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 126/116


Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 126/04)

Przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm.

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data dostępności normy jako normy zharmonizowanej

Końcowa data okresu przejściowego

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 40-4:2005

Słupy oświetleniowe – Część 4: Wymagania dotyczące słupów oświetleniowych z betonu zbrojonego i sprężonego

 

1.10.2006

1.10.2007

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 40-5:2002

Słupy oświetleniowe – Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – Wymagania

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-6:2002

Słupy oświetleniowe – Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe – Wymagania

 

1.2.2003

1.2.2005

CEN

EN 40-7:2002

Słupy oświetleniowe – Część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym – Wymagania

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 54-2:1997

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej

 

1.1.2008

1.8.2009

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008

1.8.2009

CEN

EN 54-3:2001

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne

 

1.4.2003

1.6.2009

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-4:1997

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.8.2009

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-5:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Czujki punktowe

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

CEN

EN 54-7:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

 

1.4.2003

1.8.2009

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003

30.6.2005

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007

1.8.2009

CEN

EN 54-10:2002

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki płomienia – Czujki punktowe

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-11:2001

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

 

1.9.2006

1.9.2008

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006

1.9.2008

CEN

EN 54-12:2015

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

EN 54-12:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 54-16:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-17:2005

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 17: Izolatory zwarć

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 54-18:2005

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia

 

1.10.2006

1.12.2008

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 20: Czujki dymu zasysające

 

1.4.2007

1.7.2009

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

 

1.3.2007

1.6.2009

CEN

EN 54-23:2010

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory optyczne

 

1.12.2010

31.12.2013

CEN

EN 54-24:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – Głośniki

 

1.1.2009

1.4.2011

CEN

EN 54-25:2008

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe

 

1.1.2009

1.4.2011

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 179:2008

Okucia budowlane – Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

EN 179:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 197-1:2011

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 295-1:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-4:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-5:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 5: Wymagania dotyczące rur perforowanych i połączeń

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-6:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 6: Wymagania dotyczące elementów studzienek włazowych i rewizyjnych

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 295-7:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przecisku

EN 295-10:2005

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 331:1998

Kurki kulowe i kurki stożkowe z zamkniętym dnem, sterowane ręcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynków

 

1.9.2011

1.9.2012

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 413-1:2011

Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

EN 413-1:2004

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 416-1:2009

Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 1: Bezpieczeństwo

 

1.12.2009

1.12.2010

CEN

EN 438-7:2005

Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) – Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) – Część 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykończenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 442-1:2014

Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne

EN 442-1:1995

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 450-1:2012

Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013

1.5.2014

CEN

EN 459-1:2010

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

EN 459-1:2001

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 490:2011

Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych – Charakterystyka wyrobu

EN 490:2004

1.8.2012

1.8.2012

CEN

EN 492:2012

Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 492:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 494:2012

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 516:2006

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Urządzenia do chodzenia po dachu – Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 517:2006

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Dachowe haki zabezpieczające

 

1.12.2006

1.12.2007

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań

EN 520:2004

1.6.2010

1.12.2010

CEN

EN 523:2003

Osłony kabli sprężających z taśm stalowych – Terminologia, wymagania, sterowanie jakością

 

1.6.2004

1.6.2005

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Faliste płyty bitumiczne – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 534:2006

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 544:2011

Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej – Właściwości wyrobu i metody badań

EN 544:2005

1.4.2012

1.4.2012

CEN

EN 572-9:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego – Część 9: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 588-2:2001

Rury włókno-cementowe do kanalizacji – Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

 

1.10.2002

1.10.2003

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków – Wymagania i metody badań

EN 598:2007

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 621:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

EN 671-1:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012

Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

EN 671-2:2001

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma

 

1.1.2003

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008

1.1.2009

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

CEN

EN 681-2:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 3: Materiały z gumy porowatej

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003

1.1.2004

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 682:2002

Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych do przesyłania gazu i węglowodorów płynnych

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 771-1:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1:2003

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-2:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe

EN 771-2:2003

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-3:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)

EN 771-3:2003

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-4:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

EN 771-4:2003

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-5:2011

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego

EN 771-5:2003

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego

EN 771-6:2011

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 777-1:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 1: Układ D – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-2:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 2: Układ E – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-3:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 3: Układ F – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 777-4:2009

Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych – Część 4: Układ H – Bezpieczeństwo

 

1.11.2009

1.11.2010

CEN

EN 778:2009

Ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją opalane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW, bez wentylatora do wspomagania doprowadzenia powietrza do spalania i/lub odprowadzenia spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 845-1:2013

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki

EN 845-1:2003+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-2:2013

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża

EN 845-2:2003

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 845-3:2013

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

EN 845-3:2003+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 858-1:2002

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) – Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 877:1999

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków – Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

 

1.1.2008

1.9.2009

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008

1.9.2009

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 3: Domieszki do zapraw do murów – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-3:2009

1.3.2013

1.9.2013

CEN

EN 934-4:2009

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

EN 934-4:2001

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 934-5:2007

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 5: Domieszki do betonu natryskowego – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów – Wymagania i metody badań

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

EN 997:2003

1.12.2012

1.6.2013

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010

Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska

EN 998-1:2003

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010

Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska

EN 998-2:2003

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Profilowane płyty z tworzywa sztucznego przepuszczające światło do jednowarstwowych pokryć dachowych, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

EN 1013:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 1020:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Szkło w budownictwie – Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych – Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007

Szkło w budownictwie – Pustaki szklane i szklane kształtki podłogowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

EN 1057:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

EN 1090-1:2009

1.9.2012

1.7.2014

CEN

EN 1096-4:2004

Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1123-1:1999

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1124-1:1999

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym – Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 1125:2008

Okucia budowlane – Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych – Wymagania i metody badań

EN 1125:1997

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1154:1996

Okucia budowlane – Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1155:1997

Okucia budowlane – Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1158:1997

Okucia budowlane – Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych – Wymagania i metody badań

 

1.10.2003

1.10.2004

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012

1.7.2013

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011

1.2.2012

CEN

EN 1304:2005

Dachówki ceramiczne i akcesoria – Definicje i specyfikacja wyrobów

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Systemy ograniczające drogę – Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013

1.1.2013

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 1319:2009

Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 1337-3:2005

Łożyska konstrukcyjne – Część 3: Łożyska elastomerowe

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-4:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 4: Łożyska wałkowe

 

1.2.2005

1.2.2006

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 1337-5:2005

Łożyska konstrukcyjne – Część 5: Łożyska garnkowe

 

1.1.2006

1.1.2007

CEN

EN 1337-6:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 6: Łożyska wahaczowe

 

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 1337-7:2004

Łożyska konstrukcyjne – Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007

Łożyska konstrukcyjne – Część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003

Betonowe kostki brukowe – Wymagania i metody badań

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003

Betonowe płyty brukowe – Wymagania i metody badań

 

1.3.2004

1.3.2005

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003

Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań

 

1.2.2004

1.2.2005

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012

Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1341:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1342:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012

Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – Wymagania i metody badań

EN 1343:2001

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013

Ceramiczna kostka brukowa – Wymagania i metody badań

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2016

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Materiały do poziomego oznakowania dróg – Materiały do posypywania – Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny

EN 1423:1997

1.11.2012

1.11.2012

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 1433:2002

Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego – Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

 

1.8.2003

1.8.2004

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 1457-1:2012

Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym – Wymagania i metody badań

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1457-2:2012

Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 2: Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym – Wymagania i metody badań

EN 1457:1999

1.11.2012

1.11.2013

CEN

EN 1463-1:2009

Materiały do poziomego oznakowania dróg – Punktowe elementy odblaskowe – Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu

EN 1463-1:1997

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 1469:2015

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – Wymagania

EN 1469:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 1504-2:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-3:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

 

1.10.2006

1.1.2009

CEN

EN 1504-4:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 4: Łączenie konstrukcyjne

 

1.9.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-5:2004

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 5: Beton iniekcyjny

 

1.10.2005

1.1.2009

CEN

EN 1504-6:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1504-7:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozją

 

1.6.2007

1.1.2009

CEN

EN 1520:2011

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

EN 1520:2002

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 1748-1-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Szkła borokrzemianowe – Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1748-2-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby specjalne – Część 2-2: Tworzywa szklano-ceramiczne – Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1806:2006

Kominy – Ceramiczne bloczki kształtowe do kominów jednopowłokowych – Wymagania i metody badań

 

1.5.2007

1.5.2008

CEN

EN 1825-1:2004

Oddzielacze tłuszczu – Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1856-1:2009

Kominy – Wymagania dla kominów metalowych – Część 1: Elementy systemu kominowego

EN 1856-1:2003

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1856-2:2009

Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki

EN 1856-2:2004

1.3.2010

1.3.2011

CEN

EN 1857:2010

Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe

EN 1858:2008

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 1863-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 1873:2005

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Pojedyncze świetliki dachowe z tworzywa sztucznego – Specyfikacja wyrobu i metody badań

 

1.10.2006

1.10.2009

CEN

EN 1916:2002

Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1917:2002

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 

1.8.2003

23.11.2004

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 1935:2002

Okucia budowlane – Zawiasy jednoosiowe – Wymagania i metody badań

 

1.10.2002

1.12.2003

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 10025-1:2004

Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 10088-4:2009

Stale odporne na korozję – Część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.2.2010

1.2.2011

CEN

EN 10088-5:2009

Stale odporne na korozję – Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10210-1:2006

Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10219-1:2006

Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 1: Warunki techniczne dostawy

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 10224:2002

Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – Warunki techniczne dostawy

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania – Warunki techniczne dostawy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 10311:2005

Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 10312:2002

Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych – Warunki techniczne dostawy

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006

1.4.2007

CEN

EN 10340:2007

Odlewy staliwne do zastosowań konstrukcyjnych

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 10343:2009

Stale do ulepszania cieplnego do zastosowań konstrukcyjnych – Warunki techniczne dostawy

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

EN 12004:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 12050-1:2001

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

 

1.11.2001

1.11.2002

CEN

EN 12050-2:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-3:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

 

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty modułowe – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004

Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty posadzkowe i schodowe – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymujących

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

 

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

EN 12094-5:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-6:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

EN 12094-6:2000

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-7:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

 

1.10.2001

1.4.2004

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 12094-8:2006

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 8: Wymagania i metody badań łączników

 

1.2.2007

1.5.2009

CEN

EN 12094-9:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-10:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników ciśnieniowych

 

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-11:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń ważących

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-12:2003

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych – Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń alarmowych

 

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-13:2001

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych – Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12101-1:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

 

1.6.2006

1.9.2008

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych

 

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2015

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających

EN 12101-3:2002

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 12101-6:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych – Zestawy urządzeń

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

 

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 10: Źródła energii

 

1.10.2006

1.5.2012

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Okucia budowlane – Zamki – Zamki mechaniczne wraz z zaczepami – Wymagania i metody badań

 

1.12.2004

1.6.2006

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 1: Tryskacze

 

1.4.2002

1.9.2005

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006

1.11.2007

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005

1.3.2006

CEN

EN 12259-2:1999

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-3:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.8.2007

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006

1.8.2007

CEN

EN 12259-4:2000

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

 

1.1.2002

1.4.2004

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002

1.4.2004

CEN

EN 12259-5:2002

Stałe urządzenia gaśnicze – Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych – Część 5: Wskaźniki przepływu wody

 

1.7.2003

1.9.2005

CEN

EN 12271:2006

Powierzchniowe utrwalenie – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2011

CEN

EN 12273:2008

Cienka warstwa na zimno – Wymagania

 

1.1.2009

1.1.2011

CEN

EN 12285-2:2005

Zbiorniki stalowe – Część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedyńczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody

 

1.1.2006

1.1.2008

CEN

EN 12326-1:2014

Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych

EN 12326-1:2004

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 12337-2:2004

Szkło w budownictwie – Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12352:2006

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12368:2006

Urządzenia do sterowania ruchem drogowym – Sygnalizatory

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 12380:2002

Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych – Wymagania, metody badań i ocena zgodności

 

1.10.2003

1.10.2004

CEN

EN 12446:2011

Kominy – Części składowe – Obudowy betonowe

EN 12446:2003

1.4.2012

1.4.2013

CEN

EN 12467:2012

Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 12467:2004

1.7.2013

1.7.2013

CEN

EN 12566-1:2000

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

 

1.12.2004

1.12.2005

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12566-4:2007

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 4: Osadniki gnilne składane in situ z elementów prefabrykowanych

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12566-6:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 12566-7:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 – Część 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12591:2009

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 12602:2008+A1:2013

Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Kruszywa do betonu

EN 12620:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12676-1:2000

Drogowe systemy przeciwolśnieniowe – Część 1: Działanie i charakterystyka

 

1.2.2004

1.2.2006

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Prefabrykaty betonowe – Prefabrykowane podłogi dla budynków inwentarskich

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Urządzenia sanitarne – Specyfikacja dla wanien z hydromasażem

EN 12764:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Prefabrykaty z betonu – Pale fundamentowe

EN 12794:2005

1.2.2008

1.2.2009

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 12809:2001

Kotły grzewcze na paliwa stałe – Nominalna moc cieplna do 50 kW – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12815:2001

Kuchnie na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12839:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy ogrodzeń

EN 12839:2001

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004

Prefabrykaty betonowe – Maszty i słupy

 

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011

Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań

EN 12859:2008

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001

Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.4.2002

1.4.2003

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie – Wymagania i metody badań

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 1: Znaki stałe

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 2: Podświetlane słupki przeszkodowe (TTB)

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007

Stałe pionowe znaki drogowe – Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia odblaskowe

 

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Prefabrykowane akcesoria dachowe – Drabiny dachowe mocowane na stałe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Pionowe znaki drogowe – Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści – Część 1: Norma wyrobu

 

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

 

1.7.2003

1.6.2004

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13055-1:2002

Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13055-2:2004

Kruszywa lekkie – Część 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych i związanych zastosowań

 

1.5.2005

1.5.2006

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy

EN 13063-1:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia

EN 13063-2:2005

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13063-3:2007

Kominy – Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi – Część 3: Wymagania i badania kanałów powietrzno-spalinowych

 

1.5.2008

1.5.2009

CEN

EN 13069:2005

Kominy – Gliniane/ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody badań

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 13084-5:2005

Kominy wolno stojące – Część 5:Materiały na wykładziny murowane – Wymagania dotyczące wyrobów

 

1.4.2006

1.4.2007

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13084-7:2012

Kominy wolno stojące – Część 7: Wymagania dotyczące cylindrycznych wyrobów stalowych przeznaczonych na jednopowłokowe kominy stalowe oraz stalowe wykładziny

EN 13084-7:2005

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 13101:2002

Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13108-1:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-2:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-3:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 3: Bardzo miękki beton asfaltowy

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-4:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 4: Mieszanka HRA

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-5:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka SMA

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-6:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 6: Asfalt lany

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13108-7:2006

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 7: Beton asfaltowy porowaty

 

1.3.2007

1.3.2008

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 13139:2002

Kruszywa do zaprawy

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

 

1.3.2004

1.3.2005

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13162:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13163:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13164:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13165:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13165:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13166:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13166:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13167:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13168:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13169:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13170:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 13171:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 13224:2011

Prefabrykaty z betonu – Żebrowe elementy stropowe

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012

1.8.2013

CEN

EN 13225:2013

Prefabrykaty z betonu – Prętowe elementy konstrukcyjne

EN 13225:2004

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13229:2001

Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13240:2001

Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe – Wymagania i badania

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005

1.7.2007

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

EN 13241-1:2003

1.1.2012

1.1.2013

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

EN 13242:2002

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 13245-2:2008

Tworzywa sztuczne – Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie – Część 2: Profile PVC-U i PVC-UE stosowane na ścianki wewnętrzne i zewnętrzne oraz do wykończenia sufitów

 

1.7.2010

1.7.2012

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010

1.7.2010

CEN

EN 13249:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13249:2000/A1:2005

 

1.11.2005

1.11.2006

CEN

EN 13250:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13250:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13251:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13251:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13252:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13252:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13253:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13253:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 13254:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13254:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13254:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13255:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13255:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13255:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13256:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13256:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13256:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13257:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13257:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13257:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Pył krzemionkowy do betonu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

EN 13263-1:2005

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłych

 

1.10.2001

1.10.2002

 

EN 13265:2000/A1:2005

 

1.6.2006

1.6.2007

 

EN 13265:2000/AC:2003

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13279-1:2008

Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania

EN 13279-1:2005

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydrauliczne spoiwa drogowe – Część 1: Hydrauliczne spoiwa drogowe szybkowiążące – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003

Zlewozmywaki kuchenne – Wymagania użytkowe i metody badań

 

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku – Wykonane metodą wydmuchiwania lub formowania rotacyjnego polietylenu i polimeryzacji anionowej poliamidu 6 – Wymagania i metody badań

EN 13341:2005

1.10.2011

1.10.2011

CEN

EN 13361:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do budowy zbiorników wodnych i zapór

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13362:2005

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane przy zastosowaniu do budowy kanałów

 

1.2.2006

1.2.2007

CEN

EN 13383-1:2002

Kamień do robót hydrotechnicznych – Część 1: Wymagania

 

1.3.2003

1.6.2004

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13407:2006

Pisuary naścienne – Wymagania funkcjonalne i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13450:2002

Kruszywa na podsypkę kolejową

 

1.10.2003

1.6.2004

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13454-1:2004

Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia – Część 1: Definicje i wymagania

 

1.7.2005

1.7.2006

CEN

EN 13479:2004

Materiały dodatkowe do spawania – Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 13491:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnych

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13492:2004

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13493:2005

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów i składowisk odpadów stałych

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002

Kominy – Wymagania i metody badań ceramicznych nasad kominowych

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Zasłony zewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13561:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002

Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania

 

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

 

1.5.2005

1.5.2006

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

EN 13659:2004

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Prefabrykaty z betonu – Specjalne elementy dachowe

EN 13693:2004

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

 

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Prefabrykaty z betonu – Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011

1.1.2011

CEN

EN 13748-1:2004

Płytki lastrykowe – Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznych

 

1.6.2005

1.10.2006

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005

1.6.2005

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006

1.10.2006

CEN

EN 13748-2:2004

Płytki lastrykowe – Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych

 

1.4.2005

1.4.2006

CEN

EN 13808:2013

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

EN 13808:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 13813:2002

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania

 

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13815:2006

Włókniste wyroby gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 13830:2003

Ściany osłonowe – Norma wyrobu

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 13859-1:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13859-2:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych – Część 2: Wyroby podkładowe

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 13877-3:2004

Nawierzchnie betonowe – Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych betonowych

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13915:2007

Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.6.2008

1.6.2009

CEN

EN 13924:2006

Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych twardych

 

1.1.2010

1.1.2011

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 13950:2014

Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań

EN 13950:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 13956:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych – Definicje i właściwości

EN 13956:2005

1.10.2013

1.10.2013

CEN

EN 13963:2005

Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 13964:2014

Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań

EN 13964:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 13967:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości

EN 13967:2004

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 13969:2004

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13970:2004

Elastyczne wyroby wodochronne – Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej – Definicje i właściwości

 

1.9.2005

1.9.2006

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 13978-1:2005

Prefabrykaty z betonu – Prefabrykowane garaże betonowe – Część 1: Wymagania dla żelbetowych garaży monolitycznych lub składających się z pojedynczych sekcji o rozpietości pomieszczenia

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 13984:2013

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości

EN 13984:2004

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 13986:2004

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 14016-1:2004

Spoiwa do podkładów magnezytowych – Magnezja techniczna i chlorek magnezu – Część 1: Definicje, wymagania

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14023:2010

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami

 

1.1.2011

1.1.2012

CEN

EN 14037-1:2003

Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120 stopni C – Część 1: Specyfikacja techniczna i wymagania

 

1.2.2004

1.2.2005

CEN

EN 14041:2004

Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14055:2010

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14063-1:2004

Materiały i wyroby do izolacji cieplnej – Wyroby z lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zamontowaniem

 

1.6.2005

1.6.2006

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14064-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

 

1.12.2010

1.12.2011

CEN

EN 14080:2013

Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo – Wymagania

EN 14080:2005

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Konstrukcje drewniane – Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo – Część 1: Wymagania ogólne

EN 14081-1:2005

1.10.2011

31.12.2011

CEN

EN 14178-2:2004

Szkło w budownictwie – Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14179-2:2005

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane w gorącej kąpieli bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco

 

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

 

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006

Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 3: Wymagania wobec wkładek uszczelniających

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014

Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.1.2006

1.1.2007

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005

Formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2015

Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

EN 14216:2004

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14229:2010

Drewno konstrukcyjne – Słupy drewniane do linii napowietrznych

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Elementy gipsowe do sufitów podwieszanych – Definicje, wymagania, metody badań

 

1.4.2007

1.4.2008

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14250:2010

Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi

EN 14250:2004

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005

Urządzenia sanitarne – Publiczne umywalnie do mycia rąk

 

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14303:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14304:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14305:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14306:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14307:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14308:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14309:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14313:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 14314:2009

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14315-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14316-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14317-1:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.6.2005

1.6.2006

CEN

EN 14318-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14319-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ – Część 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14320-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ – Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

 

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 14321-2:2005

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodnośći/Zgodność wyrobu z normą

 

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14339:2005

Hydranty przeciwpożarowe podziemne

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14342:2013

Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14351-1:2006+A1:2010

Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

EN 14351-1:2006

1.12.2010

1.12.2010

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14353:2007

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14374:2004

Konstrukcje drewniane – Fornir klejony warstwowo (LVL) – Wymagania

 

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 14384:2005

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne

 

1.5.2006

1.5.2007

CEN

EN 14388:2005

Systemy redukujące hałas – Specyfikacja

 

1.5.2006

1.5.2007

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 14396:2004

Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych

 

1.12.2004

1.12.2005

CEN

EN 14399-1:2015

Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

EN 14399-1:2005

8.4.2016

8.4.2017

CEN

EN 14411:2012

Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i znakowanie

EN 14411:2006

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Kabiny prysznicowe – Wymagania funkcjonalności i metody badań

EN 14428:2004

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14449:2005

Szkło w budownictwie – Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe – Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą

 

1.3.2006

1.3.2007

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania

EN 14471:2013

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 14496:2005

Kleje gipsowe do paneli kompozytowych i płyt gipsowo-kartonowych będących izolacją termiczną/akustyczną

 

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Samonośne izolacyjno-kostrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową – Wyroby fabryczne – Specyfikacje

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Wanny do użytku domowego

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Brodziki natryskowe do użytku domowego

 

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007

Bidety – Wymagania funkcjonalne i metody badań

EN 14528:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008

Konstrukcje drewniane – Łączniki typu wkładek i pierścieni – Wymagania

 

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

EN 14566:2008

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Konstrukcje drewniane – Łącznik trzpieniowe – Wymagania

EN 14592:2008

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005

Autonomiczne czujki dymu

 

1.5.2006

1.8.2008

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005

Cement glinowo-wapniowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

 

1.8.2006

1.8.2007

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 14680:2006

Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006

Urządzenia sanitarne – Umywalki – Wymagania funkcjonalne i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów – Definicje i właściwości

 

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004

Sufity napinane – Wymagania i metody badań

 

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania

 

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006

Ogrzewacze pomieszczeń opalane peletami – Wymagania i metody badań

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Bezpieczne metalowe przewody przyłączeniowe faliście giętkie do przyłączania urządzeń domowych zasilanych paliwami gazowymi

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Kleje do systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007

Prefabrykaty z betonu – Schody

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Prefabrykaty z betonu – Przepusty skrzynkowe

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Okucia budowlane – Zamki – Zamki i zaczepy elektromechaniczne – Wymagania i metody badań

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14889-1:2006

Włókna do betonu – Część 1: Włókna stalowe – Definicje, wymagania i zgodność

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14889-2:2006

Włókna do betonu – Część 2: Włókna polimerowe – Definicje, wymagania i zgodność

 

1.6.2007

1.6.2008

CEN

EN 14891:2012

Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

 

1.3.2013

1.3.2014

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 14904:2006

Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja

 

1.2.2007

1.2.2008

CEN

EN 14909:2012

Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości

EN 14909:2006

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14915:2013

Boazerie i okładziny z drewna litego – Właściwości, ocena zgodności i znakowanie

EN 14915:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14933:2007

Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14934:2007

Izolacja cieplna konstrukcji dróg, torowisk i nasypów – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

1.7.2008

1.7.2009

CEN

EN 14963:2006

Pokrycia dachowe – Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa – Klasyfikacja, wymagania i metody badań

 

1.8.2009

1.8.2012

CEN

EN 14964:2006

Wyroby do nieciągłych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Sztywne podłoża do nieciągłych pokryć dachowych – Definicje i właściwości

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14967:2006

Elastyczne wyroby wodochronne – Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe – Definicje i właściwości

 

1.3.2007

1.3.2008

CEN

EN 14989-1:2007

Kominy – Wymagania i metody badań kominów metalowych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania – Część 1: Pionowe końcówki do urządzeń typu C6

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Kominy i systemy kanałów powietrznych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania – Wymagania i metody badań – Część 2: Kanały spalinowe i powietrzne do indywidualnych urządzeń z zamkniętą komorą spalania

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007

Prefabrykaty z betonu – Elementy fundamentów

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian

EN 14992:2007

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne

 

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe

EN 15037-4:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 5: Lekkie bloki szalunkowe

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych – Część 1: Wymagania ogólne

 

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów

EN 15050:2007

1.12.2012

1.12.2012

CEN

EN 15069:2008

Zabezpieczające zawory przyłączeniowe do giętkich przewodów metalowych stosowane do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwem gazowym

 

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 15088:2005

Aluminium i stopy aluminium – Wyroby konstrukcyjne do robót budowlanych – Warunki techniczne kontroli i dostawy

 

1.10.2006

1.10.2007

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoracyjne okładziny ścienne – Wyrób w postaci zwoika i panela

EN 15102:2007

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 15129:2009

Urządzenia antysejsmiczne

 

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 15167-1:2006

Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 15250:2007

Piece akumulacyjne na paliwo stałe – Wymagania i metody badań

 

1.1.2008

1.1.2010

CEN

EN 15258:2008

Prefabrykaty z betonu – Elementy ścian oporowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15274:2015

Kleje ogólnego przeznaczenia do połączeń konstrukcyjnych – Wymagania i metody badań

EN 15274:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15275:2015

Kleje do połączeńkonstrukcyjnych – Charakterystyka klejów anaerobowych do współosiowych połączeń metalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych oraz wykorzystywanych w inżynierii lądowej i wodnej

EN 15275:2007

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

EN 15283-1:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Płyty gipsowe zbrojone włóknami – Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe

EN 15283-2:2008

1.6.2010

1.6.2011

CEN

EN 15285:2008

Konglomeraty kamienne – Płyty modułowe posadzkowe i schodowe (wewnętrzne i zewnętrzne)

 

1.1.2009

1.1.2010

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009

1.1.2009

CEN

EN 15286:2013

Konglomeraty kamienne – Płyty i płytki do wykończenia ściany (wewnętrzne i zewnętrzne)

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15322:2013

Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji asfaltów upłynnionych i fluksowanych

EN 15322:2009

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych – Definicje, wymagania i kryteria zgodności

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15381:2008

Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych

 

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15382:2013

Bariery geosyntetyczne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

EN 15382:2008

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15435:2008

Prefabrykaty z betonu – Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego – Właściwości wyrobów

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15497:2014

Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych – Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

 

10.10.2014

10.10.2015

CEN

EN 15498:2008

Prefabrykaty z betonu – Szalunki z wiórobetonu – Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

 

1.2.2009

1.2.2010

CEN

EN 15501:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych – Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ – Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem – w postaci związanej i niezwiązanej

 

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010

Wentylacja budynków – Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach

 

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 1: Kity do elementów fasad

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 2: Kity szklarskie

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 3: Kity do pomieszczeń sanitarnych

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 4: Kity stosowane do przejść dla pieszych

 

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15682-2:2013

Szkło w budownictwie – Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15683-2:2013

Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe – Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu

 

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15732:2012

Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) – Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA)

 

1.8.2013

1.8.2014

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Cement supersiarczanowy – Skład, wymagania i kryteria zgodności

EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 15821:2010

Wielopaliwowe piece stosowane w saunach opalane paliwami stałymi – Wymagania i metody badań

 

1.7.2011

1.7.2012

CEN

EN 15824:2009

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

 

1.4.2010

1.4.2011

CEN

EN 16034:2014

Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

1.9.2016

1.9.2019

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

EN 16069:2012

10.7.2015

10.7.2016

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań

EN 16153:2013

10.7.2015

10.7.2016

Cenelec

EN 50575:2014

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

 

1.7.2016

1.7.2017

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.