Bruksela, dnia 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Celem niniejszego wniosku jest zapewnienie spójności przepisów rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 1 z umową międzynarodową.

W art. 13 rozporządzenia 1008/2008 określono warunki, na jakich dopuszcza się umowy leasingu statków powietrznych zarejestrowanych w państwach trzecich, w szczególności w przypadku leasingu z załogą. Są one możliwe w wyjątkowych sytuacjach, takich jak brak odpowiednich statków powietrznych na rynku wspólnotowym, i powinny być ściśle ograniczone w czasie oraz spełniać normy bezpieczeństwa równoważne przepisom bezpieczeństwa określonym w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym.

Umowa o transporcie lotniczym (ATA) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony („umowa o transporcie lotniczym UE-USA”), została podpisana w dniach 25 i 30 kwietnia 2007 r. 2 , a następnie zmieniona protokołem z dnia 24 czerwca 2010 r. 3 . Umowa o transporcie lotniczym jest tymczasowo stosowana od dnia 30 marca 2008 r. Protokół zmieniający jest tymczasowo stosowany od dnia 24 czerwca 2010 r.

W umowie o transporcie lotniczym przewidziano stosowanie między stronami otwartego systemu leasingu z załogą. W celu zapewnienia przewoźnikom lotniczym jasności i pewności prawa Komisja zaleca, aby Rada upoważniła ją do wynegocjowania specjalnej umowy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie leasingu z załogą, przewidującej zniesienie ograniczeń czasowych.

Celem niniejszego wniosku jest odpowiednie dostosowanie rozporządzenia UE. Jego zakres jest zatem bardzo ograniczony i dotyczy jedynie art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008. Pozostałe przepisy art. 13 (np. normy bezpieczeństwa i uprawnienia właściwego organu) pozostaną niezmienione.

W perspektywie krótkoterminowej przyznane zostałyby odstępstwa od ograniczeń Stanom Zjednoczonym jako pierwszemu państwu, z którym UE podpisała umowę w dziedzinie leasingu z załogą. Inne państwa trzecie mogą kolejno w przyszłości wystąpić o podobne odstępstwa, ale każdy postulat będzie rozpatrywany indywidualnie, a zwolnienia powinny być udzielane jedynie w odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

Jakiekolwiek skutki bezpośrednie lub pośrednie będą wynikać z samych umów w dziedzinie leasingu z załogą, a nie ze zmiany rozporządzenia.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Obecna inicjatywa opiera się na istniejących przepisach unijnych dotyczących przewozów lotniczych, zawartych obecnie w rozporządzeniu (WE) nr 1008/2008. Będzie ona również zgodna z planowaną umową UE-USA w dziedzinie leasingu z załogą oraz z umową o transporcie lotniczym UE-USA.

Spójność z innymi politykami Unii

Niniejsza inicjatywa jest w pełni zgodna ze strategicznymi celami Komisji na lata 2014–2019 w zakresie wspierania silniejszej pozycji UE na arenie międzynarodowej oraz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Wniosek jest oparty na art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi podstawę prawną dla przyjęcia środków unijnych w odniesieniu do transportu lotniczego.

     Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Zmiana rozporządzenia jest jedynym dostępnym istniejącym instrumentem do rozwiązania przedmiotowej kwestii.

Proporcjonalność

Wniosek oznacza techniczne dostosowanie przepisów UE do postanowień umowy międzynarodowej. Modyfikacja dotyczy wyłącznie ograniczeń czasowych odnośnie do leasingu z załogą w związku z planowaną umową UE-USA w tej dziedzinie.

Wybór instrumentu

Niniejszy wniosek nie zmienia rodzaju instrumentu wykorzystanego w pierwotnym rozporządzeniu.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Nie dotyczy.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Wszystkie państwa członkowskie i sektor unijny (w tym partnerzy społeczni), jak również Norwegia i Islandia (będące stronami ATA), zaangażowały się aktywnie w analizę i ocenę skutków przedmiotowej sprawy. 

W trakcie konsultacji przyjęto założenie, że umowa w dziedzinie leasingu z załogą pociągnie za sobą zmianę rozporządzenia 1008/2008.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Przedmiotowa zmiana ma techniczny i horyzontalny charakter wynikający z umów międzynarodowych. Dane mające na celu ocenę jej skutków zostaną zebrane w ramach wniosku dotyczącego upoważnienia negocjacyjnego do celów umowy między UE a państwem trzecim.

Wniosek ten został obecnie złożony wyłącznie w związku z planowaną umową UE-USA w dziedzinie leasingu z załogą. Kwestie gromadzenia i analizy danych na potrzeby przedmiotowej umowy zostały streszczone w planie działań i zaleceniu w sprawie decyzji Rady powiązanych z umową.

Ocena skutków

Przedmiotowa inicjatywa ma bardzo konkretny cel (dostosowanie techniczne wynikające z umowy międzynarodowej) oraz ograniczony zakres (odstępstwo od ograniczeń czasowych dotyczących leasingu z załogą). Jak wspomniano w planie działań opublikowanym w dniu 7 marca 2016 r., proponuje się nie przeprowadzać oceny skutków.

Jakiekolwiek skutki będą wynikać z samej umowy w dziedzinie leasingu z załogą, a nie ze zmiany rozporządzenia.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Wniosek stanowi techniczne dostosowanie rozporządzenia UE w celu dopasowania go do postanowień zawartych w umowie międzynarodowej.

Nie przeprowadzono kompleksowej oceny dotychczasowej polityki, ponieważ inicjatywa nie przewiduje ogólnego złagodzenia ograniczeń w stosunku do wszystkich państw trzecich. Celem inicjatywy będzie wprowadzenie wyłączenia mającego zastosowanie jedynie do Stanów Zjednoczonych, przy jednoczesnym uniknięciu niespójności między rozporządzeniem a zobowiązaniami międzynarodowymi UE.

Prawa podstawowe

Nie dotyczy.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu na budżet Unii.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Proponowane rozporządzenie nie wymaga żadnych dodatkowych środków wykonawczych.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Celem wniosku jest wprowadzenie możliwości stosowania odstępstw od warunków dopuszczających leasing z załogą określonych w art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 w wyniku zawarcia umów międzynarodowych. Zapewniłoby to większą elastyczność, w przypadku gdy zawarcie takich umów przyniosłoby korzyści gospodarcze i społeczne dla UE.

Proponowane zmiany oznaczają dodanie odniesienia do umów międzynarodowych w art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia, w którym określono warunki, na jakich dopuszczalny jest leasing z załogą (wyjątkowe okoliczności, sezonowe zapotrzebowanie, trudności operacyjne).

Pozostałe przepisy art. 13 (np. normy bezpieczeństwa i uprawnienia właściwego organu) pozostałyby niezmienione.

2016/0411 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 4 ,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów 5 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 zawarto przepisy dopuszczające umowy leasingu statków powietrznych zarejestrowanych w państwach trzecich, w szczególności w przypadku leasingu z załogą.

(2)Są one dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, takich jak brak odpowiednich statków powietrznych na rynku unijnym, i powinny być ściśle ograniczone w czasie oraz spełniać normy bezpieczeństwa równoważne przepisom bezpieczeństwa określonym w prawodawstwie unijnym i krajowym.

(3)Umowa o transporcie lotniczym (ATA) między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi została podpisana w 2007 r., a następnie zmieniona protokołem z dnia 24 czerwca 2010 r. Umowa o transporcie lotniczym odzwierciedla zobowiązanie stron do kontynuowania działań na rzecz usuwania barier w dostępie do rynku w celu maksymalizacji korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw lotniczych, pracowników i społeczeństw po obu stronach Atlantyku.

(4)W związku z tym w umowie o transporcie lotniczym przewidziano stosowanie między stronami otwartego systemu leasingu z załogą. Odpowiednie postanowienia, które zawarto w art. 10 ATA, umożliwiają zawieranie umów leasingu z załogą na potrzeby międzynarodowych przewozów lotniczych, pod warunkiem że wszyscy uczestnicy tych umów posiadają właściwe zezwolenia i spełniają warunki przewidziane w przepisach ustawowych i wykonawczych stosowanych zazwyczaj przez strony.

(5)Odnośne wydarzenia oraz minione dyskusje podczas posiedzeń wspólnego komitetu ustanowionego w ramach ATA pokazały, iż obie strony skorzystałyby na zawarciu specjalnej umowy w dziedzinie leasingu z załogą, która doprecyzowałaby odpowiednie postanowienia ATA.

(6)Ponieważ przedmiotowa umowa dotyczy złagodzenia istniejących ograniczeń czasowych, ma ona zasadniczy wpływ na art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 1008/2008, w którym przewidziano ograniczenia w przypadkach, gdy przewoźnicy unijni biorą statki powietrzne w leasing z załogą od przewoźników z państw trzecich.

(7)Należy zatem zmodyfikować art. 13 ust. 3 lit. b), aby umożliwić złagodzenie ograniczeń czasowych dotyczących leasingu z załogą zgodnie z uzgodnieniami w umowach międzynarodowych zawartych przez Unię z państwami trzecimi.

(8)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1008/2008,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 13 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„o ile nie przewidziano inaczej w umowie międzynarodowej zawartej przez Unię, spełniony jest jeden z poniższych warunków:”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie […] dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

(1)

   Dz.U. L 293 z 31.10.2008, s. 3.

(2) Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi (2007/339/WE), Dz.U. L 134 z 25.5.2007, s. 4.
(3) Dz.U. L 223 z 25.8.2010, s. 3.
(4) Dz.U. C z , s. .
(5) Dz.U. C z , s. .