Bruksela, dnia 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych

oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Decydenci polityczni potrzebują dodatkowych informacji statystycznych dotyczących rolnictwa w celu planowania, monitorowania i oceny wpływu i efektywności obecnych polityk i ich ewentualnych zmian. Zmiany takie dotyczą przykładowo wpływu rolnictwa na środowisko oraz zrównoważonych praktyk rolniczych. W ocenie europejskiego systemu statystyk rolniczych (EASS) stwierdzono, że nawet jeżeli główni użytkownicy statystyk rolnych są dość zadowoleni z ich poziomu szczegółowości i jakości, nie są oni zadowoleni z braku danych dotyczących poszczególnych punktów (bilansów dostaw, cen gruntów i opłat za ich dzierżawę, przepływów substancji biogennych, danych dotyczących środowiska i innych), a system jest zbyt sztywny i nie pozwala na szybkie wprowadzenie nowych zbiorów danych.

Statystyki rolne wykorzystywane na szczeblu UE pochodzą z wielu różnych źródeł, takich jak: badania statystyczne, dane administracyjne, dane z gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorstw, jak również dane na poziomie gospodarstw rolnych w formie spisu gospodarstw rolnych i badań metodą doboru próby. Obecny wniosek dotyczy tego ostatniego źródła statystyk rolnych.

Obecny system tworzenia statystyk europejskich na poziomie gospodarstw rolnych i rolniczych gospodarstw domowych opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 1166/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 . Dane gromadzone są metodą doboru próby, a co dziesięć lat ze spisu. Ostatnim badaniem przeprowadzonym w ramach tego rozporządzenia jest badanie struktury gospodarstw rolnych (FSS) w 2016 r.

Inicjatywa ta jest częścią programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) i stanowi pierwszy etap strategii dla statystyk rolnych na rok 2020 i na okres późniejszy, która ma na celu usprawnienie EASS jako całości oraz uczynienie procesu gromadzenia danych bardziej skutecznym i lepiej dopasowanym do potrzeb. Dwa proponowane rozporządzenia dotyczące tej strategii, z których pierwsze proponowane jest w niniejszym dokumencie, powinny zapewnić porównywalność i spójność danych dotyczących rolnictwa w perspektywie długoterminowej. EASS powinien być odpowiednio solidny i sprawny oraz zapewniać utrzymanie wysokiej jakości statystyk, co w świetle ciągłych zmian w tym obszarze może stanowić poważne wyzwanie. Niniejsze pierwsze rozporządzenie powinno zapewnić kontynuację europejskich badań struktury gospodarstw rolnych, co zapewni spójność szeregów czasowych, przy jednoczesnym spełnieniu nowych i przyszłych potrzeb w zakresie danych na poziomie gospodarstw rolnych.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Konieczne jest uzyskiwanie wiarygodnych statystyk o wysokiej jakości, pozwalających decydentom, przedsiębiorstwom i obywatelom podejmować właściwe decyzje oparte na faktach. Dostarczanie wysokiej jakości statystyk stanowi jednak wyzwanie dla Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Tworzenie statystyk poddawane bowiem jest presji w związku z jednej strony ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na dane, a z drugiej strony z postulatami respondentów dotyczącymi zmniejszenia obciążenia badaniami statystycznymi. Realizowane niedawno inicjatywy w dziedzinie statystyki miały w związku z tym na celu wprowadzenie uproszczeń oraz poprawę koordynacji i współpracy w ramach ESS w celu usprawnienia tworzenia statystyk europejskich oraz zmniejszenia obciążenia respondentów. Przykładem takiej inicjatywy jest rozporządzenie (WE) nr 223/2009 2 w sprawie statystyki europejskiej, które zmieniono w 2015 r., aby wyjaśnić bardziej szczegółowo zarządzanie ESS i wzmocnić mechanizmy koordynacji i współpracy na poziomie UE i na poziomie krajowym. Inne inicjatywy mające na celu modernizację, takie jak niniejszy wniosek, objęte są inicjatywą REFIT Komisji i mają na celu uproszczenie i ujednolicenie procesu tworzenia statystyk europejskich w wybranych dziedzinach.

Strategia dotycząca statystyk rolnych, która została opracowana przez Eurostat oraz uzgodniona z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC), ma następujące cele szczegółowe:

sporządzanie wysokiej jakości statystyk, które sprawnie i skutecznie spełniają potrzeby użytkowników;

zwiększanie elastyczności i szybkości reakcji systemu statystyk rolnych;

poprawę integracji rolnictwa, leśnictwa, użytkowania gruntów i statystyki dotyczącej środowiska;

opracowywanie elastycznej i właściwej struktury zarządzania dla statystyk rolnych;

poprawę harmonizacji i spójności europejskich statystyk rolnych;

sporządzanie większej ilości statystyk przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia respondentów poprzez branie pod uwagę alternatywnych źródeł danych i możliwości zwiększenia wydajności.

Spójność z innymi politykami Unii

Zapewnienie statystyk wysokiej jakości w celu wspierania polityk europejskich jest głównym czynnikiem napędowym europejskiego programu statystycznego na lata 2013–2017. Statystyki dotyczące środowiska i rolnictwa stanowią w ramach tego programu jeden z trzech filarów tworzenia statystyk. Do ważnych celów tego programu należą „dokonywanie przeglądu i upraszczanie gromadzenia danych dotyczących rolnictwa zgodnie z przeglądem wspólnej polityki rolnej (WPR) w okresie po roku 2013 i zmiana procedur gromadzenia danych dotyczących rolnictwa, w szczególności w celu poprawy jakości i terminowości dostarczanych danych”. Niniejsza inicjatywa stanowi realizację tych celów.

Przyszły europejski system statystyk rolnych przyczyni się również do realizacji co najmniej czterech z dziesięciu priorytetów Komisji, a mianowicie:

„1. pobudzenia zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”;

„3. stabilnej unii energetycznej z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu”;

„4. pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej”; oraz

„9. silniejszej pozycji na arenie międzynarodowej”

poprzez zapewnienie odpowiednio lepszych danych dla zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, inwestycji, polityk prewencyjnych i łagodzenia negatywnych skutków w dziedzinie rolnictwa, zmian klimatycznych, bioenergii oraz działań na rzecz ochrony środowiska, a także lepszego zrozumienia globalnych przepływów żywności, globalnych zjawisk i zagrożeń. Statystyki rolne mogą być również pomocne w realizacji innych priorytetów Unii i państw członkowskich mających wpływ na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich czy też od nich uzależnionych.

Statystyki rolne zapewniają wysokiej jakości materiał statystyczny dla celów wdrażania i monitorowania wspólnej polityki rolnej (WPR) w latach 2014–2020. WPR jest ważnym motorem tworzenia miejsc pracy oraz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w Unii. Do głównych celów społecznych polityki rozwoju obszarów wiejskich, jako integralnej części WPR, należy poprawa konkurencyjności i zrównoważonego charakteru produkcji rolnej. WPR stanowi w kontekście wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 ponad 37 % całkowitego budżetu Unii.

Statystyki rolne są coraz częściej potrzebne do realizacji innych kluczowych strategii politycznych UE, takich jak polityka społeczna, środowisko, polityka przeciwdziałania zmianie klimatu, polityka handlowa, polityka regionalna itp.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla statystyki europejskiej jest art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, uchwalają środki w celu tworzenia statystyk, jeżeli jest to konieczne do wykonywania działań Unii. W art. 338 określono wymogi dotyczące tworzenia statystyk europejskich, stanowiąc, że musi ono odbywać się w poszanowaniu bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych) 

Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii. ESS zapewnia infrastrukturę na potrzeby informacji statystycznych. System ten jest zaprojektowany w taki sposób, aby był w stanie sprostać potrzebom wielu różnych użytkowników związanym z podejmowaniem decyzji w społeczeństwach demokratycznych. Niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia został opracowany w celu ochrony podstawowej działalności partnerów ESS przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności oraz aby w miarę możliwości zapobiegać wszelkim nieuzasadnionym zmianom i dublowaniu pracy.

Objęty wnioskiem proces gromadzenia danych statystycznych jest obecnie uregulowany różnymi przepisami na szczeblu UE. Celem wniosku jest uproszczenie i unowocześnienie gromadzenia statystyk na poziomie gospodarstw w ramach jednolitego systemu, natomiast wszystkie pozostałe statystyki rolne zostaną zawarte w innym rozporządzeniu ramowym. Zapewnienie dostępności ogólnounijnych, porównywalnych statystyk do celów kształtowania polityki jest możliwe wyłącznie poprzez działanie na szczeblu UE.

Jednymi z głównych kryteriów, które muszą spełniać dane statystyczne, są spójność i porównywalność. Państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć niezbędnej spójności i porównywalności bez jasnych ram europejskich, tj. unijnego prawodawstwa określającego wspólne pojęcia statystyczne, formaty sprawozdawczości oraz wymogi jakościowe.

Cel proponowanego działania, tj. ujednolicenie europejskich statystyk rolnych, nie może zostać osiągnięty w sposób zadowalający przez państwa członkowskie działające indywidualnie. Skuteczniejsze działania można podjąć na szczeblu UE, na podstawie unijnego instrumentu prawnego zapewniającego porównywalność informacji statystycznych na szczeblu UE w dziedzinach statystycznych objętych proponowanym rozporządzeniem. Samo gromadzenie danych może być tymczasem prowadzone przez państwa członkowskie.

W związku z tym Unia może podjąć w tej dziedzinie działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

Proporcjonalność

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

Zapewni on jakość i porównywalność europejskich statystyk rolnych gromadzonych metodą doboru próby poprzez stosowanie tych samych zasad we wszystkich państwach członkowskich. Sprawi ono również, że europejskie statystyki rolne pozostaną przydatne i będą dostosowane do potrzeb użytkowników. Rozporządzenie umożliwi poprawę opłacalności tworzenia statystyk przy poszanowaniu specyfiki systemów państw członkowskich.

Obecne unijne przepisy dotyczące statystyk rolnych opracowywano od lat 1950. Ocena europejskiego systemu statystyk rolniczych (EASS) wykazała, że wspólne ramy dla gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych statystycznych w rolnictwie może przyczynić się do bardziej efektywnych (koszty/korzyści) i skuteczniejszych procedur oraz do eliminowania problemów związanych z jakością.

Proponowane rozporządzenie powinno ograniczyć obciążenie finansowe i administracyjne respondentów, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności przez: ujednolicenie pojęć i metod, wyeliminowanie dublowania prac, zmniejszenie częstotliwości, z jaką dane mają być przekazywane w niektórych obszarach, i częstsze wykorzystywanie kilku różnych źródeł w celu uzupełnienia badań.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, zakres proponowanego rozporządzenia jest ograniczony do niezbędnego minimum i nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

Wybór instrumentu

Proponowany instrument: rozporządzenie.

Mając na uwadze cele i treść wniosku, za najbardziej odpowiedni instrument należy uznać rozporządzenie. Ważne wspólne polityki UE, takie jak WPR, są ściśle uzależnione od porównywalnych i zharmonizowanych wysokiej jakości statystyk rolnych na poziomie europejskim. Statystyki te można najskuteczniej zagwarantować poprzez odpowiednie rozporządzenia, które są bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich i nie wymagają uprzedniej transpozycji do prawa krajowego. Umożliwiają one gromadzenie danych o tym samym stopniu dokładności we wszystkich państwach członkowskich oraz nakładają obowiązek stosowania wspólnych norm, definicji i metodologii. Gwarantuje to sporządzanie w sposób skuteczny i terminowy wysokiej jakości porównywalnych danych statystycznych w służbie polityki UE. Dyrektywy nie byłyby w stanie zapewnić podobnego poziomu pożądanej harmonizacji, ponieważ jakość danych byłaby uzależniona od 28 różnych decyzji ustawodawczych.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post / kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Chociaż inicjatywa ta została zapoczątkowana przed przyjęciem nowych wytycznych w sprawie lepszego stanowienia prawa (COM(2015) 215), ocena obecnej sytuacji została dokonana w oparciu o już dostępne informacje i dokumenty. Ponadto centralny element całego procesu stanowił stosowany przez Eurostat standardowy system oceny istniejącego prawodawstwa 3 .

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie europejskich statystyk rolnych dokonywane jest przez Eurostat przy ścisłej, skoordynowanej i stałej współpracy w ramach europejskiego systemu statystycznego, w oparciu o wieloletnie partnerstwo Eurostatu i krajowych urzędów statystycznych, jak również wszystkich innych właściwych organów.

Najważniejsze zainteresowane strony w kontekście europejskich statystyk rolnych to producenci danych (krajowe urzędy statystyczne, inne krajowe organizacje odpowiedzialne i Eurostat), jak również respondenci (rolnicy, organizacje rolników i przedsiębiorstwa) oraz użytkownicy (publiczni i prywatni decydenci, w szczególności inne dyrekcje generalne Komisji, naukowcy i dziennikarze). Przeprowadzono z nimi szerokie konsultacje w sprawie problemów i pożądanych zmian w status quo, ich potrzeb i priorytetów, możliwych wariantów polityki mających na celu rozwiązanie problemów, skutków proponowanych działań oraz szczegółowego opracowywania strategii, jak pokazano w poniższej tabeli przeglądowej. Głównymi forami dla tych konsultacji były spotkania i seminaria Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych (CPSA) i organu, który je zastąpił – Grupy Dyrektorów ds. Statystyk Rolnych (GDSR) (dla dyrektorów ds. statystyki rolniczej krajowych urzędów statystycznych, organizacji międzynarodowych, organizacji rolników, respondentów, użytkowników danych i innych), posiedzenia Komitetu ds. ESS (dla dyrektorów generalnych krajowych urzędów statystycznych) oraz regularne konsultacje i wysłuchania (dla dyrekcji generalnych Komisji).

Konsultacje z zainteresowanymi stronami dotyczące strategii dla statystyk rolnych na rok 2020

Konsultacje w sprawie problemów i zmian

Konsultacje w sprawie potrzeb i priorytetów

Konsultacje w sprawie wariantów i ich skutków

Producenci

Posiedzenie Komitetu ds. ESS w maju 2014 r.

Posiedzenia i seminaria CPSA od 2009 r.

Posiedzenie DGAS w lipcu 2015 r., posiedzenie Komitetu ds. ESS w listopadzie 2015 r.

Respondenci

Seminaria CPSA od 2009 r.

Otwarte konsultacje społeczne sierpień–listopad 2015 r.

Użytkownicy

Otwarte konsultacje społeczne sierpień–listopad 2015 r.    
Konsultacje pisemne i wysłuchania od 2014 r.

Otwarte konsultacje społeczne prowadzono od sierpnia do listopada 2015 r., a wyniki przedstawiono w specjalnym sprawozdaniu 4 .

Główne wyniki tych konsultacji, stanowiących podstawę strategii dla statystyk rolnych na rok 2020 i odpowiednio dla niniejszego rozporządzenia, są trojakie:

Obecne unijne prawodawstwo dotyczące statystyk rolnych w niedostatecznym stopniu zaspokaja nowe i wyłaniające się potrzeby w zakresie danych, ponieważ dostarczanie takich danych nie jest uregulowane w aktach ustawodawczych, a akty te nie są wystarczająco elastyczne i zintegrowane, aby odpowiedzieć na nowe potrzeby w odpowiednim czasie. Ponadto od 2018 r. żadne informacje statystyczne nie będą już dostarczane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1166/2008, które jest kluczowym elementem obecnego ogólnego EASS.

Te nowe potrzeby wynikają głównie z nowego rozwoju sytuacji w rolnictwie, zmienionych przepisów i zmieniających się priorytetów politycznych, w szczególności w świetle niedawno zreformowanej WPR.

Zbiory danych nie są zharmonizowane i spójne, ponieważ pojawiają się nowe potrzeby w zakresie danych, prawodawstwo było od wielu lat rozwijane oddzielnie, a w różnych obszarach statystyk rolnych stosuje się częściowo rozbieżne definicje i pojęcia.

Ciężar dostarczania danych postrzegany jest jako zbyt wysoki ze względu na rosnące potrzeby w zakresie danych, na fakt, że gromadzenie danych nie jest zharmonizowane, oraz z powodu stale malejących środków na szczeblu unijnym i krajowym. Potwierdzono, że obciążenie to ma negatywny wpływ na gromadzenie danych i ich jakość.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Eurostat przeprowadził szeroko zakrojone dyskusje z KUS poświęcone wnioskowi. Ustanowił on grupy robocze, grupy zadaniowe i grupy dyrektorów, które spotykały się regularnie, aby omówić wniosek. Wniosek przedstawiono również Komitetowi ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowionemu rozporządzeniem (WE) nr 223/2009.

Ocena skutków

Niniejszemu wnioskowi towarzyszy ocena skutków. Określono w niej obecnie napotykane problemy, przedstawiono szereg wariantów strategicznych, które można zastosować w celu rozwiązania tych problemów, oraz oceniono skutki społeczne i gospodarcze poszczególnych wariantów.

Ocena skutków została pozytywnie zaopiniowana przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej w marcu 2016 r.

W ocenie skutków zidentyfikowano trzy główne czynniki leżące u podstaw problemów, z którymi boryka się EASS:

1)nowe i pojawiające się potrzeby w zakresie danych nie są odpowiednio zaspokajane;

2)zbiory danych nie są wystarczająco zharmonizowane i spójne;

3)obciążenie dostarczaniem danych postrzegane jest jako zbyt wysokie.

Oceniono następujące warianty rozwiązań dla wskazanych problemów.

Wariant

Opis

1.    Scenariusz odniesienia – brak działań unijnych w zakresie danych strukturalnych dla rolnictwa

Jeżeli nie zostaną podjęte unijne działania, skutek byłby taki, że rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 wygaśnie i gromadzenie danych strukturalnych dla rolnictwa pozostawać będzie w gestii państw członkowskich. Pozostałe prawodawstwo w zakresie statystyk rolnych pozostawałoby w mocy tak jak obecnie, lecz przy mniejszej pewności co do jakości, jako że w celu aktualizacji rejestrów gospodarstw często wykorzystywany jest spis gospodarstw rolnych, a rejestry te są wykorzystywane do warstwowania w badaniach reprezentacyjnych.

2.    Przedłużenie terminu pozostawania w mocy rozporządzenia (WE) nr 1166/2008

Odnowienie rozporządzenia (WE) nr 1166/2008, które wygasa w 2018 r. Oznacza to, że obecny system, obowiązujący od 1966 r., będzie utrzymany bez uwzględnienia zmian. Pozostałe przepisy dotyczące statystyk rolnych pozostałyby w mocy i zostałoby utrzymane status quo.

3.    Jednolite ramy prawne dla wszystkich statystyk rolnych

Stworzenie całkowicie nowych ram prawnych dla wszystkich unijnych statystyk rolnych. Wszystkie przepisy dotyczące statystyk rolnych zostałyby włączone do jednego rozporządzenia ramowego.

4.    Dwuetapowe integrowanie statystyk rolnych

Dwuetapowe integrowanie statystyk rolnych stanowiłoby gwarancję kontynuacji i modernizacji statystyk strukturalnych dotyczących rolnictwa. Stopniowo wprowadzono by dwa nowe rozporządzenia ramowe: rozporządzenie w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz rozporządzenie ramowe w sprawie statystyk dotyczących nakładów w rolnictwie i produkcji rolnej.

Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny skutków poszczególnych wariantów sformułowano następujące wnioski:

Wariant 1 „Scenariusz odniesienia” oferuje najgorsze wyniki w niemal wszystkich aspektach, szczególnie w perspektywie długoterminowej, w miarę jak potrzeby w zakresie danych i ograniczony dostęp do środków będą coraz poważniejsze. Wariant 2 „Przedłużenie” przynosi jedynie niewielką poprawę w perspektywie krótkoterminowej i poważnie szkodzi funkcjonowaniu EASS w dłuższej perspektywie, w miarę jak system będzie się stawać coraz bardziej przestarzały i uciążliwy. Wariant 3 „Jedno rozporządzenie ramowe” i 4 „Integrowanie dwuetapowe”, jakkolwiek wymagają one pewnych wstępnych inwestycji i nowych przepisów unijnych, dają największe szanse osiągnięcia w opłacalny sposób wcześniej wyznaczonych celów, wiążą się ze stosunkowo niskim ryzykiem, mają najbardziej pozytywne skutki pośrednie i najlepiej spełniają wymagania zainteresowanych stron. Przyczynią się one także do osiągnięcia celów inicjatywy REFIT dotyczących aktualizacji przepisów unijnych w celu zwiększenia ich opłacalności i zmniejszenia obciążeń administracyjnych obarczających małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Wariant 4 oznacza również dodatkową korzyść polegającą na mniejszym ryzyku opóźnień w procesie legislacyjnym (jako że rozporządzenie w sprawie nowego spisu rolnego musi zostać przyjęte przez Parlament i Radę nie później niż do końca 2018 r.), jest on również nieco bardziej elastyczny ze względu na mniej skomplikowaną strukturę legislacyjną. Dlatego też Eurostat preferuje wariant 4 w porównaniu z wariantem 3.

Najważniejsze zainteresowane podmioty w ramach EASS, tj. Komisja jako użytkownik danych i KUS oraz inne krajowe organizacje odpowiedzialne jako producenci danych, jak również rolnicy-respondenci, opowiedziały się również za wariantem 4.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Celem REFIT związanym z wnioskiem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania informacji oraz zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie europejskich statystyk rolnych, przy jednoczesnym ograniczeniu obciążeń związanych z udzielaniem odpowiedzi. Cele te zostaną osiągnięte przez objęcie wspólnymi ramami poszczególnych zbiorów danych statystycznych, do których mają obecnie zastosowanie odrębne rozporządzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zmniejszenia kosztów dla podmiotów tworzących dane i dostawców danych, obliczonego na podstawie modelowych scenariuszy, można znaleźć w ocenie skutków (sekcja 5 „Impact Analysis” i załącznik IV „Impact analysis methodology”).

Wniosek ma na celu zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorstw i dla MŚP poprzez podniesienie progów badania.

Wniosek przyczynia się do wspierania interoperacyjności i możliwości ponownego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w następujący sposób:

Dla zbiorów danych wykorzystane będą te same specyfikacje techniczne. Specyfikacje te będą zawierać liczbę i opis zmiennych, klasyfikacje statystyczne, charakterystykę populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów, okresy i daty odniesienia oraz wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, cech próby, aspektów technicznych pracy w terenie, redagowania i imputacji danych, ważenia, estymacji i szacowania wariancji.

Takie same standardy dotyczące przekazywania danych oraz wymiany i udostępniania informacji pomiędzy Eurostatem a państwami członkowskimi. Standardy te powinny dotyczyć pojęć, procesów i produktów, w tym danych i metadanych.

Jeżeli jakość danych jest zgodna z kryteriami jakości określonymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, państwa członkowskie powinny mieć możliwość dostarczania danych z różnych źródeł, w tym przy wykorzystaniu innowacyjnych metod lub podejść, o ile zapewniają one tworzenie danych, które są porównywalne i zgodne z wymogami szczegółowymi ustanowionymi rozporządzeniem.

Prawa podstawowe

Wniosek nie ma skutków dla ochrony praw podstawowych. Najistotniejszą kwestią związaną z niniejszym wnioskiem jest jego ewentualny wpływ na ochronę danych osobowych (prawo do tej ochrony ustanowiono w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w art. 16 TFUE i w prawodawstwie wtórnym 5 ). Żaden z wybranych wariantów polityki nie przewiduje jednak zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Prawo krajowe i unijne w dziedzinie statystyki nakłada na KUS obowiązek zapewnienia ochrony danych. Instytucje te wprowadziły rygorystyczne zasady dotyczące m.in. chronienia anonimowości respondentów, anonimizacji rejestrów i poufności odpowiedzi na kwestionariusze.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek ma wpływ finansowy na lata 2019–2020 (wraz z potencjalnymi skutkami finansowymi do roku 2028, w zależności od kolejnych wieloletnich ram finansowych).

Łączną wysokość środków w obecnych wieloletnich ramach finansowych szacuje się na 40 mln euro. Szczegółowe skutki budżetowe przedstawiono w ocenie skutków finansowych regulacji.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Przewiduje się, że Parlament Europejski i Rada przyjmą wniosek w sprawie rozporządzenia w 2017, a wkrótce potem Komisja uchwali środki wykonawcze.

Państwa członkowskie powinny rozpocząć przekazywanie danych do Komisji na podstawie nowego rozporządzenia w 2022 r.

Proponowany instrument prawny jest częścią EASS, który będzie również przedmiotem kompleksowej oceny, aby ustalić m.in. jego skuteczność i wydajność w osiąganiu założonych celów oraz umożliwić podjęcie decyzji, czy konieczne są nowe środki lub nowelizacja przepisów.

Roczne monitorowanie zgodności wytworzonych danych statystycznych

Eurostat przeprowadza roczną ocenę zgodności. Oceny te obejmują przegląd dostępności danych, jakość i terminowość oraz działania następcze w przypadku niezgodności.

Zgodnie z wymogami prawodawstwa unijnego państwa członkowskie proszone są o dostarczenie Komisji odpowiednich danych dotyczących statystyk rolnych. Dane te podlegają ścisłym terminom przekazywania danych, które muszą być spełnione ze względu na potrzeby dobrego zarządzania, upowszechniania i użyteczności statystyk, jako że brakujące lub niepełne dane prowadzą do nieprawidłowości w zakresie dostępności informacji (tj. nie jest możliwe obliczenie agregatów dla Unii oraz publikowanie danych według ustalonego harmonogramu).

Rozporządzenie (WE) nr 223/2009, które stanowi podstawowe ramy prawne dla funkcjonowania europejskiego systemu statystycznego i dla całego prawodawstwa sektorowego dotyczącego tworzenia statystyk europejskich, zostało zmienione w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Chociaż aktualność, terminowość i kompletność są już ważnymi czynnikami w rocznych ocenach zgodności, aby zapewnić terminowe rozpowszechnianie statystyk dotyczących rolnictwa, należy zwrócić większą uwagę na te i inne aspekty jakościowe w celu zapewnienia zaufania do statystyk opracowywanych przez ESS.

Ciągłe ulepszanie EASS: określenie nowych potrzeb w zakresie danych i nowych źródeł danych, poprawa spójności, zmniejszanie obciążeń

Eurostat przeprowadza obecnie coroczne posiedzenia z innymi służbami Komisji. Ważnym punktem tych spotkań jest wymiana informacji na temat odpowiednich programów prac. Stanowią one formalną platformę dla zgłaszania przyszłego zapotrzebowania na nowe statystyki oraz sprawdzania przydatności dostępnych danych statystycznych.

Dalsza współpraca z innymi służbami Komisji, krajowymi urzędami statystycznymi oraz innymi krajowymi organizacjami odpowiedzialnymi będzie prowadzona na różnych szczeblach hierarchii na regularnych spotkaniach i seminariach grupy roboczej, spotkaniach grupy dyrektorów, posiedzeniach Komitetu ds. ESS oraz poprzez częste wymiany dwustronne. Szczególny nacisk zostanie położony na wskazywanie źródeł danych administracyjnych oraz innych informacji utrzymywanych zgodnie z przepisami Unii i na ocenę ich przydatności dla tworzenia statystyk w celu zawarcia porozumień na rzecz ich stabilności, dostępności i ewentualnego dostosowywania, tak aby były lepiej dostosowane do wymogów statystycznych. Ponadto przeprowadzane będą okresowe przeglądy i analizy, aby określić potencjał doskonalenia europejskich statystyk rolnych oraz zmniejszania obciążeń, na przykład poprzez eliminowanie zmiennych o niskim wskaźniku stosunku korzyści do kosztów. Nowe, bardziej elastyczne ramy prawne umożliwią przeprowadzanie dostosowań.

Dostosowania te oraz ogólne funkcjonowanie ram prawnych będą monitorowane i oceniane w szczególności pod kątem wymienionych wcześniej celów strategii.

Sporządzane co trzy lata sprawozdania monitorujące

W celu monitorowania funkcjonowania odnowionego EASS i zapewnienia realizacji celów REFIT, dotyczących uproszczenia i zmniejszenia obciążeń, co trzy lata sporządzane będą regularne sprawozdania dotyczące funkcjonowania całego systemu.

Ocena

Drugie trzyletnie sprawozdanie z monitorowania zastąpione zostanie retrospektywną oceną odnowionego EASS, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi Komisji. Mogłoby to również stanowić podstawę do dalszych zmian przepisów, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Proponowane rozporządzenie składa się z 19 artykułów i 5 załączników.

Jak określono w art. 1, celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie ram dla europejskich statystyk rolnych na poziomie gospodarstw oraz zapewnienie integracji informacji strukturalnych z innymi informacjami, takimi jak metody produkcji, działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, aspekty rolnośrodowiskowe oraz inne. Główne definicje opisane są w art. 2. Zakres stosowania opisany jest w art. 3. Niniejszy wniosek umożliwia i wspiera stosowanie nowych form gromadzenia danych i alternatywnych źródeł danych, w tym danych administracyjnych i innych źródeł (art. 4).

Dane statystyczne objęte rozporządzeniem zostały określone w artykułach 5, 6 i 7 dla poszczególnych lat referencyjnych i okresów (art. 10). Proponuje się upoważnić Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w celu zmiany głównych cech wymienionych w załączniku III (art. 5), ograniczających się do dostosowania do rejestrów administracyjnych, jak również w celu zmiany zagadnień szczegółowych w ramach modułów wymienionych w załączniku IV (art. 8) w celu dostosowania gromadzonych danych do przyszłych potrzeb użytkowników oraz w celu spełnienia konkretnych wymagań użytkowników w przeprowadzanych badaniach ad hoc (art. 9).

Komisja powinna również być uprawniona do przyjmowania środków wykonawczych dotyczących specyfikacji technicznych wymaganych dla zbiorów danych (art. 8) oraz jakości sprawozdawczości (art. 11). Wymogi odnoszące się do sprawozdawczości dotyczącej jakości są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009, które stanowi ramy odniesienia i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach.

Dane przekazywane są w określonych z góry terminach (art. 12).

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące wsparcia finansowego dla państw członkowskich (art.13 i 14) w odniesieniu do:

przestrzegania wymogów dotyczących danych i opracowania metod zmierzających do wyższej jakości, niższych kosztów lub jednego i drugiego oraz obciążeń administracyjnych związanych z gromadzeniem i tworzeniem zintegrowanych statystyk rolnych;

kosztów gromadzenia danych;

gromadzenia danych ad hoc.

Ponadto rozporządzenie zawiera wymagane przepisy dotyczące ochrony interesów finansowych Unii (art. 15) oraz wykonywania przekazanych uprawnień (art. 16).

Ostatnie artykuły dotyczą procedury komitetowej (art. 17) oraz uchylenia dwóch obowiązujących rozporządzeń, które zostaną zastąpione w całości niniejszym rozporządzeniem (art. 18).

W pięciu załącznikach przedstawiono szczegółowe informacje na temat współczynników dotyczących sztuk dużych, wykaz progów fizycznych, wykaz cech charakterystycznych dla podstawowych danych strukturalnych, cechy charakterystyczne, które mają być uwzględnione w modułach i wymogi dotyczące dokładności.

2016/0389 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych

oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady 6 ustanawia ramy dla europejskich statystyk dotyczących struktury gospodarstw rolnych do 2016 r. W konsekwencji należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 1166/2008.

(2)Program europejskich badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych, które przeprowadzane były w Unii Europejskiej od 1966 r., należy kontynuować w celu badania tendencji w zakresie struktury gospodarstw rolnych na szczeblu unijnym i zapewnienia statystycznej bazy wiedzy potrzebnej do opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny powiązanych polityk, w szczególności wspólnej polityki rolnej i środowiskowej, polityki łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do niej.

(3)Międzynarodowa ocena statystyk rolnych doprowadziła do utworzenia Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowej strategii na rzecz poprawy statystyk dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, która została zatwierdzona przez Komitet Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSC) w 2010 r. Europejskie statystyki rolne powinny, w miarę potrzeb, być tworzone zgodnie z zaleceniami światowej strategii na rzecz poprawy statystyk dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, a także światowego programu FAO dotyczącego spisu gospodarstw rolnych w 2020 r.

(4)Na kolejne dziesięciolecie powinien zostać ustanowiony wielofunkcyjny program przeprowadzania badań gospodarstw rolnych, który stanowiłby ramy dla zharmonizowanych, porównywalnych i spójnych statystyk.

(5)Strategia dotycząca statystyk rolnych na rok 2020 i na okres późniejszy, ustanowiona przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC) w listopadzie 2015 r., przewiduje przyjęcie dwóch rozporządzeń ramowych obejmujących wszystkie aspekty statystyk rolnych, z wyjątkiem rachunków gospodarczych dla rolnictwa. Niniejsze rozporządzenie dotyczące zintegrowanych statystyk rolnych jest jednym z tych rozporządzeń ramowych.

(6)Do celów harmonizacji i porównywalności informacji dotyczących struktury gospodarstw rolnych oraz w celu zaspokojenia bieżących potrzeb organizacji jednolitego rynku, a w szczególności sektorów owoców i wina, od roku 2023 rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady 7 powinno być połączone z informacjami strukturalnymi na poziomie gospodarstw rolnych. W konsekwencji należy uchylić rozporządzenie (UE) nr 1337/2011.

(7)Porównywalne statystyki dotyczące struktury gospodarstw rolnych pochodzące ze wszystkich państw członkowskich są istotne dla określenia stopnia rozwoju wspólnej polityki rolnej. Dlatego też w odniesieniu do badanych cech należy w miarę możliwości stosować standardowe klasyfikacje i wspólne definicje.

(8)W celu uaktualnienia podstawowych rejestrów gospodarstw rolnych i uzyskania pozostałych informacji wymaganych dla odpowiedniego warstwowania w badaniach reprezentacyjnych spis gospodarstw rolnych we Wspólnocie powinien być przeprowadzany co najmniej co dziesięć lat. Ostatni spis odbył się w latach 2009/2010.

(9)Aby uniknąć niepotrzebnego obciążania gospodarstw rolnych i administracji krajowych, powinny zostać ustanowione progi wyłączające mało istotne elementy badania z podstawowych podmiotów, co do których mają być gromadzone dane.

(10)Statystykami rolnymi powinny być objęte całe obszary wykorzystywane do produkcji rolnej, w tym grunty wykorzystywane przez kilka gospodarstw rolnych dysponujących prawem do nich.

(11)W celu zmniejszenia obciążenia respondentów krajowe urzędy statystyczne (KUS) oraz inne krajowe organy powinny mieć dostęp do danych administracyjnych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

(12)Aby zapewnić elastyczność europejskiego systemu statystyk rolnych oraz uproszczenie i modernizację statystyk rolnych, zmienne, które mają być gromadzone, powinny być przypisane do odrębnych grup (dane podstawowe i moduły) różniących się pod względem częstotliwości lub reprezentatywności, bądź obu tych elementów.

(13)Gromadzenie informacji na temat substancji biogennych, zużycia wody i metod produkcji rolnej stosowanych w gospodarstwach rolnych powinno zostać ulepszone, aby dostarczyć dodatkowych danych statystycznych umożliwiających opracowanie polityki rolnośrodowiskowej oraz poprawę jakości wskaźników rolnośrodowiskowych.

(14)Do informacji geograficznych dotyczących gospodarstwa należy wykorzystywać jako wspólny system odniesienia standardowy europejski system siatek geograficznych zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 8 .

(15)Komisja ma obowiązek przestrzegać poufności danych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady 9 . Należy zapewnić niezbędną ochronę poufności danych, między innymi poprzez ograniczenie parametrów dotyczących położenia do analizy przestrzennej i odpowiednie agregowanie danych przy publikacji statystyk. Dlatego należy opracować zharmonizowane podejście do ochrony poufności i jakości dotyczące rozpowszechniania danych.

(16)Każde przetwarzanie danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE i jej przepisów wykonawczych, lub rozporządzenia (WE) nr 45/2001, stosownie do przypadku.

(17)Rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 10 ustanowiono klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, do której odwołano się w niniejszym rozporządzeniu w celu określenia odpowiednich populacji gospodarstw rolnych.

(18)Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 11 należy określić jednostki terytorialne zgodnie z nomenklaturą jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS).

(19)W celu przeprowadzania badań finansowanie powinno być wymagane od państw członkowskich i Unii przez kilka lat. Należy zatem przewidzieć unijną dotację na wsparcie tego programu badań w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na mocy rozporządzenia (WE) nr 1306/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 12 .

(20)Niniejsze rozporządzenie ustanawia kopertę finansową na okres trwania odnośnych wieloletnich ram finansowych (WRF) stanowiących główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej, w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami 13 . Rozporządzenie zawiera przepis dotyczący ustalania budżetu na dalsze badania w ramach kolejnych ram finansowych.

(21)Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie systematyczne tworzenie europejskich statystyk dotyczących gospodarstw rolnych w Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na wymóg spójności i porównywalności możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia powinna podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z określoną w tym artykule zasadą proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(22)Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 stanowi ramy odniesienia dla statystyk europejskich i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach. Sprawozdania dotyczące jakości są niezbędne do oceny, poprawy i informowania o jakości statystyk europejskich. ESSC zatwierdził standard Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) odnoszący się do sprawozdań dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Ten standard ESS powinien przyczynić się do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(23)Aby skoncentrować program badań ustanowiony niniejszym rozporządzeniem na potrzebie wydajności w osiąganiu określonych celów oraz uwzględnić ograniczenia budżetowe już na etapie opracowywania programu badań, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami przeprowadzono ocenę skutków.

(24)W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do określania opisów cech wymienionych w załączniku III i elementów technicznych danych, które należy przekazywać, określających informacje, które należy dostarczyć na zasadzie ad hoc, a także do określania formy i treści sprawozdań dotyczących jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 14 z dnia 16 lutego 2011 r.

(25)W celu uwzględnienia pojawiających się potrzeb w zakresie danych, wynikających głównie ze zmian zachodzących w rolnictwie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zagadnień szczegółowych określonych w załączniku IV. W celu zapewnienia zgodności i ułatwienia korzystania z innych źródeł danych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do cech określonych w załączniku III. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 15 W szczególności, aby zapewnić udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych na równych zasadach, instytucje te powinny otrzymywać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego brania udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(26)Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

(27)Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy statystyk europejskich na poziomie gospodarstw rolnych i przewiduje łączenie informacji o strukturze z informacjami na temat metod produkcji, środków dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, aspektów rolnośrodowiskowych oraz z innymi powiązanymi informacjami.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)„gospodarstwo rolne” oznacza oddzielną jednostkę, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, która posiada własne kierownictwo i która prowadzi działalność gospodarczą w rolnictwie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006, należącą w ramach działalności podstawowej lub drugorzędnej do klasy A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 lub stanowiącą „utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska” w klasie A.01.6 na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej. W odniesieniu do działalności w ramach klasy A.01.49 definicja obejmuje jedynie działania „chów i hodowla pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: ” (z wyjątkiem hodowli owadów) oraz „chów i hodowla pszczół oraz produkcja miodu i wosku pszczelego produkcja miodu oraz wosku pszczelego”;

b)„jednostka rolnicza gruntów wspólnych” oznacza jednostkę gruntu, do którego mają zastosowanie wspólne prawa własności i który jest wykorzystywany przez kilka gospodarstw rolnych do produkcji rolnej, ale nie jest rozdzielony między nimi;

c)    „region” oznacza jednostkę terytorialną w nomenklaturze do celów statystycznych (NUTS), określoną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003;

d)    „duża jednostka przeliczeniowa inwentarza” oznacza standardową jednostkę miary umożliwiającą sumowanie poszczególnych kategorii zwierząt gospodarskich do celów porównawczych; współczynniki służące określaniu jednostek żywego inwentarza poszczególnych kategorii wymienione są w załączniku I.

e)    „rok referencyjny badania” oznacza rok kalendarzowy, do którego odnoszą się okresy referencyjne.

f)    „ogród przydomowy” oznacza grunty wykorzystywane do produkcji żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej.

Artykuł 3

Zakres

1.Dane wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia obejmują 98 % całkowitej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych (UAA) (z wyłączeniem ogrodów przydomowych) oraz 98 % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza w państwie członkowskim.

2.Aby spełnić te wymogi, państwa członkowskie dostarczają dane reprezentatywne dla gospodarstw rolnych i jednostek rolniczych gruntów wspólnych, które spełniają co najmniej jeden z progów fizycznych określonych w załączniku II w odniesieniu do rozmiaru użytków rolnych lub liczby zwierząt.

3.W drodze wyjątku, jeżeli główny operat badania określony w ust. 2 stanowi ponad 98 % krajowej produkcji rolnej, mierzonej standardową produkcją zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 16 , państwa członkowskie mogą, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody od Komisji (Eurostatu), ustalić wyższe progi fizyczne lub odpowiadające im progi ekonomiczne w celu zmniejszenia operatu badania, pod warunkiem, że osiągnięty został zakres 98 % całkowitej wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych (z wyłączeniem ogrodów przydomowych) oraz 98 % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza w danym państwie członkowskim.

4.Jeżeli główny operat badania określony w ust. 2 nie stanowi 98 % użytków rolnych i 98 % dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, państwa członkowskie rozszerzają operat poprzez ustanowienie progów niższych niż te określone w ust. 2, poprzez określenie dodatkowych progów bądź poprzez zastosowanie obu tych metod.

Artykuł 4

Źródła danych

1.W celu uzyskania danych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, państwa członkowskie przeprowadzają badania statystyczne.

2.Państwa członkowskie mogą wykorzystywać informacje pochodzące ze zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (IACS) ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 17 , z systemu identyfikacji i rejestracji bydła ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady[ 18 ], z systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004 19 , z rejestru winnic utworzonego na podstawie art. 145 rozporządzenia (WE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 20 i z rejestru gospodarstw ekologicznych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 21 , pod warunkiem, że informacje te są co najmniej takiej samej jakości, jak informacje uzyskane z badań statystycznych. Państwa członkowskie mogą również korzystać ze źródeł administracyjnych związanych z określonymi działaniami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich.

3.W celu uzyskania danych państwa członkowskie mają prawo korzystać z innych źródeł informacji niż te, o których mowa w ust. 2, o ile są one co najmniej takiej samej jakości jak informacje uzyskane z badań statystycznych. Państwa członkowskie, które postanowią skorzystać z innych źródeł, informują Komisję (Eurostat) w ciągu roku poprzedzającego rok referencyjny badania i przekazują jej szczegółowe informacje dotyczące jakości danych uzyskanych z danego źródła i metod gromadzenia danych, które będą stosowane.

4.Organy krajowe odpowiedzialne za wypełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia mają prawo do szybkiego i bezpłatnego dostępu do danych i korzystania z nich, w tym z indywidualnych danych dotyczących gospodarstw rolnych oraz danych osobowych ich użytkowników zawartych w aktach administracyjnych zgromadzonych na terytorium ich kraju zgodnie z art. 17a rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Organy krajowe i właściciele rejestrów administracyjnych ustanawiają niezbędne mechanizmy współpracy.

Artykuł 5

Podstawowe dane strukturalne

1.Państwa członkowskie gromadzą i udostępniają podstawowe dane strukturalne („dane podstawowe”) dotyczące gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, dla lat referencyjnych badania 2020, 2023 i 2026, zgodnie z wykazem w załączniku III. Gromadzenie danych podstawowych za rok referencyjny 2020 przeprowadza się w formie spisu.

2.Zbieranie danych podstawowych dla lat referencyjnych 2023 i 2026 może być przeprowadzone w formie badań reprezentacyjnych. W takim przypadku państwa członkowskie dopilnowują, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz by spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

3.Jeżeli cecha wymieniona w załączniku III ma w danym państwie członkowskim niską lub zerową wartość, może ona być wyłączona z procesu gromadzenia danych w tym państwie pod warunkiem dostarczenia do Komisji (Eurostatu) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok referencyjny badania informacji należycie uzasadniającej jej wyłączenie.

4.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia opisów cech wymienionych w załączniku III.

5.Wspomniane akty wykonawcze zostaną przyjęte zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż do [Urząd Publikacji wstawia dokładną datę: data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia +6 miesięcy lub 31 grudnia 2018 r., w zależności od tego, co nastąpi później] dla roku referencyjnego badania 2020, nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. dla roku referencyjnego badania 2023 i nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. dla roku referencyjnego badania 2026.

6.Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany informacji wymienionych w załączniku III, w przypadku gdy jest to konieczne dla celów harmonizacji ze źródłami danych określonymi w art. 4 ust. 2, dla lat 2023 i 2026. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane zastępowały jedynie te z cech wymienionych w załączniku III, które nie mogą już wynikać bezpośrednio z określonych źródeł danych. Komisja zapewnia również, aby takie akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego ani dodatkowych kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów i aby zmienione było maksymalnie 10 %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, spośród cech wymienionych w załączniku III.

7.Akty delegowane, o których mowa, przyjmowane są do dnia 30 września 2021 r. dla roku referencyjnego badania 2023 i do dnia 30 września 2024 r. dla roku referencyjnego badania 2026.

Artykuł 6

Rozszerzenie zakresu

1.Państwa członkowskie, które rozszerzają zakres operatu badania zgodnie z art. 3 ust. 4, przekazują podstawowe dane dotyczące gospodarstw rolnych zawartych w tym rozszerzeniu zakresu dla roku referencyjnego badania 2020, obejmujące informacje określone w załączniku III.

2.Dane dotyczące gospodarstw rolnych w ramach rozszerzenia zakresu mogą być gromadzone poprzez przeprowadzanie badania reprezentacyjnego. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

Artykuł 7

Dane modułowe

1.Państwa członkowskie gromadzą i udostępniają dane modułowe („moduły”) dotyczące zagadnień i zagadnień szczegółowych wymienionych w załączniku IV w odniesieniu do następnych lat referencyjnych badania:

a) moduł „Siła robocza i inna działalność zarobkowa” na lata 2020, 2023 i 2026;

b) moduł „Rozwój obszarów wiejskich” na lata 2020, 2023 i 2026;

c) moduł „Pomieszczenia dla zwierząt oraz gospodarowanie obornikiem” na lata 2020 i 2026;

d) moduł „Nawadnianie” na rok 2023;

e) moduł „Praktyki gospodarowania glebami” na rok 2023;

f) moduł „Maszyny i sprzęt” na 2023 r.;

g) moduł „Sady” na rok 2023;

h) moduł „Winnice” na rok 2026.

2.Zakres tych zbiorów danych obejmuje gospodarstwa rolne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 3 ust. 3.

3.Moduły te mogą być gromadzone poprzez przeprowadzanie badań reprezentacyjnych. W takim przypadku państwa członkowskie zapewniają, aby ważone wyniki badań były statystycznie reprezentatywne dla gospodarstw rolnych w każdym regionie oraz spełniały wymogi dotyczące dokładności określone w załączniku V.

4.Dane modułowe gromadzone są na podstawie prób gospodarstw rolnych badanych w celu uzyskania danych podstawowych z tego samego roku referencyjnego. W każdym przypadku do każdego zapisu dostarczającego informacji na temat modułów dołączane są dane podstawowe wymienione w załączniku III.

5.Państwa członkowskie posiadające mniej niż 1 000 hektarów każdej z poszczególnych kategorii upraw, o których mowa w wykazie zagadnień szczegółowych dla modułu „Sady” w załączniku IV, które produkują wyłącznie lub głównie na rynek, są zwolnione z realizacji modułu „Sady” w odniesieniu do danej kategorii upraw.

6.Państwa członkowskie posiadające mniej niż 1 000 hektarów winnic obsadzonych winoroślą z winogronami na wino, które produkują wyłącznie lub głównie na rynek, są zwolnione z realizacji modułu „Winnice”.

7.Państwa członkowskie posiadające mniej niż 2 % nawadnianych obszarów użytków rolnych i nieposiadające regionów na poziomie NUTS 2, w których jest co najmniej 5 % nawadnianych użytków rolnych, są zwolnione z realizacji modułu „Nawadnianie”.

8.Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o przypadkach, o których mowa w ust. 5, 6 i 7, do końca czerwca roku poprzedzającego dany rok referencyjny badania.

9.Jeżeli jakaś cecha ma w danym państwie członkowskim niską lub zerową wartość, może ona być wyłączona z procesu gromadzenia danych pod warunkiem dostarczenia do Komisji (Eurostatu) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok referencyjny badania informacji należycie uzasadniającej jej wyłączenie.

Artykuł 8

Specyfikacja techniczna dotycząca danych modułowych

1.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia następujących elementów technicznych danych, które mają być dostarczane w ramach każdego modułu, oraz odnośnych zagadnień i zagadnień szczegółowych wymienionych w załączniku IV:

a) wykaz cech oraz odpowiednich jednostek obliczeniowych;

b) opisy cech.

2.Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż do [Urząd Publikacji wstawia dokładną datę: data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia +6 miesięcy lub 31 grudnia 2018 r., w zależności od tego, co nastąpi później] dla roku referencyjnego badania 2020, nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. dla roku referencyjnego badania 2023 i nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 r. dla roku referencyjnego badania 2026.

3.W odniesieniu do lat 2023 i 2026 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16, dotyczących zmiany zagadnień szczegółowych wymienionych w załączniku IV. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby takie akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego ani dodatkowych kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów i aby aktami delegowanymi zmienione było dla każdego modułu maksymalnie 25 %, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, spośród zagadnień wymienionych w załączniku IV.

4.Akty delegowane, o których mowa, przyjmowane są do dnia 30 września 2021 r. dla roku referencyjnego badania 2023 i do dnia 30 września 2024 r. dla roku referencyjnego badania 2026.

Artykuł 9

Dane gromadzone w trybie ad hoc 

1.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu uściślenia informacji, które mają być dostarczone w trybie ad hoc, poprzez ustanowienie:

a) wykazu cech nieprzekraczającego 40 zmiennych, które mają być przekazane do Komisji (Eurostatu), oraz odpowiednich jednostek obliczeniowych;

b) opisy cech.

c) wymogów dotyczących dokładności;

d) roku referencyjnego badania;

e) okresów odniesienia;

f) potencjalnych źródeł danych oraz innych aspektów metodologicznych;

g) terminów przekazywania danych.

2.Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2, nie później niż w terminie 12 miesięcy przed rozpoczęciem roku referencyjnego badania.

Artykuł 10

Okresy odniesienia

Zgromadzone informacje muszą odnosić się do jednego roku referencyjnego, który jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i odnosi się do sytuacji mającej miejsce w określonym terminie:

a) Dla charakterystyki gruntu rolnego: (i) podstawowe użytkowanie gruntu odnosi się do roku referencyjnego badania: (ii) każde państwo członkowskie ustala sprawozdawczy dzień odniesienia w roku referencyjnym badania w celu identyfikacji działek rolnych.

b) Dla charakterystyki nawadniania i praktyk gospodarowania glebą okresem odniesienia jest okres 12 miesięcy kończący się w roku referencyjnym badania, określany przez każde państwo członkowskie w celu pokrycia powiązanych cyklów produkcji.

c) Dla charakterystyki żywego inwentarza, pomieszczeń dla zwierząt i gospodarowania obornikiem każde państwo członkowskie ustala wspólny sprawozdawczy dzień odniesienia w roku referencyjnym badania. Charakterystyka gospodarowania obornikiem odnosi się do okresu 12 miesięcy kończącego się w tym dniu.

d) Dla charakterystyki siły roboczej każde państwo członkowskie ustala trwający 12 miesięcy okres referencyjny kończący się w sprawozdawczym dniu odniesienia w roku referencyjnym badania.

e) Dla charakterystyki działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w poszczególnych gospodarstwach rolnych okresem odniesienia jest okres trzech lat kończący się dnia 31 grudnia w roku referencyjnym badania.

f) Dla wszystkich innych charakterystyk każde państwo członkowskie ustala wspólny sprawozdawczy dzień odniesienia w roku referencyjnym badania.

Artykuł 11

Jakość

1.Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych i metadanych.

2.Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.Komisja (Eurostat) ocenia jakość przekazanych danych i metadanych.

4.W tym celu za każdy rok referencyjny badania objęty niniejszym rozporządzeniem państwa członkowskie przekazują sprawozdanie na temat jakości opisujące proces tworzenia statystyk, a w szczególności:

a) kryteria jakości, o których mowa w ust. 2;

b) kryteria włączenia i wyłączenia zastosowane w celu spełnienia wymogów dotyczących zakresu badania określonych w niniejszym rozporządzeniu;

c) zastosowaną organizację i metodologię;

d) operat losowania dla badań statystycznych;

e) poziom dokładności w badaniach reprezentacyjnych;

f) okresy referencyjne, zgodnie z art. 10;    

g) informacje na temat jakości innych wykorzystanych źródeł danych niż badania statystyczne;

h) informacje na temat zatwierdzenia danych przeprowadzonego przez państwo członkowskie przed dostarczeniem zbioru danych do Komisji (Eurostatu).

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających formę i treść sprawozdań dotyczących jakości. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.

5.Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję (Eurostat) o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mogłyby mieć wpływ na jakość przekazywanych danych.

6.Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

Artykuł 12

Przekazywanie danych i metadanych

1.Za rok referencyjny badania 2020 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane podstawowe, dane modułowe i sprawozdanie dotyczące jakości w terminie 15 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego badania.

2.Za lata referencyjne badania 2023 i 2026 państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zatwierdzone dane podstawowe, dane modułowe dotyczące siły roboczej i innej działalności zarobkowej oraz sprawozdanie dotyczące jakości w terminie 9 miesięcy od zakończenia roku referencyjnego badania. Dane w ramach innych modułów i powiązane z nimi metadane przekazywane są w ciągu 12 miesięcy od końca roku referencyjnego badania.

3.Dane przekazywane Komisji (Eurostatowi) dotyczą poziomu pojedynczych gospodarstw rolnych. Dane modułowe i dane gromadzone w trybie ad hoc muszą być powiązane z danymi podstawowymi wymienionymi w załączniku III na poziomie pojedynczych gospodarstw z tego samego roku referencyjnego. Dostarczane dane obejmują współczynniki ekstrapolacji.

4.Państwa członkowskie przekazują dane i metadane przy użyciu formatu technicznego określonego przez Komisję (Eurostat). Dane i metadane przekazuje się do Eurostatu przy wykorzystaniu usług pojedynczego punktu wprowadzania danych.

   Artykuł 13

Wkład Unii

1.W celu wykonania niniejszego rozporządzenia Unia może przyznać dotacje krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, przeznaczone na:

a)    opracowywanie lub wdrażanie wymogów dotyczących danych lub jedno i drugie;

b)    opracowanie metod zmierzających do wyższej jakości lub niższych kosztów i niższych obciążeń administracyjnych związanych z gromadzeniem i tworzeniem zintegrowanych statystyk rolnych, lub jedno i drugie.

2.Państwa członkowskie mogą otrzymywać dotacje z Unii na pokrycie kosztów gromadzenia danych określonych w artykułach 5, 6 i 7 w ramach koperty finansowej określonej w art. 14.

3.Wkład finansowy Unii nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem kwot maksymalnych określonych w ust. 4 i 5.

4.W odniesieniu do łącznych kosztów danych podstawowych i danych modułowych gromadzonych w roku 2020 wkład finansowy Unii ograniczony jest do kwot maksymalnych wymienionych poniżej:

a) po 50 000 EUR dla Luksemburga i Malty,

po 1 000 000 EUR dla Austrii, Chorwacji Irlandii i Litwy,

po 2 000 000 EUR dla Bułgarii, Niemiec, Węgier, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa,

po 3 000 000 EUR dla Grecji, Hiszpanii i Francji,

po 4 000 000 EUR dla Włoch, Polski i Rumunii,

po 300 000 EUR dla wszystkich pozostałych państw członkowskich.

5.Zgodnie z postanowieniami przewidzianymi w wieloletnich ramach finansowych na okres po roku 2020 kwoty maksymalne na gromadzenie danych podstawowych i danych modułowych w latach 2023 i 2026 określone w ust. 4 zmniejszone są o 50 %.

6.Do celów gromadzenia danych w trybie ad hoc, o których mowa w art. 9, Unia może udzielić dotacji tym krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, na pokrycie kosztów gromadzenia danych ad hoc. Wspomniany wyżej wkład finansowy Unii nie przekracza 90 % kosztów kwalifikowalnych.

7.    Wkład finansowy Unii realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł 14

Pula środków finansowych

1.Pula środków finansowych Unii na realizację programu gromadzenia danych dla roku referencyjnego badania 2020 na lata 2018–2020, obejmująca środki niezbędne do zarządzania, utrzymywania i rozwoju systemów baz danych wykorzystywanych w Komisji do przetwarzania danych dostarczonych przez państwa członkowskie zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, wynosi 40 000 000 EUR i jest ujęta w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020.

2.Po wejściu w życie wieloletnich ram finansowych po 2020 r. kwota na okres po roku 2020 zostanie ustalona na wniosek Komisji przez władzę budżetową i prawodawczą.

Artykuł 15

Ochrona interesów finansowych Unii

1.Komisja przyjmuje odpowiednie środki zapewniające, w trakcie realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, ochronę interesów finansowych Unii poprzez stosowanie środków zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i innym bezprawnym działaniom, poprzez spójne i skuteczne kontrole oraz, w razie wykrycia nieprawidłowości, poprzez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, poprzez skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary administracyjne i finansowe.

2.Komisja lub jej przedstawiciele oraz Trybunał Obrachunkowy są uprawnieni do przeprowadzania audytów, na podstawie dokumentacji oraz w formie kontroli na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców, podwykonawców i stron trzecich, którzy bezpośrednio lub pośrednio otrzymali w ramach programu unijne środki.

3.Zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 22 i w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 23 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, w stosunku do podmiotów gospodarczych, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy takie finansowanie, w celu ustalenia, czy w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem finansowanym pośrednio lub bezpośrednio na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia doszło do oszustwa, korupcji lub dowolnego innego nielegalnego działania ze skutkiem dla interesów finansowych Unii.

4.W umowach o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowach o udzielenie dotacji i decyzjach o udzieleniu dotacji wynikających z wdrożenia niniejszego rozporządzenia wyraźnie upoważnia się Komisję, Trybunał Obrachunkowy i OLAF do prowadzenia takich audytów, kontroli i inspekcji na miejscu.

5.W przypadku gdy realizację działania zlecono na zewnątrz lub podzlecono w całości lub w części lub gdy realizacja działania wymaga udzielenia zamówienia publicznego lub udzielenia wsparcia finansowanego osobie trzeciej, w zamówieniu, umowie o udzielenie dotacji lub decyzji o udzieleniu dotacji przewiduje się zobowiązanie wykonawcy lub beneficjenta do uzyskania od każdej zaangażowanej osoby trzeciej wyraźnej akceptacji wspomnianych uprawnień Komisji, Trybunału Obrachunkowego i OLAF.

6.Ustępy 4 i 5 stosuje się, nie naruszając przepisów ustępów 1, 2 i 3.

Artykuł 16

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 6 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić dokładną datę wejścia w życie rozporządzenia].

3.Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 6 i art. 8. ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

5.Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 6 lub art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17

Procedura komitetowa

1.Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 18

Uchylenie

1.Rozporządzenie (UE) nr 1337/2011 traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r.

2.Rozporządzenie (WE) nr 1166/2008 traci moc z dniem 1 stycznia 2019 r.

3.Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

1.4.Cele

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

1.7.Planowane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA 

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System zarządzania i kontroli

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY 

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych i uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 24  

3403 — Produkcja statystyk europejskich.

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 25  

 Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania 

X Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania 

1.4.Cele

1.4.1.Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie 

Zharmonizowane i porównywalne dane statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych przyczynią się do priorytetu 4 („Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej”) z dziesięciu najważniejszych priorytetów Komisji, ale mogą one również przyczynić się co najmniej do następujących priorytetów: 1 („Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”), 3 („Stabilna unia energetyczna oparta na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”) i 9 („Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej”).

1.4.2.Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 

Cel szczegółowy nr:

Program prac Komisji na rok 2016, inicjatywa REFIT nr 26 – Pakiet statystyczny

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

3403 — Produkcja statystyk europejskich.

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej. 

Wniosek ma na celu zapewnienie dalszego wsparcia finansowego dla państw członkowskich na gromadzenie danych dotyczących struktury gospodarstw rolnych poprzez określenie koperty finansowej na lata 2019–2020, z możliwością przedłużenia do 2028 w zależności od nowych WRF.

W odpowiedzi na zmiany w światowym rolnictwie, takie jak globalizacja i zmiany klimatyczne, a co za tym idzie – zmiany we wspólnej polityce rolnej (WPR) oraz innych politykach UE w zakresie rolnictwa, stwarzające nowe potrzeby w zakresie danych oraz aby zmniejszyć rozbieżności pomiędzy danymi statystyk rolnych oraz obciążenie gromadzeniem danych, niniejsza inicjatywa ma na celu utworzenie nowych regulacji w odniesieniu do gromadzenia statystyk strukturalnych na poziomie gospodarstw. Wysokiej jakości porównywalne dane we wszystkich państwach członkowskich mają istotne znaczenie dla opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceniania priorytetów UE, takich jak WPR i powiązane obszary polityki, które odpowiadają za prawie 40 % całkowitego budżetu UE.

Przepisy dotyczące statystyk są przede wszystkim przepisami administracyjnymi mającymi głównie znaczenie dla użytkowników danych (tj. innych służb Komisji), producentów danych (krajowych urzędów statystycznych) oraz respondentów (rolników) i mają tylko niewielkie bezpośrednie skutki gospodarcze, społeczne czy związane ze środowiskiem. Główne bezpośrednie koszty dla zainteresowanych stron związane są z dostosowaniem do nowych systemów statystycznych, organizacyjnych i technicznych, lecz oczekuje się, że te koszty i obciążenia zwrócą się w perspektywie średnio- do długoterminowej poprzez zmniejszenie obciążenia gromadzeniem danych i uzyskanie wielu korzyści związanych z efektywnością i oszczędności.

Oczekuje się, że w nowym systemie wkład finansowy UE w gromadzenie statystyk rolnych na poziomie krajowym utrzyma się na takim poziomie i w takich proporcjach jak obecnie, a wydatki krajowe powinny również być na podobnym poziomie. Zrealizowanie w pełni działań służących zmniejszaniu obciążeń i kosztów, wraz z przewidywanym spadkiem liczby gospodarstw rolnych (w oparciu o obserwowane tendencje), mogą doprowadzić do zmniejszenia potrzeb budżetowych w zakresie gromadzenia danych.

1.4.4.Wskaźniki wyników i wpływu 

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Przegląd polityki umożliwią roczne oceny zgodności, stały dialog z zainteresowanymi stronami w celu udoskonalenia europejskiego systemu statystyk rolniczych (EASS) oraz trzyletnie sprawozdania monitorujące oparte na kilku kluczowych wskaźnikach skuteczności działania i celach.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy 

1.5.1.Potrzeby, które mają zostać zaspokojone w perspektywie krótko- lub długoterminowej 

Badania struktury gospodarstw rolnych (spis gospodarstw rolnych w 2020 r. i badania reprezentacyjne w 2023 r. i 2026 r.) są objęte proponowanym rozporządzeniem i częściowo w ramach niego finansowane.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Zharmonizowane unijne polityki, takie jak WPR, wymagają tym samym porównywalnych danych wysokiej jakości ze wszystkich państw członkowskich w celu najskuteczniejszego, najefektywniejszego i najsprawiedliwszego ukierunkowania działań politycznych. Można to zapewnić jedynie poprzez wspólne i skoordynowane działania w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Jest to szczególnie istotne w przypadku polityki odpowiadającej za prawie 40 % całkowitego budżetu UE i stanowiącej w ramach niego największy wydatek.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Badania struktury gospodarstw rolnych są przeprowadzane na szczeblu UE od lat 1966/1967 i nadal są podstawowym elementem europejskiej statystyki rolnej. Należy jednak zaktualizować ich podstawy prawne w celu sprostania wyzwaniom i rozwiązania wyżej wspomnianych głównych problemów zidentyfikowanych w ocenie ex post obecnego EASS. Chodzi o następujące problemy:

1. Obecne prawodawstwo dotyczące statystyk rolnych nie uwzględnia wystarczająco nowych i pojawiających się potrzeb w zakresie danych.

2. System EASS nie jest wystarczająco elastyczny i nie reaguje wystarczająco szybko na pojawiające się potrzeby.

3. Zbiory danych nie są w zadowalającym stopniu zharmonizowane i spójne.

4. Dane statystyczne mogłyby być wytwarzane bardziej efektywnie.

5. Obciążenie dostarczaniem danych postrzegane jest jako wysokie.

1.5.4.Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Proponowane rozporządzenie stanowi część strategii Eurostatu dla statystyk rolnych na rok 2020 i na okres późniejszy, która według planów obejmować ma dwa rozporządzenia ramowe: w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych (IFS) oraz w sprawie statystyk dotyczących nakładów w rolnictwie i produkcji rolnej (SAIO). Oba rozporządzenia będą miały wspólny zakres, wspólną dokumentację techniczną i metodologiczną i wspólnie obejmą wszystkie aspekty strategii dla statystyk rolnych.

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy 

X Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

X    Wniosek/inicjatywa trwa do 31.12.2028 r.

X    Wpływ finansowy na lata 2019–2020 (wraz z potencjalnymi skutkami finansowymi do roku 2028, w zależności od nowych wieloletnich ram finansowych).

 Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania

Wprowadzenie w życie z okresem rozruchu od RRRR r. do RRRR r.,

po którym następuje faza operacyjna.

1.7.Planowane tryby zarządzania 26  

X Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

X w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

   przez agencje wykonawcze

 Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

 Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

◻ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

◻ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

◻ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

◻ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;

◻ organom prawa publicznego;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA 

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości 

Należy określić częstotliwość i warunki.

Beneficjenci dotacji muszą dostarczyć zebrane dane i odnośne sprawozdania na temat jakości.

2.2.System zarządzania i kontroli 

2.2.1.Zidentyfikowane ryzyko. 

Potencjalna jakość danych i kwestie dotyczące terminów.

2.2.2.Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli.

Dokumentacja techniczna i metodologiczna oraz wytyczne przekazywane są państwom członkowskim z wyprzedzeniem. Przestrzeganie terminów będzie monitorowane. Sprawozdania dotyczące jakości dla każdego badania zostaną poddane szczegółowej analizie.

2.2.3.Oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z kontroli i ocena prawdopodobnego ryzyka błędu. 

Kontrole nie spowodują dodatkowych kosztów, ponieważ będą one przeprowadzane przez urzędników Komisji w ramach ich zwykłych obowiązków. Płynące z tego korzyści to poprawa jakości i porównywalności danych. Spodziewany poziom ryzyka błędu jest niski, gdyż gromadzenie danych w statystykach rolnych przeprowadzane było w dobrej współpracy z państwami członkowskimi od lat pięćdziesiątych. Dostosowanie systemu technicznego i innych systemów wykorzystywanych do badania może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka błędu w perspektywie krótkoterminowej, ale oczekuje się, że zmaleje ono znów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom 

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

Oprócz stosowania przewidzianych prawem mechanizmów kontroli Eurostat będzie stosować strategię zwalczania nadużyć finansowych zgodnie z ogólnymi działaniami Komisji dotyczącymi zwalczania nadużyć finansowych. Zagwarantuje to, że podejście w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych ukierunkowane będzie na rozpoznawanie obszarów ryzyka nadużyć finansowych i na odpowiednie reagowanie. W razie konieczności utworzone zostaną sieci kontaktów oraz odpowiednie narzędzia informatyczne służące analizie przypadków nadużyć finansowych.

Eurostat określił strategię kontroli towarzyszącą realizacji wydatków. Do niniejszego rozporządzenia stosuje się w pełni środki i narzędzia objęte tą strategią. Działania takie jak zmniejszenie złożoności, stosowanie opłacalnych procedur monitorowania oraz prowadzenie opartych na ryzyku kontroli ex ante i ex post będą miały na celu ograniczenie prawdopodobieństwa nadużyć finansowych i przyczynienie się do zapobiegania im. Częścią strategii kontroli są szczególne środki rozpowszechniania wiedzy i odpowiednie szkolenia dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY 

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ 

Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer […]
[Dział…………]

Zróżnicowane/niezróżnicowane 27 .

z państw EFTA 28

z krajów kandydujących 29

z państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

2

05 08 02
„Przeglądy struktury gospodarstw rolnych“

Środki zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

Nowe linie budżetowe, o których utworzenie się wnioskuje

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer […]
[Dział…………]

Zróżnicowane/niezróżnicowane

z państw EFTA

z krajów kandydujących

z państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

Brak

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki 

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

2

05 08 02 „Przeglądy struktury gospodarstw rolnych“

Dyrekcja Generalna: AGRI

Rok
2019 30

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 05 08 02

Środki na zobowiązania

(1)

39 000

1 000

40 000

Środki na płatności

(2)

19 200

0 900

20 100

Numer linii budżetowej

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2 a)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 31  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej AGRI

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

39 000

1 000

40 000

Środki na płatności

=2+2a

+3

19 200

0 900

20 100OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

39 000

1 000

40 000

Środki na płatności

(5)

19 200

0 900

20 100

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 2
wieloletnich ram finansowych

Środki na zobowiązania

=4+ 6

39 000

1 000

40 000

Środki na płatności

=5+ 6

19 200

0 900

20 100

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

• OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

Środki na płatności

(5)

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 4
wieloletnich ram finansowych

(kwota referencyjna)

Środki na zobowiązania

=4+ 6

Środki na płatności

=5+ 6

Dział wieloletnich ram
finansowych

5

„Wydatki administracyjne”

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dyrekcja Generalna: ESTAT 29 01

• Zasoby ludzkie

0 549

0 549

1 098

• Pozostałe wydatki administracyjne

0 045

0 030

0 075

OGÓŁEM DG ESTAT

Środki

0 594

0 579

1 173

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych
 

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

0 594

0 579

1 173

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

2019

2020

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
 

Środki na zobowiązania

39 594

1 579

40 573

Środki na płatności

19 794

1 479

21 273

   

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne 

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

2019

2020

PRODUKT

Rodzaj 32

Średni koszt

Nie

Koszt

Nie

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 33

– Produkt

Baza danych

0 600

1 000

1 600

– Produkt

Dane jednostkowe dotyczące gospodarstw rolnych

38 400

0

38 400

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

39 000

1 000

40 000

KOSZT OGÓŁEM

39 000

1 000

40 000

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1.Streszczenie 

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

X    Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

2019

2020

OGÓŁEM

DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

0 549

0 549

1 098

Pozostałe wydatki administracyjne

0 045

0 030

0 075

DZIAŁ 5 – suma cząstkowa
wieloletnich ram finansowych

0 594

0 579

1 173

Poza DZIAŁEM 5 34
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Pozostałe wydatki
administracyjne

Suma cząstkowa
Poza DZIAŁEM 5
wieloletnich ram finansowych

OGÓŁEM

0 594

0 579

1 173

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne środki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.    

.

3.2.3.2.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich

X Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

2019

2020

• Stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia (stanowiska urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony)

29 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

4,1

4,1

XX 01 01 02 (w delegaturach)

XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)

Personel zewnętrzny (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy: EPC) 35

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)

XX 01 04 yy  36

- w centrali

- w delegaturach

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)

Inna linia budżetowa (określić)

OGÓŁEM

4,1

4,1

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

- zarządzanie dotacjami związanymi z inicjatywą

- zatwierdzanie danych

- wsparcie i praca metodologiczna

- analiza sprawozdań

- rozpowszechnianie danych

Personel zewnętrzny

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi 

X    Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

   Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

Brak

   Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

Brak

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu 

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

Określić organ współfinansujący 

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem3.3.Szacunkowy wpływ na dochody 

X Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   wpływ na zasoby własne

   wpływ na dochody różne

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 37

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł …

W przypadku wpływu na dochody różne należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Nie dotyczy

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

Nie dotyczy

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(3) Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(4) Strona internetowa Eurostatu poświęcona konsultacjom społecznym: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Sprawozdanie z otwartych konsultacji społecznych:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31) i rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14).
(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1337/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie statystyk europejskich dotyczących upraw trwałych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 357/79 i dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 7).
(8) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(10) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).
(11) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 3).
(12) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
(13) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(14) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące mechanizmów kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(15) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(16) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1198/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz. U. L 321 z 7.11.2014, s. 2).
(17) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).
(18) Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).
(19) Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8).
(20) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
(21) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).
(22) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
(23) Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
(24) ABM: activity-based management: zarządzanie kosztami działań; ABB: activity-based budgeting: budżet zadaniowy.
(25) o którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(26) Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27) Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane
(28) EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(29) Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(30) Rok N jest rokiem, w którym rozpoczyna się wprowadzanie w życie wniosku/inicjatywy.
(31) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(32) Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(33) Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe …”.
(34) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(35) CA = personel kontraktowy, AL = personel miejscowy, SNE = oddelegowany ekspert krajowy, INT = personel tymczasowy, JED = młodszy oddelegowany ekspert.
(36) W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(37) W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.

Bruksela, dnia 9.12.2016

COM(2016) 786 final

ZAŁĄCZNIKI

do wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych i uchylającego rozporządzenia: (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ZAŁĄCZNIKI

do wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych i uchylającego rozporządzenia: (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011

Załącznik I – Współczynniki dotyczące dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza

Rodzaj zwierzęcia

Charakterystyka zwierzęcia

Współczynnik

Bydło

Poniżej 1 roku

0,400

Rok do poniżej 2 lat

0,700

Byki, dwuletnie i starsze

1,000

Jałówki, dwuletnie i starsze

0,800

Krowy mleczne

1,000

Krowy niemleczne

0,800

Owce i kozy

0,100

Trzoda chlewna

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg,

0,027

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej

0,500

Pozostała trzoda chlewna

0,300

Drób

Brojlery

0,007

Kury nioski

0,014

Pozostały drób

Indyki

0,030

Kaczki

0,010

Gęsi

0,020

Strusie

0,350

Inny drób, ptactwo gdzie indziej niesklasyfikowane

0,001

Króliki, samice hodowlane

0,020Załącznik II – Wykaz progów fizycznych 1

   

Pozycja

Próg

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

5 ha

Grunty orne

2 ha

Ziemniaki

0,5 ha

Świeże warzywa i truskawki

0,5 ha

Rośliny aromatyczne oraz o zastosowaniu medycznym i kulinarnym, kwiaty i rośliny ozdobne, szkółki nasion i sadzonek

0,2 ha

Drzewa owocowe, jagody, drzewa orzechowe, drzewa owoców cytrusowych, pozostałe uprawy trwałe z wyjątkiem szkółek, winnic i drzew oliwnych

0,3 ha

Winnice

0,1 ha

Drzewa oliwne

0,3 ha

Szklarnie

100 m2

Grzyby uprawne

100 m2

Zwierzęta gospodarskie

1,5 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarzaZałącznik III – Dane podstawowe: Informacje, które należy dostarczyć

Charakterystyka ogólna

Jednostki/Kategorie

Informacje statystyczne

-

Identyfikator gospodarstwa rolnego

kod identyfikacyjny gospodarstwa

Położenie gospodarstwa

-

Położenie geograficzne

Kod równopowierzchniowej komórki siatki Inspire (1 km)

-

Region NUTS 3

kod NUTS 3

-

Gospodarstwo obejmuje obszary wyznaczone jako obszary o ograniczeniach naturalnych zgodnie z rozporządzeniem nr 1305/2013.

L/M/O/N 2

Status prawny gospodarstwa

-

Odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo ponosi:

-

Osoba fizyczna, która jest wyłącznym posiadaczem, w przypadku gdy gospodarstwo jest niezależne

tak/nie

-

-

Jeśli tak, czy posiadacz jest także zarządcą?

tak/nie

-

-

Jeśli nie, to czy zarządca jest członkiem rodziny posiadacza?

tak/nie

-

-

Jeśli tak, to czy zarządcą jest współmałżonek posiadacza?

tak/nie

-

Jedna lub więcej osób fizycznych będących partnerami, gdy gospodarstwo jest gospodarstwem grupowym?

tak/nie

-

Osoba prawna

tak/nie

-

Czy gospodarstwo jest częścią gruntów wspólnych?

tak/nie

Posiadacz jest beneficjentem wsparcia UE na grunty lub zwierzęta w gospodarstwie, a zatem jest objęty ZSZiK

tak/nie

Zarządca gospodarstwa

-

Rok urodzenia

rok

-

Płeć

mężczyzna/kobieta

-

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

przedziały rocznej jednostki pracy (AWU) 3

-

Poziom wykształcenia rolniczego osoby zarządzającej gospodarstwem

kody wykształcenia

-

Kształcenie zawodowe podjęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy

tak/nie

Rodzaj tytułu prawnego do powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych (w odniesieniu do posiadacza)

-

Rolnictwo na własnej ziemi

ha

-

Rolnictwo na dzierżawionej ziemi

ha

-

Wspólna uprawa lub inne rodzaje

ha

-

Grunty wspólne

ha

Rolnictwo ekologiczne

tak/nie

-

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

ha

-

Całkowita powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

ha

Uczestnictwo w innych systemach certyfikacji ekologicznej

tak/nie

Waga innej działalności zarobkowej związanej bezpośrednio z gospodarstwem

-

Procentowy udział w produkcji końcowej gospodarstwa rolnego

przedziały procentowe 4Charakterystyka terenu

Całkowita powierzchnia główna

w tym rolnictwo ekologiczne – certyfikowane lub w trakcie konwersji

Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych

ha

ha

-

Grunty orne

ha

ha

-

-

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

ha

ha

-

-

-

Pszenica zwyczajna i orkisz

ha

-

-

-

Pszenica durum

ha

-

-

-

Żyto i mieszanki zbożowe ozime (mieszanki żyta z pszenicą)

ha

-

-

-

Jęczmień

ha

-

-

-

Owies i mieszanki zbożowe jare (mieszanki zbożowe inne niż mieszanki żyta z pszenicą)

ha

-

-

-

Kukurydza na ziarno i mieszanka ziarnowo-kolbowa

ha

-

-

-

Pszenżyto

ha

-

-

-

Sorgo

ha

-

-

-

Inne zboża g.i.n. (gryka, proso, mozga kanaryjska itd.)

ha

-

-

-

Ryż

ha

-

-

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion)

ha

ha

-

-

-

w tym groch polny, fasola i łubin słodki

ha

-

-

Uprawy okopowe

ha

ha

-

-

-

Ziemniaki (włącznie z uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

ha

ha

-

-

-

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

ha

ha

-

-

-

Inne uprawy okopowe g.i.n.

ha

-

-

Rośliny przemysłowe

ha

ha

-

-

-

Nasiona oleiste

ha

ha

-

-

-

-

Rzepak i rzepik na nasiona

ha

-

-

-

-

Ziarna słonecznika

ha

-

-

-

-

Soja

ha

-

-

-

-

Siemię lniane

ha

-

-

-

-

Inne uprawy nasion oleistych g.i.n.

ha

-

-

-

Rośliny włókniste

ha

-

-

-

-

Len włóknisty

ha

-

-

-

-

Konopie

ha

-

-

-

-

Bawełna

ha

-

-

-

-

Inne uprawy nasion włóknistych g.i.n.

ha

-

-

-

Tytoń

ha

-

-

-

Chmiel

ha

-

-

-

Rośliny aromatyczne i o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

ha

-

-

-

Uprawy energetyczne g.i.n.

ha

-

-

-

Inne rośliny przemysłowe g.i.n.

ha

-

-

Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych

ha

ha

-

-

-

Trawy polowe i pastwiska polowe

ha

ha

-

-

-

Rośliny motylkowe na zielonkę (strączkowe i motylkowe drobnonasienne)

ha

-

-

-

Kukurydza na zielonkę

ha

-

-

-

Inne zboża na zielonkę (z wyłączeniem kukurydzy na zielonkę)

ha

-

-

-

Inne uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych g.i.n.

ha

-

-

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki

ha

ha

-

-

-

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi (ogrodnictwo towarowe)

ha

-

-

-

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami nieogrodniczymi (otwarte pole)

ha

-

-

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

ha

-

-

Nasiona i sadzonki

ha

ha

-

-

Inne uprawy na gruntach ornych g.i.n.

ha

-

-

Grunty ugorowane

ha

-

Trwałe użytki zielone

ha

ha

-

-

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

ha

ha

-

-

Tereny ekstensywnego wypasu

ha

ha

-

-

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji i objęte dopłatami

ha

-

Uprawy stałe (w tym młode i tymczasowo wyłączone plantacje, z wyłączeniem obszarów produkujących wyłącznie na własne potrzeby)

ha

ha

-

-

Owoce, jagody i orzechy (z wyłączeniem owoców cytrusowych, winogron i truskawek)

ha

ha

-

-

-

Owoce ziarnkowe

ha

-

-

-

Owoce pestkowe

ha

-

-

-

Owoce rosnące w strefach klimatu subtropikalnego i tropikalnego

ha

-

-

-

Owoce jagodowe (z wyłączeniem truskawek i poziomek)

ha

-

-

-

Orzechy

ha

-

-

Owoce cytrusowe

ha

ha

-

-

Winogrona

ha

-

-

-

Winogrona na wino

ha

ha

-

-

-

-

Winogrona na wina o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP)

ha

-

-

-

-

Winogrona na wina o chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG)

ha

-

-

-

-

Winogrona na inne wina g.i.n. (bez ChNP/ChOG)

ha

-

-

-

Winogrona stołowe

ha

-

-

-

Winogrona na rodzynki

ha

-

-

Oliwki

ha

ha

-

-

Szkółki

ha

-

-

Inne trwałe plantacje także inne uprawy trwałe do spożycia przez ludzi

ha

-

-

-

Choinki bożonarodzeniowe

ha

-

Ogrody przydomowe

ha

Inne grunty rolne

ha

-

Nieużytkowane grunty rolne

ha

-

Lasy i grunty leśne

ha

-

-

Zagajniki o krótkiej rotacji

ha

-

Pozostałe grunty (grunty zajęte pod budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy i inne obszary niezwiązane z produkcją)

ha

Szczególne obszary gospodarstw

-

Grzyby uprawne

ha

Powierzchnia użytków rolnych uprawiana pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami (już uwzględniona w całkowitej głównej powierzchni powyżej)

ha

-

Warzywa, w tym melony i truskawki uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

ha

ha

-

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek) uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami.

ha

-

Pozostałe uprawy na gruntach ornych pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

-

Uprawy trwałe na gruntach ornych pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

ha

-

Inne uprawiane użytki rolne pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

ha

Nawadnianie uprawianych gruntów nieosłoniętych

-

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

ha

Charakterystyka zwierząt gospodarskich

Łączna liczba zwierząt

w tym rolnictwo ekologiczne – certyfikowane lub w trakcie konwersji

Bydło

sztuk

-

Bydło w wieku poniżej 1 roku:

sztuk

-

Bydło w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

-

-

Byczki w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

-

-

Jałówki w wieku od roku do poniżej 2 lat

sztuk

-

Byki w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

-

Samice bydła w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

-

-

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

sztuk

-

-

Krowy

sztuk

-

-

-

Krowy mleczne

sztuk

-

-

-

Krowy niemleczne

sztuk

Owce i kozy

sztuk

-

Owce (w każdym wieku)

sztuk

-

-

Samice hodowlane

sztuk

-

-

Pozostałe owce

sztuk

-

Kozy (w każdym wieku)

sztuk

-

-

Samice hodowlane

sztuk

-

-

Pozostałe kozy

sztuk

Trzoda chlewna

sztuk

-

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg,

sztuk

-

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej

sztuk

-

Pozostała trzoda chlewna

sztuk

Drób

sztuk

-

Brojlery

sztuk

-

Kury nioski

sztuk

-

-

Kury nioski znoszące jaja do konsumpcji

sztuk

-

-

Inne kury nioski

sztuk

-

Pozostały drób

sztuk

-

-

Indyki

sztuk

-

-

Kaczki

sztuk

-

-

Gęsi

sztuk

-

-

Strusie

sztuk

-

-

Inny drób, ptactwo gdzie indziej niesklasyfikowane

sztuk

Króliki

-

Samice hodowlane

sztuk

Pszczoły

uli

Zwierzyna płowa

tak/nie

Zwierzęta futerkowe

tak/nie

Inwentarz żywy, g.i.n.

tak/nieZałącznik IV – Zagadnienia i zagadnienia szczegółowe danych modułowych

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Siła robocza

i inna działalność zarobkowa:

Zrównoważone zarządzanie gospodarstwem rolnym

Wiek posiadacza

Inna działalność zarobkowa

Nakład pracy w innej głównej lub drugorzędnej działalności gospodarczej, bezpośrednio związanej z gospodarstwem

Waga innej działalności zarobkowej związanej bezpośrednio z gospodarstwem

Inna działalność zarobkowa

Rentowność i efektywność produkcji rolnej

Siła robocza w gospodarstwie

Równość płci

Płeć posiadacza

Równowaga płci wśród siły roboczej

Zależność od dochodów z rolnictwa

Inna działalność zarobkowa, praca pozarolnicza poza gospodarstwem, główna lub dodatkowa:

posiadacz

osoba zarządzająca gospodarstwem

członkowie rodziny jako siła robocza w gospodarstwie

Wpływ na zatrudnienie

Liczba zatrudnionych osób

Związek z nakładem pracy w rolnictwie

Najemna siła robocza

Pomiary nakładu pracy

Liczba zatrudnionych osób

Sezonowa siła robocza zatrudniona w gospodarstwie

Nakład pracy pracowników kontraktowych

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Rozwój obszarów wiejskich

Gospodarstwa wspierane w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw w gospodarstwie

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Inwestycje w środki trwałe

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

Rolnictwo ekologiczne

Płatności związane z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Dobrostan zwierząt

Zarządzanie ryzykiem

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Pomieszczenia dla zwierząt i gospodarowanie obornikiem

Pomieszczenia dla zwierząt

Pomieszczenia dla bydła

Pomieszczenia dla świń

Pomieszczenia dla kur niosek

Wykorzystanie substancji biogennych i produkcja obornika w gospodarstwie

Nawożone użytki rolne

Dostępność obornika do nawożenia

Nawozy organiczne i uzyskiwane z odpadów, inne niż obornik

Metody stosowania nawozów naturalnych

Forma rozprowadzania

Czas przyswajania przez glebę

Obiekty przeznaczone dla obornika

Miejsca do przetwarzania obornika

Miejsca składowania obornika

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Nawadnianie

Praktyki nawadniania

Dostępność nawadniania

Metody nawadniania

Źródła wody do nawadniania

Parametry techniczne urządzeń do nawadniania

Uprawy nawadniane przez okres 12 miesięcy;

Zboża na ziarno

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno

Uprawy okopowe

Rośliny przemysłowe

Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

Trwałe użytki zielone

Uprawy trwałe

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Praktyki w zakresie gospodarowania glebą

Metody użytkowania gleby na gruntach nieosłoniętych

Metody uprawy

Pokrywa gleby na gruntach ornych

Płodozmian na gruntach ornych

Obszar proekologiczny

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Maszyny i urządzenia

Maszyny

Usługi internetowe 

Podstawowe maszyny 

Stosowanie rolnictwa precyzyjnego 

Maszyny wykorzystywane w hodowli zwierząt

Przechowywanie produktów rolnych

Urządzenia

Urządzenia stosowane do produkcji energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Sady

Owoce ziarnkowe

Jabłka: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Gruszki: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Owoce pestkowe

Brzoskwinie: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Nektaryny: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Morele Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Owoce cytrusowe

Pomarańcze: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Małe owoce cytrusowe: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Cytryny: Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Oliwki

Powierzchnia według klas wiekowych drzew oraz zagęszczenia plantacji

Winogrona stołowe i rodzynki

Winogrona stołowe: Powierzchnia według klas wiekowych winorośli oraz zagęszczenia plantacji

Winogrona na rodzynki: Powierzchnia według klas wiekowych winorośli oraz zagęszczenia plantacji

Moduł

Zagadnienie

Zagadnienie szczegółowe

Winnice

Winogrona na wino

Obszar i wiek

Odmiany winorośli

Liczba odmian

Kod i obszar

 Załącznik V – Wymogi dokładności

Dane podstawowe (w latach 2023 i 2026) i dane modułowe są statystycznie reprezentatywne dla populacji gospodarstw uznanej za odpowiednią zgodnie z definicją podaną w poniższej tabeli wymogów dotyczących dokładności, na poziomie regionów NUTS 2 i pod względem wielkości i rodzaju gospodarstw rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1217/2009 5 , rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1198/2014 oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/220 6 .

Wymagania dotyczące dokładności odnoszą się do cech podanych w poniższej tabeli.

Dane gromadzone w ramach rozszerzonego zakresu operatu w 2020 r. są statystycznie reprezentatywne dla odpowiedniej populacji na poziomie regionów NUTS 2, tak jak to określono w poniższej tabeli wymogów dotyczących dokładności.

Ponadto określone w tabeli wymogi dotyczące dokładności mają zastosowanie do wszystkich regionów NUTS 2 obejmujących co najmniej:

5 000 gospodarstw w danej populacji w modułach „Sady” i „Winnice”;

10 000 gospodarstw w danej populacji w odniesieniu do danych podstawowych, wszystkich innych modułów i danych gromadzonych w ramach rozszerzonego zakresu operatu.

Dla regionów NUTS 2 z mniejszą ilością gospodarstw określone w tabeli wymogi dotyczące dokładności mają zastosowanie do wszystkich odpowiednich regionów NUTS 1 obejmujących co najmniej:

500 gospodarstw w danej populacji w modułach „Sady” i „Winnice”;

1 000 gospodarstw w danej populacji w odniesieniu do podstawowych danych, dla wszystkich innych modułów i danych gromadzonych w ramach rozszerzonego zakresu operatu.

Dla cech w modułach „Sady” i „Winnice”, dla których nie ma obowiązujących wymogów dotyczących dokładności dla żadnego z regionów NUTS 2 i NUTS 1, wymagana jest na poziomie krajowym precyzja wynosząca maksymalnie 5 % w odniesieniu do względnego błędu standardowego.

Dla cech we wszystkich innych modułach, dla których nie ma obowiązujących wymogów dotyczących dokładności dla żadnego z regionów NUTS 2 i NUTS 1, wymagana jest na poziomie krajowym precyzja wynosząca maksymalnie 7,5 % w odniesieniu do względnego błędu standardowego.Tabela wymogów dotyczących dokładności

Odpowiednia populacja

Cechy, w stosunku do których obowiązują wymogi dokładności

Przewaga każdej cechy w danej populacji

Względny błąd standardowy

Podstawowe dane w latach 2023 i 2026 oraz

dane modułowe dotyczące siły roboczej i innej działalności zarobkowej,

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5 odniesieniu do danych podstawowych i w art. 7 w odniesieniu do modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”.

Charakterystyka terenu

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

Nasiona oleiste

Uprawy pastewne na zielonkę z gruntów ornych

Świeże warzywa, (w tym melony), truskawki, kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek roślinnych)

Trwałe użytki zielone z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Owoce, jagody, orzechy i owoce cytrusowe (z wyłączeniem winogron i truskawek)

Winogrona

Oliwki

7,5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 5 %

Charakterystyka zwierząt gospodarskich

Krowy mleczne

Krowy niemleczne

Pozostałe bydło (bydło w wieku poniżej 1 roku, bydło w wieku od roku do poniżej 2 lat, byki w wieku dwóch lat i powyżej, jałówki w wieku 2 lat i powyżej)

Maciory hodowlane o żywej wadze 50 kg i powyżej

Prosięta o żywej wadze poniżej 20 kg i pozostała trzoda chlewna

Owce i kozy

Drób

7,5 % lub więcej jednostek zwierząt gospodarskich w regionie oraz 5 % lub więcej danej cechy w kraju

< 5 %

Dane podstawowe dane dla rozszerzonego zakresu operatu w 2020 r.

Określone w art. 6

Charakterystyka terenu

Grunty orne

Trwałe użytki zielone z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Uprawy trwałe

7,5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Charakterystyka zwierząt gospodarskich

Ogółem dużych jednostek przeliczeniowych

5 % lub więcej danej cechy w kraju

< 7,5 %

Moduł „Rozwój obszarów wiejskich” oraz

moduł „Maszyny i urządzenia”

Określone w art. 7

Charakterystyka terenu jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Charakterystyka zwierząt gospodarskich jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej jednostek zwierząt gospodarskich w regionie oraz 5 % lub więcej danej cechy w kraju

< 7,5 %

Moduł „Pomieszczenia dla zwierząt oraz gospodarowanie obornikiem”

Podzbiór populacji gospodarstw określonych w art. 7 z przynajmniej jedną z następujących kategorii: bydło, świnie, owce, kozy, drób

Charakterystyka zwierząt gospodarskich jak dla modułu „Siła robocza i inna działalność zarobkowa”

7,5 % lub więcej jednostek zwierząt gospodarskich w regionie oraz 5 % lub więcej danej cechy w kraju

< 7,5 %

Moduł „Nawadnianie”

Podzbiór populacji gospodarstw określonych w art. 7 z obszarem nawadnianym

Charakterystyka terenu

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

7,5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Moduł „Praktyki gospodarowania glebami”

Podzbiór populacji gospodarstw określonych w art. 7 z gruntami ornymi

Charakterystyka terenu

Grunty orne

7,5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %Moduł „Sady”

Podzbiór populacji gospodarstw określonych w art. 7 z którąkolwiek z indywidualnych cech sadu, która osiąga próg określony w art. 7 ust. 5

Charakterystyka sadu

Cechy sadu dla jabłek, gruszek, moreli, brzoskwiń, nektaryn, pomarańczy, małych owoców cytrusowych, cytryn, oliwek, winogron stołowych, winogron na rodzynki, które osiągają próg określony w art. 7 ust. 5

5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

Moduł „Winnice”

Podzbiór populacji gospodarstw określonych w art. 7 z winogronami na wino

Charakterystyka winnic

Winogrona na wino 

5 % lub więcej powierzchni wykorzystywanych użytków rolnych w regionie

< 7,5 %

(1) Progi mają zastosowanie do wymienionych pozycji.
(2) L — obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi; M — obszar górski o niekorzystnych warunkach gospodarowania; O — inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami; N — obszar normalny (niebędący ONW). Klasyfikacja ta może być zmieniona w przyszłości ze względu na zmiany we wspólnej polityce rolnej.
(3) Drugi przedział procentowy rocznych jednostek pracy (AWU): (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100)
(4) Przedziały procentowe: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100)
(5) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27).
(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1).