Bruksela, dnia 30.11.2016

COM(2016) 778 final

2016/0384(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Niedawne trzęsienia ziemi we Włoszech miały tragiczne skutki dla mieszkańców dotkniętego regionu. Odbudowa wymagać będzie przeprowadzenia prac na dużą skalę, zwłaszcza w celu odtworzenia dziedzictwa kulturowego na obszarach dotkniętych klęską. Europa musi mieć możliwość szybkiego dostarczania skutecznego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla państw członkowskich i regionów dotkniętych przez poważne lub regionalne klęski żywiołowe, jako uzupełnienie środków dostępnych w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Aby zapewnić taką dodatkową pomoc państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi, Komisja proponuje wprowadzić opcję oddzielnej osi priorytetowej dla działań związanych z odbudową wspieranych przez EFRR w ramach programu operacyjnego. Ze względu na ewentualne poważne skutki takich klęsk żywiołowych, proponuje się, aby zapewnić możliwość całkowitego finansowania takich działań z EFRR, bez konieczności zapewnienia współfinansowania krajowego. Działaniami, które będą finansowane w ramach tej osi, są działania związane z odbudową w następstwie poważnej lub regionalnej klęski żywiołowej, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Zaproponowano ponadto szczegółowe przepisy dotyczące rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, by zapewnić, że wydatki kwalifikują się do zwrotu od dnia wystąpienia klęski.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Wniosek jest zgodny z ogólnymi ustanowionymi ramami prawnymi dotyczącymi europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) i ograniczony jest do ukierunkowanej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1303/2013. Wniosek uzupełnia rodzaj wsparcia dostępny na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Spójność z innymi politykami Unii

Wniosek ograniczony jest do ukierunkowanej zmiany rozporządzenia (WE) nr 1303/2013 i zachowuje spójności z innymi politykami Unii.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Proponuje się wprowadzenie dodatkowego ustępu w art. 120 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, aby zapewnić utworzenie oddzielnej osi priorytetowej o stopie współfinansowania w wysokości do 100 %, na wspieranie w ramach priorytetów inwestycyjnych EFRR działań wybranych przez instytucje zarządzające w reakcji na poważne lub regionalne klęski żywiołowe, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Wniosek mający na celu udzielanie dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi dzięki zapewnieniu możliwości finansowania przez EFRR prac rekonstrukcyjnych o stopie współfinansowania w wysokości do 100 % z budżetu UE wymaga zmiany rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Takiego samego rezultatu nie można osiągnąć poprzez działania na szczeblu krajowym.

Proporcjonalność

Wniosek wiąże się z ograniczonymi i ukierunkowanymi zmianami niewykraczającymi poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

••Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

nie dotyczy

••Konsultacje z zainteresowanymi stronami

nie dotyczy

••Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

nie dotyczy

••Ocena skutków

W celu przygotowania wniosku dotyczącego rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 przeprowadzona została ocena skutków. Ta ograniczona i ukierunkowana zmiana nie wymaga osobnej oceny skutków.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

nie dotyczy

••    Prawa podstawowe

nie dotyczy

4.WPŁYW NA BUDŻET

Proponowana zmiana nie pociąga za sobą żadnych zmian w rocznych pułapach wieloletnich ram finansowych dla zobowiązań i płatności zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 1311/2013.

Mieści się ona w granicach całkowitego przydziału środków na lata 2014 – 2020, a zatem jest neutralna dla budżetu. Zwiększony do 100 % poziom współfinansowania będzie skutkować częściową koncentracją wydatków na wstępie, po czym nastąpi obniżenie płatności na późniejszym etapie, gdyż ogólna koperta finansowa pozostaje niezmieniona.

5.INNE ELEMENTY

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Wdrożenie środka będzie monitorowane i uwzględniane w ramach ogólnych mechanizmów sprawozdawczych ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

nie dotyczy

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

W celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi, proponuje się dla EFRR możliwość wprowadzenia oddzielnej osi priorytetowej o stopie współfinansowania w wysokości do 100 % w ramach programu operacyjnego. Działaniami, które mogą być współfinansowane w ramach tej osi, są działania związane z odbudową w następstwie poważnej lub regionalnej klęski żywiołowej, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Dla działań w ramach tej oddzielnej osi priorytetowej, proponuje się odstępstwo od zasady dotyczącej daty rozpoczęcia okresu kwalifikowalności dla wydatków związanych ze zmianą programu. Zagwarantowałoby to, że po zmianie programu wydatki poniesione od dnia wystąpienia klęski żywiołowej będą mogły być zadeklarowane do zwrotu.

Włączony został również przepis umożliwiający pokrycie wydatków zadeklarowanych dla działań podejmowanych przez organy państwa członkowskiego bezpośrednio po wystąpieniu klęski, zanim program operacyjny zostanie zmieniony, i w odniesieniu do których dokonano zwrotu według aktualnej stawki współfinansowania. Wyższe stawki współfinansowania byłyby następnie zastosowane poprzez niezbędne korekty w następnym wniosku o płatność oraz, w stosownych przypadkach, w kolejnych rozliczeniach, kiedy program zostanie rozszerzony o oddzielną oś priorytetową.

2016/0384 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 177,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów 2 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi należy zapewnić w ramach priorytetów inwestycyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („EFRR”), określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1301/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 możliwości wprowadzenia w ramach programu operacyjnego oddzielnej osi priorytetowej o stopie współfinansowania w wysokości do 100 %.

(2)Działaniami, które mogą być finansowane w ramach tej osi, są działania związane z odbudową w następstwie poważnej lub regionalnej klęski żywiołowej, zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002 4 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

(3)Dla operacji w ramach oddzielnej osi priorytetowej w przypadku klęsk żywiołowych, w odniesieniu do wydatków, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany programu, powinno zostać wprowadzone odstępstwo od ogólnych zasad dotyczących początkowej daty kwalifikowalności w celu zapewnienia możliwości współfinansowania środków wprowadzonych przez organy państwa członkowskiego bezpośrednio po wystąpieniu klęski żywiołowej i zanim program operacyjny zostanie zmieniony.

(4)W celu umożliwienia kwalifikowalności wydatków poniesionych i zapłaconych od daty wystąpienia klęski żywiołowej, nawet jeżeli będzie to przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednie przepisy dotyczące rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków beneficjentów powinny mieć moc wsteczną.

(5)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1303/2013,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 120 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„8. Oddzielna oś priorytetowa o stopie współfinansowania w wysokości do 100 % może być ustanowiona w ramach programu operacyjnego w celu wspierania działań, które spełniają następujące warunki:

a) działania zostały wybrane przez instytucje zarządzające w reakcji na poważne lub regionalne klęski żywiołowe, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2012/2002;

b) operacje mają na celu odbudowę w następstwie klęsk żywiołowych; oraz

c) operacje wspierane są w ramach priorytetów inwestycyjnych EFRR.

Na zasadzie odstępstwa od art. 65 ust. 9, wydatki na działania w ramach tej osi priorytetowej są kwalifikowalne od daty wystąpienia klęski żywiołowej.

Jeżeli wydatki związane z działaniami, o których mowa w akapicie pierwszym, zostały uwzględnione we wniosku o płatność przedłożonym Komisji przed ustanowieniem odrębnej osi priorytetowej, państwo członkowskie dokona niezbędnych dostosowań do następnego wniosku o płatność oraz, w stosownych przypadkach, do kolejnych rozliczeń złożonych po przyjęciu zmiany programu.”  

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.TYTUŁ WNIOSKU:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi.

2.STRUKTURA ABM/ABB

Dziedzina/dziedziny polityki, których dotyczy wniosek i powiązane działanie/działania:

Polityka regionalna; Działanie 13.03 ABB

3.POZYCJE W BUDŻECIE

3.1.Pozycje w budżecie (pozycje operacyjne i powiązane pozycje pomocy technicznej i administracyjnej (dawniej pozycje B.A)):

Proponowane nowe działania będą realizowane w oparciu o następujące pozycje w budżecie:

13.036000 Regiony słabiej rozwinięte (EFRR)

13.036100 Regiony w okresie przejściowym (EFRR)

13.036200 Regiony lepiej rozwinięte (EFRR)

13.036300 Dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych (EFRR)

13.036401 Europejska Współpraca Terytorialna (EFRR)

3,2.Czas trwania działania i wpływu finansowego:

Wniosek pozostaje w granicach całkowitego przydziału środków na lata 2014 – 2020, a zatem jest neutralny dla budżetu. Zwiększony do 100 % poziom współfinansowania będzie skutkować częściową koncentracją wydatków na wstępie, po czym nastąpi obniżenie płatności na późniejszym etapie, gdyż ogólna koperta finansowa pozostaje niezmieniona. Zakłada się, że wpływ koncentracji wydatków na wstępie utrzyma się przez okres trzech lat (2017 – 2019).3,3.    Informacje budżetowe:

Pozycja w budżecie

Rodzaj wydatków

Nowe

Wkład EFTA

Wkład krajów ubiegających się o członkostwo

Dział w perspektywie finansowej

13.036000

Nieobowiązkowe

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

Nr 1b

13.036100

Nieobowiązkowe

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

Nr 1b

13.036200

Nieobowiązkowe

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

Nr 1b

13.036300

Nieobowiązkowe

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

Nr 1b

13.036401

Nieobowiązkowe

Zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

Nr 1b

4.ZESTAWIENIE ZASOBÓW

4,1.Zasoby finansowe

4.1.1.Zestawienie środków na zobowiązania (CA) i środków na płatności (PA)

Następujące tabele pokazują szacowany wpływ proponowanych środków od 2017 r. do 2019 r. Ponieważ nie proponuje się nowych środków finansowych na zobowiązania, w tabelach nie wpisano wartości liczbowych, tylko zapis „n.d.” – („nie dotyczy”). Wniosek jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014–2020.

W odniesieniu do płatności konsekwencją wniosku mógłby być wyższy poziom zwrotu wydatków na rzecz danych państw członkowskich. W oparciu o łączne koszty szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi dla przyjętych wniosków o wsparcie z Funduszu Solidarności od 2014 r. i przy założeniu średniej dodatkowej stawki współfinansowania w wysokości 25 %, wpływ na dodatkowe płatności można by oszacować na ok. 1.6 mld EUR, rozłożone na okres 2017-2019.

Niniejszy wniosek może oznaczać przyspieszenie wykorzystania środków na płatności dla danych programów, co będzie kompensowane przy zamknięciu programu i w rezultacie wniosek będzie neutralny dla budżetu. Całkowite środki na płatności dla całego okresu programowania pozostaną niezmienione.

Na podstawie obecnych szacunków przedstawionych przez państwa członkowskie dla płatności w roku 2017 w dziale 1b, uznaje się, że wpływ ten można pokryć w ramach ogólnego budżetu zatwierdzonego na 2017 r. Musi to zostać wzięte pod uwagę przy sporządzaniu projektu budżetu na lata 2018 i 2019 w granicach przepisów WRF.

W mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rodzaj wydatków

Sekcja nr

Rok n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 i później

Ogółem

Wydatki operacyjne 5  

Środki na zobowiązania (CA)

8.1

a

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Środki na płatności (PA)

b

nie dotyczy

+548

+548

+548

nie dotyczy

-1644

0.

Wydatki administracyjne w ramach kwoty referencyjnej 6

Pomoc techniczna i administracyjna (NDA)

8.2.4

c

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

KWOTA REFERENCYJNA OGÓŁEM

Środki na zobowiązania

a+c

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Środki na płatności

b+c

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0 000

Wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej 7

Wydatki na zasoby ludzkie i powiązane wydatki (NDA)

8.2.5

d

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Wydatki administracyjne, inne niż koszty zasobów ludzkich i powiązane koszty, nieuwzględnione w kwocie referencyjnej (NDA)

8.2.6

e

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Indykatywne koszty finansowe interwencji ogółem

OGÓŁEM środki na zobowiązania, w tym koszty zasobów ludzkich

a+c+d+e

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

OGÓŁEM środki na płatności, w tym koszty zasobów ludzkich

b+c+d+e

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania

W mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Organ współfinansujący

Rok n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 i później

Ogółem

……………………

f

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

OGÓŁEM środki na zobowiązania, w tym współfinansowanie

a+c+d+e+f

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

4.1.2.Zgodność z programowaniem finansowym

Wniosek jest zgodny z istniejącym programowaniem finansowym.

   Wniosek wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w perspektywie finansowej.

   Wniosek może wymagać zastosowania postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego 8 (tzn. instrumentu elastyczności lub zmiany perspektywy finansowej).

4.1.3.Wpływ finansowy na dochody

   Wniosek nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek ma następujący wpływ finansowy na dochody:

W mln EUR (do 1 miejsca po przecinku)

Przed
rozpoczęciem działania

[Rok n-1]

Sytuacja po rozpoczęciu działania

Pozycja w budżecie

Przychody

[Rok n]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5] 9

a) Dochody w wartościach bezwzględnych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

b) Zmiana dochodów

Δ

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

(Należy podać każdą powiązaną pozycję dochodów w budżecie, dodając do tabeli odpowiednią liczbę rubryk, jeśli istnieje wpływ na więcej niż jedną pozycję budżetu.)

4,2.Zasoby ludzkie w przeliczeniu na pełne etaty (w tym urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony i personel zewnętrzny) – szczegółowe informacje w pkt. 8.2.1.

Zapotrzebowanie na dany rok

Rok n

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 i później

Zasoby ludzkie ogółem

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

5.OPIS I CELE

5,1.Potrzeba, która ma zostać zaspokojona w perspektywie krótko- lub długoterminowej

Niedawne trzęsienia ziemi we Włoszech miały tragiczne skutki dla mieszkańców dotkniętego regionu. Odbudowa wymagać będzie przeprowadzenia prac na dużą skalę, zwłaszcza w celu odtworzenia dziedzictwa kulturowego. Europa musi mieć możliwość szybkiego dostarczenia skutecznego wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla państw członkowskich dotkniętych przez poważne lub regionalne klęski żywiołowe, które uzupełni środki dostępne w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

5,2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Wspólnoty i spójność wniosku z innymi instrumentami finansowymi oraz możliwa synergia

Wniosek umożliwi dalszą realizację programów, zapewniając gospodarce dodatkowy napływ środków finansowych i jednocześnie pomagając zmniejszyć obciążenie budżetu państw dotkniętych przez klęski żywiołowe.

5,3.Cele, spodziewane wyniki oraz wskaźniki związane z wnioskiem w kontekście ABM (zarządzania kosztami działań)

Celem jest dostarczenie dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym przez klęski żywiołowe, która uzupełni środki dostępne w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

5,4.Metoda realizacji (indykatywna)

Należy wskazać wybraną metodę/wybrane metody realizacji działania

z państwami członkowskimi.

6.MONITOROWANIE I OCENA

6,1.System monitorowania

Nie jest konieczny, gdyż wchodzi w zakres ustanowionego monitorowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

6,2.Ocena

6.2.1.Ocena ex ante

nie dotyczy

6.2.2.Działania podjęte w wyniku oceny pośredniej/ex post (wnioski wyciągnięte z podobnych doświadczeń w przeszłości)

nie dotyczy

6.2.3.Warunki i częstotliwość przyszłych ocen

nie dotyczy

7.ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

nie dotyczy

8.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASOBÓW

8,1.Cele wniosku z uwzględnieniem ich kosztu finansowego

Środki na zobowiązania w mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

(Należy wskazać cele, działania i realizacje)

Rodzaj realizacji

Średni koszt

Rok n

Rok n+1

Rok n+2

Rok n+3

Rok n+4

Rok n+5 i później

OGÓŁEM

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

Liczba realizacji

Koszt całkowity

CEL OPERACYJNY nr. 1 Utrzymać realizację programów operacyjnych

0 000

0 000

0 000

KOSZT OGÓŁEM

0 000

0 000

0 000

8,2.Wydatki administracyjne

8.2.1.Liczba i rodzaj pracowników

Rodzaj stanowiska

Personel, któremu powierzono zarządzanie działaniem przy użyciu istniejących lub dodatkowych zasobów (liczba stanowisk/pełnych etatów)

Rok n

Rok n+1

Rok n+2

Rok n+3

Rok n+4

Rok n+5

Urzędnicy lub pracownicy zatrudnieni na czas określony (XX 01 01)

A*/AD

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

B*, C*/AST

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 02

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Inni pracownicy finansowani w ramach art. XX 01 04/05

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

OGÓŁEM

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

8.2.2.Opis zadań związanych z działaniem

nie dotyczy

8.2.3.Źródła zasobów ludzkich (stosunek pracy)

(W przypadku podania więcej niż jednego źródła należy wskazać liczbę stanowisk pochodzących z każdego ze źródeł).

   Stanowiska obecnie przypisane do zarządzania programem, które zostaną utrzymane lub przekształcone.

   Stanowiska wstępnie przyznane w ramach rocznej strategii politycznej/wstępnego projektu budżetu (APS/PDB) na rok n

   Stanowiska, o które zostanie złożony wniosek w ramach następnej procedury APS/PDB

   Przesunięcia w ramach zasobów danej jednostki organizacyjnej (przesunięcia wewnętrzne)

   Stanowiska, których obsadzenie będzie konieczne w roku n, nieprzewidziane w APS/PDB na dany rok

8.2.4.Inne wydatki administracyjne uwzględnione w kwocie referencyjnej (XX 01 04/05 – wydatki na administrację i zarządzanie)

W mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Pozycja w budżecie

(numer i treść)

Rok n

Rok n+1

Rok n+2

Rok n+3

Rok n+4

Rok n+5

i później

OGÓŁEM

1    Pomoc techniczna i administracyjna (w tym powiązane koszty personelu)

Agencje wykonawcze

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Inna pomoc techniczna i administracyjna

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

- wewnętrzna 

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

- wewnętrzna

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Pomoc techniczna i administracyjna ogółem

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

8.2.5.Koszt finansowy zasobów ludzkich i powiązane koszty nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

W mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rodzaj zasobów ludzkich

Rok n

Rok n+1

Rok n+2

Rok n+3

Rok n+4

Rok n+5

i później

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony (XX 01 01)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Pracownicy finansowani w ramach artykułu XX 01 02 (personel pomocniczy, oddelegowani eksperci krajowi (END), personel kontraktowy itp.)

(należy określić pozycję w budżecie)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Koszt zasobów ludzkich i koszty powiązane (nieuwzględnione w kwocie referencyjnej) ogółem

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Kalkulacja – urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

8.2.6.Inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

W mln EUR (do 3 miejsc po przecinku)

Rok n

Rok n+1

Rok n+2

Rok n+3

Rok n+4

Rok n+5

i później

OGÓŁEM

XX 01 02 11 01 – podróże służbowe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

XX 01 02 11 02 – spotkania i konferencje

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

XX 01 02 11 03 – komitety

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

XX 01 02 11 04 – badania i konsultacje

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

XX 01 02 11 05 – systemy informatyczne

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

2    Inne wydatki na zarządzanie ogółem (XX 01 02 11)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3    Inne wydatki o charakterze administracyjnym (należy wskazać jakie, odnosząc się do pozycji w budżecie)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Ogółem wydatki administracyjne inne niż wydatki na zasoby ludzkie i powiązane koszty (nieuwzględnione w kwocie referencyjnej)

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Kalkulacja - inne wydatki administracyjne nieuwzględnione w kwocie referencyjnej

(1) Dz.U. C , , s. .
(2) Dz.U. C , , s. .
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289).
(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).
(5) Wydatki niewchodzące w zakres rozdziału xx 01 w tytule xx.
(6) Wydatki w ramach art. xx 01 04 w tytule xx.
(7) Wydatki w ramach rozdziału xx 01 z wyłączeniem artykułu xx 01 04 lub xx 01 05.
(8) Zob. pkt 19 i 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego.
(9) W razie potrzeby, tzn. gdy czas trwania działania przekracza 6 lat, należy wprowadzić dodatkowe kolumny.