Bruksela, dnia 28.9.2016

COM(2016) 627 final

Wniosek

Porozumienie międzyinstytucjonalne

w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości


PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA EUROPEJSKA

Uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego art. 295, a także Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM), w szczególności jego art. 106a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska (zwane dalej "trzema Instytucjami”) utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i społeczeństwem obywatelskim, zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 11 ust. 1 i 2.

(2) Ta otwartość pozwala wszystkim zainteresowanym stronom przedstawiać swoje opinie na temat decyzji, które mogą ich dotyczyć, a co za tym idzie, skutecznie przyczynia się do gromadzenia bazy dowodowej stanowiącej podstawę wniosków dotyczących polityki. Angażowanie zainteresowanych stron prowadzi do poprawy jakości procesu decyzyjnego dzięki zapewnieniu kanałów dopływu zewnętrznych opinii i wiedzy specjalistycznej.

(3) Trzy Instytucje stwierdzają, że przejrzystość i odpowiedzialność mają podstawowe znaczenie dla utrzymania zaufania europejskich obywateli co do politycznych, legislacyjnych i administracyjnych procesów w Unii.

(4) Przejrzystość w zakresie reprezentowania interesów jest szczególnie istotna, ponieważ umożliwia obywatelom obserwację działań i potencjalnego wpływu przedstawicieli grup interesu. Trzy Instytucje uważają, że najlepszym sposobem zapewnienia takiej przejrzystości jest kodeks postępowania zawierający reguły i zasady mające zastosowanie do przedstawicieli grup interesu dokonujących wpisu do rejestru służącego przejrzystości, a tym samym zobowiązujących się przestrzegać kodeksu.

(5) W związku z pozytywnymi doświadczeniami zgromadzonymi podczas stosowania „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej, utworzonego na mocy porozumienia zawartego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w dniu 16 kwietnia 2014 r. 1 , trzy Instytucje uważają, że porozumienie to powinno zostać w odpowiedni sposób rozszerzone.

(6) Trzy Instytucje uznają konieczność utworzenia obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości („rejestru”) poprzez uzależnienie określonego rodzaju kontaktów z trzema Instytucjami od wcześniejszej rejestracji, co uczyniłoby rejestrację de facto warunkiem wstępnym reprezentacji interesów, tym samym zapewniając, aby reprezentacja przebiegała zgodnie z regułami i zasadami zawartymi w kodeksie postępowania.

(7) Trzy Instytucje niniejszym odpowiadają na potrzebę jak najszybszego przyjęcia porozumienia międzyinstytucjonalnego ustanawiającego obowiązkowy rejestr, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów 2 .

(8) Prowadzenie tego rejestru nie narusza uprawnień którejkolwiek z trzech Instytucji ani też nie ma wpływu na ich odpowiednie kompetencje organizacyjne, bez uszczerbku dla porozumienia w sprawie form ich wkładu w zasoby administracyjne i finansowe Sekretariatu rejestru, które ma zostać przez nie zawarte.

(9) Trzy Instytucje wdrażają niniejsze porozumienie w ramach wzajemnej i lojalnej współpracy.

(10) Każda z trzech Instytucji może realizować inne strategie polityczne związane z dobrym zarządzaniem i przejrzystością wychodzące poza ramy niniejszego porozumienia, pod warunkiem że takie strategie nie zakłócą wdrożenia porozumienia oraz realizacji celów w nim określonych.

(11) Niniejsze porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości wykonywania praw wynikających z art. 11 ust. 4 TUE (europejska inicjatywa obywatelska) oraz art. 227 TFUE (prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego),

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Cel i zakres porozumienia międzyinstytucjonalnego

Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne ustanawia ramy przejrzystych i etycznych kontaktów między przedstawicielami grup interesu zaangażowanymi w działalność objętą niniejszym porozumieniem a którąkolwiek z trzech Instytucji.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego stosuje się poniższe definicje:

a) „przedstawiciele grup interesu” oznaczają każdą osobę fizyczną lub prawną lub ich formalne/nieformalne grupy, stowarzyszenia lub sieci zaangażowane w działalność objętą niniejszym porozumieniem;

b) „wnioskodawca” oznacza każdego przedstawiciela grup interesu składającego wniosek o wpis do rejestru;

c) „podmiot zarejestrowany” oznacza każdego przedstawiciela grup interesu posiadającego wpis do rejestru;

d) „klient” oznacza przedstawiciela grup interesu, który polecił pośrednikowi reprezentowanie własnych interesów klienta wobec którejkolwiek z trzech Instytucji;

e) „pośrednik” oznacza przedstawiciela grup interesu, który reprezentuje interesy klienta wobec którejkolwiek z trzech Instytucji;

f) „relacja klient-pośrednik” oznacza wszelkie stosunki umowne pomiędzy klientem a wykonawcą lub podwykonawcą lub większą liczbą wykonawców lub podwykonawców dotyczące świadczenia działalności objętej niniejszym porozumieniem;

g) „urzędnicy” oznaczają wszystkie kategorie pracowników trzech Instytucji.

Artykuł 3

Rodzaje działalności objętej i nieobjętej porozumieniem międzyinstytucjonalnym

1) Niniejsze porozumienie obejmuje działalność, która promuje określone interesy poprzez kontakt z którąkolwiek z instytucji będących sygnatariuszami niniejszego porozumienia, ich członkami lub urzędnikami, mającą na celu wywarcie wpływu na procesy opracowywania lub realizacji polityki lub prawodawstwa, lub na podejmowanie decyzji przez te instytucje, chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków określonych w ust. 2 lub w art. 4.

2) Za działalność w rozumieniu ust. 1 nie uważa się:

a) doradztwa prawnego i innego rodzaju specjalistycznego doradztwa w kontekście relacji klient-pośrednik, w przypadku gdy:

   polega ono na reprezentowaniu w ramach procedury pojednawczej lub mediacyjnej mającej na celu uniknięcie skierowania sporu do sądu lub organu administracyjnego;

   polega ono na udzielaniu porad klientom, aby pomóc im w zapewnieniu zgodności ich działań z istniejącymi ramami prawnymi; lub

   związane jest ono z reprezentowaniem klientów i ochroną ich praw podstawowych lub proceduralnych, takich jak prawo do bycia wysłuchanym, podstawowe prawo klienta do sprawiedliwego procesu, w tym prawo do obrony w postępowaniach administracyjnych, takimi jak działania prowadzone przez prawników lub innych zaangażowanych w nie specjalistów.

b) oświadczeń składanych jako strona lub strona trzecia w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego ustanowionego przez prawo UE lub prawo międzynarodowe mające zastosowanie w Unii oraz oświadczeń opartych na stosunku umownym z instytucją lub na umowie o udzielenie dotacji finansowanej z funduszy UE.

c) działalności partnerów społecznych uczestniczących w dialogu społecznym zgodnie z art. 152 TFUE.

d) oświadczeń stanowiących odpowiedź na bezpośrednie i konkretne wnioski ze strony którejkolwiek z trzech Instytucji, jej członków lub urzędników, takich jak wnioski o udzielenie informacji faktycznych, udostępnienie danych lub przygotowanie ekspertyzy.

e) komunikacji pomiędzy obywatelami działającymi wyłącznie we własnym imieniu a którąkolwiek z trzech Instytucji.

Artykuł 4

Rodzaje organów nieobjętych porozumieniem międzyinstytucjonalnym

1) Partie polityczne są zwolnione z obowiązku rejestracji. Z obowiązku rejestracji nie są jednak zwolnione wszelkie organizacje stworzone lub wspierane przez partie, które są zaangażowane w działalność objętą porozumieniem.

2) Kościoły i stowarzyszenia lub wspólnoty religijne oraz organizacje filozoficzne i niewyznaniowe, o których mowa w art. 17 TFUE, są zwolnione z obowiązku rejestracji. Z obowiązku rejestracji nie są jednak zwolnione biura przedstawicielskie lub podmioty prawne, biura i sieci utworzone w celu reprezentowania kościołów, wspólnot religijnych lub organizacji filozoficznych i niewyznaniowych w relacjach z instytucjami UE, a także ich stowarzyszenia.

3) Organy władzy publicznej państw członkowskich (w tym ich stałe przedstawicielstwa i ambasady) na szczeblu krajowym i niższym są zwolnione z obowiązku rejestracji, podobnie jak stowarzyszenia władz publicznych na szczeblu europejskim, krajowym lub niższym, pod warunkiem że działają wyłącznie w imieniu właściwych podmiotów publicznych.

4) Organy publiczne krajów trzecich (w tym ich misje dyplomatyczne i ambasady) są zwolnione z obowiązku rejestracji.

5) Organizacje międzyrządowe, w tym agencje i organy wywodzące się z nich, są zwolnione z obowiązku rejestracji.

Artykuł 5

Kontakty uzależnione od rejestracji

1) Trzy Instytucje zgadzają się uzależnić wskazane poniżej rodzaje kontaktów od wcześniejszej rejestracji przedstawicieli grup interesu.

W Parlamencie Europejskim:

Dostęp do budynków Parlamentu: kwalifikowalność do ubiegania się o długoterminowe przepustki do budynków Parlamentu Europejskiego dla osób reprezentujących przedstawicieli grup interesu lub pracujących dla nich;

Posiedzenia jawne komisji: możliwość zaproszenia przedstawicieli grup interesu do zabrania głosu w trakcie posiedzenia komisji w charakterze gości, nie naruszając postanowień art. 3 ust. 2 lit. b);

Patronat: objęcie patronatem wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli grup interesu;

Spotkania: spotkania przedstawicieli grup interesu z posłami do Parlamentu Europejskiego, Sekretarzem Generalnym, dyrektorami generalnymi oraz sekretarzami generalnymi grup politycznych;

Wydarzenia: goszczenie w budynkach Parlamentu Europejskiego wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli grup interesu;

Zawiadomienia: wysyłanie przedstawicielom grup interesu automatycznych wiadomości na temat działalności Parlamentu Europejskiego.

W Radzie Unii Europejskiej

Spotkania: spotkania przedstawicieli grup interesu z ambasadorem państwa obecnie sprawującego lub obejmującego w następnej kolejności prezydencję Rady UE, a także z jego zastępcami w Komitecie Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej, z Sekretarzem Generalnym Rady oraz z dyrektorami generalnymi;

Zawiadomienia: wysyłanie przedstawicielom grup interesu automatycznych wiadomości na temat działalności Rady.

W Komisji Europejskiej

Spotkania: spotkania przedstawicieli grup interesu z członkami Komisji Europejskiej, członkami ich gabinetów oraz z dyrektorami generalnymi;

Grupy eksperckie: powoływanie określonego typu członków grup eksperckich 3 ;

Konsultacje społeczne: wysyłanie przedstawicielom grup interesu automatycznych powiadomień na temat konsultacji prowadzonych przez Komisję; Komisja różnicuje podmioty zarejestrowane i niezarejestrowane poprzez osobne publikowanie ich odpowiedzi na konsultacje;

Patronat: objęcie patronatem wydarzeń organizowanych przez przedstawicieli grup interesu;

Listy dystrybucyjne: wysyłanie przedstawicielom grup interesu powiadomień o określonych działaniach Komisji przy użyciu list dystrybucyjnych.

2) Każda z trzech Instytucji podejmuje środki wewnętrzne niezbędne do skutecznego egzekwowania warunku rejestracji w odniesieniu do rodzajów kontaktów, o których mowa w ust. 1.

3) Każda z instytucji może podjąć decyzję o uzależnieniu od rejestracji innych rodzajów kontaktu, o ile te dodatkowe warunki mają na celu dalsze umocnienie obecnie obowiązujących ram.

4) Rodzaje kontaktów objęte warunkiem rejestracji określone w ust. 1–3 podlegają opublikowaniu na specjalnej stronie internetowej rejestru.

Artykuł 6

Kwalifikowalność i rejestracja wnioskodawców

1) Składając wniosek o rejestrację, wnioskodawcy muszą wykazać swoją kwalifikowalność w zakresie prowadzenia działalności objętej niniejszym porozumieniem.

2) W tym celu wnioskodawcy muszą udzielić informacji określonych w załączniku II oraz wyrazić zgodę na udostępnienie tych informacji w domenie publicznej.

3) Od wnioskodawców można zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ich kwalifikowalność oraz prawidłowość przedłożonych informacji.

4) Wnioskodawców wpisuje się do rejestru jako podmioty zarejestrowane po stwierdzeniu ich kwalifikowalności oraz uznaniu, że rejestracja spełnia wymogi określone w załączniku II dotyczące przekazywanych informacji.

Artykuł 7

Kodeks postępowania mający zastosowanie do podmiotów zarejestrowanych i jego egzekwowanie

1) Reguły i zasady, do których muszą się stosować podmioty zarejestrowane, określono w kodeksie postępowania załączonym do niniejszego porozumienia (załącznik III). Rejestrując się, podmioty zobowiązują się przestrzegać tych reguł i zasad.

2) Zgodnie z kodeksem postępowania nieprzestrzeganie postanowień w nim zawartych może być przedmiotem dochodzenia i pociągnąć za sobą środki przewidziane w procedurach określonych w załączniku IV do niniejszego porozumienia.

Dochodzenie może być wszczęte na podstawie otrzymanej skargi lub z inicjatywy własnej Sekretariatu.

Trzy Instytucje podejmują środki wewnętrzne niezbędne, aby wdrożyć środki nałożone zgodnie z załącznikiem IV.

3) Zgodnie z kodeksem postępowania podmioty zarejestrowane mają w szczególności obowiązek:

przedstawić, na wezwanie, dokumenty oraz wszelkie inne materiały potwierdzające prawidłowość przedłożonych informacji;

zobowiązać się, że będą odpowiadać na wezwania do złożenia wyjaśnień lub aktualizacji w sposób rzetelny i konstruktywny;

przyjąć do wiadomości fakt, że mogą podlegać procedurom dochodzeniowym oraz, w stosownych przypadkach, środkom określonym w załączniku IV.

Artykuł 8

Zarząd rejestru

1) Zarząd rejestru składa się z Sekretarzy Generalnych trzech Instytucji.

2) Zarząd:

   sprawuje nadzór nad całością procesu wdrażania niniejszego porozumienia przez Sekretariat oraz wydaje w tym celu ogólne instrukcje;

   zatwierdza regulamin wewnętrzny Sekretariatu;

   zatwierdza wydawanie wytycznych, zgodnie z art. 9 ust. 4;

   rozpatruje i rozstrzyga uzasadnione wnioski o kontrolę decyzji Sekretariatu złożone przez podmioty zarejestrowane, zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego porozumienia;

       przyjmuje powiadomienia o dobrowolnym zaangażowaniu zgodnie z art. 12 i 13 porozumienia.

3) Zarząd podejmuje decyzje w drodze konsensusu.

4) Zarząd może przyjąć wewnętrzny regulamin określający zasady wykonywania obowiązków Zarządu.

Artykuł 9

Sekretariat rejestru

1) Sekretariat stanowi wspólną strukturę operacyjną składającą się z koordynatora oraz członków Sekretariatu, podlegającą bezpośrednio Zarządowi.

2) Działalność Sekretariatu koordynuje urzędnik Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej („koordynator”). Członkami Sekretariatu mogą być wyłącznie pracownicy Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji Europejskiej oddelegowani do Sekretariatu przez swoją instytucję.

Koordynator ponosi ogólną odpowiedzialność za działalność Sekretariatu i nadzoruje jego codzienną pracę.

3) Główne zadania Sekretariatu to:

   przygotowanie wewnętrznego regulaminu Sekretariatu, który jest następnie zatwierdzany przez Zarząd;

   przedstawianie Zarządowi sprawozdań dotyczących całości procesu wdrażania niniejszego porozumienia;

   monitorowanie zawartości rejestru oraz dbanie o to, aby wpisy do rejestru obejmowały wyłącznie kwalifikujących się wnioskodawców, w celu osiągnięcia optymalnego poziomu jakości danych zawartych w rejestrze, jednakże przy założeniu, że ostateczną odpowiedzialność za prawidłowość przekazanych informacji ponoszą podmioty zarejestrowane;

   zapewnienie wsparcia przez punkt informacyjny dla podmiotów zarejestrowanych, trzech Instytucji oraz wszelkich podmiotów uczestniczących na zasadzie dobrowolności, zgodnie z art. 12 i 13;

   przeprowadzanie dochodzeń, usuwanie wpisów do rejestru oraz przyjmowanie środków zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego porozumienia;

   organizowanie działań podnoszących poziom świadomości publicznej;

   sporządzanie rocznego sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy;

   zapewnienie przygotowania i utrzymania strony internetowej rejestru oraz formularza rejestracji online, a także innych powiązanych zasobów informatycznych;

       wymiana dobrych praktyk i doświadczeń dotyczących przejrzystości w zakresie reprezentowania interesów z podobnymi organami;

   podejmowanie wszelkich innych działań niezbędnych do wdrożenia niniejszego porozumienia.

4) Sekretariat może przedstawić do zatwierdzenia przez Zarząd wytyczne dla podmiotów zarejestrowanych mające na celu zapewnienie spójnego stosowania art. 2–6 (definicje, działalność, organy nieobjęte porozumieniem, kontakty uzależnione od rejestracji, kwalifikowalność i rejestracja wnioskodawców) oraz załączników do niniejszego porozumienia.

Artykuł 10

Decyzja

Trzy Instytucje ustanawiają Sekretariat oraz Zarząd na mocy odrębnej decyzji przyjmowanej wspólnie przez trzy Instytucje przed wejściem w życie niniejszego porozumienia.

Artykuł 11

Zasoby

1) Trzy Instytucje zapewniają, aby Sekretariat dysponował zasobami ludzkimi, administracyjnymi oraz finansowymi niezbędnymi do właściwej realizacji swoich zadań.

2) Trzy Instytucje dostarczają Sekretariatowi niezbędnych zasobów ludzkich; w przypadku Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej odbywa się to w drodze oddelegowania do Komisji zgodnie z art. 37 lit. a) i art. 38 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3) Trzy Instytucje wnoszą równy wkład w funkcjonowanie Sekretariatu oraz rejestru. Zawierają one oddzielne porozumienie określające zasady dotyczące ich wkładu w zasoby administracyjne i finansowe Sekretariatu.

Artykuł 12

Dobrowolne zaangażowanie innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE

1) Inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE zachęca się do stosowania ram ustanowionych niniejszym porozumieniem jako instrumentu referencyjnego w ramach własnych kontaktów z przedstawicielami grup interesu.

2) Inne instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE mogą powiadomić Sekretariat na zasadzie dobrowolności, iż pragną uzależnić określone kontakty od rejestracji w rejestrze służącym przejrzystości. Powiadomienie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat proponowanych rodzajów kontaktów i warunków ich nawiązywania.

3) W przypadku gdy Zarząd uzna rodzaj zaproponowanych kontaktów za zgodny z celami rejestru zainteresowane instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE mogą uzależnić tego rodzaju kontakty od rejestracji i korzystać z pomocy Sekretariatu oraz wsparcia punktu informacyjnego w zamian za proporcjonalny wkład w koszty funkcjonowania Sekretariatu oraz rejestru.

4) Przyjęcie powiadomienia określonego w ustępie poprzedzającym nie oznacza przyznania powiadamiającym instytucjom, organom i jednostkom organizacyjnym UE statusu strony niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.

5) Rodzaje kontaktów objęte warunkiem rejestracji przyjęte na podstawie ust. 3 są publikowane na stronie internetowej rejestru.

Artykuł 13

Dobrowolne zaangażowanie stałych przedstawicielstw państw członkowskich w UE

1) Nie naruszając postanowień art. 4 ust. 3 niniejszego porozumienia, państwa członkowskie mogą powiadomić Sekretariat na zasadzie dobrowolności, iż pragną uzależnić określone kontakty pomiędzy przedstawicielami grup interesu a swoimi stałymi przedstawicielstwami w UE od rejestracji w rejestrze służącym przejrzystości. Powiadomienie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat proponowanych rodzajów kontaktów i warunków ich nawiązywania.

2) W przypadku gdy Zarząd uzna rodzaj zaproponowanych kontaktów za zgodny z celami rejestru właściwe stałe przedstawicielstwo może uzależnić tego rodzaju kontakty od rejestracji i korzystać z pomocy Sekretariatu oraz wsparcia punktu informacyjnego w zamian za proporcjonalny wkład w koszty funkcjonowania Sekretariatu oraz rejestru.

3) Przyjęcie powiadomienia określonego w ustępie poprzedzającym nie oznacza przyznania powiadamiającemu państwu członkowskiemu statusu strony niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego.

4) Rodzaje kontaktów objęte warunkiem rejestracji przyjęte na podstawie ust. 2 są publikowane na stronie internetowej rejestru.

Artykuł 14

Postanowienia końcowe i przejściowe

1) Niniejsze porozumienie międzyinstytucjonalne ma charakter wiążący wobec instytucji będących jego sygnatariuszami.

2) Niniejsze porozumienie zastępuje porozumienie zawarte między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w dniu 16 kwietnia 2014 r., które przestaje obowiązywać w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia.

3) Niniejsze porozumienie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze porozumienie stosuje się od dnia [xx xx xxxx] r.

4) Przedstawiciele grup interesu zarejestrowani w dniu wejścia w życie niniejszego porozumienia dokonują zmiany swojej rejestracji w celu spełnienia nowych wymogów wynikających z niniejszego porozumienia w okresie sześciu miesięcy od tej daty.

5) Wszelkie dochodzenia wynikające z powiadomień i skarg wszczęte na podstawie porozumienia zawartego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w dniu 16 kwietnia 2014 r. przeprowadzane są zgodnie z procedurami określonymi w tym porozumieniu.

6) Niniejsze porozumienie podlega przeglądowi cztery lata po jego wejściu w życie.

Sporządzono w […], dnia […] r.

(1)

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej, Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11.

(2)

 Rezolucja z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów (art. 104 ust. 7 Regulaminu) w latach 2011–2013, tekst przyjęty P8_TA(2016)0202.

(3)

Dotyczy to osób powołanych w celu reprezentowania wspólnych interesów zainteresowanych stron w danym

obszarze polityki, które nie reprezentują indywidualnych podmiotów, ale określoną orientację polityczną wspólną dla różnych organizacji zrzeszających zainteresowane strony („członkowie typu B”), oraz do organizacji w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, ośrodków akademickich, instytutów badawczych, kancelarii prawnych i firm konsultingowych („członkowie typu C”), jak określono w decyzji Komisji C(2016)3301 z 30.5.2016.


Bruksela, dnia 28.9.2016

COM(2016) 627 final

ZAŁĄCZNIKI

do wniosku dotyczącego Porozumienia międzyinstytucjonalnego

w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości


ZAŁĄCZNIK I

KLASYFIKACJA PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH

Sekretariat stosuje klasyfikację podmiotów zarejestrowanych określoną poniżej. Klasyfikacja ta podlega modyfikacji przez Sekretariat.

Sekcje klasyfikacji podmiotów zarejestrowanych

I.

Firmy konsultingowe, kancelarie prawne, samozatrudnieni konsultanci

a

Podsekcja

Firmy konsultingowe

b

Podsekcja

Kancelarie prawne

c

Podsekcja

Samozatrudnieni konsultanci

II.

Przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe/stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe

a

Podsekcja

Przedsiębiorstwa

b

Podsekcja

Stowarzyszenia branżowe i stowarzyszenia przedsiębiorców

c

Podsekcja

Związki zawodowe i stowarzyszenia zawodowe

d

Podsekcja

Podmioty zajmujące się organizacją wydarzeń

III.

Organizacje pozarządowe

a

Podsekcja

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci, koalicje o charakterze ad hoc, struktury tymczasowe oraz podobne im organizacje.

IV.

Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze

a

Podsekcja

Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

b

Podsekcja

Instytucje naukowe

V.

Przedstawiciele grup interesu nieujęci w poprzednich sekcjach

a

Podsekcja

Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne

b

Podsekcja

Inne podmioty nieujęte w poprzednich sekcjachZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAREJESTROWANYCH

I. INFORMACJE OGÓLNE

a) nazwa podmiotu; adres głównej siedziby oraz biura w UE, jeżeli jest inny niż adres głównej siedziby; numer telefonu; adres poczty elektronicznej 1 ; strona internetowa;

b) imię i nazwisko osoby prawnie odpowiedzialnej za organizację i osoby odpowiedzialnej za relacje z UE; imiona i nazwiska osób posiadających zezwolenie na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego 2 ;

c) wartość szacunkowa ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) dla wszystkich osób uczestniczących w działalności objętej rejestrem, według następujących części pełnego wymiaru czasu pracy: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % lub 100 %;

d) cele/uprawnienia — dziedziny zainteresowania — rodzaje działalności objęte zakresem rejestru — poziom zaangażowania (globalny, europejski, krajowy, regionalny);

e) organizacje członkowskie podmiotu zarejestrowanego, w tym zasięg geograficzny i członkostwo podmiotu zarejestrowanego w określonych sieciach lub stowarzyszeniach objętych zakresem stosowania rejestru lub przynależność do nich.

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

A. Rodzaje działalności objęte rejestrem

Szczegóły wniosków ustawodawczych, polityk lub inicjatyw UE będących przedmiotem kontaktu(-ów).

B. Powiązania z instytucjami UE

a) członkostwo w grupach eksperckich oraz innych wspieranych przez UE forach i platformach;

b) członkostwo lub udział w intergrupach i forach branżowych w Parlamencie Europejskim.C. Informacje finansowe związane z działalnością objętą rejestrem

Wszystkie kwoty wyrażono w euro.

Koszty

Wszystkie podmioty zarejestrowane promujące swój interes w którejkolwiek z trzech Instytucji przedstawiają szacowane roczne koszty działalności objętej rejestrem według tabeli poniżej. Szacowane roczne koszty obejmują pełny rok działalności i odnoszą się do ostatniego zamkniętego roku obrotowego w dniu wpisu do rejestru lub rocznej aktualizacji szczegółowych informacji zawartych w rejestrze.

Roczne koszty działalności objętej rejestrem:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

1 000 000–1 249 999

1 250 000–1 499 999

1 500 000–1 749 000

1 750 000–1 999 999

2 000 000–2 249 999

2 250 000–2 499 999

2 500 000–2 749 000

2 750 000–2 999 999

3 000 000–3 499 999

3 500 000–3 999 999

4 000 000–4 499 999

4 500 000–4 999 999

5 000 000–5 499 999

5 500 000–5 999 999

6 000 000–6 499 999

6 500 000–6 999 999

7 000 000–7 999 999

8 000 000–8 999 999

9 000 000–9 999 999

> 10 000 000

Klienci muszą zadeklarować wszystkich pośredników prowadzących w ich imieniu działalność objętą rejestrem oraz koszty każdego pośrednika, według tabeli poniżej. Szacowane roczne koszty obejmują pełny rok działalności i odnoszą się do ostatniego zamkniętego roku obrotowego w dniu wpisu do rejestru lub rocznej aktualizacji szczegółowych informacji zawartych w rejestrze.

Przedział kosztów przedstawicielstwa na pośrednika:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–1 000 000

> 1 000 000

Wszystkich aktualnie zaangażowanych pośredników nieobjętych ostatnim zamkniętym rokiem obrotowym deklaruje się osobno, podając ich nazwę.

Przychody

Pośrednicy deklarują roczne przychody uzyskane w związku z działalnością objętą rejestrem, według tabeli poniżej. Uzyskane roczne przychody obejmują pełny rok działalności i odnoszą się do ostatniego zamkniętego roku obrotowego w dniu wpisu do rejestru lub rocznej aktualizacji szczegółowych informacji zawartych w rejestrze.

Przychody pochodzące od klientów indywidualnych w związku z działalnością objętą rejestrem przedstawiane są według następującej tabeli:

Przedział uzyskanych przychodów na klienta:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

> 1 000 000

Całkowite roczne przychody uzyskane w związku z działalnością objętą rejestrem obliczane są automatycznie przez system rejestru na podstawie łącznych szacowanych przychodów uzyskanych w przeliczeniu na klienta.

Pośrednicy muszą zadeklarować wszystkich klientów, w imieniu których prowadzona jest działalność objęta rejestrem.

Wszystkich aktualnych klientów nieobjętych ostatnim zamkniętym rokiem obrotowym deklaruje się osobno, podając ich nazwę.

Pośrednicy działający we własnym interesie (tj. nie w imieniu swoich klientów) muszą to zadeklarować w składanym formularzu rejestracyjnym oraz oddzielnie określić koszty tej działalności zgodnie z sekcją „Koszty” powyżej.

Wszystkie podmioty zarejestrowane, w tym pośrednicy prowadzący działalność wchodzącą w zakres niniejszego porozumienia, muszą zadeklarować wartość i źródło dotacji UE wchodzących w skład kosztów operacyjnych podmiotu.

Szczególne obowiązki w zakresie udzielania informacji

Podmioty zarejestrowane legalnie jako organizacja non-profit muszą przedstawić:

a)    łączny budżet podmiotu zarejestrowanego w ostatnim zamkniętym roku obrotowym;

b)    główne źródła finansowania z podziałem na kategorie (np. finansowanie ze środków publicznych, składki członkowskie, dotacje, darowizny itd.);

c)    kwoty każdej składki przekraczającej 10 % całkowitego budżetu, jeżeli składki te wynoszą więcej niż 10 000 euro, oraz nazwa/nazwisko płatnika.

Wdrażanie

Sekretariat udostępnia formularz rejestracji on-line oraz wytyczne dla podmiotów zarejestrowanych dotyczące zasad finansowania, które należy zadeklarować zgodnie z niniejszym załącznikiem.

ZAŁĄCZNIK III

KODEKS POSTĘPOWANIA

Trzy Instytucje uważają, że zarejestrowani przedstawiciele grup interesu kontaktujący się z nimi jednorazowo lub częściej powinni przestrzegać niniejszego kodeksu postępowania.

Podmioty zarejestrowane oświadczają, że zapoznały się z poniższymi regułami i zasadami oraz zgadzają się na ich przestrzeganie. W szczególności podmioty zarejestrowane:

a) w swoich stosunkach z trzema Instytucjami zawsze podają imię i nazwisko, numer rejestracyjny oraz nazwę podmiotu lub podmiotów, dla których pracują lub które reprezentują; oświadczają, jakie interesy i cele promują, a także określają, jakich klientów lub członków reprezentują i, w stosownych przypadkach, podają ich numer rejestracyjny;

b) nie uzyskują ani nie próbują uzyskać informacji lub decyzji w nieuczciwy sposób, za pomocą nieuzasadnionego nacisku lub niewłaściwego postępowania;

c) nie przedstawiają skutków wpisu do rejestru w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd lub mieć negatywny wpływ na reputację rejestru, ani nie posługują się logo Unii lub jakiejkolwiek z trzech Instytucji bez uzyskania wyraźnej zgody;

d) zapewniają, aby informacje, których dostarczają przy wpisie do rejestru, a następnie którymi administrują w ramach działalności objętej rejestrem były, zgodnie z ich najlepszą wiedzą, kompletne, aktualne oraz aby nie wprowadzały w błąd; zgadzają się na podanie tych informacji do wiadomości publicznej;

e) nie rozpowszechniają wśród osób trzecich dokumentów uzyskanych od zainteresowanych instytucji, pobierając za to opłatę;

f) przestrzegają wszelkich przepisów, kodeksów i praktyk dotyczących dobrego zarządzania i przejrzystości ustanowionych przez trzy Instytucje i udostępnionych na stronie internetowej rejestru oraz unikają utrudniania wdrażania i stosowania tych przepisów, kodeksów i praktyk;

g) nie nakłaniają posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Komisji ani pracowników trzech Instytucji do naruszania przepisów i zasad postępowania, jakim osoby te podlegają;

h) jeżeli zatrudniają byłych posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Komisji lub pracowników trzech Instytucji, przestrzegają spoczywającego na tych osobach obowiązku stosowania się do przepisów i wymogów dotyczących poufności, jakim podlegają po opuszczeniu danej instytucji;

i) w relacji klient–pośrednik: (i) dopilnowują, aby wszystkie strony uczestniczące w takiej relacji były wpisane do rejestru, a także, (ii) jako klienci lub pośrednicy, zezwalają na właściwą publikację w rejestrze informacji dotyczących relacji, zgodnie z załącznikiem II do niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego;

j) zgadzają się: (i) przedstawić Sekretariatowi na życzenie dokumenty oraz wszelkie inne materiały potwierdzające ich kwalifikowalność oraz prawdziwość przedłożonych informacji, a także (ii) podjąć z Sekretariatem otwartą i konstruktywną współpracę;

k) zgadzają się podlegać potencjalnym postępowaniom wyjaśniającym oraz, w stosownych przypadkach, środkom określonym w załączniku IV;

l) podejmują odpowiednie kroki mające na celu zagwarantowanie, iż ich pracownicy zaangażowani w działalność objętą rejestrem są poinformowani o zobowiązaniach podmiotu zarejestrowanego wynikających z niniejszego kodeksu postępowania;

m) informują wszelkie osoby, które reprezentują w ramach działalności objętej niniejszym porozumieniem międzyinstytucjonalnym, o spoczywających na nich obowiązkach w stosunku do instytucji UE wynikających z niniejszego kodeksu postępowania;

n) zgadzają się przestrzegać i nie naruszać wszelkich szczególnych zasad i uzgodnień dotyczących dostępu i bezpieczeństwa ustanowionych przez instytucje będące sygnatariuszami niniejszego porozumienia.ZAŁĄCZNIK IV

DOCHODZENIA I ŚRODKI

1.Uwagi ogólne

1.1.W przypadku, gdy Sekretariat dowie się o możliwym nieprzestrzeganiu postanowień kodeksu postępowania, może wszcząć dochodzenie.

1.2.Wszczęcie dochodzenia może nastąpić na podstawie otrzymanej skargi lub z inicjatywy własnej Sekretariatu.

1.3.Dochodzenie stanowi procedurę administracyjną z udziałem Sekretariatu oraz podmiotu zarejestrowanego.

1.4.Przepisy dotyczące dochodzenia mają zastosowanie zarówno w przypadku dochodzeń wszczętych na podstawie otrzymanych skarg, jak dochodzeń wszczętych z inicjatywy własnej.

2.Skargi i wszczynanie dochodzeń

2.1.Skargę do Sekretariatu może wnieść każda osoba fizyczna lub prawna. Skargi składane są w formie pisemnej. Aby skarga była dopuszczalna, musi ona:

a)wskazać podmiot zarejestrowany, którego dotyczy, oraz wyraźnie określić treść skargi;

b)zawierać nazwę/imię i nazwisko oraz dane kontaktowe składającego skargę;

c)zostać wniesiona w ciągu jednego roku od zarzucanego naruszenia;

d)być wystarczająco poparta dowodami wskazującymi na realne prawdopodobieństwo uchybienia postanowieniom kodeksu postępowania.

2.2.Sekretariat informuje skarżącego, czy skarga jest dopuszczalna. W przypadku skarg niedopuszczalnych Sekretariat informuje skarżącego, w możliwym zakresie, jak złożyć dopuszczalną skargę.

2.3.Nie naruszając postanowień powyższych akapitów, jeżeli Sekretariat uzna, iż niedopuszczalna skarga wskazuje na możliwość wystarczająco poważnego uchybienia postanowieniom kodeksu postępowania, może wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy.3.Wnioski o wyjaśnienia

3.1.W przypadku, gdy Sekretariat dowie się o możliwym uchybieniu postanowieniom kodeksu postępowania mogącym doprowadzić do wszczęcia dochodzenia, może w przypadkach, w których uzna to za stosowne i skuteczne, zwrócić się do podmiotu zarejestrowanego z wnioskiem o wyjaśnienia i naprawienie możliwego uchybienia.

3.2.Sekretariat określi rozsądny termin zastosowania się do wniosku przez podmiot zarejestrowany w świetle okoliczności faktycznych możliwego uchybienia.

3.3.Jeżeli odpowiedź podmiotu zarejestrowanego jest zadowalająca i Sekretariat uzna sprawę za rozstrzygniętą, może on zamknąć wniosek oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednio poinformować o tym skarżącego.

3.4.Jeżeli odpowiedź podmiotu zarejestrowanego nie jest zadowalająca, Sekretariat wszczyna dochodzenie, zgodnie z postanowieniami sekcji 5 niniejszego załącznika.

4.Uprawnienia w zakresie prowadzenia dochodzeń

4.1.Podmiot zarejestrowany musi w pełni stosować się do każdego wniosku o udzielenie informacji i udostępnienie dokumentów związanych z dochodzeniem.

4.2.Podmiot zarejestrowany udostępni na wniosek Sekretariatu dokumenty mające znaczenie dla prowadzonego dochodzenia. Sekretariat może podjąć decyzję o skontrolowaniu lub sporządzeniu kopii takich dokumentów będących w posiadaniu podmiotu zarejestrowanego.

4.3.W przypadku, gdy Sekretariat dokona kontroli dokumentów, sporządza on sprawozdanie zawierające informacje o okolicznościach, które są istotne dla dochodzenia. Podmiot zarejestrowany otrzymuje kopię sprawozdania.

4.4.Sekretariat może podjąć decyzję o przesłuchaniu odnośnego podmiotu zarejestrowanego lub skarżącego.

4.5.Podmiot zarejestrowany oraz skarżący mogą wskazać, który dokument (lub jego części) lub informacje przedstawione przez nich na podstawie powyższych sekcji 4.2–4.4 należy uznać za poufne w świetle wyjątków określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001.

5.Dochodzenia

5.1.Wszczynając dochodzenie, Sekretariat informuje podmiot zarejestrowany o domniemanym uchybieniu szczególnym postanowieniom kodeksu postępowania, o podstawach tego dochodzenia i o wszelkich odpowiednich dowodach je potwierdzających.

W przypadkach wyjątkowych i należycie uzasadnionych Sekretariat może, oczekując na decyzję przewidzianą w sekcji 9, usunąć wpis z publicznie dostępnej strony internetowej rejestru w celu uniknięcia uszczerbku na reputacji instytucji Unii Europejskiej, rejestru lub osób trzecich. W takich przypadkach Sekretariat jednocześnie informuje podmiot zarejestrowany o powodach usunięcia wpisu i o wszelkich odpowiednich dowodach potwierdzających.

5.2.Podmiot zarejestrowany udziela odpowiedzi w terminie 20 dni roboczych.

5.3.Sekretariat może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przedstawienia odpowiedzi, jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi okolicznościami dotyczącymi danego dochodzenia.

5.4.Jeżeli podmiot zarejestrowany nie dotrzyma terminu złożenia odpowiedzi, Sekretariat może usunąć odpowiedni wpis z publicznie dostępnej strony rejestru, o ile jeszcze tego nie zrobił. Sekretariat może podjąć decyzję o ponownym dokonaniu wpisu do rejestru po udzieleniu odpowiedzi przez podmiot zarejestrowany.

5.5.Jeżeli Sekretariat wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, może on wystąpić z wnioskiem o te informacje lub wyjaśnienia do podmiotu zarejestrowanego, zgodnie z postanowieniami sekcji 5.1–5.3 powyżej.

5.6.Skarżący informowany jest o wszczęciu dochodzenia.

6.Poszukiwanie rozwiązań

6.1.Jeżeli po zbadaniu wszystkich stosownych elementów objętych dochodzeniem Sekretariat uzna, że podmiot zarejestrowany dopuścił się uchybienia postanowieniom kodeksu postępowania, Sekretariat może zastosować wszelkie rozwiązania uznane za stosowne do naprawienia tego uchybienia lub złagodzenia jego skutków.

6.2.Jeżeli podmiot zarejestrowany podjął współpracę w celu wdrożenia takiego rozwiązania, dochodzenie powinno zostać zamknięte. Sekretariat może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec współpracujących podmiotów zarejestrowanych łagodniejszych środków lub zamknięciu dochodzenia bez stosowania żadnych środków.

6.3.Jeżeli podmiot zarejestrowany nie wdroży takiego rozwiązania w stopniu zadowalającym, Sekretariat może zamknąć dochodzenie i wydać decyzję na podstawie informacji będących w jego dyspozycji.

7.Brak szczerej i konstruktywnej współpracy z Sekretariatem

Jeżeli Sekretariat uzna, że podmiot zarejestrowany nie podjął szczerej i konstruktywnej współpracy z Sekretariatem w ramach etapów dochodzenia ustalonych w sekcji 5 powyżej, Sekretariat może, po umożliwieniu podmiotowi zarejestrowanemu przedstawienia swojego stanowiska na piśmie, zamknąć dochodzenie poprzez uznanie naruszenia lit. j) kodeksu postępowania oraz zastosować środki określone w sekcji 10 poniżej na podstawie informacji będących w jego dyspozycji.

8.Prawo do bycia wysłuchanym

Podmiot zarejestrowany ma możliwość przedstawienia swojego stanowiska na piśmie przed zapadnięciem jakiejkolwiek decyzji uznającej uchybienie postanowieniom kodeksu postępowania.

9.Decyzja

9.1.Sekretariat zamyka dochodzenie, podejmując uzasadnioną decyzję. W decyzji określa się, czy stwierdzono uchybienie postanowieniom kodeksu postępowania oraz, w stosownych przypadkach, jakie podjęto środki.

9.2.Podmioty zarejestrowane należy poinformować o przysługującym im prawie do złożenia wniosku o kontrolę decyzji lub o dostępnych im środkach odwoławczych.

9.3.Skarżący informowany jest o wyniku rozpatrzenia skargi.

10.Środki

10.1.W przypadku, gdy Sekretariat stwierdzi naruszenie kodeksu postępowania, może zastosować następujące środki:

a)    udzielenie formalnego upomnienia podmiotowi zarejestrowanemu, ze wskazaniem postanowienia kodeksu postępowania, które zostało naruszone;

b) zawieszenie jednego rodzaju lub wielu rodzajów kontaktu dostępnych podmiotowi zarejestrowanemu wymienionych w art. 5 niniejszego porozumienia międzyinstytucjonalnego na okres od 15 dni do jednego roku;

c)    usunięcie wpisu z rejestru na okres od 15 dni do dwóch lat.

10.2.Podejmując decyzję o zakresie stosowanego środka, Sekretariat należycie uwzględnia wszystkie istotne okoliczności danej sprawy w świetle realizacji celów określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

10.3.Podmioty zarejestrowane, wobec których zawieszono jeden rodzaj lub więcej rodzajów kontaktu, nie mogą skorzystać ze wspomnianych rodzajów kontaktu do czasu upłynięcia okresu zawieszenia oraz do czasu zadowalającego rozwiązania problemów stanowiących podstawę zawieszenia, w zależności od tego, który z tych dwóch terminów jest późniejszy.

10.4.Wpisów usuniętych z rejestru nie można ponownie wprowadzić przed upłynięciem okresu zawieszenia i przed zadowalającym rozwiązaniem problemów stanowiących podstawę zawieszenia.

10.5.Skarżący informowany jest o ostatecznym wyniku rozpatrzenia skargi oraz, w stosownych przypadkach, o środkach wynikających z sekcji 10.1 zastosowanych wobec podmiotu zarejestrowanego.

11.Kontrola decyzji

11.1.Podmiot zarejestrowany, wobec którego zastosowano środki określone w sekcji 10.1, może złożyć uzasadniony wniosek o kontrolę decyzji przez Sekretariat. Wyczerpanie procedury kontroli uprawnia podmiot zarejestrowany do skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w sekcji 12 niniejszego załącznika.

11.2.Wniosek o kontrolę decyzji należy wysłać do Zarządu w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o zastosowanym środku.

11.3.Wnioski o kontrolę decyzji ponownie rozpatruje Zarząd.

11.4.Złożenie wniosku o kontrolę decyzji nie prowadzi do zawieszenia stosowania środka, chyba że Zarząd zadecyduje inaczej na podstawie uzasadnionego wniosku o kontrolę.

11.5.Zarząd informuje podmiot zarejestrowany o wyniku procedury kontroli w ciągu 20 dni roboczych. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie należy rozumieć jako dorozumiane odrzucenie wniosku o kontrolę decyzji.

11.6.W przypadku, gdy podmiot zarejestrowany nie jest zadowolony z wyniku procedury kontroli, może skorzystać ze środków odwoławczych wymienionych w sekcji 12.

12.Środki odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot zarejestrowany nie jest zadowolony z decyzji Zarządu, może złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości lub do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z postanowieniami art. 263 i 228 TFUE.

(1)

Podany adres poczty elektronicznej nie podlega publikacji.

(2)

Podmioty zarejestrowane mogą wystąpić o udzielenie zezwolenia na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego pod koniec procesu rejestracji. Imiona i nazwiska osób, które otrzymały przepustkę do budynków Parlamentu Europejskiego, zostają umieszczone w rejestrze. Wpis do rejestru nie stanowi automatycznego przyznania uprawnienia do takich przepustek.