Bruksela, dnia 24.8.2016

COM(2016) 551 final

2016/0264(COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Rosnące znaczenie wymiaru społecznego UE

Osiągnięcie wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej zapewniającej wzrost gospodarczy, lepsze miejsca pracy, postęp społeczny i sprawiedliwość społeczną dla wszystkich obywateli, jest głównym celem unijnego programu politycznego. W sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. poświęconym dokończeniu budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (UGW) 1 podkreślono, jak ważne jest budowanie silnej Europy socjalnej. Przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii z września 2015 r. odniósł się do tych ambicji, podkreślając, że musimy „odtworzyć proces konwergencji, zarówno między państwami członkowskimi, jak i w obrębie społeczeństw, a u podstaw tego procesu powinna leżeć produktywność, tworzenie miejsc pracy i sprawiedliwość społeczna”.

Unia zdecydowanie dąży do osiągnięcia tego celu w ramach odnowionego europejskiego semestru (rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej na poziomie UE), zgodnie z wydanym w październiku 2015 r. komunikatem w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy UGW. Osiągnięcie odpowiedniej równowagi między celami gospodarczymi a społecznymi w ramach europejskiego semestru ma szczególne znaczenie dla trwałości i legitymizacji Unii Gospodarczej i Walutowej. W związku z tym cele w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia nabrały większego znaczenia w ramach europejskiego semestru – zarówno w sprawozdaniach, jak i zaleceniach dotyczących poszczególnych krajów ocenia się wyzwania społeczne i kwestie związane z zatrudnieniem oraz promuje się reformy polityczne opierające się na najlepszych praktykach.

Komisja zaproponowała również utworzenie europejskiego filaru praw socjalnych 2 w celu wspierania pozytywnej konwergencji w zakresie warunków zatrudnienia i warunków socjalnych oraz zwiększenia odporności na wstrząsy gospodarcze. Filar ten powinien opierać się na „dorobku” socjalnym UE i stanowić jego uzupełnienie, tak by zapewniać wytyczne dla polityki w różnorakich obszarach mających zasadnicze znaczenie dla prawidłowo funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy i systemów opieki społecznej. Powinien on stać się ramami referencyjnymi, których zadaniem będzie kontrolowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej uczestniczących państw członkowskich, wspieranie reform na szczeblu krajowym i, w szczególności, służenie za drogowskaz dla procesu odnowionej konwergencji w strefie euro. W ten sposób filar praw socjalnych przyczyni się do zapewnienia, aby rozwój gospodarczy prowadził do większego postępu społecznego i spójności społecznej, zgodnie ze strategią „Europa 2020” i wyznaczonym w niej celem dotyczącym wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Aby móc silnie angażować się w realizację unijnych celów społecznych, potrzebne są solidne dowody statystyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku większości państw członkowskich wydatki na szeroko pojętą politykę społeczną (w tym ochronę socjalną, kształcenie i ochronę zdrowia) stanowią ponad jedną czwartą PKB i więcej niż połowę wydatków publicznych, niezbędne jest skupienie się na rezultatach polityk, optymalnym wykorzystaniu środków finansowych i dążeniach do osiągnięcia lepszych wyników poprzez porównania w skali międzynarodowej, wyznaczanie poziomów referencyjnych i wzajemne uczenie się.

UE potrzebuje wiarygodnych i aktualnych statystyk społecznych do monitorowania sytuacji społecznej oraz wpływu polityki gospodarczej i zmian sytuacji ekonomicznej na warunki socjalne w państwach członkowskich i ich regionach, a także na sytuację poszczególnych grup populacji statystycznej. Jest zatem konieczne, aby tematy takie jak ubóstwo i wykluczenie społeczne, nierówności, umiejętności, powszechny dostęp do zatrudnienia, wydatki na ochronę socjalną, były lepiej opisane za pomocą rzetelnych i aktualnych statystyk.

Europejskie statystyki dotyczące kwestii społecznych i zatrudnienia

Europejski System Statystyczny (ESS) 3 tworzy dane statystyczne wykorzystywane do oceny wyników działań państw członkowskich w ramach europejskiego semestru, do monitorowania głównych celów strategii „Europa 2020”, na potrzeby wdrożenia wielu mechanizmów oceny stosowanych przez Komisję w dziedzinie zatrudnienia i kwestii społecznych oraz w celu przygotowania przyszłej strategicznej wizji dla Europy, która zastąpi strategię „Europa 2020”. Z biegiem lat ESS wprowadził zaawansowane narzędzia w celu udoskonalenia statystyk i zwiększenia ich porównywalności, aby umożliwić lepsze kształtowanie polityki na szczeblu europejskim i w państwach członkowskich.

ESS musi mierzyć się z coraz większym zapotrzebowaniem na informacje statystyczne potrzebne do analiz, badań i kształtowania polityki. Ponadto dane statystyczne powinny w dalszym ciągu spełniać wysokie standardy jakości obowiązujące statystyki publiczne, m.in. wymóg ich aktualności.

Statystyki społeczne wykorzystywane na szczeblu UE pochodzą z wielu różnych źródeł, takich jak: spisy powszechne ludności, zagregowane dane administracyjne, dane uzyskane od przedsiębiorstw oraz dane dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych zbierane na poziomie indywidualnym metodą doboru próby. Obecny wniosek dotyczy tego ostatniego źródła statystyk społecznych.

Obecny system tworzenia europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych w oparciu o dane na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby (dalej „europejskie statystyki społeczne zbierane metodą doboru próby”) składa się z szeregu odrębnych rozporządzeń regulujących pojedyncze dziedziny, które określają precyzyjnie tematy obejmowane badaniem, a także wymogi techniczne dotyczące zbierania danych (np. wielkość próby, kryteria jakości i wymogi dotyczące przekazywania danych). Obecnie istnieje pięć podstaw prawnych dla prowadzenia europejskich sondaży społecznych, które dotyczą, odpowiednio, badania siły roboczej (BSR) 4 , unijnych statystyk w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) 5 , badania dotyczącego edukacji dorosłych (AES) 6 , europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) 7 i badania dotyczącego wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (ICT-HH) 8 . Dwa europejskie badania są prowadzone tylko na podstawie nieformalnej umowy: badanie dotyczące budżetów gospodarstw domowych (HBS) oraz zharmonizowane europejskie badanie budżetu czasu (HETUS).

Niniejsza inicjatywa stanowi element programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) oraz ma na celu ujednolicenie europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, usprawnienie procesu zbierania danych i zwiększenie przydatności wyników statystycznych. Proponowane rozporządzenie powinno zagwarantować porównywalność i spójność danych w perspektywie długoterminowej. System europejskich sondaży społecznych powinien być odpowiednio solidny i sprawny oraz zapewniać utrzymanie wysokiej jakości statystyk, co może stanowić poważne wyzwanie w świetle ciągłych zmian w tym obszarze statystyki, takich jak: szybko zachodzące innowacje w metodologii i technikach informatycznych, dostępność nowych źródeł danych, zmieniające się potrzeby i oczekiwania użytkowników danych oraz stała presja na dostępne zasoby.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Uzyskanie wiarygodnych i aktualnych statystyk o wysokiej jakości, pozwalających decydentom, przedsiębiorstwom i obywatelom podejmować właściwe decyzje oparte na faktach, staje się coraz bardziej konieczne. Dostarczanie wysokiej jakości statystyki stanowi jednak wyzwanie dla ESS: tworzenie statystyk jest poddawane presji w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na dane, z jednej strony, i postulatami respondentów dotyczącymi zmniejszenia obciążenia badaniami statystycznymi, z drugiej strony. Niedawne inicjatywy w dziedzinie statystyki miały zatem na celu wprowadzenie uproszczeń oraz poprawę koordynacji i współpracy w ramach ESS w celu usprawnienia tworzenia statystyk europejskich oraz zmniejszenia obciążenia respondentów. Przykładem takiej inicjatywy jest rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej 9 , które zmieniono w 2015 r., aby wyjaśnić bardziej szczegółowo zarządzanie ESS i wzmocnić mechanizmy koordynacji i współpracy na poziomie UE i na poziomie krajowym. Inne inicjatywy, takie jak niniejszy wniosek czy rozporządzenie ramowe konsolidujące statystyki dotyczące przedsiębiorstw, są objęte inicjatywą REFIT Komisji i mają na celu uproszczenie i ujednolicenie procesu tworzenia statystyk europejskich w wybranych dziedzinach.

Europejski program statystyczny 2013–2017 10 wyróżnia statystyki dotyczące „Europy obywateli” (tj. statystyki społeczne) jako jeden z trzech filarów systemu informacji statystycznych, obok statystyk dotyczących działalności gospodarczej i środowiska. Każdy z tych filarów obejmuje zbiór podstawowych statystyk, które zapewnią dane konieczne do opracowania wskaźników dotyczących polityk i na potrzeby systemów rachunkowości. Aby osiągnąć cele Europejskiego programu statystycznego w najbardziej efektywny i spójny sposób, niniejsze rozporządzenie ustanawia nadrzędne ramy prawne dla tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby.

„Wizja 2020” ESS 11 ma zmodernizować tworzenie statystyk europejskich, aby lepiej zrównoważyć, z jednej strony, znaczenie wysokiej jakości statystyk europejskich i uzyskiwane dzięki nim korzyści, z kosztami i obciążeniami związanymi z tworzeniem tych statystyk, z drugiej strony. W ten sposób ESS będzie przyczyniać się do odpowiedniego zaspokajania potrzeb instytucji europejskich w zakresie informacji wykorzystywanych przy kształtowaniu polityki i potrzeb statystycznych ogółu społeczeństwa, uwzględniając przy tym odpowiednio potrzebę zmniejszenia obciążenia administracyjnego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Spójność z innymi politykami Unii

Opracowywanie i ocena polityki w zakresie priorytetów politycznych Unii, w szczególności tych odnoszących się do zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji, jednolitego rynku cyfrowego, pogłębionej i sprawiedliwszej unii gospodarczej i walutowej (UGW), migracji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej i zmiany klimatu wymagają dobrych narzędzi analitycznych i monitorujących. Ponadto wspomniane priorytety polityczne odpowiadają wielu różnym dziedzinom statystyk społecznych i gospodarczych, w związku z czym należy zapewnić większą spójność pomiędzy źródłami danych i przyczynić się do wykorzystywania na większą skalę nowych innowacyjnych źródeł i podejść. Do monitorowania głównych celów w ramach strategii „Europa 2020”, takich jak wspieranie zatrudnienia, poprawa poziomu kształcenia i promowanie włączenia społecznego przez ograniczanie ubóstwa, stosowane są wskaźniki statystyczne. Aby można było obliczać te wskaźniki, informacje statystyczne muszą być aktualne. Informacje statystyczne powinny być tworzone w jak najbardziej efektywny sposób, za pomocą nowoczesnych metod zbierania i tworzenia danych statystycznych. Obecny brak powiązania pomiędzy dziedzinami statystyki utrudnia analizę danych pochodzących z różnych zbiorów danych. Bardziej zintegrowane i aktualne wskaźniki, które pozwolą uzyskać proponowane rozporządzenie, posłużą również do wywiązania się z wymogów statystycznych związanych z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, który dotyczy zarówno eliminacji ubóstwa, jak i gospodarczego, społecznego i środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju.

Pilne priorytety polityk mogą się zmieniać i zakłada się, że przyszłe zapotrzebowanie na europejskie statystyki społeczne wzrośnie jeszcze bardziej, np. gdy rozpoczną się prace nad osiągnięciem celów planowanego europejskiego filaru praw socjalnych. Wysokiej jakości statystyki są także potrzebne, aby umożliwić decydentom wyjście poza aktualny kontekst w celu określenia i opracowania nowych celów i ram polityki. Znaczenie statystyki europejskiej nie ogranicza się do okresu obowiązywania obecnych strategii. Dowodzi tego przykład z niedawnej przeszłości: wprowadzenie opartych na wskaźnikach celów strategii „Europa 2020” było możliwe tylko dzięki temu, że europejska baza statystyczna była wystarczająco duża, aby mierzyć i monitorować te cele. Fakt, że przy tej okazji wykorzystano już istniejące dane do nowego celu, pokazuje, jak ważne jest opracowywanie i przechowywanie podstawowych statystyk, które cechuje wystarczająca elastyczność, aby mogły być szybko dostosowane do nowych wymogów politycznych.

Ulepszenie statystyk społecznych, tak aby odpowiadały priorytetom Unii i jej silniejszemu wymiarowi społecznemu, będzie wymagać zdecydowanego zobowiązania ze strony państw członkowskich i ścisłej koordynacji między decydentami a statystykami na wszystkich etapach tego procesu. Kluczowe znaczenie będzie miało utrzymanie dostatecznego poziomu inwestycji w statystykę społeczną oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia politycznego, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do danych administracyjnych.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla statystyki europejskiej jest art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, Parlament Europejski i Rada przyjmują środki w celu tworzenia statystyk, gdy są one konieczne, aby Unia mogła realizować swoje zadania. W art. 338 określono wymogi dotyczące tworzenia statystyki europejskiej, stanowiąc, że musi ono odbywać się w poszanowaniu bezstronności, rzetelności, obiektywizmu, niezależności naukowej, efektywności pod względem kosztów oraz poufności informacji statystycznych.

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Zasada pomocniczości ma zastosowanie, o ile wniosek nie wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii.

ESS zapewnia infrastrukturę na potrzeby informacji statystycznych. System ten jest zaprojektowany w taki sposób, aby był w stanie sprostać potrzebom wielu różnych użytkowników związanym z podejmowaniem decyzji w społeczeństwach demokratycznych.

Niniejszy wniosek w sprawie rozporządzenia został opracowany w celu ochrony podstawowej działalności partnerów ESS przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności oraz aby zapobiegać, w miarę możliwości, wszelkim nieuzasadnionym zmianom i dublowaniu pracy.

Proces zbierania danych statystycznych objęty wnioskiem jest obecnie regulowany różnymi przepisami na szczeblu UE. Celem wniosku jest ujednolicenie i unowocześnienie zbierania statystyk za pomocą jednego rozporządzenia ramowego. Zapewnienie dostępności ogólnounijnych, porównywalnych statystyk do celów kształtowania polityki jest możliwe wyłącznie poprzez działanie na szczeblu UE.

Jednymi z głównych kryteriów, które muszą spełniać dane statystyczne, są spójność i porównywalność. Państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć niezbędnej spójności i porównywalności bez jasnych ram europejskich, tj. unijnego prawodawstwa określającego wspólne pojęcia statystyczne, formaty sprawozdawczości oraz wymogi jakościowe.

Cel proponowanego działania, tj. ujednolicenie europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, nie może zostać osiągnięty w sposób zadowalający przez państwa członkowskie działające indywidualnie. Działanie można podjąć skuteczniej na szczeblu UE, na podstawie unijnego instrumentu prawnego zapewniającego spójność i porównywalność informacji statystycznych na szczeblu UE w dziedzinach statystycznych objętych proponowanym rozporządzeniem. Samo zbieranie danych może być tymczasem prowadzone przez państwa członkowskie.

Unia może zatem przyjąć środki w tym obszarze zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu.

Proporcjonalność

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

Zapewni on jakość i porównywalność europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby poprzez stosowanie tych samych zasad we wszystkich państwach członkowskich. Sprawi ono również, że europejskie statystyki społeczne zbierane metodą doboru próby pozostaną przydatne i będą się dostosowywać do potrzeb użytkowników. Rozporządzenie umożliwi poprawę opłacalności tworzenia statystyk, przy poszanowaniu specyfiki systemów państw członkowskich.

Obecne prawodawstwo UE w zakresie statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych było często zmieniane w ostatnich latach. Stało się oczywiste, że wprowadzenie jednego rozporządzenia ustanawiającego wspólne ramy zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania danych z zakresu tych szczególnych dziedzin statystyki społecznej mogłoby usprawnić ten proces (w tym obniżyć koszty) i zwiększyć jego efektywność.

Proponowane rozporządzenie powinno ograniczyć obciążenie finansowe i administracyjne respondentów, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, a także przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności przez: ujednolicenie pojęć i metod, wyeliminowanie dublowania prac, zmniejszenie częstotliwości przekazywania danych w niektórych obszarach i częstsze wykorzystywanie kilku różnych źródeł w celu uzupełnienia badań.

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, zakres proponowanego rozporządzenia jest ograniczony do niezbędnego minimum i nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów.

Wybór instrumentu

Proponowany instrument: rozporządzenie.

Mając na uwadze cele i treść wniosku, za najbardziej odpowiedni instrument należy uznać rozporządzenie.

Wybór odpowiedniego instrumentu zależy od celu, jaki ma zostać osiągnięty przez przepisy prawa. W związku z zapotrzebowaniem na porównywalne informacje statystyczne istniejącym na szczeblu europejskim akty podstawowe w dziedzinie statystyki europejskiej przybierają zazwyczaj formę rozporządzeń, a nie dyrektyw. Rozporządzenie jest w tym wypadku lepszym instrumentem, ponieważ ustanawia te same przepisy dla całej Unii. Zapewnia ono porównywalność danych na terenie UE i tym samym umożliwia tworzenie europejskich statystyk charakteryzujących się wysoką jakością. Jest ono stosowane bezpośrednio, co oznacza, że nie musi być transponowane do prawa krajowego.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Ponieważ niniejsza inicjatywa została zainicjowana przed przyjęciem nowych wytycznych w sprawie lepszego stanowienia prawa (COM (2015)215), nie dokonano pełnej oceny obecnego systemu tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby. Zgodnie ze standardami Komisji, na potrzeby oceny istniejącego prawodawstwa, w tym oceny Europejskiego programu statystycznego, zastosowano system obowiązujący w Eurostacie 12 , który stanowił centralny element całego procesu. Oprócz tego Eurostat przeprowadza co roku badania w celu uzyskania lepszej wiedzy na temat użytkowników, ich potrzeb i zadowolenia z usług Eurostatu. Wyniki ocen są wykorzystywane przez Eurostat do ulepszenia procesu tworzenia danych i wyników statystycznych. Są one wykorzystywane w różnych planach strategicznych, takich jak program prac i plan zarządzania.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Do celów konsultacji z zainteresowanymi stronami wytypowano trzy główne grupy docelowe respondentów.

Podmioty tworzące dane: kategoria ta obejmuje organy odpowiedzialne za zbieranie i zestawianie statystyk społecznych. W jej skład wchodzą przede wszystkim krajowe urzędy statystyczne (KUS) na szczeblu krajowym i Eurostat na szczeblu unijnym. W tym kontekście podmioty tworzące dane są także głównym przedstawicielem dostawców danych pierwotnych, tj. gospodarstw domowych.

Dostawcy danych: kategoria ta obejmuje zarówno respondentów, jak i krajowe instytucje przechowujące dane administracyjne, m.in. instytucje rządowe odpowiedzialne za zabezpieczenie społeczne lub podatki. KUS uznano również za przedstawiciela (w szerszym znaczeniu tego słowa) dostawców danych pierwotnych (tzn. gospodarstw domowych), ponieważ przeprowadzenie wywiadów z poszczególnymi gospodarstwami domowymi na potrzeby konsultacji byłoby trudne.

Użytkownicy danych: w ramach tej grupy można wyróżnić użytkowników instytucjonalnych (Komisję Europejską, krajowe instytucje rządowe, organizacje międzynarodowe i pracowników pozostałych instytucji unijnych) oraz innych użytkowników zewnętrznym, takich jak ogół społeczeństwa, media i środowiska akademickie.

Wśród użytkowników danych, z którym przeprowadzono konsultacje, na szczególną wzmiankę zasługuje pewien wyspecjalizowany organ – Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki (ESAC), ustanowiony w 2008 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE 13 . Komitet ten liczy 24 członków, którzy reprezentują użytkowników, respondentów i inne strony zainteresowane kwestiami statystyki europejskiej (w tym środowisko naukowe, partnerów społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie), a także użytkowników instytucjonalnych (np. Radę i Parlament Europejski). Art. 8 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 przewiduje, że można się zwrócić do ESAC z prośbą o konsultacje podczas opracowywania nowych przepisów.

Konsultacje były prowadzone w okresie od lipca do grudnia 2015 r. Ich wyniki przedstawiono w trzech szczegółowych sprawozdaniach 14 .

Problemy postrzegane przez zainteresowane strony, z którymi odbyto konsultacje, można podsumować następująco:

1)Użytkownicy są zaniepokojeni możliwością, że europejskie statystyki publiczne nie będą odpowiadać ich potrzebom, tzn. ryzykiem ich nieprzydatności. Ich obawy wynikają z szeregu problemów związanych z jakością danych, takich jak nieuwzględnianie nowych kwestii społecznych, a także ograniczona aktualność oraz porównywalność i spójność zbiorów danych statystycznych.

2)Podmioty tworzące dane (KUS) są zaniepokojone wysokimi kosztami tworzenia danych i presją, pod jaką się znajdują w związku z krótkimi terminami przekazywania informacji statystycznych, które są wymagane w kontekście pojawiających się kryzysów społecznych. Problemem jest także obciążenie związane z udzieleniem odpowiedzi (ponieważ zbyt duże obciążenie prowadzi do spadku wskaźnika odpowiedzi, a przez to do gorszej jakości danych). KUS chciałyby otrzymać większe wsparcie na procesy modernizacji (np. innowacje w obszarze technologii, metod, wykorzystywania nowych źródeł danych i zarządzania), które mają na celu zmniejszenie kosztów tworzenia danych.

Rozwiązania opisane przez zainteresowane strony można przyporządkować do trzech głównych obszarów działań:

zapewnienie, aby europejskie publiczne statystyki społeczne mogły być w większym stopniu dostosowywane do pojawiających się potrzeb informacyjnych (tzn. zwiększenie ich przydatności);

zwiększenie spójności i porównywalności europejskich statystyk społecznych w celu zapewnienia ich wyższej jakości;

stosowanie innowacyjnych podejść w celu zmniejszenia kosztów tworzenia statystyk i zmniejszenia obciążenia związanego z udzielaniem odpowiedzi.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Eurostat przeprowadził szeroko zakrojone dyskusje z KUS poświęcone wnioskowi. Ustanowił on grupy robocze (dla każdego ze zbiorów danych statystycznych), grupy zadaniowe i grupy dyrektorów, które spotykały się regularnie, aby omówić wniosek. Wniosek przedstawiono również Komitetowi ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) ustanowionemu rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ds. ESS zapewnia fachowe doradztwo w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich. Przewodniczy mu Komisja (Eurostat), a w jego skład wchodzą przedstawiciele KUS. Państwa będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uczestniczą w jego obradach jako obserwatorzy. W posiedzeniach Komitetu ds. ESS mogą również uczestniczyć obserwatorzy z Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz innych organizacji międzynarodowych.

Wykorzystano również kilka dodatkowych źródeł zewnętrznych opinii i wiedzy fachowej.

1)Opisane powyżej konsultacje z zainteresowanymi stronami zawierały opinie użytkowników i dostawców danych.

2)Zasięgnięto także opinii ESAC jako zewnętrznego źródła wiedzy specjalistycznej. ESAC wypowiedział się przychylnie na temat wniosku w sprawie rozporządzenia ramowego regulującego europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych. Rozporządzenie ramowe jest jego zdaniem niezbędne, aby wesprzeć obecny rozszerzony program polityki społecznej Komisji oraz skonsolidować i uspójnić społeczne dane statystyczne w całej Europie 15 .

Ocena skutków

Niniejszemu wnioskowi towarzyszy ocena skutków. Określono w niej obecnie napotykane problemy, przedstawiono szereg wariantów strategicznych, które można zastosować w celu rozwiązania tych problemów, oraz oceniono skutki społeczne i gospodarcze poszczególnych wariantów.

Ocena skutków została pozytywnie zaopiniowana przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej w marcu 2016 r.

W ocenie skutków zidentyfikowano dwa główne czynniki leżące u podstaw problemów, które są napotykane w obszarze europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby:

1)rozdrobnienie europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby z różnych dziedzin; oraz

2)nieelastyczność metod stosowanych do zbierania danych dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych.

Przeanalizowano następujące warianty działań mające na celu rozwiązanie problemu rozdrobnienia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby:

Wariant

Opis

1.0 Scenariusz odniesienia rozdrobnione procesy tworzenia danych, niekonsolidowane przepisy prawa

Utrzymanie obecnej struktury prawnej, na którą składają się rozporządzenia UE dotyczące poszczególnych dziedzin i rozdrobnione procesy (różne wytyczne, procedury i procesy tworzenia statystyk).

1.1 Scalenie procesów tworzenia statystyk, niedokonywanie konsolidacji istniejących przepisów

Utrzymane zostałyby rozporządzenia unijne dotyczące poszczególnych dziedzin, ale UE dążyłaby do większego ujednolicenia (dalej „scalenia”) procesów tworzenia statystyk, definicji i zmiennych we wszystkich zbiorach danych.

1.2. Rozdrobnione procesy tworzenia statystyk (podejście „od dołu do góry”), lecz konsolidacja istniejących przepisów

Konsolidacja przepisów dotyczących europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, bez aktywnego scalania procesów tworzenia statystyk

1.3 Scalenie procesów tworzenia statystyk i konsolidacja przepisów prawa

Połączenie konsolidacji przepisów prawa ze scaleniem procesów tworzenia statystyk. Wariant ten ma podwarianty, które różnią się zakresem konsolidacji i sposobem zarządzania całym systemem

1.3a Scalenie procesów tworzenia statystyk, konsolidacja istniejących przepisów

Wariant ten obejmuje jedynie pięć istniejących rozporządzeń (BSR, SILC, AES, EHIS i CT-HH)

1.3b Scalenie procesów tworzenia statystyk, skonsolidowane zarządzanie europejskimi statystykami społecznymi zbieranymi metodą doboru próby

Rozporządzeniem zostałyby objęte również zbiory danych HBS/HETUS. Obecne różnice między państwami członkowskimi wskazują, że konieczna jest daleko idąca harmonizacja.

Trzy poniższe warianty przeanalizowano pod kątem rozwiązania problemu braku elastyczności w zbieraniu danych.

Wariant

Opis

2.0 Scenariusz odniesienia program i aspekty techniczne są określane w przepisach prawa

Zmiany dotyczące programu lub informacji technicznych wymagają zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

2.1 Program określany w przepisach prawa / elastyczne specyfikacje techniczne

Programy statystyczne byłyby określane przez Parlament i Radę, a w przypadku informacji technicznych istniałaby większa elastyczność.

2.2 Elastyczność w zakresie programów i specyfikacji technicznych

Elastyczność programu statystycznego i informacji technicznych

Na podstawie wyników oceny skutków, w celu rozwiązania problemu rozdrobnienia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby wybrano warianty strategiczne 1.3a (konsolidacja obowiązujących rozporządzeń, scalenie procesów tworzenie statystyk) oraz 1.3b w dłuższej perspektywie (skonsolidowanie zarządzania europejskimi statystykami społecznymi zbieranymi metodą doboru próby, scalenie procesów tworzenia danych na potrzeby różnych zbiorów). Warianty te obejmują konsolidacją rozporządzeń UE, które stosuje się obecnie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin statystyki, a także środki mające na celu większe uspójnienie procesów tworzenia i przetwarzania danych. Podejście to oferuje najlepsze możliwości zapewnienia: lepszego dostosowywania statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby do zmieniających się potrzeb użytkowników, poprawy ich jakości, wykorzystywania w większym stopniu innowacyjnych metod oraz zmniejszenia lub ograniczenia kosztów związanych z obecnym rozdrobnionym modelem europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby.

W zależności od tego, w jaki sposób metody wytwarzania danych zostały wdrożone na szczeblu krajowym (np. czy przyjęto innowacje techniczne i metodologiczne, czy poprawiono dostęp do rejestrów administracyjnych), wzrost kosztów związanych z początkowym etapem projektowania sondaży społecznych mógłby zostać w dużym stopniu zrekompensowany przez redukcję kosztów na etapie zbierania danych, który to etap pochłania dwie trzecie łącznych kosztów tworzenia statystyk.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Celem REFIT związanym z wnioskiem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania informacji dostarczonych przez prywatne gospodarstwa domowe i osoby prywatne oraz zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie statystyk europejskich, ograniczając jednocześnie obciążenia związane z udzielaniem odpowiedzi. Uproszczenie to należy osiągnąć przez objęcie wspólnymi ramami poszczególnych zbiorów danych statystycznych, do których mają obecnie zastosowanie odrębne rozporządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zmniejszenia kosztów dla podmiotów tworzących dane i dostawców danych, obliczonego na podstawie modelowych scenariuszy, można znaleźć w ocenie skutków (sekcja 7.4 poświęcona wpływowi na efektywność i w załączniku 4 dotyczącym modeli analitycznych wykorzystanych do przygotowania oceny skutków). Podstawowa hipoteza prowadzi, szacunkowo, do wzrostu kosztów o 10,3 mln EUR w fazie projektu (na szczeblu UE), ale obniża koszty zbierania danych o 20,8 mln EUR (wartość bieżąca netto wynosi -10,4 mln EUR). Szacunki dotyczące kosztów wahały się jednak, sięgając od -3,1 mln EUR wartości bieżącej netto przy założeniu bardziej ograniczonego wariantu hipotezy do -34 mln EUR wartości bieżącej netto przy założeniu mniej restrykcyjnego wariantu.

Ponieważ wniosek dotyczy danych zbieranych od gospodarstw domowych i osób fizycznych, nie ma on wpływu na przedsiębiorstwa, w tym na mikroprzedsiębiorstwa czy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wniosek jest zgodny z celem dotyczącym gospodarki cyfrowej, ponieważ przyczynia się do interoperacyjności i wielokrotnego wykorzystywania zasobów poprzez stosowanie:

tych samych specyfikacji technicznych dla zbiorów danych. Specyfikacje te będą obejmować: liczbę i opis zmiennych; klasyfikacje statystyczne; charakterystykę populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów; okresy i daty odniesienia; oraz wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, cechy próby, aspekty techniczne pracy w terenie, redagowanie i imputacja danych, ważenie, estymacja i szacowanie wariancji.

Takie same standardy dotyczące przekazywania, wymiany i udostępniania informacji pomiędzy Eurostatem a państwami członkowskimi. Standardy te powinny dotyczyć pojęć, procesów i produktów, w tym danych i metadanych.

Jeżeli jakość danych jest zgodna z kryteriami jakości określonymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, państwa członkowskie powinny mieć możliwość dostarczania danych z różnych źródeł, w tym przy wykorzystaniu innowacyjnych metod lub podejść, o ile zapewniają one tworzenie danych, które są porównywalne i zgodne z wymogami szczegółowymi ustanowionymi rozporządzeniem.

Prawa podstawowe

Wniosek nie ma skutków dla ochrony praw podstawowych. Najistotniejszą kwestią związaną z niniejszym wnioskiem jest jej ewentualny wpływ na ochronę danych osobowych (prawo do tej ochrony ustanowiono w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w art. 16 TFUE i w prawodawstwie wtórnym 16 ). Żaden z wybranych wariantów polityki nie przewiduje jednak zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Prawo krajowe i unijne w dziedzinie statystyki nakłada na KUS obowiązek zapewnienia ochrony danych. Instytucje te wprowadziły rygorystyczne zasady dotyczące m.in. chronienia anonimowości respondentów, anonimizacji rejestrów i poufności odpowiedzi na kwestionariusze.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Przewidziano siedmioletni okres stopniowego wdrażania wniosku – od 2019 r. do 2025 r., program powinien być jednak kontynuowany po 2025 r. W ocenie skutków finansowych uwzględniono wyłącznie lata objęte obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi. Dalsze finansowanie będzie zależało od umów zawartych na następne wieloletnie ramy finansowe oraz od kontynuacji szczególnych programów, w ramach których finansowanie to jest planowane.

W latach 2019 i 2020 finansowanie będzie zapewnione z istniejących przydziałów środków na programy i nie będzie wymagane dodatkowe finansowanie.

Łączną wysokość środków na lata 2019 i 2020 szacuje się na 28,814 mln euro. Szczegółowe skutki budżetowe przedstawiono w ocenie skutków finansowych regulacji.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Przewiduje się, że Parlament Europejski i Rada przyjmą wniosek w sprawie rozporządzenia w 2017 lub 2018 r., a wkrótce potem Komisja uchwali środki wykonawcze.

Państwa członkowskie powinny rozpocząć przekazywanie danych do Komisji na podstawie nowego rozporządzenia w 2019 r.

Proponowany instrument prawny będzie również przedmiotem kompleksowej oceny, aby ustalić m.in. jego skuteczność i wydajność w osiąganiu założonych celów oraz umożliwić podjęcie decyzji, czy konieczne są nowe środki lub nowelizacja przepisów.

Należy uwzględnić najpierw istniejące narzędzia monitorowania i oceny, które są obecnie stosowane we wszystkich obszarach tworzenia statystyk przez Eurostat. Narzędzia te oferują już możliwość analizowania zmian w zakresie skuteczności i efektywności tej nowej inicjatywy statystycznej oraz jakości wytwarzanych danych. Poniżej wskazano główne takie narzędzia.

Obecny Europejski program statystyczny wymaga systematycznego przeprowadzania ocen śródokresowych i końcowych. Statystyki społeczne są integralną częścią tych mechanizmów sprawozdawczych 17 .

Plan zarządzania Eurostatu przewiduje podjęcie działań w odpowiedzi na kluczowe wskaźniki efektywności, które dotyczą różnych dziedzin, w tym statystyk społecznych 18 .

Regularnie przeprowadza się badania dotyczące zadowolenia użytkowników 19 .

Każdą dziedzinę statystyki monitoruje się również za pomocą sprawozdań dotyczących jakości, które są przygotowywane regularnie przez państwa członkowskie i analizowane przez Eurostat w ramach zapewniania jakości statystyk. Sprawozdania te dotyczą jakości wyników statystycznych pod kątem ich przydatności, dokładności i wiarygodności, aktualności i terminowości, dostępności i przejrzystości, spójności i porównywalności, jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009.

Koszty tworzenia statystyki będą również monitorowane w ramach rutynowego zbierania danych. Szczegółowo monitorowane będą w szczególności następujące kwestie (zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zmiennym): zmiany w wykorzystaniu danych administracyjnych, sposób zbierania danych (np. wywiad przeprowadzany za pośrednictwem internetu, wywiad bezpośredni), wielkość próby, długość kwestionariuszy, czas trwania wywiadów i częstotliwość zbierania danych. Umożliwi to zmierzenie postępów w wykorzystaniu poszczególnych technik i wpływu tych zmian na obciążenie respondentów. Ponadto zmienność kosztów zbierania danych społecznych na unijnym poziomie zagregowanym będzie wykorzystywana jako ogólny wskaźnik na potrzeby monitorowania wdrażania proponowanego rozporządzenia. Wskaźnik ten będzie rozróżniał koszty ponoszone przez KUS na – odpowiednio – projekty sondaży oraz zbieranie i przekazywanie danych. Kwoty te nie są bezpośrednio porównywalne we wszystkich państwach członkowskich ze względu na oczywiste różnice dotyczące ich wielkości, podejścia do statystyk i innych czynników. Z czasem wskaźniki te będą mogły jednak służyć do śledzenia zmian kosztów tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, zarówno na poziomie UE, jak i każdego państwa członkowskiego. Koszty te mogą być wyrażone jako koszt pracowników (np. liczba zatrudnionych ankieterów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy) lub jako zasoby finansowe (np. przydział środków budżetowych na dany zbiór danych). Wskaźniki te stanowią zatem źródło istotnych informacji służących do monitorowania kosztów tworzenia statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, a kwestia kosztów stanowi ważny element nowych przepisów. Konieczne będzie opracowanie ulepszonych i zharmonizowanych ram sprawozdawczości kosztów, obejmujących cały ESS i rozróżniających poszczególne etapy tworzenia statystyk.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Proponowane rozporządzenie składa się z 19 artykułów i 5 załączników.

Jak wskazano w art. 1 („Przedmiot”), celem rozporządzenia jest ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych w oparciu o dane na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby. Art. 2 zawiera definicje terminów używanych w rozporządzeniu.

Dane statystyczne objęte rozporządzeniem są pogrupowane według dziedzin i tematów wskazanych w art. 3 i opisanych szczegółowo w załączniku I do proponowanego rozporządzenia. Proponuje się uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych, aby zmieniać przepisy dotyczące szczegółowych kwestii określonych w załączniku I w celu dostosowania zbieranych danych do przyszłych potrzeb użytkowników. Ponadto proponuje się uprawnienie Komisji do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających lub dostosowujących wieloroczne planowanie kroczące (art. 4), aby móc spełniać szczególne wymogi użytkowników wynikające ze zmian gospodarczych, społecznych i gospodarczych.

Komisja powinna być również uprawniona do przyjęcia środków wykonawczych dotyczących specyfikacji technicznych zbiorów danych (art. 6), standardów w zakresie przekazywania i wymiany informacji (art. 7), charakterystyki operatów losowania (art. 11) oraz sprawozdawczości dotyczącej jakości (art. 12). Wymogi odnoszące się do sprawozdawczości dotyczącej jakości są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009, które stanowi ramy odniesienia i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach.

Niniejszy wniosek umożliwia i wspiera stosowanie nowych form zbierania danych i alternatywnych źródeł danych, w tym danych administracyjnych oraz danych szacunkowych uzyskanych przez modelowanie i z dużych zbiorów danych (art. 8). Wymaga on również od państw członkowskich, aby korzystały z wysokiej jakości operatów losowania (art. 11).

Wniosek obejmuje szereg innych ważnych aspektów modernizacji europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby.

Wprowadza on reprezentatywne studia wykonalności i badania pilotażowe, aby poprawić jakość statystyk oraz przyczynić się do opracowywania i wdrażania nowych metod (art. 13).

Wniosek zawiera przepisy, które oferują państwom członkowskim wsparcie finansowe pod pewnymi warunkami (art. 14).

Zawiera on także przepisy dotyczące udzielenia odstępstw, które: i) dadzą państwom członkowskim więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów, w razie takiej potrzeby; oraz ii) dopuszczą pewne różnice w sposobie stosowania wspólnych metod, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i porównywalności tworzonych statystyk (art. 17).

Projekt rozporządzenia zawiera również wymagane przepisy dotyczące wykonania przekazanych uprawnień (art. 15) i wskazuje, że jest to zgodne z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 20

Ostatnie artykuły dotyczą procedury komitetowej (art. 16) oraz uchylenia dwóch obowiązujących rozporządzeń, które zostaną zastąpione w całości nowym rozporządzeniem (art. 18).

Pięć załączników do wniosku określa szczegółowe informacje dotyczące tematów, które będą objęte przepisami rozporządzenia, wymogi precyzji, cechy charakterystyczne próby, okresowość i terminy przekazywania danych.

2016/0264 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)Wskaźniki społeczne odgrywają istotną rolę w kontekście strategii „Europa 2020” 21 i wzmacniania zarządzania gospodarczego poprzez dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie najważniejszych priorytetów Unii w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrostu umiejętności, mobilności i tworzenia gospodarki cyfrowej. Muszą one w szczególności zapewniać solidną podstawę statystyczną dla opracowywania i monitorowania polityk wprowadzanych przez Unię w celu osiągnięcia tych priorytetowych celów.

(2)W związku z tym wskaźniki społeczne powinna cechować niezbędna wysoka jakość, w szczególności pod względem odporności na błędy, aktualności, przydatności, zdolności dostosowywania się do nowych potrzeb użytkowników, jak również porównywalności i efektywności.

(3)Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych są obecnie zbierane na podstawie szeregu instrumentów prawnych obejmujących badania osób i gospodarstw domowych, statystyki demograficzne, spisy powszechne ludności i mieszkań oraz statystyki zbierane głównie ze źródeł administracyjnych. Niektóre dane są pozyskiwane również z badań statystycznych przedsiębiorstw. Pomimo znaczącej poprawy w ostatnich latach, wciąż istnieje potrzeba większej konsolidacji procesów zbierania statystyk opartych na badaniach dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych.

(4)Możliwości wykorzystywania źródeł administracyjnych do celów statystycznych znacznie się rozszerzyły dzięki postępowi technicznemu. Należy aktywnie popierać wykorzystywanie źródeł administracyjnych w obszarze statystyk społecznych, zapewniając jednocześnie niezmienną jakość, dokładność, aktualność i porównywalność takich statystyk.

(5)W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę 22 położono nacisk na korzystanie w szerszym zakresie z różnych źródeł i innowacyjnych metod gromadzenia danych, a także na rosnące znaczenie harmonizacji pojęć i metod statystycznych w poszczególnych dziedzinach. Wezwano w nim do opracowania aktów prawnych nowej generacji, które dotyczyłyby szerszego zakresu statystyki.

(6)W 2011 r. Europejski System Statystyczny (ESS) zatwierdził w Wiesbaden memorandum w sprawie nowego projektu koncepcyjnego statystyk dotyczących gospodarstw domowych i statystyk społecznych. W opinii ESS europejskie badania dostarczające danych dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych powinny zostać ujednolicone, a w celu uzupełnienia tych kluczowych badań społecznych należy wykorzystywać dodatkowe, rzadziej zbierane mikrodane. Należy również zapewnić lepszy dostęp do danych administracyjnych, a na szczeblach krajowym i unijnym należy opracować system wielokrotnego wykorzystywania dostępnych źródeł danych i dostęp do nowych źródeł danych.

(7)Konieczne jest stopniowe zoptymalizowanie opisanych powyżej zmian oraz zmodernizowanie przepisów w dziedzinie statystyki społecznej, aby zapewnić tworzenie wysokiej jakości wskaźników społecznych w bardziej zintegrowany, elastyczny i efektywny sposób. Należy jednocześnie uwzględnić odpowiednio potrzeby użytkowników, obciążenie dla respondentów i zasobów państw członkowskich, wiarygodność i dokładność stosowanych metod, techniczną wykonalność tworzenia statystyk, ramy czasowe, w których mogą one zostać udostępnione, a także wiarygodność wyników.

(8)Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby. Określono w nim dane i informacje, które mają być zbierane i przedstawiane przez państwa członkowskie, w tym podstawowe wymogi jakościowe, które dane te muszą spełniać. Rozporządzenie przewiduje, że bardziej szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być ustanawiane w aktach delegowanych i środkach wykonawczych. Umożliwia ono połączenie ze sobą różnych zbiorów danych oraz wykorzystywanie na ich potrzeby danych administracyjnych, a jednocześnie ujednolica i upraszcza obowiązujące przepisy.

(9)W celu większego ujednolicenia i zracjonalizowania ram odniesienia dla europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby istniejące europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym powinny zostać ujęte w jednym instrumencie ramowym. Zapewniłoby to konsekwentne, spójne i skoordynowane podejście do europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby, w tym w dziedzinach rynku pracy, dochodów i warunków życia, zdrowia, kształcenia i szkolenia oraz korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

(10)Dane dotyczące dziedzin „budżet czasu” i „spożycie” są obecnie zbierane – na zasadzie dobrowolności – przez wiele państw członkowskich, na podstawie uzgodnionych wytycznych ogólnych. Te dwie dziedziny powinny zostać zmodernizowane, aby mogły w pełni wykorzystywać nowe osiągnięcia techniczne. Zbieranie danych w tych dwóch dziedzinach należy zorganizować zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, co otworzy nowe możliwości i stworzy warunki dla dalszego rozwoju w przyszłości, zapewni aktualność i przydatność danych oraz usprawni ich tworzenie. W międzyczasie podejścia stosowane obecnie przez państwa członkowskie nie powinny być zmieniane.

(11)Ze względu na ich specyfikę, statystyki demograficzne 23 , spisy powszechne ludności i mieszkań 24 , badania statystyczne przedsiębiorstw oraz statystyki oparte głównie na źródłach administracyjnych nie zostały objęte niniejszym rozporządzeniem i powinny być uregulowane w odrębnych instrumentach ramowych dostosowanych do ich specyfiki.

(12)Statystyki przestały być traktowane jako jedno z wielu źródeł informacji – obecnie odgrywają one główną rolę w procesie decyzyjnym. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty wymaga statystyk spełniających kryteria wysokiej jakości, które określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 25 , odpowiadających celom, jakim służą.

(13)Wysokiej jakości dane społeczne są konieczne nie tylko do celów kształtowania polityki, ale również na potrzeby badań naukowych oraz jako element dobrej infrastruktury informacyjnej. Naukowcy, którzy uzyskują dostęp do mikrodanych do celów naukowych na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 557/2013 26 w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych, odnieśliby duże korzyści dzięki lepszemu powiązaniu zbiorów danych statystycznych, co z kolei przełożyłoby się na trafniejsze oceny skutków polityk.

(14)Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 stanowi ramy odniesienia dla statystyk europejskich i zobowiązuje państwa członkowskie do przestrzegania zasad statystycznych i kryteriów jakościowych określonych w jego przepisach. Sprawozdania dotyczące jakości są niezbędne do oceny, poprawy i informowania o jakości statystyki europejskiej. Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) zatwierdził standard ESS odnoszący się do sprawozdań dotyczących jakości, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Powinno się to przyczynić do harmonizacji sprawozdawczości dotyczącej jakości na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(15)Rozporządzenie (WE) nr 223/2009 zawiera przepisy dotyczące przekazywania danych przez państwa członkowskie, w tym danych poufnych. Środki podjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny zapewnić ochronę danych poufnych i zapobiec ich bezprawnemu ujawnieniu lub wykorzystaniu do celów innych niż statystyczne podczas tworzenia i rozpowszechniania statystyk europejskich.

(16)Statystyki są potrzebne także na szczeblach krajowym i regionalnym. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 27 wszystkie dane statystyczne państw członkowskich przekazywane do Komisji w podziale na jednostki terytorialne powinny uwzględniać klasyfikację NUTS. Dlatego też w celu tworzenia porównywalnych regionalnych danych statystycznych dane dotyczące jednostek terytorialnych powinny być dostarczane zgodnie z klasyfikacją NUTS.

(17)W celu uwzględnienia zmian gospodarczych, społecznych i technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych kwestii określonych w załączniku I. Komisja powinna być również uprawniona do ustanowienia lub dostosowania wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rady otrzymują wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a ich eksperci mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(18)W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: specyfikacji technicznych określonych zbiorów danych; informacji technicznych, które są wspólne dla większej liczby zbiorów danych; standardów technicznych służących ułatwieniu wymiany i udostępniania informacji między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi; operatów losowania, zwłaszcza w zakresie minimalnych wymogów mających do nich zastosowanie; procedur związanych ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich treści; oraz w odniesieniu do ewentualnych odstępstw. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 28 .

(19)Ponieważ wykonanie niniejszego rozporządzenia może wymagać poważnych dostosowań krajowych systemów statystycznych, Komisja może udzielić państwom członkowskim odstępstw.

(20)Do danych statystycznych objętych niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 29 oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 30 . W szczególności, dane statystyczne, które są wymagane do celów opracowywania i monitorowania na szczeblu unijnym i krajowym działań i strategii w obszarze zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, należy traktować jako dane przetwarzane ze względu na ważny interes publiczny.

(21)Cel niniejszego rozporządzenia, tj. ustanowienie wspólnych ram europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym, zbieranych metodą doboru próby, nie może być w wystarczającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, może natomiast, ze względu na wymaganą harmonizację i porównywalność, zostać lepiej osiągnięty na poziomie Unii. W związku z tym UE może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(22)Należy zwiększyć przydatność europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby i usprawnić proces zbierania danych. Należy zapewnić porównywalność i spójność danych w długim okresie. Europejskie statystyki dotyczące osób fizycznych i gospodarstw domowych, oparte na danych na poziomie indywidualnym, zbierane metodą doboru próby są obecnie uregulowane w kilku odrębnych aktach prawnych, które należy zastąpić niniejszym rozporządzeniem. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 577/98 31 i rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 32 .

(23)Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

(24)Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym, dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych i zbieranych metodą doboru próby.

2.Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spisów powszechnych ludności i mieszkań, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 763/2008 33 .

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)„wstępnie sprawdzone dane lub mikrodane” oznaczają dane lub mikrodane zweryfikowane przez państwa członkowskie na podstawie uzgodnionych wspólnych zasad walidacji;

b)„dziedzina” oznacza co najmniej jeden zbiór danych, który został uporządkowany, tak aby obejmował określone tematy;

c)„jednostka obserwacyjna” oznacza możliwą do zidentyfikowania jednostkę, w odniesieniu do której można uzyskać dane;

d)„temat” oznacza treść informacji zbieranych w odniesieniu do jednostek obserwacyjnych, przy czym każdy temat obejmuje pewną liczbę tematów szczegółowych;

e)„rejestry administracyjne” oznaczają dane generowane na potrzeby własne przez źródło niestatystyczne, zwykle organ publiczny, którego celem nie jest dostarczanie statystyk;

f)„temat ad hoc” oznacza kwestie będące przedmiotem szczególnego zainteresowania użytkowników w danym momencie, które nie są objęte standardowymi zbiorami danych;

g)„wskaźnik podstawowy” oznacza powszechnie stosowane informacje, które służą do monitorowania głównego celu polityki unijnej.

Artykuł 3

Zbiory danych

1.Zbieranie danych, o którym mowa w art. 1, przebiega według następujących dziedzin:

a)rynek pracy;

b)dochody i warunki życia;

c)zdrowie;

d)kształcenie i szkolenie;

e)korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

f)budżet czasu;

g)spożycie.

2.Zbiory danych obejmują również tematy wspólne dla wszystkich dziedzin, obok następujących tematów szczegółowych, które opisano szczegółowo w załączniku I:

a)charakterystyka osób i gospodarstw domowych;

b)aktywność zawodowa;

c)staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe;

d)warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy;

e)wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców);

f)uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu;

g)zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia;

h)dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie;

i)warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia i dostęp do usług;

j)jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz dobrostan;

k)wykorzystanie czasu i

l)uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym.

3.Wymogi precyzji i cechy charakterystyczne prób stosowanych w różnych dziedzinach są określone odpowiednio w załącznikach II i III.

4.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu zmiany przepisów dotyczących szczegółowych kwestii określonych w załączniku I, tak aby odzwierciedlały istotne zmiany techniczne, społeczne i gospodarcze oraz odpowiadały na nowe potrzeby użytkowników. Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby:

a)takie akty delegowane nie nakładały znacznych dodatkowych obciążeń lub kosztów na państwa członkowskie ani na respondentów;

b)akty delegowane zmieniały nie więcej niż 20 procent szczegółowych kwestii określonych w załączniku I w odniesieniu do każdej dziedziny. W przypadku dziedzin, dla których dane gromadzone są z okresowością roczną lub krótszą, zmiany te nie mogą obejmować więcej niż 10 procent wykazu tematów szczegółowych. Te maksymalne wartości procentowe obowiązują dla czterech kolejnych lat. Liczba tematów szczegółowych, które mogą zostać zmienione, jest zaokrąglana w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Artykuł 4

Wieloroczne planowanie kroczące

1.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 15 w celu ustanowienia lub dostosowania wielorocznego planowania kroczącego na okres ośmiu lat, dotyczącego zbierania danych objętych niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z okresowością wskazaną w załączniku IV. Komisja zapewnia, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia lub kosztów na państwa członkowskie lub na respondentów.

2.W ramach tego wieloletniego planowania kroczącego wyznaczany jest okres, podczas którego zbierane są dane na potrzeby:

a)tematów szczegółowych związanych z dziedzinami;

b)tematów ad hoc, na które zgłosili zamówienie użytkownicy, należących do dziedzin „rynek pracy” oraz „dochody i warunki życia”, zgodnie z załącznikiem IV. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dane te mogą obejmować tematy szczegółowe inne niż te określone w załączniku I.

3.Dostosowanie planowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się nie później niż na 24 miesiące przed datą początkową każdego okresu zbierania danych określoną w planie. Wprowadzane dostosowania mają na celu zapewnienie skuteczności planowania i jego zgodności z potrzebami użytkowników.

Artykuł 5

Populacje statystyczne i jednostki obserwowane

1.Populacja statystyczna składa się ze wszystkich osób mających miejsce zamieszkania w prywatnych gospodarstwach domowych w każdym państwie członkowskim.

2.W poszczególnych państwach członkowskich zbierane są dane, aby uzyskać próbę jednostek obserwowanych składającą się z prywatnych gospodarstw domowych lub osób będących członkami gospodarstw domowych, które mają miejsce zamieszkania w danym państwie członkowskim.

Artykuł 6

Specyfikacje techniczne zbiorów danych

1.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia następujących informacji technicznych dotyczących poszczególnych zbiorów danych:

a)liczba i opis zmiennych;

b)klasyfikacje statystyczne;

c)dokładna charakterystyka populacji statystycznych, jednostek obserwowanych i respondentów;

d)okresy i daty odniesienia;

e)wymogi dotyczące zasięgu geograficznego, cechy próby, w tym losowanie podpróby, aspekty techniczne pracy w terenie, redagowanie i imputacja danych, ważenie, estymacja i szacowanie wariancji;

f)gdy jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego stopnia porównywalności danych dotyczących zatrudnienia i bezrobocia w dziedzinie „rynek pracy” – wymagana metodologia zbierania danych. Metodologia ta może obejmować, w stosownych przypadkach, kolejność pytań i ich umiejscowienie w kwestionariuszu. Konieczność tę należy odpowiednio uzasadnić.

2.Kiedy informacje techniczne są wspólne dla większej liczby zbiorów danych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu określenia następujących cech technicznych zbiorów danych:

a)wykaz i opis zmiennych;

b)klasyfikacje statystyczne;

c)dokładna charakterystyka populacji statystycznych i jednostek obserwowanych.

3.W odniesieniu do zbiorów danych na potrzeby comiesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia należących do dziedziny „rynek pracy” Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu opisania zmiennych oraz długości, wymaganej jakości i poziomu szczegółowości szeregów czasowych, które mają być przekazywane.

4.Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Artykuł 7

Standardy w zakresie przekazywania i wymiany informacji

1.Aby ułatwić wymianę i udostępnianie informacji między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi, należy wprowadzić standardy techniczne, w szczególności w celu wsparcia procesu zarządzania jakością i dokumentacji procesów związanych ze statystykami objętymi niniejszym rozporządzeniem.

2.Standardy techniczne powinny dotyczyć pojęć, procesów i produktów statystycznych, w tym danych i metadanych.

3.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych w celu ustanowienia standardów technicznych, o których mowa w ust. 1. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Artykuł 8

Źródła danych oraz metody

1.W celu dostarczenia danych, o których mowa w art. 1, państwa członkowskie powinny wykorzystywać jedno lub kilka z następujących źródeł danych, pod warunkiem że spełniają one wymogi jakościowe określone w art. 12:

a)informacje udzielane bezpośrednio przez respondentów;

b)rejestry administracyjne oraz inne źródła, metody lub innowacyjne podejścia, o ile umożliwiają one tworzenie danych, które są porównywalne i zgodne z odpowiednimi wymogami szczegółowymi ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu.

2.Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) szczegółowe informacje na temat wykorzystanych źródeł i metod.

Artykuł 9

Okresowość zbierania danych

Okresowość zbierania informacji na potrzeby zbiorów danych jest określona w załączniku IV.

Artykuł 10

Zasady i terminy przekazywania danych

1.Terminy przekazywania danych są określone w załączniku V.

2.Dla każdego zbioru danych państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wstępnie sprawdzone mikrodane, które nie są bezpośrednio identyfikowalne.

3.W drodze wyjątku od ust. 2, na potrzeby zestawiania miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia przekazuje się wstępnie sprawdzone dane zagregowane.

4.Państwa członkowskie zbierają i przekazują dane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od 2019 r.

Artykuł 11

Operaty losowania

1.Dane powinny opierać się na reprezentatywnych próbach losowanych z operatów losowania utworzonych na poziomie krajowym, które umożliwiają dobór losowy osób fizycznych lub gospodarstw domowych przy znanym prawdopodobieństwie wyboru do próby. Należy dążyć do tego, aby operaty losowania zawierały wszystkie jednostki należące do danej populacji oraz nie zawierały żadnych jednostek, które do tej populacji nie należą, i operaty te powinny być regularnie aktualizowane. Operaty losowania powinny zawierać wszystkie informacje, które są konieczne do przygotowania projektu doboru próby, takie jak informacje potrzebne do celów warstwowania i do nawiązania kontaktu z osobami fizycznymi lub gospodarstwami domowymi. Operat losowania powinien również zawierać informacje niezbędne do powiązania osób fizycznych z innymi rejestrami administracyjnymi, o ile zezwalają na to przepisy o ochronie danych.

2.Jeżeli taki operat losowania jest niedostępny w danym państwie członkowskim, należy stosować inne operaty losowania, które spełniają poniższe kryteria. Takie inne operaty losowania muszą:

a)identyfikować jednostki próby, którymi mogą być osoby fizyczne, gospodarstwa domowe, budynki mieszkalne lub adresy;

b)zapewniać, aby prawdopodobieństwo wyboru do próby było znane;

c)być regularnie aktualizowane.

3.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających jednolite warunki dotyczące operatów losowania, w szczególności minimalne wymogi. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Artykuł 12

Jakość

1.Państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu zapewnienia jakości przekazywanych danych i metadanych.

2.Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się kryteria jakości określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.Komisja (Eurostat) ocenia jakość metadanych dotyczących specyfikacji, przekazywanych danych i operatów losowania.

4.W tym celu państwa członkowskie przekazują, w odniesieniu do danych i mikrodanych, o których mowa w art. 10:

a)metadane opisujące zastosowaną metodologię i sposób wywiązania się ze specyfikacji technicznych poprzez odniesienie do tych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu;

b)informacje na temat zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi zastosowanych operatów losowania, w tym w zakresie ich opracowywania i aktualizacji, jak określono w niniejszym rozporządzeniu.

5.Państwa członkowskie przekazują metadane i informacje, o których mowa w ust. 4, nie później trzy miesiące po terminie przekazania danych i mikrodanych. Te dodatkowe informacje są przekazywane w formie sprawozdań dotyczących jakości, które powinny wykazywać w szczególności spełnienie wymogów jakościowych przez przekazywane dane i mikrodane, a także metadane oraz informacje.

6.Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych określających procedury związane ze sprawozdaniami dotyczącymi jakości oraz ich treść. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

7.Państwa członkowskie informują niezwłocznie Komisję (Eurostat) o wszelkich istotnych informacjach lub zmianach dotyczących wykonania niniejszego rozporządzenia, które mają wpływ na jakość przekazywanych danych.

8.Na wniosek Komisji (Eurostatu) państwa członkowskie dostarczają jej dodatkowe informacje niezbędne do oceny jakości informacji statystycznych.

Artykuł 13

Studia wykonalności i badania pilotażowe

Aby ulepszyć zbiory danych, Komisja (Eurostat) inicjuje, w stosownych przypadkach, studia wykonalności i badania pilotażowe, a państwa członkowskie współpracują w ramach tych studiów i badań, w szczególności w następujących celach: poprawa jakości, w tym porównywalności, przyczynienie się do unowocześniania dziedzin „spożycie” i „budżet czasu”, zbadanie i wdrożenie nowych sposobów lepszego zaspokajania potrzeb użytkowników, lepsza integracja zbierania danych i korzystania z innych źródeł danych, oraz usprawnienie zbierania danych w państwach członkowskich poprzez uwzględnienie postępu technicznego.

Artykuł 14

Finansowanie

1.    W celu wykonania niniejszego rozporządzenia Unia może przyznać dotacje krajowym urzędom statystycznym i innym organom krajowym, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, przeznaczone na:

a)    opracowanie lub wdrożenie procesów zbierania danych lub metod zbierania danych na potrzeby statystyk społecznych, w tym operatów losowania, w ciągu pierwszych czterech lat zbierania tych zbiorów danych;    

b)    opracowanie metod, w tym studiów wykonalności i badań pilotażowych, o których mowa w art. 13;

c)    zbieranie statystyk dotyczących tematu ad hoc, na które zgłosili zamówienie użytkownicy zgodnie z załącznikiem IV, nowych lub zmienionych zestawów zmiennych i cech stosowanych po raz pierwszy;

2. Wkład finansowy Unii jest dostarczany zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 34 , art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 35 , art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 36 , art. 58 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 37 lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 38 .

3.    Ten wkład finansowy Unii nie będzie przekraczał 90 % kosztów kwalifikowalnych.

Artykuł 15

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [Publications Office: please insert exact date of entry into force of the Regulation].

3.Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. 39

5.Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 3 ust. 4 i art. 4 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 16

Procedura komitetowa

1.Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 17

Odstępstwa

1.W przypadku gdy stosowanie niniejszego rozporządzenia lub środków wykonawczych i aktów delegowanych przyjętych na jego podstawie wymagałoby poważnych dostosowań krajowego systemu statystycznego państwa członkowskiego, Komisja może udzielić – w drodze aktów wykonawczych – odstępstwa na okres nieprzekraczający trzech lat. Odstępstwo może być udzielone tylko wówczas, gdy nie wpłynie niekorzystnie na porównywalność danych państw członkowskich dotyczących wskaźników podstawowych, ani nie utrudni obliczeń aktualnych i reprezentatywnych agregatów europejskich, które są wymagane.

2.Jeżeli odstępstwo pozostaje uzasadnione po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może przyznać kolejne odstępstwo na okres nie dłuższy niż trzy lata, w drodze aktów wykonawczych.

3.W przypadku gdy państwo członkowskie jest w stanie dostarczać wymagane zbiory danych jedynie za pomocą innych metod niż określone w niniejszym rozporządzeniu lub w środkach wykonawczych i aktach delegowanych przyjętych na jego podstawie, Komisja może wyjątkowo zezwolić na stosowanie takich metod przez okres nieprzekraczający pięciu lat, w drodze aktów wykonawczych.

4.Jeżeli takie zezwolenie na stosowanie innych metod pozostaje uzasadnione po upływie okresu, na jaki zostało udzielone, Komisja może wydać kolejne zezwolenie na okres nie dłuższy niż pięć lat, w drodze aktów wykonawczych.

5.Do celów ust. 1–4, państwo członkowskie przedkłada Komisji należycie uzasadniony wniosek w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie danego instrumentu prawnego lub w terminie sześciu miesięcy przed upływem okresu, na który udzielono pierwotnego odstępstwa lub zezwolenia. Występując o zezwolenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, państwo członkowskie musi opisać szczegółowo stosowane metody i wykazać, że prowadzą one do porównywalnych wyników.

6.Komisja przyjmuje te akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Artykuł 18

Uchylenie

1.Rozporządzenia (WE) nr 577/98 i (WE) nr 1177/2003 tracą moc ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2018 r. Wymogi określone w tych rozporządzeniach, dotyczące przekazywania danych i metadanych, w tym sprawozdań dotyczących jakości, mają nadal zastosowanie w okresach odniesienia poprzedzających uchylenie tych rozporządzeń.

2.Odesłania do uchylonych rozporządzeń traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

Wejście w życie

1.Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r. w odniesieniu do dziedzin określonych w art. 3 ust. 1 lit. f) i g).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady

Przewodniczący    Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

1.4.Cele

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

1.7.Przewidywane tryby zarządzania

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

2.2.System zarządzania i kontroli

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki 

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.STRUKTURA WNIOSKU/INICJATYWY

1.1.Tytuł wniosku/inicjatywy

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby.

1.2.Dziedziny polityki w strukturze ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa 40  

3403 — Produkcja informacji statystycznych.

1.3.Charakter wniosku/inicjatywy

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy nowego działania będącego następstwem projektu pilotażowego/działania przygotowawczego 41  

 Wniosek/inicjatywa wiąże się z przedłużeniem bieżącego działania 

 Wniosek/inicjatywa dotyczy działania, które zostało przekształcone pod kątem nowego działania 

1.4.Cele

1.4.1.Wieloletnie cele strategiczne Komisji wskazane we wniosku/inicjatywie

Opracowywanie i ocena polityki w zakresie priorytetów politycznych Komisji, w szczególności tych odnoszących się do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, rynku cyfrowego, pogłębionej i sprawiedliwszej unii gospodarczej i walutowej (UGW), migracji i mobilności, wymagają dobrych narzędzi analitycznych i monitorujących. Ponadto wspomniane priorytety polityczne odpowiadają wielu różnym dziedzinom statystyk społecznych i gospodarczych, w związku z czym należy zapewnić większą spójność pomiędzy źródłami danych. Do monitorowania głównych celów w ramach strategii „Europa 2020”, takich jak wspieranie zatrudnienia, poprawa poziomu kształcenia i promowanie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, stosowane są wskaźniki statystyczne. Aby można było obliczać te wskaźniki, informacje statystyczne muszą być aktualne. Informacje statystyczne powinny być tworzone w jak najbardziej efektywny sposób, za pomocą nowoczesnych metod zbierania i tworzenia danych statystycznych.

Niniejszy wniosek zwiększy również elastyczność, aby umożliwić dostarczanie wskaźników na potrzeby ogólnych inicjatyw strategicznych.

1.4.2.Cele szczegółowe i działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

Cel szczegółowy nr 1

Podjęcie działań w celu zaradzenia: i) obecnemu rozdrobnieniu procesu tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby; oraz ii) sztywności obecnego systemu zbierania danych na potrzeby europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby.

Działania ABM/ABB, których dotyczy wniosek/inicjatywa

3403 — Produkcja informacji statystycznych.

1.4.3.Oczekiwane wyniki i wpływ

Należy wskazać, jakie efekty przyniesie wniosek/inicjatywa beneficjentom/grupie docelowej.

Niniejszy wniosek sprawi, że europejskie statystyki społeczne zbierane metodą doboru próby będą lepiej dostosowane do potrzeb społeczeństwa. Niniejszy wniosek określa również mechanizmy zwiększające spójność pomiędzy poszczególnymi dziedzinami statystyki, co pomoże Eurostatowi zapewnić jakość europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby. Ułatwi on także stosowanie innowacyjnych narzędzi i metod statystycznych oraz umożliwi skuteczniejszą współpracę i koordynację między krajowymi urzędami statystycznymi i innymi organami krajowymi, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej.

Wniosek wiąże się z jednorazowym kosztem dla krajowych urzędów statystycznych związanym z projektowaniem sondaży. Łączny koszt wdrażania powinien jednak zmaleć, głównie dzięki ograniczeniu zjawiska dublowania i pokrywania się różnych zbiorów danych oraz wielokrotnemu wykorzystywaniu systemów tworzenia statystyk. W zależności od tego, w jaki sposób metody wytwarzania danych zostały wdrożone na szczeblu krajowym (np. czy przyjęto innowacje techniczne i metodologiczne, czy poprawiono dostęp do rejestrów administracyjnych), wzrost kosztów związanych z początkowym etapem projektowania sondaży społecznych mógłby zostać w dużym stopniu zrekompensowany przez redukcję kosztów na etapie zbierania danych, który to etap pochłania dwie trzecie łącznych kosztów tworzenia statystyk. Potencjalny wzrost kosztów związany z większą elastycznością zbierania danych można utrzymać pod kontrolą, jeśli główne elementy sondaży, które decydują w znacznym stopniu o wysokości kosztów ponoszonych przez krajowe urzędy statystyczne, zostaną określone w ramach prawnych, tak jak jest to obecnie przewidziane.

Wniosek jest zgodny z celami programu REFIT dotyczącymi uproszczenia regulacji, przede wszystkim ze względu na fakt, że ujednolica on pięć rozporządzeń w ramach jednego instrumentu regulacyjnego.

1.4.4.Wskaźniki wyników i wpływu

Należy określić wskaźniki, które umożliwią monitorowanie realizacji wniosku/inicjatywy.

Komisja (Eurostat) opracowuje wspólne europejskie wytyczne statystyczne i określa wymogi sprawozdawczości dotyczącej jakości w zakresie opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyk społecznych. Sprawozdania dotyczące jakości, które państwa członkowskie mają obowiązek przygotowywać dla każdego zbioru danych, muszą obejmować szczegółowe kontrole, odpowiednie dla danego zbioru danych. Pozwoli to zapewnić jakość danych statystycznych.

1.5.Uzasadnienie wniosku/inicjatywy

1.5.1.Potrzeby, które mają zostać zaspokojone w perspektywie krótko- lub długoterminowej

W perspektywie krótko- i średnioterminowej: integracja obecnych rozporządzeń dotyczących europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby; scalenie procesów stosowanych w celu tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby i zwiększenie elastyczności zbierania danych poprzez wprowadzenie wielopoziomowego prawodawstwa.

W perspektywie długoterminowej: zapewnienie, aby europejskie statystyki społeczne zbierane metodą doboru próby wnosiły w dalszym ciągu cenny wkład w unijne i krajowe procesy kształtowania polityki; oraz poprawa skuteczności metod stosowanych do zbierania statystyk społecznych.

1.5.2.Wartość dodana z tytułu zaangażowania Unii Europejskiej

Celu polegającego na tworzeniu statystyk, które są 1) zharmonizowane i porównywalne we wszystkich państwach członkowskich oraz 2) są tworzone zgodnie z potrzebami UE, nie można osiągnąć wyłącznie na szczeblu krajowym. Tworzenie unijnych statystyk jest możliwe tylko pod warunkiem, że państwa członkowskie stosują zharmonizowaną metodologię i tworzą je w sposób odpowiedni dla określonego wspólnego wyniku statystycznego i zgodnie ze wspólnymi cechami statystyk. Cel ten można osiągnąć w pełni poprzez działania UE.

1.5.3.Główne wnioski wyciągnięte z podobnych działań

Przyjęcie kilku rozporządzeń dotyczących różnych dziedzin statystyki społecznej doprowadziło do niespójności i braku efektywności w zbieraniu danych. Komisja po raz pierwszy proponuje rozporządzenie ramowe obejmujące siedem obszarów statystyki społecznej. Niniejsza inicjatywa ujednolici pięć obecnie obowiązujących podstaw prawnych dotyczących odpowiednio badania siły roboczej (BSR), unijnych statystyk w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC), badania dotyczącego edukacji dorosłych (AES), europejskiego ankietowego badania zdrowia (EHIS) i badania dotyczącego wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych (ICT-HH). Stworzy ona również podstawę prawną dla dwóch europejskich sondaży społecznych, które są obecnie prowadzone na podstawie nieformalnej umowy: badanie dotyczące budżetów gospodarstw domowych (HBS) oraz zharmonizowane europejskie badanie budżetu czasu (HETUS).

1.5.4.Spójność z innymi właściwymi instrumentami oraz możliwa synergia

Wniosek jest spójny z rozporządzeniem (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej.

1.6.Okres trwania działania i jego wpływ finansowy

 Wniosek/inicjatywa o ograniczonym okresie trwania

   Okres trwania wniosku/inicjatywy: od [DD/MM]RRRR r. do [DD/MM]RRRR r.

   Okres trwania wpływu finansowego: od RRRR r. do RRRR r.

 Wniosek/inicjatywa o nieograniczonym okresie trwania 42 :

Przewidziano siedmioletni okres stopniowego wdrażania wniosku – od 2019 r. do 2025 r.

Program powinien być jednak kontynuowany po 2025 r.

W ocenie skutków finansowych uwzględniono wyłącznie lata objęte obecnymi wieloletnimi ramami finansowymi (tj. 2019–2020).

Dalsze finansowanie będzie zależało od umów zawartych na następne wieloletnie ramy finansowe oraz od kontynuacji szczególnych programów, w ramach których finansowanie to jest planowane.

1.7.Planowane tryby zarządzania 43  

 Bezpośrednie zarządzanie przez Komisję

w ramach jej służb, w tym za pośrednictwem jej pracowników w delegaturach Unii;

   przez agencje wykonawcze

 Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi

 Zarządzanie pośrednie poprzez przekazanie zadań związanych z wykonaniem budżetu:

◻ państwom trzecim lub organom przez nie wyznaczonym;

◻ organizacjom międzynarodowym i ich agencjom (należy wyszczególnić);

◻ EBI oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu;

◻ organom, o których mowa w art. 208 i 209 rozporządzenia finansowego;

◻ organom prawa publicznego;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu, które świadczą usługi użyteczności publicznej, o ile zapewniają one odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ podmiotom podlegającym prawu prywatnemu państwa członkowskiego, którym powierzono realizację partnerstwa publiczno-prywatnego oraz które zapewniają odpowiednie gwarancje finansowe;

◻ osobom odpowiedzialnym za wykonanie określonych działań w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej oraz określonym we właściwym podstawowym akcie prawnym.

W przypadku wskazania więcej niż jednego trybu należy podać dodatkowe informacje w części „Uwagi”.

Uwagi

[…]

[…]

2.ŚRODKI ZARZĄDZANIA

2.1.Zasady nadzoru i sprawozdawczości

Należy określić częstotliwość i warunki.

Regularna i szczegółowa sprawozdawczość w zakresie jakości dotycząca wprowadzania w życie każdego procesu zbierania danych statystycznych jest już ustanawiana zgodnie z istniejącymi przepisami szczegółowymi. Sprawozdawczość ta będzie kontynuowana i doskonalona w ramach niniejszego nowego wniosku.

Beneficjenci dotacji muszą dostarczyć zebrane dane i odnośne sprawozdanie na temat jakości.

2.2.System zarządzania i kontroli

2.2.1.Zidentyfikowane ryzyko

Trybem zarządzania wybranym do celów wniosku jest bezpośrednie zarządzanie przez Komisję, a główne ryzyko dotyczy zarządzania zamówieniami publicznymi i dotacjami.

2.2.2.Informacje dotyczące struktury wewnętrznego systemu kontroli

Komisja (Eurostat) opracowała strategię kontroli na lata 2013–2017. Środki i instrumenty zawarte w tej strategii mają w pełni zastosowanie do zbierania danych statystycznych na mocy proponowanego rozporządzenia. Zmiany wprowadzane w ramach tej strategii mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania nadużyć finansowych i przyczynić się do zapobiegania im. Należą do nich: uproszczenie, stosowanie opłacalnych procedur monitorowania oraz przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post opartych na ryzyku. Proponowana strategia obejmuje również działania podnoszące świadomość i szkolenia dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym.

2.2.3.Oszacowanie kosztów i korzyści wynikających z kontroli i ocena prawdopodobnego ryzyka błędu

Komisja (Eurostat) stosuje strategię kontroli, której ogólnym celem jest ograniczenie ryzyka niezgodności do poziomu niższego od kryterium istotności wynoszącego 2 %, zgodnie z celami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem określonych w jej planie strategicznym na lata 2016–2020. 100 % transakcji finansowych (a zatem 100 % budżetu) będzie podlegać obowiązkowej kontroli ex ante zgodnie z rozporządzeniem finansowym. W oparciu o wyniki rocznej analizy ryzyka przeprowadzone zostaną dodatkowe kontrole polegające na szczegółowej analizie dokumentacji. Mogą one objąć od 4 do 6 % całkowitego budżetu zarządzanego przez Eurostat.

2.3.Środki zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom

Określić istniejące lub przewidywane środki zapobiegania i ochrony

W dniu 30 października 2013 r. Eurostat przyjął strategię zwalczania nadużyć finansowych na lata 2014–2017, zgodnie ze strategią Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych z dnia 24 czerwca 2011 r. Strategia Eurostatu dotycząca zwalczania nadużyć finansowych ma trzy cele operacyjne: i) wzmocnienie istniejących środków zwalczania nadużyć finansowych; ii) lepsze włączenie procedur zwalczania nadużyć finansowych w procesy oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w Eurostacie oraz w jego działania kontrolne, planistyczne, sprawozdawcze i monitorujące; oraz iii) zwiększenie zdolności Eurostatu do zapobiegania nadużyciom finansowym i jego świadomości w tym zakresie w ramach kultury przeciwdziałania oszustwom obowiązującej w Komisji. Strategii zwalczania nadużyć finansowych towarzyszy plan działania. Podczas okresu jego stosowania wdrażanie strategii zwalczania nadużyć finansowych jest monitorowane dwa razy w roku. Sprawozdania z tego monitorowania są przedstawiane kierownictwu.

Eurostat oceni wpływ strategii w 2017 r., po czym ją odpowiednio zaktualizuje. Przegląd okresowy planu działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych zostanie przeprowadzony w 2016 r.

Zarówno przegląd strategii Eurostatu, jak i przegląd planu działania zostaną dokonane w oparciu o uaktualnione metody i wytyczne wydane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w lutym 2016 r.

Wszyscy potencjalni beneficjenci dotacji są organami publicznymi (krajowe urzędy statystyczne i inne organy krajowe, określone w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009). Ponadto dotacje są przyznawane bez zaproszenia do składania wniosków. Istnieją środki służące monitorowaniu zarządzania dotacjami. Uwzględniają one szczególne procedury przyznawania dotacji oraz obejmują analizę ex ante i ex post zarządzania dotacjami.

Wykorzystanie kosztów jednostkowych i kwot ryczałtowych, zgodnie z art. 124 ust. 1 rozporządzenia finansowego znacznie ogranicza ryzyko błędów związanych z zarządzaniem dotacjami, pozwalając na uproszczenia administracyjne.

3.SZACUNKOWY WPŁYW FINANSOWY WNIOSKU/INICJATYWY

3.1.Działy wieloletnich ram finansowych i linie budżetowe po stronie wydatków, na które wniosek/inicjatywa ma wpływ

Istniejące linie budżetowe

Według działów wieloletnich ram finansowych i linii budżetowych

Dział wieloletnich ram finansowych

Linia budżetowa

Rodzaj
środków

Wkład

Numer
[Treść………………………...……………]

Zróżnicowane /niezróżnicowane 44

państw EFTA 45

krajów kandydujących 46

państw trzecich

w rozumieniu art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego

1a

04.030201 – Powiązany program: EaSI – Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”)

Środki zróżnicowane

TAK

NIE

NIE

NIE

1a

09.040201 – Przewodnia rola w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (Powiązany program: „HORYZONT 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”)

Środki zróżnicowane

TAK

NIE

NIE

NIE

1a

29.020100 – Powiązane programy: EPS – Europejski program statystyczny 2013–2017; EPS 18_20 – Europejski program statystyczny (EPS) 2018–2020

Środki zróżnicowane

TAK

NIE

NIE

NIE

1

13.036501 – Powiązany program: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Środki zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

1

13.046101 – Powiązany program: FS – Fundusz Spójności (FS)

Środki zróżnicowane

NIE

NIE

NIE

NIE

3

17.030100 – Powiązany program: ZDROWIE – Działania Unii w dziedzinie zdrowia (Program działań w dziedzinie zdrowia)

Środki zróżnicowane

TAK

TAK

TAK

NIE

3.2.Szacunkowy wpływ na wydatki

[Niniejszą część należy uzupełnić przy użyciu arkusza kalkulacyjnego dotyczącego danych budżetowych o charakterze administracyjnym (drugi dokument w załączniku do niniejszej oceny skutków finansowych) i przesłać do CISNET w celu konsultacji między służbami.]

3.2.1.Synteza szacunkowego wpływu na wydatki

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

Numer

1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Dyrekcja Generalna: EUROSTAT

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 29.020100

Środki na zobowiązania

(1)

5,298

4,648

9,946

Środki na płatności

(2)

2,649

4,444

7,093

Numer linii budżetowej

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2 a)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 47  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej ESTAT

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

5,298

4,648

9,946

Środki na płatności

=2+2a

+3

2,649

4,444

7,093
Dyrekcja Generalna: EMPL

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 04.030201

Środki na zobowiązania

(1)

3,194

2,695

5,889

Środki na płatności

(2)

1,597

2,625

4,222

Numer linii budżetowej

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2 a)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 48  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej EMPL

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

3,194

2,695

5,889

Środki na płatności

=2+2a

+3

1,597

2,625

4,222Dyrekcja Generalna: CONNECT

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 09.040201

Środki na zobowiązania

(1)

2,000

0,000

2,000

Środki na płatności

(2)

1,000

0,800

1,800

Numer linii budżetowej

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2 a)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 49  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej CONNECT

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

2,000

0,000

2,000

Środki na płatności

=2+2a

+3

1,000

0,800

1,800

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Dział wieloletnich ram
finansowych

Numer

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

Dyrekcja Generalna: REGIO

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 13.036501

Środki na zobowiązania

(1)

0,466

0,466

0,932

Środki na płatności

(2)

0,233

0,419

0,652

Numer linii budżetowej 13.046101

Środki na zobowiązania

(1a)

0,200

0,200

0,400

Środki na płatności

(2 a)

0,100

0,180

0,280

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 50  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej REGIO

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

0,666

0,666

1,332

Środki na płatności

=2+2a

+3

0,333

0,599

0,932


OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

11,159

8,008

19,167

Środki na płatności

(5)

5,579

8,468

14,047

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 1
wieloletnich ram finansowych

Środki na zobowiązania

=4+ 6

11,159

8,008

19,167

Środki na płatności

=5+ 6

5,579

8,468

14,047

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

Dział wieloletnich ram
finansowych

Numer

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

Dyrekcja Generalna: DG SANTE

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

• Środki operacyjne

Numer linii budżetowej 17.030100

Środki na zobowiązania

(1)

0,000

0,500

0,500

Środki na płatności

(2)

0,000

0,250

0,250

Numer linii budżetowej

Środki na zobowiązania

(1a)

Środki na płatności

(2 a)

Środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne 51  

Numer linii budżetowej

(3)

OGÓŁEM środki
dla Dyrekcji Generalnej SANTE

Środki na zobowiązania

=1+1a +3

0,000

0,500

0,500

Środki na płatności

=2+2a

+3

0,000

0,250

0,250OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

0,000

0,500

0,500

Środki na płatności

(5)

0,000

0,250

0,250

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 3
wieloletnich ram finansowych

Środki na zobowiązania

=4+ 6

0,000

0,500

0,500

Środki na płatności

=5+ 6

0,000

0,250

0,250

Jeżeli wpływ wniosku/inicjatywy nie ogranicza się do jednego działu:

• OGÓŁEM środki operacyjne

Środki na zobowiązania

(4)

11,159

8,508

19,667

Środki na płatności

(5)

5,579

8,718

14,297

• OGÓŁEM środki administracyjne finansowane ze środków przydzielonych na określone programy operacyjne

(6)

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 4
wieloletnich ram finansowych

(kwota referencyjna)

Środki na zobowiązania

=4+ 6

11,159

8,508

19,667

Środki na płatności

=5+ 6

5,579

8,718

14,297Dział wieloletnich ram
finansowych

5

„Wydatki administracyjne”

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

Dyrekcja Generalna: EUROSTAT

• Zasoby ludzkie

4,164

4,164

8,328

• Pozostałe wydatki administracyjne

0,404

0,414

0,818

OGÓŁEM DG ESTAT

Środki

4,568

4,578

9,146

OGÓŁEM środki
na DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych
 

(Środki na zobowiązania ogółem = środki na płatności ogółem)

4,568

4,578

9,146

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

OGÓŁEM środki
na DZIAŁY 1 do 5
wieloletnich ram finansowych
 

Środki na zobowiązania

15,727

13,087

28,814

Środki na płatności

10,147

13,296

23,443

3.2.2.Szacunkowy wpływ na środki operacyjne

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków operacyjnych, jak określono poniżej:

Środki na zobowiązania w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Określić cele i produkty

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

PRODUKT

Rodzaj 52

Średni koszt

Liczba

Koszt

Liczba

Koszt

Liczba ogółem

Koszt całkowity

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 1 53 ...

Podjęcie działań w celu zaradzenia obecnemu rozdrobnieniu procesów tworzenia europejskich statystyk społecznych zbieranych metodą doboru próby oraz sztywności obecnego systemu zbierania danych.

- Produkt

Moduł ad hoc badania siły roboczej

0,067

30

2,000

30

2,000

60

4,000

- Produkt

Moduł ad hoc europejskiego badania dochodów i warunków życia ludności

0,017

30

0,500

0

0,000

30

0,500

- Produkt

Wprowadzenie w życie procesów zbierania danych

0,096

60

5,650

30

3,000

90

8,650

- Produkt

Analizy metodologiczne i badania pilotażowe

0,080

37

3,009

44

3,509

81

6,517

Cel szczegółowy nr 1 – suma cząstkowa

157

11,159

104

8,509

261

19,667

CEL SZCZEGÓŁOWY nr 2

- Produkt

Cel szczegółowy nr 2 – suma cząstkowa

KOSZT OGÓŁEM

157

11,159

104

8,509

261

19,667

3.2.3.Szacunkowy wpływ na środki administracyjne

3.2.3.1.Streszczenie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania środków administracyjnych, jak określono poniżej:

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
2019

Rok
2020

OGÓŁEM

DZIAŁ 5
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

4,164

4,164

8,328

Pozostałe wydatki administracyjne

0,404

0,414

0,818

DZIAŁ 5 wieloletnich
ram finansowych – suma cząstkowa

4,568

4,578

9,146

Poza DZIAŁEM 5 54
wieloletnich ram finansowych

Zasoby ludzkie

Pozostałe wydatki
administracyjne

Poza DZIAŁEM 5
wieloletnich ram finansowych
– suma cząstkowa

OGÓŁEM

4,568

4,578

9,146

Potrzeby w zakresie środków na zasoby ludzkie i inne środki o charakterze administracyjnym zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

3.2.3.2.Szacowane zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

   Wniosek/inicjatywa nie wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich

   Wniosek/inicjatywa wiąże się z koniecznością wykorzystania zasobów ludzkich, jak określono poniżej:

Wartości szacunkowe należy wyrazić w ekwiwalentach pełnego czasu pracy

Rok
2019

Rok
2020

29 01 01 01 (w centrali i w biurach przedstawicielstw Komisji)

24,45

24,45

XX 01 01 02 (w delegaturach)

XX 01 05 01 (pośrednie badania naukowe)

10 01 05 01 (bezpośrednie badania naukowe)

29 01 02 01 (CA, SNE, INT z globalnej koperty finansowej)

12

12

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT i JED w delegaturach)

XX 01 04 yy  55

- w centrali

- w delegaturach

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – pośrednie badania naukowe)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – bezpośrednie badania naukowe)

Inna linia budżetowa (określić)

OGÓŁEM

36,45

36,45

XX oznacza odpowiednią dziedzinę polityki lub odpowiedni tytuł w budżecie.

Potrzeby w zakresie zasobów ludzkich zostaną pokryte z zasobów DG już przydzielonych na zarządzanie tym działaniem lub przesuniętych w ramach dyrekcji generalnej, uzupełnionych w razie potrzeby wszelkimi dodatkowymi zasobami, które mogą zostać przydzielone zarządzającej dyrekcji generalnej w ramach procedury rocznego przydziału środków oraz w świetle istniejących ograniczeń budżetowych.

Opis zadań do wykonania:

Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony

Prace metodologiczne mające na celu określenie prawidłowej definicji sondaży, w tym modułów ad hoc

Prace IT w zakresie odbierania, zatwierdzania i przetwarzania danych

Analiza i udostępnianie danych oraz wsparcie użytkowników

Personel zewnętrzny

Prace metodologiczne mające na celu określenie prawidłowej definicji sondaży, w tym modułów ad hoc

Prace IT w zakresie odbierania, zatwierdzania i przetwarzania danych

3.2.4.Zgodność z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi

   Wniosek/inicjatywa jest zgodny(-a) z obowiązującymi wieloletnimi ramami finansowymi.

   Wniosek/inicjatywa wymaga przeprogramowania odpowiedniego działu w wieloletnich ramach finansowych.

Należy wyjaśnić, na czym ma polegać przeprogramowanie, określając linie budżetowe, których ma ono dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

   Wniosek/inicjatywa wymaga zastosowania instrumentu elastyczności lub zmiany wieloletnich ram finansowych.

Należy wyjaśnić, który wariant jest konieczny, określając linie budżetowe, których ma on dotyczyć, oraz podając odpowiednie kwoty.

3.2.5.Udział osób trzecich w finansowaniu

Wniosek/inicjatywa nie przewiduje współfinansowania ze strony osób trzecich

Wniosek/inicjatywa przewiduje współfinansowanie szacowane zgodnie z poniższym:

Środki w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Ogółem

Określić organ współfinansujący 

OGÓŁEM środki objęte współfinansowaniem3.3.Szacunkowy wpływ na dochody

   Wniosek/inicjatywa nie ma wpływu finansowego na dochody.

   Wniosek/inicjatywa ma wpływ finansowy określony poniżej:

   wpływ na zasoby własne

   wpływ na dochody różne

w mln EUR (do trzech miejsc po przecinku)

Linia budżetowa po stronie dochodów

Środki zapisane w budżecie na bieżący rok budżetowy

Wpływ wniosku/inicjatywy 56

Rok
N

Rok
N+1

Rok
N+2

Rok
N+3

Wprowadzić taką liczbę kolumn dla poszczególnych lat, jaka jest niezbędna, by odzwierciedlić cały okres wpływu (por. pkt 1.6)

Artykuł ….

W przypadku wpływu na dochody różne należy wskazać linie budżetowe po stronie wydatków, które ten wpływ obejmie.

Należy określić metodę obliczania wpływu na dochody.

(1) https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf
(2) COM(2016) 127 z dnia 8 marca 2016 r.
(3) ESS jest partnerstwem pomiędzy europejskim organem statystycznym, którym jest Komisja (Eurostat), oraz krajowymi urzędami statystycznymi (KUS) i innymi organami krajowymi odpowiedzialnymi w każdym państwie członkowskim za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej.
(4)

   Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3).

(5)

   Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1).

(6)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227).

(7)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70).

(8) Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49).
(9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(10) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).
(11) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę – COM(2009) 404 z 18.8.2009.
(12) Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(13) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 234/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiająca Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki i uchylająca decyzję Rady 91/116/EWG (Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 13).
(14)

   Strona internetowa Eurostatu poświęcona konsultacjom społecznym: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess

Sprawozdanie z otwartych konsultacji społecznych: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Open-public-consultation-report.pdf  

Konsultacje z użytkownikami danych: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-users-consultation-report.pdf  

Konsultacje z podmiotami tworzącymi dane:  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/7237349/Data-producers-consultation-report.pdf  

(15) Zob.: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/42577/4167614/ESAC+opinion+3+Dec+2015/421abf9c-4300-445f-a840-f13cadeee306
(16) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady.
(17) Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results
(18) Istnieje pięć kluczowych wskaźników efektywności: liczba ekstrakcji danych z baz referencyjnych Eurostatu (Eurobase i Comext) dokonanych przez zewnętrznych użytkowników za pośrednictwem strony internetowej Eurostatu; odsetek użytkowników, którzy oceniają ogólną jakość statystyk europejskich jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”; odsetek użytkowników, którzy oceniają aktualność statystyk europejskich dla ich celów jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”; odsetek użytkowników, którzy oceniają porównywalność statystyk europejskich pomiędzy krajami i regionami jako „bardzo dobrą” lub „dobrą”; oraz poziom błędu resztowego.
(19) Zob. http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/general-evaluation-results
(20)

   Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

(21) Komunikat Komisji „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM(2010) 2020 z dnia 3 marca 2010 r.
(22) COM (2009) 404 z 10.8.2009.
(23) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Dz.U. L 330 z 10.12.2013, s. 39).
(24) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14).
(25) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(26) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002.
(27) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
(28) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(29) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
(30) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
(31) Rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3).
(32) Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1).
(33) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 14).
(34) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Europejskiego programu statystycznego 2013–2017 (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 12).
(35)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

(36)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE ( Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

(37)

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(38)
(39) Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(40) ABM: activity-based management; zarządzanie kosztami działań – ABB: activity-based budgeting: budżet zadaniowy.
(41) O którym mowa w art. 54 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia finansowego.
(42) DG ESTAT i inne zainteresowane dyrekcje generalne osiągnęły porozumienie w sprawie finansowania działań objętych niniejszym wnioskiem, które przybierze kształt wymiennej subdelegacji udzielonej DG ESTAT.
(43) Wyjaśnienia dotyczące trybów zarządzania oraz odniesienia do rozporządzenia finansowego znajdują się na następującej stronie: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html  
(44) Środki zróżnicowane/ środki niezróżnicowane
(45) EFTA: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(46) Kraje kandydujące oraz w stosownych przypadkach potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich.
(47) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(48) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(49) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(50) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(51) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(52) Produkty odnoszą się do produktów i usług, które zostaną zapewnione (np. liczba sfinansowanych wymian studentów, liczba kilometrów zbudowanych dróg itp.).
(53) Zgodnie z opisem w pkt 1.4.2. „Cele szczegółowe …”.
(54) Wsparcie techniczne lub administracyjne oraz wydatki na wsparcie w zakresie wprowadzania w życie programów lub działań UE (dawne linie „BA”), pośrednie badania naukowe, bezpośrednie badania naukowe.
(55) W ramach podpułapu na personel zewnętrzny ze środków operacyjnych (dawne linie „BA”).
(56) W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty celne, opłaty wyrównawcze od cukru) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.

Bruksela, dnia 24.8.2016

COM(2016) 551 final

ZAŁĄCZNIKI

do

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby

{SWD(2016) 282 final}
{SWD(2016) 283 final}


Załącznik I

Tematy objęte zbieraniem danych

Dziedzina

Temat

Temat szczegółowy

Dla wszystkich dziedzin

Informacje techniczne

Informacje nt. zbierania danych

Identyfikacja

Wagi

Charakterystyka wywiadu

Lokalizacja

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Demografia

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

Skład gospodarstwa domowego

Aktywność zawodowa

Główny status na rynku pracy (samoocena)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia

Rynek pracy

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Czas pobytu w kraju

Aktywność zawodowa

Status zatrudnienia

Czas trwania umowy

Czas trwania umowy – informacje dodatkowe

Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – powód

Samozatrudnienie ekonomicznie zależne

Obowiązki nadzorcze

Wielkość zakładu pracy

Miejsce pracy

Praca w domu

Poszukiwanie pracy

Chęć podjęcia pracy

Dostępność

Druga praca

Poszukiwanie drugiej pracy

Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym

Osoby młode na rynku pracy

Sytuacja migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy

Przechodzenie na emeryturę

Potrzeby w zakresie opieki

Staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Sposób znalezienia pracy

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

Organizacja czasu pracy

Sposoby organizacji pracy oraz czasu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (4 tygodnie)

Uczestnictwo w formalnym i pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Wypadki przy pracy i inne problemy zdrowotne związane z pracą

Minimalny europejski moduł zdrowia

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

Dochody i warunki życia

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Czas pobytu w kraju

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Aktywność zawodowa

Charakterystyka miejsca pracy

Czas trwania umowy

Status zatrudnienia

Szczegółowa sytuacja na rynku pracy

Obowiązki nadzorcze

Staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Kalendarz zajęć

Godziny pracy

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Stan zdrowia i niepełnosprawność

Zdrowie dzieci

Dostęp do opieki zdrowotnej

Opieka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej (dzieci)

Uwarunkowania zdrowia

Jakość życia, w tym uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym oraz dobrostan

Jakość życia

Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym

Dobrostan

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Deprywacja materialna

Deprywacja dzieci

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Szczegółowe warunki mieszkaniowe, w tym deprywacja

Koszty mieszkania, w tym czynsz umowny

Środowisko życia

Korzystanie z usług, w tym usług opiekuńczych

Przystępność cenowa

Niezaspokojone potrzeby i przyczyny

Opieka nad dziećmi

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody z pracy

Dochody z zasiłków

Dochody z emerytur i rent

Pozostałe dochody

Podatki i składki

Dochody ogółem

Nadmierne zadłużenie

Zaległości finansowe

Zasobność

Główne składniki spożycia

Międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji

Zdrowie

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Choroby i dolegliwości przewlekłe

Wypadki i urazy

Ból

Zdrowie psychiczne

Ograniczenia funkcjonowania

Trudności w wykonywaniu czynności związanych z opieką osobistą

Trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego

Czasowe ograniczenie aktywności (z powodu problemów zdrowotnych)

Przeszkody w uczestniczeniu w określonych dziedzinach życia

Korzystanie z usług opieki zdrowotnej i długoterminowej

Przyjmowanie leków

Profilaktyka zdrowotna

Dostęp do opieki zdrowotnej

Wzrost i waga

Aktywność fizyczna

Nawyki żywieniowe

Palenie tytoniu

Spożycie alkoholu

Czynniki społeczne i środowiskowe

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Kształcenie i szkolenie

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Czas pobytu w kraju

Staż pracy i wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Rozpoczęcie pracy

Aktywność zawodowa

Wielkość zakładu pracy

Wykształcenie i pochodzenie (wykształcenie rodziców)

Poziom wykształcenia – szczegóły

Wykształcenie rodziców

Umiejętności (według respondenta)

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Dostęp do informacji na temat możliwości uczenia się oraz poradnictwa (12 miesięcy)

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (12 miesięcy)

Szczegółowe informacje dotyczące ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Korzystanie z ICT podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Powody uczestnictwa w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Opłaty i liczba godzin nauki w ostatnim działaniu z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych podczas ostatniego działania z zakresu kształcenia formalnego (12 miesięcy)

Uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Kształcenie pozaformalne – szczegóły (12 miesięcy)

Korzystanie z ICT w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Powody uczestnictwa w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Opłaty i liczba godzin nauki w kształceniu pozaformalnym (12 miesięcy)

Wyniki i wykorzystanie umiejętności uzyskanych w wyniku kształcenia pozaformalnego (12 miesięcy)

Przeszkody w uczestniczeniu w kształceniu i szkoleniu (12 miesięcy)

Uczenie się nieformalne

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym

Dostęp do ICT

Korzystanie i częstotliwość korzystania z ICT

Przeszkody i problemy w korzystaniu

Wyniki korzystania

Bezpieczeństwo, prywatność, zaufanie

Łączność z internetem w dowolnym miejscu

Umiejętności cyfrowe

Aktywność w internecie

Handel elektroniczny

Kontakty z organami publicznymi

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Budżet czasu

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Zdrowie: stan zdrowia i niepełnosprawność, opieka zdrowotna i uwarunkowania zdrowia

Minimalny europejski moduł zdrowia

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Posiadanie dóbr trwałego użytku

Opieka nad dziećmi

Opieka nad osobami chorymi i osobami w starszym wieku

Warunki pracy, w tym godziny pracy i organizacja czasu pracy

Godziny pracy

Organizacja czasu pracy

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Produkcja na potrzeby konsumpcji własnej i sprzedaży, naprawy

Dochody z pracy

Dochody ogółem

Wykorzystanie czasu

Budżet czasu, rodzaje czynności

Czynności towarzyszące

Miejsce wykonywania czynności

Obecność innych osób podczas wykonywania czynności

Ocena wykonywanych czynności

Spożycie

Charakterystyka osób i gospodarstw domowych

Skład gospodarstwa domowego – szczegóły

Warunki życia, w tym deprywacja materialna, warunki mieszkaniowe, środowisko życia, dostęp do usług

Główne cechy warunków mieszkaniowych

Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

Aktywność zawodowa

Czas trwania umowy

Dochody, spożycie i zasobność, w tym zadłużenie

Dochody ogółem

Podatki i składki

Dochody w naturze z działalności niezarobkowej

Czynsz umowny

Główne źródło dochodu

Zasobność

Zadłużenie

Zaległości finansowe

Spożycie według COICOP

Transgraniczne wydatki na spożycie według COICOP

Spożycie naturalne


Załącznik II

Wymogi precyzji

1.Wymogi precyzji dla wszystkich zbiorów danych są wyrażone w błędach standardowych i zdefiniowane jako funkcje ciągłe faktycznych szacunków i wielkości populacji statystycznej w państwie lub regionie NUTS 2.

2.Szacowany błąd standardowy danego oszacowania nie przekracza następującej wartości:

3.Funkcja f(N) ma postać f(N)=a√N+b

4.Dla parametrów N, a oraz b stosuje się następujące wartości.

N

a

b

Dziedzina: rynek pracy wymogi precyzji

Szacowany (krajowy) stosunek kwartalnego bezrobocia do liczby ludności w wieku 15–74 lata

Ludność danego państwa, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

7 800

-4 500

Szacowany (krajowy) stosunek kwartalnego zatrudnienia do liczby ludności w wieku 15–74 lata

Ludność danego państwa, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

7 800

-4 500

Szacowany stosunek kwartalnego bezrobocia do liczby ludności w wieku 15–74 lata w każdym regionie NUTS 2.

Ludność danego regionu NUTS 2, w wieku 15–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

Zob. pkt 6

Dziedzina: dochody i warunki życia

Stosunek ryzyka ubóstwa lub wykluczenia społecznego do liczby ludności

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

900

2 600

Stosunek utrzymującego się zagrożenia ubóstwem w okresie czterech lat do liczby ludności

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

350

1 000

Stosunek ryzyka ubóstwa lub wykluczenia społecznego do liczby ludności w każdym regionie NUTS 2 (zob. pkt 7)

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w regionie NUTS 2, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

600

0

Dziedzina: zdrowie

Odsetek ludności poważnie ograniczonej w wykonywaniu zwykłych czynności z powodu problemów zdrowotnych (wiek 15 lat lub więcej)

Ludność danego państwa, w wieku 15 lat lub więcej, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

1 200

2 800Dziedzina: kształcenie i szkolenie

Wskaźnik uczestnictwa w formalnym kształceniu i szkoleniu (wiek 18–24 lata)

Ludność danego państwa, w wieku 18–24 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

200

1 500

Wskaźnik uczestnictwa w pozaformalnym kształceniu i szkoleniu (wiek 25–69 lat)

Ludność danego państwa, w wieku 25–69 lat, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

400

2 000

Dziedzina: korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Odsetek osób zamawiających towary lub usługi przez internet do prywatnego użytku w ostatnim roku

Ludność danego państwa, w wieku 16–74 lata, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

400

1 300

Dziedzina: budżet czasu

Odsetek ludności w wieku 15 lat lub więcej, która przeznacza codziennie średnio ponad 10 % czasu na pracę zarobkową

Ludność danego państwa, w wieku 15 lat lub więcej, zamieszkała w prywatnych gospodarstwach domowych, wyrażona w milionach osób i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

900

3 500

Dziedzina: spożycie

Odsetek gospodarstw domowych, których wydatki na kategorie związane z mieszkaniem, w tym wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa, wynoszą ponad 50 % wydatków ogółem (zob. pkt 8)

Liczba prywatnych gospodarstw domowych w państwie, wyrażona w milionach i zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku

900

2 600

5.Państwa, które uzyskają ujemne wartości f(N) przy użyciu wyrażonych powyżej parametrów, zostaną zwolnione z odnośnego wymogu.

6.W przypadku szacowanego stosunku bezrobocia do liczby ludności w wieku 15–74 lata w każdym regionie NUTS 2 funkcję f(N) definiuje się następująco:

 

7.W przypadku szacowanego stosunku ryzyka ubóstwa lub wykluczenia społecznego do liczby ludności w każdym regionie NUTS 2 wymogi te nie są obowiązkowe dla regionów NUTS 2 o liczbie mieszkańców mniejszej niż 0,500 mln, pod warunkiem że odpowiadający im region NUTS 1 spełnia ten wymóg.

8.W przypadku dziedziny spożycie wymogi precyzji mogą być osiągnięte przez zsumowanie mikrodanych dotyczących maksymalnie trzech kolejnych lat obserwacji.Załącznik III

Charakterystyka próby

1.Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie rynku pracy należą:

a)Krajowa próba dla kwartału odniesienia (agregacja kolejnych tygodni odniesienia) jest rozłożona równomiernie na wszystkie tygodnie kwartału. Próba dla kwartału odniesienia (w każdym regionie NUTS 2) jest rozłożona na 3 miesiące proporcjonalnie do liczby tygodni w każdym miesiącu.

b)Próba ma śródroczny schemat rotacji. W tych samych kwartałach w kolejnych latach próby muszą się pokrywać w co najmniej 20 %, natomiast w kolejnych kwartałach – w 50 %, bez uwzględniania czynnika zmęczenia.

Nie naruszając art. 5 ust. 1, dane są dostarczane dla całej próby.

2.Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie dochody i warunki życia należą:

a)Próba ma co najmniej sześcioroczny schemat rotacji.

b)Nie uwzględniając czynnika zmęczenia, próba jest równomiernie rozłożona na lata schematu rotacji, z wyjątkiem okresu zmian wielkości próby.

3.Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie budżet czasu należą: okresy sprawozdawcze przydzielone do jednostek próby

a)są rozłożone na okres kolejnych dwunastu miesięcy,

b)obejmują dni wolne od pracy,

c)są oparte na próbie losowej.

4.Do cech charakterystycznych próby w dziedzinie spożycia należą: okresy sprawozdawcze przydzielone do jednostek próby są rozłożone na okres kolejnych dwunastu miesięcy.Załącznik IV

Okresowość

1.W przypadku dziedziny rynek pracy zbiory danych składają się z informacji zbieranych co kwartał, co rok, co dwa lata i co 8 lat. Dane dotyczące zmiennych związanych z tematami ad hoc są zbierane co cztery lata.

2.W przypadku dziedziny dochody i warunki życia zbiory danych składają się z informacji zbieranych co rok, co trzy lata i co sześć lat. Dane dotyczące zmiennych związanych z tematami ad hoc są zbierane co dwa lata.

3.W przypadku dziedziny zdrowie dane są zbierane co 6 lat.

4.W przypadku dziedziny kształcenie i szkolenie dane są zbierane co 6 lat.

5.W przypadku dziedziny korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych dane są zbierane co rok.

6.W przypadku dziedziny budżet czasu dane są zbierane co 10 lat.

7.W przypadku dziedziny spożycie dane są zbierane co 5 lat.Załącznik V

Terminy przekazywania danych

Państwa członkowskie przekazują wymagane dane Komisji (Eurostatowi) najpóźniej w następujących terminach.

1.W przypadku dziedziny rynek pracy państwa członkowskie przekazują:

1)Wstępnie sprawdzone mikrodane bez bezpośrednich identyfikatorów, według następującej dwustopniowej procedury:

a)Podczas pierwszych trzech lat wdrażania niniejszego rozporządzenia, jak przewidziano w art. 10 ust. 4:

w przypadku danych kwartalnych: przekazywanie w terminie dziesięciu tygodni od końca okresu odniesienia,

w przypadku pozostałych danych: przekazywanie do dnia 31 marca następnego roku.

b)Od czwartego roku wdrożenia i w następnych latach przekazywanie danych odbywa się następująco:

w przypadku danych kwartalnych: przekazywanie danych za I kwartał do dnia 29 maja, za II kwartał do dnia 29 sierpnia i za III kwartał do dnia 29 listopada tego samego roku, zaś za IV kwartał do dnia 28 lutego następnego roku,

w przypadku pozostałych danych: przekazywanie do dnia 15 marca następnego roku.

W latach, w których terminy przypadają na sobotę lub niedzielę, faktycznym terminem jest następny poniedziałek.

Jeżeli do dostarczenia danych odnoszących się do tematu szczegółowego „dochody z pracy” wykorzystywane są dane administracyjne, wówczas dane te mogą być przekazywane Komisji (Eurostatowi) w terminie dwudziestu jeden miesięcy od końca okresu odniesienia.

2)Zagregowane wyniki na potrzeby zestawienia miesięcznych statystyk dotyczących bezrobocia – w terminie 25 dni od końca miesiąca odniesienia. Państwa członkowskie mogą nie uwzględniać ostatniego tygodnia miesiąca odniesienia, jeżeli tydzień ten kończy się w kolejnym miesiącu.

2.W przypadku dziedziny dochody i warunki życia państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane bez bezpośrednich identyfikatorów w następujących terminach:

a)dotyczące zmiennych odnoszących się do danych zebranych w roku N – do końca roku N. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymagane dane administracyjne nie są dostępne w terminie, wówczas do końca roku N mogą być przekazane tymczasowe mikrodane dotyczące dochodów, zaś ostateczne dane do dnia 28 lutego roku N+1,

b)dotyczące zmiennych odnoszących się do sześciu lat schematu rotacji kończącego się w roku N – do dnia 31 października roku N+1.

3.W przypadku dziedziny zdrowie państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane w terminie dziewięciu miesięcy po upływie krajowego okresu zbierania danych.

4.W przypadku dziedziny kształcenie i szkolenie państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane w terminie sześciu miesięcy od końca krajowego okresu zbierania danych.

5.W przypadku dziedziny korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane do dnia 5 października roku sondażowego N.

6.W przypadku dziedziny budżet czasu państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane najpóźniej piętnaście miesięcy po zakończeniu pracy w terenie.

7.W przypadku dziedziny spożycie państwa członkowskie przekazują wstępnie sprawdzone mikrodane w terminie piętnastu miesięcy po upływie roku odniesienia.