Bruksela, dnia 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe


UZASADNIENIE

1.KONTEKST WNIOSKU

Przyczyny i cele wniosku

Aby zagwarantować wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych towarów, których produkcja w Unii jest niewystarczająca lub nie istnieje, oraz aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku niektórych produktów rolnych i przemysłowych, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 zawieszono, częściowo lub całkowicie, obowiązywanie niektórych ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej.

Rozporządzenie jest aktualizowane co pół roku w celu zaspokojenia potrzeb przemysłu UE. Komisja, wspomagana przez Grupę ds. Aspektów Ekonomicznych Taryf Celnych, rozpatrzyła wszystkie złożone przez państwa członkowskie wnioski o czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej.

Po rozpatrzeniu wniosków Komisja stwierdza, że zawieszenie ceł jest uzasadnione w przypadku niektórych nowych produktów niewymienionych obecnie w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013. W odniesieniu od niektórych innych produktów należy zmienić brzmienie ich opisu lub przypisać im nowe kody CN lub TARIC. Proponuje się wycofać produkty, w przypadku których zawieszenie ceł nie leży już w interesie gospodarczym Unii.

Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Wniosek nie ma negatywnego wpływu na kraje korzystające z preferencyjnych umów handlowych z UE (np. w ramach ogólnego systemu preferencji, programu dla państw AKP oraz na kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące).

Spójność z innymi politykami Unii

Wniosek jest zgodny z polityką w dziedzinie rolnictwa, handlu, przedsiębiorstw, rozwoju i stosunków zewnętrznych.

2.PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

Podstawa prawna

Podstawę prawną wniosku stanowi art. 31 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)

Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii. Zasada pomocniczości nie ma zatem zastosowania.

Proporcjonalność

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności, gdyż przedmiotowy zestaw środków jest zgodny z zasadami ustalonymi w celu uproszczenia procedur obowiązujących podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu zagranicznego, a także z komunikatem Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (Dz.U. C 363 z 13.12.2011, s. 6). Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Wybór instrumentu

Na mocy art. 31 TFUE autonomiczne zawieszenia i kontyngenty taryfowe są ustalane przez Radę, która stanowi kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji. Dlatego też rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem.

3.WYNIKI OCEN EX POST, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Oceny ex post/kontrole sprawności obowiązującego prawodawstwa

Cały program autonomicznych zawieszeń został poddany badaniu oceniającemu, które przeprowadzono w 2013 r. W wyniku oceny stwierdzono, że główna idea programu wciąż jest aktualna. Oszczędności kosztów dla przedsiębiorstw UE dokonujących przywozu w ramach programu mogą być znaczące. Co więcej, oszczędności te mogą przynieść dalsze korzyści (takie jak większe zdolności konkurencyjne, wydajniejsze metody produkcji, tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w UE itd.) w zależności od produktu, przedsiębiorstwa lub sektora.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Ocenę niniejszego wniosku przeprowadzono z pomocą Grupy ds. Aspektów Ekonomicznych Taryf Celnych, która składa się z delegacji ze wszystkich państw członkowskich i Turcji. Grupa odbyła trzy spotkania, zanim uzgodniono zmiany określone w niniejszym wniosku.

Grupa rozpatrzyła dokładnie każdy wniosek (bez względu na to, czy był nowy, czy zmieniony). Przy rozpatrywaniu każdego wniosku dokłada się wszelkich starań, aby zapobiec szkodom, jakie mogliby ponieść producenci w UE, oraz wzmocnić i utrwalić konkurencyjność produkcji w UE. Ocenę przeprowadzono w drodze dyskusji na forum grupy oraz konsultacji, jakie państwa członkowskie przeprowadziły z odpowiednimi branżami, stowarzyszeniami, izbami handlu i innymi zainteresowanymi podmiotami.

Wszystkie wymienione zawieszenia są wynikiem porozumień lub kompromisów osiągniętych podczas posiedzeń grupy. Nie wymieniono potencjalnych poważnych zagrożeń o nieodwracalnych skutkach.

Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Nie dotyczy

Ocena skutków

Proponowana zmiana ma charakter techniczny i dotyczy wyłącznie zakresu zawieszenia wymienionego w załączniku. Poza tym rozporządzenie jest identyczne z obowiązującym rozporządzeniem Rady. Nie przeprowadzono zatem oceny skutków dla niniejszego wniosku.

Sprawność regulacyjna i uproszczenie

Nie dotyczy

Prawa podstawowe

Wniosek nie ma wpływu na prawa podstawowe.

4.WPŁYW NA BUDŻET

Niniejszy wniosek nie ma wpływu finansowego na wydatki, lecz ma wpływ finansowy na dochody. Niepobrane należności celne w łącznej kwocie ok. 88 mln EUR rocznie. Wpływ na tradycyjne zasoby własne budżetu wynosi 66 mln EUR rocznie (75 % × 88 mln EUR/rok). Ocena skutków finansowych regulacji zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu wniosku na budżet.

Utrata dochodów w zakresie tradycyjnych zasobów własnych zostanie zrekompensowana ze składek państw członkowskich opartych na DNB.

5.ELEMENTY FAKULTATYWNE

Plany wdrożenia i monitorowanie, ocena i sprawozdania

Proponowane środki wpisują się w ramy TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne/Integrated Tariff of the European Union/Zintegrowana taryfa Unii Europejskiej) oraz są stosowane przez organy celne państw członkowskich.

Kontrole końcowego przeznaczenia niektórych produktów objętych niniejszym rozporządzeniem Rady zostaną przeprowadzone zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.

Dokumenty wyjaśniające (w przypadku dyrektyw)

Nie dotyczy

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych przepisów wniosku

Nie dotyczy

2016/0154 (NLE)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)W interesie Unii leży całkowite zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na 140 produktów obecnie niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013 1 .

(2)Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na 6 produktów obecnie wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii.

(3)Warunki 46 zawieszeń wymienionych obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wymagają modyfikacji w celu uwzględnienia wprowadzonych w nich zmian technicznych, tendencji gospodarczych na rynku oraz dalszej kontroli klasyfikacji, a także dostosowań językowych. Zmodyfikowane warunki odnoszą się do zmian w opisie produktów, klasyfikacji, stawek celnych lub wymogu dotyczącego końcowego przeznaczenia. Zawieszenia, w odniesieniu do których potrzebne są zmiany, należy skreślić z wykazu zawieszeń zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, a w ich miejsce należy wprowadzić do tego wykazu zawieszenia o zmienionej treści.

(4)W interesie przejrzystości należy skreślić przypis wskazujący na nowo wprowadzony środek lub środek, którego warunki zostały zmienione, wymieniony w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, a wpisy zmodyfikowane niniejszym rozporządzeniem należy oznaczyć gwiazdką.

(5)Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(6)Jako że zmiany dotyczące zawieszeń dla wskazanych produktów przewidziane w niniejszym rozporządzeniu muszą być stosowane od dnia 1 lipca 2016 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się wiersze z produktami wymienionymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia zgodnie z kolejnością kodów CN określoną w pierwszej kolumnie tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013;

2) skreśla się wiersze z produktami, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

3) skreśla się przypis (7) „Nowo wprowadzony środek lub środek, którego warunki zostały zmienione” zawarty obecnie w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia r.

   W imieniu Rady

   Przewodniczący

OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH REGULACJI

1.TYTUŁ WNIOSKU:

Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

2.LINIE BUDŻETOWE:

Rozdział i artykuł: rozdział 12, artykuł 120

Kwota zapisana w budżecie na 2016 r.: 18 465 300 000 EUR (budżet 2016)

3.WPŁYW FINANSOWY

   Wniosek nie ma wpływu finansowego

X    Wniosek nie ma wpływu finansowego na wydatki, lecz ma następujący wpływ finansowy na dochody:

(mln EUR do 1 miejsca po przecinku 2 )

Linia budżetowa

Dochody 3

Okres 6 miesięcy, od dnia dd/mm/rrrr

[Rok: 2/2016]

Artykuł 120

Wpływ na zasoby własne

01/07/2016

    -33

Sytuacja po rozpoczęciu działania

[2017 – 2020]

Artykuł 120

- 66/ rok

4.ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Kontrole końcowego przeznaczenia niektórych produktów objętych niniejszym rozporządzeniem Rady zostaną przeprowadzone zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny.

5.INNE UWAGI

Niniejszy wniosek obejmuje zmiany, które należy wprowadzić w załączniku do obowiązującego rozporządzenia w celu uwzględnienia:

1. nowych wniosków o zawieszenie, które zostały złożone i przyjęte;

2. zmian technicznych wprowadzonych w produktach oraz tendencji gospodarczych na rynku, prowadzących do zniesienia niektórych dotychczasowych zawieszeń.

Dodanie

Oprócz poprawek wynikających ze zmian w opisie lub zmian kodu załącznik zawiera również 140 nowych produktów. Niepobrane należności celne odpowiadające tym zawieszeniom, obliczone na podstawie prognoz składających wnioski państw członkowskich na lata 2015–2019, wynoszą 55,8 mln EUR rocznie.

Z dostępnych danych statystycznych za ubiegłe lata wynikałoby jednak, że konieczne jest pomnożenie tej kwoty przez uśredniony współczynnik – szacowany na 1,8 – w celu uwzględnienia przywozu do innych państw członkowskich z zastosowaniem tych samych zawieszeń. Oznacza to stratę w dochodach w wysokości ok. 100,4 mln EUR rocznie związaną z niepobraniem ceł.

Wycofanie:

Z załącznika wycofano 6 produktów w związku z ponownym wprowadzeniem ceł. Stanowi to wzrost zasobów o 12,4 mln EUR, jak oszacowano na podstawie statystyk za 2015 r.

Szacunkowy koszt operacji

Na podstawie powyższego wpływ na uszczuplenie dochodów wynikający z niniejszego rozporządzenia można szacować na 100,4 – 12,4 = 88 mln EUR (kwota brutto, z uwzględnieniem kosztów poboru) x 0,75 = 66 mln EUR rocznie w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2020. r.

Utrata dochodów w zakresie tradycyjnych zasobów własnych zostanie zrekompensowana ze składek państw członkowskich opartych na DNB.

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).
(2) Kwoty roczne należy oszacować na podstawie wzoru w sekcji 5 z odpowiednim wskazaniem w przypisie, np. że „kwota orientacyjna wynika z ustalonego wzoru”. Dla roku początkowego kwota roczna jest zwykle wypłacana bez stosowania obniżki lub wypłaty proporcjonalnej.
(3) W przypadku tradycyjnych zasobów własnych (opłaty rolne, opłaty wyrównawcze od cukru, cła) należy wskazać kwoty netto, tzn. kwoty brutto po odliczeniu 25 % na poczet kosztów poboru.

Bruksela, dnia 26.5.2016

COM(2016) 301 final

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA RADY

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe


ZAŁĄCZNIK I

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Uzupełniająca jednostka miary

Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu

ex 1512 19 10

10

Olej z krokosza barwierskiego (Safloröl, CAS RN 8001-23-8) do stosowania do wyrobu

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Chińskie kasztany wodne (ponikło słodkie) (Eleocharis dulcis lub Eleocharis tuberosa) obrane, umyte, blanszowane, schłodzone i indywidualnie szybko zamrażane do stosowania w przemyśle spożywczym do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Woda kokosowa

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Preparat na bazie izolatu białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Lit (metal) o czystości 98,8 % masy lub większej (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorficzny ditlenek krzemu (CAS RN 60676-86-0),

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Wodorotlenek glinu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Tlenek miedzi (II) (CAS RN 1317-38-0), o wielkości cząstek nie większej niż 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Zasadowy węglan cyrkonu (IV) (CAS RN 57219-64-4 lub 37356-18-6) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-Perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benzenometanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoksy-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoksypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoksy-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hydroksy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

Kwas 2-etylo-2-metylomasłowy (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Metakrylan allilu (CAS RN 96-05-9) i jego izomery o czystości 98 % masy lub większej, zawierający co najmniej:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

Chlorek 3,5-dichlorobenzoilu (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

Chlorek 4-bromo-2,6-difluorobenzoilu (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

Kwas 3-chloro-2-fluorobenzoesowy (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

Kwas 2-fenylomasłowy (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Bezwodnik naftaleno-1,8-dikarboksylowy (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metylo-2-nitrotereftalan (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

Chlorek 3-metoksy-2-metylobenzoilu (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

2-Hydroksy-2-(4-fenoksyfenylo)propanian etylu (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropyloanilina (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetyloamino)etoksy] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

Chlorowodorek 3-(dimetyloamino)-1-(1-naftalenylo)-1-propanonu) (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Chloro-2-(metyloamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Roztwór wodny zawierający 40 % masy lub więcej metyloaminooctanu sodu (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-2- (((1R,2R)-2-Allilocyklopropoksy)karbonyloamino)-3,3-dimetylobutanian (S)-1-fenyloetanoaminy (CUS0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Chlorobenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1’-bifenylo]-2-ylo)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Kwas cyjanooctowy (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cypermetryna (ISO) z jej stereoizomerami (CAS RN 52315-07-8) o czystości 90 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) o czystości 98 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metylosulfinylo-1,1-dimetylo-etylo)-N'-{2-metylo-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometylo)etylo]fenylo}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) o czystości 94,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) o czystości 97,5 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

Kwas 4-chloro-2-fluoro-3-metoksyfenyloboronowy (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Chloroetenylodimetylosilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Heksafluorofosforan bis(4-tert-butylofenylo)jodanu (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dioleinian dimetylocyny (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

Kwas (4-propylofenylo)boronowy (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahydrofuranoboran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetylo-3,5,8-trioksabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

Cholorowodorek 1-aminohydantoiny (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-Butylo 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-ilo)pirolidyno-1-karboksylan (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metylo (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenyloetylo]-2-azabicyklo[2.2.1]hepto-5-ene-3-karboksylan (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

Chlorowodorek N,4-dimetylo-1-(fenylometylo)- 3-piperydynoaminy (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Dichlorowodorek metylo (2S,5R)-5-[(benzyloksy)amino]piperydyno-2-karboksylanu (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetylopirydyna (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Nikotynian metylu (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Chloro-3-cyjanopirydyna (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

Dichlorowodorek 2-[4-(hydrazynylometylo)fenylo]-pirydyny (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

Kwas 1-cyklopropylo-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-okso-3-chinolinokarboksylowy (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metylo-3-fenylopiperazyna (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihydropirymidyn-4-ylo)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metrybuzyna (ISO) (CAS RN 21087-64-9) o czystości 93 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamina (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Pirydat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) o czystości 90 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon etylu (ISO) (CAS RN 128639-02-1) o czystości 93 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

Heksafluorofosforan (v) 3-tlenku 1-(bis(dimetyloamino)metyleno)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirydyniowego (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

4-(3-(1,1-Difluorobut-3-enylo)-7-metoksychinoksalino-2-iloksy)-3-etylopirolidyno-2-karboksylan 4-benzenosulfonian (2S,3S,4R) metylu (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenylo)-1-(1-metyloetylo)-1H-indolo-2-ilo]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) o czystości 97 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Chlomazon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) o czystości 96 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-ylometoksy)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chloro-etylo)-1-piperazynylo]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepina (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-ylo)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) o czystości 92 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

Chlorowodorek (1R,2R)-1-amino-2-(difluorometylo)-N-(1-metylocyklopropylosulfonylo) cyklopropanokarboksyamidu (CUS0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoksykarbazon sodowy (ISO) (CAS RN 181274-15-7) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonylooksy)fenylo) mocznik (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenylokarbamoilo)amino]fenylo}benzenosulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metylocyklopropano-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0), o czystości 94 % masy lub większej

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Produkt reakcji ekstraktu akacji czarnej (Acacia mearnsii), chlorku amonu oraz formaldehydu (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Barwnik C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. o zawartości pigmentu Red 49:2 60 % masy lub więcej

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizowana folia:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Amidynohydrolaza kreatyny (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Płyta do druku wypukłego, w rodzaju stosowanych do drukowania na papierze gazetowym, składająca się z metalowego podłoża pokrytego warstwą fotopolimeru o grubości 0,15 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm, niepowleczona folią rozdzielającą, o całkowitej grubości nie większej niż 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Mieszanka aktywowanego węgla i polietylenu, w postaci proszku

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) przywożony w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 500 kg lub większej

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Środek dyspergujący zawierający:

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Środek dyspergujący:

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent zawierający:

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent zawierający:

stosowany do produkcji mieszanin będących dodatkami do olejów smarowych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Roztwór 2-chloro-5-(chlorometylo)-pirydyny (CAS RN 70258-18-3) w toluenie

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Roztwór wodny zawierający:

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Kompleksy butylofosfatu tytanu (IV) (CAS RN 109037-78-7), rozpuszczone w etanolu i 2-propanolu

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Polietylen liniowy o niskiej gęstości (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) w postaci proszku, o

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolimer etylenu i kwasu akrylowego (CAS RN 9010-77-9) o

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, w formie granulatu, stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w oparciu o koekstruzję:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) zawierający okten, wytwarzany metodą katalizatora Zieglera-Natty, w formie granulatu o:

stosowany do przetwarzania folii do elastycznych opakowań żywności w oparciu o koekstruzję

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) w postaci proszku, o

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolimer wytwarzany wyłącznie z monomerów etylenu i kwasu metakrylowego, w których zawartość kwasu metakrylowego wynosi 11 % masy lub więcej

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolimer w postaci granulek zawierający:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolimer w postaci granulek zawierający :

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Mieszanina kopolimeru trioksanu z tlenkiem etylenu i politetrafluoroetylenu

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polioksymetylen z końcówkami z acetylu, zawierający polidimetylosiloksan oraz włókna kopolimeru kwasu tereftalowego i 1,4-fenylodiaminy

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Żywica epoksydowa, niezawierająca fluorowców,

do stosowania do produkcji wstępnie impregnowanych arkuszy lub rolek, w rodzaju stosowanych do produkcji obwodów drukowanych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Żywica epoksydowa

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetylo-, metylo(propylo(politlenek propylenu))siloksan (CAS RN 68957-00-6), z trimetylosiloksanowymi grupami końcowymi

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Refleksyjna folia, składająca się z:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samoprzylepny arkusz refleksyjny, nawet w oddzielnych częściach,

arkusz refleksyjny składa się z:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Biała taśma poliolefinowa, składająca się kolejno z:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Folia z poli(chlorku winylu), nawet z jednej strony powleczona warstwą polimeru

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Folia zorientowana jednoosiowo o całkowitej grubości nie większej niż 75 μm, składająca się z trzech lub czterech warstw, każda warstwa zawiera mieszaninę polipropylenu i polietylenu, z warstwą środkową, nawet zawierającą ditlenek tytanu, posiadająca:

określoną metodą ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Jednoosiowo zorientowana folia, składająca się z trzech warstw, każda warstwa składająca się z mieszaniny polipropylenu i kopolimeru etylenu i octanu winylu, z warstwą środkową nawet zawierającą ditlenek tytanu, o:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Folia z kopolimeru alkoholu winylowego, rozpuszczalna w zimnej wodzie, o grubości 34 μm lub większej, ale nie większej niż 90 μm, o wytrzymałości na rozciąganie przy rozerwaniu 20 MPa lub większej, ale nie większej niż 45 MPa oraz o wydłużeniu przy rozerwaniu 250 % lub większym, ale nie większym niż 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o:

w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Wzmocnione włóknem szklanym arkusze reaktywnej, niezawierającej fluoru żywicy epoksydowej z utwardzaczem, dodatkami oraz wypełniaczami nieorganicznymi do stosowania w obudowach układów półprzewodników

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Uszczelka wykonana z gumy wulkanizowanej (monomerów etylenowo-propylenowo-dienowych), z dopuszczalnym wypływem materiału w miejscu podziału formy nie większym niż 0,25mm, w kształcie prostokąta:

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

Skóra „crust” z gatunków zebu lub gatunków hybryd zebu, o powierzchni lica jednej sztuki większej niż 2,6 m² i zawierająca w części grzbietowej otwór i 450 cm² lub większy, ale nie większy niż 2 850 cm², stosowana do produkcji surowca na pokrycia siedzeń pojazdów silnikowych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Monofilament biodegradowalny (norma EN 14995) o masie liniowej nie większej niż 33 decyteksy, zawierający co najmniej 98 % masy polilaktydu (PLA), stosowany do produkcji materiałów filtracyjnych dla przemysłu spożywczego

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Tarcze

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Materiał cierny, o grubości mniejszej niż 20 mm, niezmontowany, do produkcji części ciernych

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrochromiczne samoprzyciemniające się wewnętrzne lusterko wsteczne, składające się z:

do stosowania do produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Wlewka ze stopu tytanu,

zawierająca składniki stopu:

0,1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % masy krzemu

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Wlewka ze stopu tytanu,

zawierająca składniki stopu:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Wlewka ze stopu tytanu,

zawierająca składniki stopu:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Przekładka o kształcie prostopadłościanu wytworzona z kompozytu karbidu glinowo-krzemowego (AlSiC) stosowana jako obudowa w modułach IGBT

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Kółka samonastawne:

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Silniki benzynowe czterosuwowe o pojemności skokowej cylindra nie większej niż 250 cm³, stosowane do produkcji urządzeń ogrodniczych objętych pozycją 8432, 8433, 8436 lub 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Czterocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik wysokoprężny:

stosowany do produkcji pojazdów objętych pozycją 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Aluminiowy, spawany łukowo, demontowalna butelka osuszacza z blokiem przyłączeniowym, zawierający elementy poliamidowe i ceramiczne, o:

w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji w samochodach

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Lutowany płomieniowo blok aluminiowy z wyciskanymi, giętymi przewodami przyłączeniowymi, w rodzaju stosowanych do klimatyzacji samochodowej

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Aluminiowy, spawany łukowo, wymienny osuszacz, zawierający elementy poliamidowe i ceramiczne, o:

w rodzaju stosowanych w układach klimatyzacji w samochodach

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Część zawierająca:

oraz nawet z:

do stosowania do produkcji strzępiarek ogrodowych

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor do biofarmaceutycznej hodowli komórkowej

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Łożyska kulkowe:

stosowane do produkcji układów kierowniczych o napędzie pasowym silnika, układów kierowniczych ze wspomaganiem elektrycznym lub przekładni kierowniczych

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Silnik synchroniczny do zmywarek do naczyń z mechanizmem kontroli przepływu wody::

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Elektryczny siłownik turbosprężarki:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Silnik prądu stałego:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Gotowy do zainstalowania w pojazdach, trwale wzbudzony bezszczotkowy silnik prądu stałego:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Silnik trakcyjny:

do stosowania do produkcji pojazdów elektrycznych

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Płaskie sztabki ze stopu samaru i kobaltu

które mają stać się magnesami trwałymi po namagnesowaniu, w rodzaju stosowanych w rozrusznikach samochodowych oraz urządzeniach zwiększających zasięg jazdy samochodów elektrycznych

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Cylindryczne litowe ogniwa galwaniczne:

do stosowania do produkcji urządzeń do telemetrii oraz urządzeń medycznych, liczników elektronicznych, urządzeń do zdalnego sterowania

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Kwasowo-ołowiowe akumulatory lub moduły, o

do stosowana do produkcji pojazdów objętych pozycją 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Płytka obwodów drukowanych bez obudowy do uruchamiania i kontrolowania szczotek odkurzacza napędzanych silnikiem o mocy nie większej niż 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Moduł oświetleniowy, zawierający co najmniej:

w obudowie z aluminium z radiatorem, przymocowany na uchwycie z siłownikiem

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Reflektory przeciwmgłowe z galwanizowaną powierzchnią wewnętrzną, zawierające:

do stosowania do produkcji towarów objętych działem 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Brzęczyk ostrzegawczy do układu czujników parkowania w obudowie z tworzywa sztucznego, działający na zasadzie piezomechanicznej, zawierający:

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Płytka górna do układu magnesów w głośniku ze stali całościowo tłoczonej, stemplowanej i powlekanej, w kształcie dysku, nawet z otworem w środku, w rodzaju stosowanych w głośnikach samochodowych

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Karta pamięci SD z nienadającym się do aktualizowania zestawem wgranych map przeznaczona do wbudowania w zespoły nawigacji samochodowej

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Kamera na dalekie fale podczerwone (kamera LWIR) (zgodna z normą ISO/TS 16949):

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Moduły LCD:

do trwałego wbudowania lub stałego zamocowania do pojazdów silnikowych objętych działem 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Moduł LCD:

do montażu w pojazdach silnikowych objętych działem 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduły OLED, składające się z jednej lub więcej komórek TFT ze szkła lub tworzywa sztucznego, zawierające materiał organiczny, niepołączone z urządzeniami ekranu dotykowego oraz z jedną lub więcej płytkami obwodów drukowanych jedynie z elektroniką sterującą do adresacji pikseli, do stosowania w produkcji odbiorników telewizyjnych i monitorów

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Kolorowy moduł LCD w obudowie:

do zainstalowania na stałe w pojazdach silnikowych objętych działem 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Obwód drukowany w postaci płytek z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi i punktami lutowniczymi, stosowany do produkcji podświetlaczy do modułów LCD

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Elektryczne wtyczki i gniazda o długości nie większej niż 12,7 mm lub średnicy nie większej niż 10,8 mm, do stosowania do produkcji aparatów słuchowych i procesorów mowy

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Obudowa struktury półprzewodnikowej w postaci ramki z tworzywa sztucznego zawierającej ramkę wyprowadzeniową wyposażoną w pola kontaktowe, do napięć nie większych niż 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Styki nitowe

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Moduł kontroli bezpieczników w obudowie z tworzywa sztucznego z mocowaniami, zawierający:

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniczne jednostki sterujące, wytwarzane zgodnie z normą IPC-A-610E klasa 2, co najmniej:

w rodzaju stosowanych do produkcji maszyn stosowanych do recyklingu lub sortowania

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektroniczna jednostka sterująca bez pamięci, o napięciu 12 V, do systemów wymiany informacji w pojazdach (do podłączenia urządzenia audio, telefonu, urządzenia nawigacyjnego, kamery i bezprzewodowych usług samochodowych) zawierający:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antena wewnętrzna do systemu zamknięcia drzwi samochodowych, zawierająca:

w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Przedłużacz o dwóch rdzeniach z dwoma złączami, zawierający co najmniej:

w rodzaju stosowanych do połączenia czujników prędkości pojazdu do produkcji pojazdów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Przewody elektryczne:

do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, zestawów akcesoriów i procesorów mowy

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Przewody elektryczne:

do stosowania do produkcji aparatów słuchowych, implantów i procesorów mowy

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Napędzana silnikiem jednostka uruchamiająca hamulec

do stosowania do produkcji silnikowych pojazdów elektrycznych

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Automatyczna hydrodynamiczna skrzynia biegów z hydraulicznym przemiennikiem momentu obrotowego, bez skrzyni przekładniowej, przegubu Cardana i przedniego mechanizmu różnicowego, stosowana do produkcji pojazdów objętych działem 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Samochodowa oś wału bocznego wyposażona na każdym końcu w przegub homokinetyczny, w rodzaju stosowanych do produkcji towarów objętych pozycją CN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Zbiornik powietrza na wlocie lub wylocie, ze stopów aluminium, wyprodukowany zgodnie z normą EN AC 42100:

w rodzaju stosowanych w wymiennikach ciepła do samochodowych układów chłodzenia

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Chłodnice, w rodzaju stosowanych w motocyklach do zamontowania mocowań

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Widelce przednie z goleniami wykonanymi z aluminium, do stosowania w produkcji rowerów

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedały, do stosowania w produkcji rowerów

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sztyce rowerowe, do stosowania w produkcji rowerów

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Okrągłe nieprzycięte soczewki korekcyjne ze szkła organicznego, obrobione z obu stron:

w rodzaju stosowanych do obróbki w celu dopasowania do okularów

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Okrągłe nieprzycięte półwyroby soczewek korekcyjnych ze szkła organicznego, obrobione z jednej strony:

w rodzaju stosowanych do obróbki w celu dopasowania do okularów

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Soczewki obiektywów na podczerwień z mechaniczną regulacją ostrości,

do stosowania w produkcji termicznych kamer obrazowych, lornetek na podczerwień, celowników broni

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektroniczny półprzewodnikowy czujnik do pomiaru co najmniej dwóch następujących wartości:

w rodzaju stosowanych do montowania w towarach objętych działami 84-90 oraz 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Urządzenie do pomiaru prędkości obrotowej kół pojazdów mechanicznych (półprzewodnikowy czujnik prędkości obrotowej), składające się z:

do wykrywania ruchu generatora impulsów

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektroniczny półprzewodnikowy czujnik do pomiaru przyspieszenia lub prędkości kątowej:

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Podłużnica skrzynkowa o grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 3,0 mm, stosowana do produkcji odchylanych foteli samochodowych

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Suwaki, wąska taśma z wmontowanymi ząbkami zamka błyskawicznego, wsuwki/kasetki oraz inne części zamków błyskawicznych, z metali nieszlachetnych, stosowane do produkcji zamków błyskawicznych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Wąskie paski z wmontowanymi cząstkami z tworzywa sztucznego stosowane do produkcji zamków błyskawicznych

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(2)

Zawieszenie opłat celnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

(3)

Zawieszeniu podlegają jedynie cła ad valorem. Cła specyficzne obowiązują bez zmian.

*

Zawieszenie dotyczące produktu wymienionego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011, którego kod CN lub TARIC albo opis produktu został zmieniony niniejszym rozporządzeniem.ZAŁĄCZNIK II

Kod CN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Zawieszenie dotyczące produktu wymienionego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1344/2011, którego kod CN lub TARIC albo opis produktu został zmieniony niniejszym rozporządzeniem.