27.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 394/11


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Koło Zachód”

(2015/C 394/04)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Koło Zachód”, woj. łódzkie i woj. wielkopolskie:

Nazwa

Nr bloku

Układ PL-1992

X

Y

Koło Zachód

Części bloków koncesyjnych nr 210 i 230

477 036,23

465 806,72

465 225,24

484 040,82

466 027,07

484 830,37

469 015,91

487 378,70

472 619,25

483 040,33

478 462,97

481 351,10

480 237,71

477 902,65

487 028,50

472 624,58

498 777,52

465 842,91

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 121 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (50 %);

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (40 %);

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Koło Zachód” wynosi:

a)

w przypadku poszukiwania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 30 001,73 PLN rocznie,

za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 36 002,08 PLN rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 42 002,43 PLN rocznie,

b)

w przypadku rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 60 003,47 PLN rocznie,

za 4., i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 72 004,16 PLN rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 84 004,86 PLN rocznie,

c)

w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w pięcioletnim okresie bazowym 60 003,47 PLN rocznie,

za 6., 7. i 8. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 72 004,16 PLN rocznie,

za 9. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 84 004,86 PLN rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Koło Zachód” po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 223692449

Faks: +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl