24.10.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 353/4


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Skołyszyn”

(2015/C 353/04)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Skołyszyn”, woj. małopolskie i woj. podkarpackie:

Nazwa

Nr bloku

Układ PL-1992

X

Y

Skołyszyn

części bloków koncesyjnych nr 414 i 415

219 733,92

619 454,87

221 404,67

679 600,42

212 143,88

679 908,95

211 064,14

643 905,34

210 523,09

619 421,78

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 90 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (50 %);

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (40 %);

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Skołyszyn” wynosi:

a)

w przypadku poszukiwania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 64 157,70 zł rocznie,

za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 76 989,23 zł rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 89 820,77 zł rocznie;

b)

w przypadku rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 128 315,39 zł rocznie,

za 4., i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 153 978,47 zł rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 179 641,55 zł rocznie;

c)

w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w pięcioletnim okresie bazowym 128 315,39 zł rocznie,

za 6., 7. i 8. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 153 978,47 zł rocznie,

za 9. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 179 641,55 zł rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Skołyszyn” po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449,

Faks +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl