12.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 264/30


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w obszarze „Poręba – Tarnawa”

(2015/C 264/03)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Poręba – Tarnawa”, woj. małopolskie:

Nazwa

Nr bloku

Układ PL-1992

X

Y

Poręba – Tarnawa

części bloków koncesyjnych nr 413 i 433

219 005,58

580 176,25

219 222,83

593 635,80

209 956,15

593 516,79

209 976,71

594 697,07

199 816,95

594 875,07

199 583,78

580 168,79

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 90 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (50 %);

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (40 %);

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Poręba – Tarnawa” wynosi:

a)

w przypadku poszukiwania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 31 192,74 zł rocznie,

za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 37 431,29 zł rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 43 669,84 zł rocznie;

b)

w przypadku rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w trzyletnim okresie bazowym 62 385,48 zł rocznie,

za 4., i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 74 862,58 zł rocznie,

za 6. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 87 339,68 zł rocznie;

c)

w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego:

w pięcioletnim okresie bazowym 62 385,48 zł rocznie,

za 6., 7. i 8. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego 74 862,58 zł rocznie,

za 9. rok i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego 87 339,68 zł rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż ropy naftowej i/lub gazu ziemnego w obszarze „Poręba – Tarnawa” po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/Poland

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/Poland

Tel. +48 225792449

Faks +48 225792460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl