21.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 238/5


Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów w regionie „Dębieńsko”

(2015/C 238/06)

Przedmiotem postępowania jest udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze „Dębieńsko”, woj. śląskie:

Nazwa

Nr bloku

Układ 1992

X

Y

Dębieńsko

część bloku koncesyjnego nr 390

250 559,59

474 517,17

252 167,24

475 553,57

253 255,23

477 826,23

255 229,03

479 521,25

254 975,11

482 628,61

252 892,98

481 206,88

252 693,90

481 101,45

252 693,36

481 097,27

252 292,22

481 150,57

253 017,26

478 858,21

251 432,88

477 946,29

250 559,59

475 580,70

Wnioski muszą obejmować ten sam obszar.

Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 91 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Otrzymane wnioski zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria:

a)

proponowana technologia prowadzenia prac (50 %);

b)

techniczne i finansowe możliwości oferenta (40 %);

c)

proponowana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (10 %).

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru „Dębieńsko” wynosi:

1)

w przypadku poszukiwania złóż metanu z pokładów węgla:

w trzyletnim okresie bazowym: 2 299,41 zł rocznie,

za 4. i 5. rok obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 2 759,29 zł rocznie,

za 6. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 3 219,17 zł rocznie;

2)

w przypadku rozpoznawania złóż metanu z pokładów węgla:

w trzyletnim okresie bazowym: 4 598,82 zł rocznie,

za 4. i 5. rok obwiązywania umowy użytkowania górniczego: 5 518,58 zł rocznie,

za 6. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 6 438,35 rocznie;

3)

w przypadku poszukiwania i rozpoznawania złóż metanu z pokładów węgla:

w pięcioletnim okresie bazowym: 6 000,00 zł rocznie,

za 6.,7. i 8. rok obwiązywania umowy użytkowania górniczego: 6 000,00 zł rocznie,

za 9. i następne lata obowiązywania umowy użytkowania górniczego: 6 438,35 zł rocznie.

Procedura porównania wniosków zakończy się przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia etapu składania wniosków. Uczestnicy procedury o jej wynikach zostaną powiadomieni pisemnie.

Wnioski należy sporządzić w języku polskim.

Zwycięzcy procedury porównania wniosków organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla po przeprowadzeniu postępowania uwzględniającego stanowiska odpowiednich organów oraz zawiera z nim umowę o ustanowienie użytkowania górniczego.

Aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów na terytorium Polski, musi posiadać prawo użytkowania górniczego oraz koncesję.

Wnioski należy kierować na adres:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Informacje można uzyskać:

na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223692449

Faks +48 223692460

E-mail: dgikg@mos.gov.pl