2.7.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 217/23


Powiadomienie o wniosku złożonym na podstawie art. 35 dyrektywy 2014/25/UE – zawieszenie terminu

Wniosek podmiotu zamawiającego

(2015/C 217/09)

Dnia 16 stycznia 2015 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony na podstawie art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (1). Pierwszym dniem roboczym następującym po dniu wpłynięcia wniosku był dzień 19 stycznia 2015 r.

Wniosek, złożony przez Flughafen Wien, dotyczy działalności związanej z eksploatacją obszaru geograficznego w celu udostępnienia portów lotniczych lub innych terminali przewoźnikom lotniczym na terytorium Austrii. Stosowne powiadomienie opublikowano w Dz.U. C 93 z 20 marca 2015, s. 22.

Zgodnie z pkt 1 lit. b) w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisja ma 130 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie tego wniosku. Termin ten upływa dnia 30 lipca 2015 r.

Zgodnie z pkt 2 w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisja może zobowiązać państwo członkowskie, wnioskodawcę, niezależny właściwy organ krajowy lub inny właściwy organ krajowy do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji lub uzupełnienia bądź doprecyzowania przedstawionych informacji w odpowiednim terminie. W dniu 27 lutego 2015 r. Komisja zwróciła się do Flughafen Wien o udzielenie dodatkowych informacji do dnia 13 marca 2015 r. W dniu 20 kwietnia 2015 r. Komisja zwróciła się do władz austriackich o udzielenie dodatkowych informacji do dnia 18 maja 2015 r.

Zgodnie z pkt 2 zdanie drugie w załączniku IV do dyrektywy 2014/25/UE – w przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji lub przekazania niepełnych informacji na wniosek Komisji o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje, bieg 130-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, zawiesza się na okres między upływem terminu określonego w żądaniu udzielenia informacji a otrzymaniem pełnych i prawidłowych informacji.

Ostateczny termin upływa zatem po 90 dniach roboczych od daty otrzymania pełnych i prawidłowych informacji.


(1)  Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.