30.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 438/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad wypłaty dywidend

(EBC/2015/49)

(2015/C 438/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6 oraz art. 132,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 34,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

Instytucje kredytowe zobowiązane są do kontynuowania przygotowań do terminowego i pełnego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4) w wymagających okolicznościach makroekonomicznych oraz finansowych, które to okoliczności wywierają presję na zyskowność instytucji kredytowych, a co za tym idzie na ich zdolność do budowania bazy kapitałowej. Dodatkowo, jakkolwiek istnieje konieczność finansowania gospodarki przez instytucje kredytowe, zachowawcza polityka dystrybucji zysków jest częścią właściwego zarządzania ryzykiem i częścią zdrowego systemu bankowego. Należy wykorzystać metodę, która została wskazana w zaleceniu Europejskiego Banku Centralnego EBC/2015/2 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

I.

1.

Instytucje kredytowe powinny ustanowić zasady dotyczące wypłaty dywidend oparte na zachowawczych oraz rozważnych założeniach w celu zapewnienia, aby po podziale zysków spełnione były stosowne wymogi kapitałowe.

a)

Instytucje kredytowe zobowiązane są do spełniania stosownych minimalnych wymogów kapitałowych („wymogów filaru 1”) w każdym czasie. Obejmuje to współczynnik kapitału podstawowego Tier I na poziomie 4,5 %, współczynnik kapitału Tier I na poziomie 6 % oraz łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 8 %, zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

b)

Dodatkowo instytucje kredytowe zobowiązane są do spełniania w każdym czasie wymogów kapitałowych, które zostały nałożone w wyniku zastosowania właściwej decyzji dotyczącej procedury przeglądu i oceny nadzorczej w ramach stosowania art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i które wykraczają poza wymogi filaru 1 („wymogi filaru 2”).

c)

Instytucje kredytowe są także zobowiązane do spełniania wymogów dotyczących antycyklicznych buforów kapitałowych i systemowych, o których mowa w art. 128 ust. 2, 3, 4 i 5 dyrektywy 2013/36/UE i wszelkich innych buforów, które zostały ustanowione przez właściwe i wyznaczone organy krajowe.

d)

Instytucje kredytowe zobowiązane są także do przestrzegania w pełni wymaganego (6) współczynnika kapitału podstawowego Tier I, współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego od stosownej daty ich pełnego wdrożenia. Odnosi się to do pełnego zastosowania powyższych współczynników po zakończeniu okresu przejściowego, jak również do tych, które dotyczą antycyklicznych buforów kapitałowych i systemowych, o których mowa w art. 128 ust. 2, 3, 4 i 5 dyrektywy 2013/36/UE oraz wszelkich innych buforów ustanowionych przez właściwe i wyznaczone organy krajowe. Przepisy przejściowe zawarte są w tytule XI dyrektywy 2013/36/UE oraz części dziesiątej rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymogi te muszą być spełnione zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i pojedynczych instytucji, o ile zastosowanie wymogów ostrożnościowych nie zostało zniesione w indywidualnych przypadkach zgodnie z art. 7 i art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.

W odniesieniu do instytucji kredytowych wypłacających dywidendy (7) w 2016 roku za rok finansowy 2015 EBC zaleca, aby:

a)    Kategoria 1 : Instytucje kredytowe, które na dzień 31 grudnia 2015 r. spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) i c) oraz które osiągnęły już w pełni współczynniki, o których mowa w pkt 1 lit. d), powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w sposób zachowawczy, aby umożliwić dalsze spełnianie wszelkich wymogów nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej.

(b)    Kategoria 2 : Instytucje kredytowe, które na dzień 31 grudnia 2015 r. spełniają stosowne wymogi kapitałowe, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) i c), lecz nie osiągnęły jeszcze w pełni współczynników, o których mowa w pkt 1 lit. d) w dniu 31 grudnia 2015 r., powinny dokonywać wypłat z zysku netto w postaci dywidend w sposób zachowawczy, aby umożliwić dalsze spełnianie wszelkich wymogów nawet w przypadku gorszej sytuacji gospodarczej i finansowej. Dodatkowo, instytucje te powinny co do zasady wypłacać dywidendy wyłącznie w zakresie, w jakim gwarantuje to utrzymanie liniowego przebiegu funkcji (8) w drodze do spełnienia w pełni wymogów kapitałowych, o których mowa w pkt 1 lit. d).

(c)    Kategoria 3 : Instytucje kredytowe niespełniające wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a), b) lub c) co do zasady nie powinny wypłacać dywidendy.

Instytucje kredytowe, które nie mogą zastosować się do niniejszego zalecania ponieważ uznają, że ciąży na nich wymóg prawny wypłaty dywidendy powinny niezwłocznie skontaktować się ze swoim wspólnym zespołem nadzorczym.

II.

Niniejsze zalecenie adresowane jest do istotnych nadzorowanych podmiotów i istotnych nadzorowanych grup w rozumieniu art. 2 pkt 16 i 22 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17).

III.

Niniejsze zalecenie adresowane jest również do właściwych i wyznaczonych organów krajowych w odniesieniu do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 23 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17). Oczekuje się od właściwych i wyznaczonych organów krajowych stosowania tego zalecenia do takich podmiotów i grup w sposób, który uznają za właściwy (9).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 17 grudnia 2015 r.

Prezes EBC

Mario DRAGHI


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Zalecenie EBC/2015/2 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wypłaty dywidend (Dz.U. C 51 z 13.2.2015, s. 1).

(6)  Wszystkie bufory na w pełni wymaganych poziomach, z wyjątkiem bufora zabezpieczającego, który – z uwagi na metodologię – zostałby ustalony na poziomie właściwym dla wdrożenia na rok 2016 dla w pełni wymaganych obliczeń.

(7)  Instytucje kredytowe mogą mieć różną formę prawną, tj. spółki publiczne oraz podmioty niebędące spółkami akcyjnymi, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie lub instytucje oszczędnościowe. Używany w niniejszym zaleceniu termin „dywidenda” odnosi się do każdej formy wypłaty gotówki, która podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie ogólne.

(8)  Oznacza to w praktyce, że w terminie 4 lat, począwszy od 31 grudnia 2014 r., instytucje kredytowe powinny co do zasady zatrzymywać rocznie przynajmniej 25 % z luki dzielącej je od osiągnięcia wymaganego współczynnika kapitału podstawowego Tier I, współczynnika kapitału Tier I oraz ich łącznego współczynnika kapitałowego, o których mowa w pkt 1 lit. d).

(9)  W przypadku zastosowania zalecenia do mniej istotnych nadzorowanych podmiotów oraz mniej istotnych nadzorowanych grup, które uznają, że nie mogą zastosować się do niniejszego zalecania, ponieważ ciąży na nich wymóg prawny wypłaty dywidendy, powinny one niezwłocznie skontaktować się ze swoim właściwymi organami krajowymi.