11.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 443/1


Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (1)

(Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 443/01)

MI-007: Taksometry

w odniesieniu do:

OIML R 21 wersja 2007

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 21 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

wymóg OIML R 21 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE, lub

wymóg OIML R 21 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub

całość wymogu OIML R 21 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości),

w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 21, bądź też nie został ujęty w OIML R 21.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy taksometrów.

Zasadnicze wymogi w MID

OIML R 21 wersja 2007

Uwaga

ZAŁĄCZNIK 1

1.1

2.4.5.4; 2.5.5

Objęte

1.2

A.5.4.5

Objęte

1.3

3.5.2

Objęte

1.3.1

3.5.1; 5.1.2

Objęte

1.3.2 (a)

 

 

M1:

 

Nie dotyczy

M2:

 

Nie dotyczy

M3:

A.5.4.4

Objęte

1.3.2 (b)

 

Objęte

1.3.3 (a)

 

 

E1

 

Nie dotyczy

E2

 

Nie dotyczy

E3

Pierwsze zdanie

A.5.4.3; A.5.4.5; A.5.4.6; A.5.4.7

Objęte pod warunkiem stosowania natężenia pola wynoszącego 24 V/m

Drugie zdanie, tiret pierwsze

A.5.4.3.2.

Objęte

Drugie zdanie, tiret drugie

 

Objęte pod warunkiem stosowania testu B dotyczącego stanów nieustalonych zgodnie z ISO 16750-2:2010(E).

1.3.3 (b)

Załącznik A

Objęte

1.3.4

Załącznik A

Objęte

1.4

 

 

1.4.1

A.5.1

Objęte

1.4.2

5.1.2

Objęte

2

7.5

Objęte

3

5.2.6

Objęte

4

 

Nie dotyczy

5

4.1

Objęte

6

3.3

Objęte

7

 

 

7.1

4.2.1

Objęte

7.2

4.1; 4.9.1

Objęte

7.3

 

Nie dotyczy

7.4

 

Nie dotyczy

7.5

4.1

Objęte

7.6

4.2.3; 4.11

Objęte, gdy procedura sprawdzania jest opisana w instrukcji obsługi

8

 

 

8.1

5.2.3.2

Objęte

8.2

4.2.5

Objęte

8.3

4.11.2.

Objęte

8.4

4.10

Objęte

8.5

 

Nie dotyczy

9

 

 

9.1

4.12; 4.12.1

Objęte

9.2

 

Nie dotyczy

9.3

 

Nieobjęte

9.4

 

Nie dotyczy

9.5

 

Nie dotyczy

9.6

 

Nie dotyczy

9.7

3.4; 4.9.1

Objęte

9.8

4.12.2

Objęte

10

 

 

10.1

4.9.1

Objęte

10.2

4.9.1

Objęte

10.3

4.9.2

Objęte

10.4

4.9.1

Objęte

10.5

 

Nie dotyczy

11

 

 

11.1

 

Nie dotyczy

11.2

 

Nie dotyczy

12

4.2.3

Objęte

ZAŁĄCZNIK MI-007

Definicje

 

 

Taksometr

2.1.1

Objęte

Opłata

2.3.1.1

Objęte

Prędkość graniczna

2.3.1.2

Objęte

Zwykły tryb obliczania S (pojedyncze zastosowanie taryfy)

2.3.1.3.1

Objęte

Zwykły tryb obliczania D (podwójne zastosowanie taryfy)

2.3.1.3.2

Objęte

Położenie pracy

2.3.3; 2.3.3.1; 2.3.3.2; 2.3.3.3

Objęte

1

3.1

Objęte

2

2.3.3.2; 2.3.3.3; 3.1

Objęte

3

4.3

Objęte

4

5.2.3; 4.2.2

Objęte

5

4.2.3; 4.2.5

Objęte

6.1

A.5.4.4

Objęte

6.2

3.5.1; 3.5.2

Objęte

7

3.2.1.1

Objęte

8

 

 

8.1

Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 1.3.3

Objęte

8.2

5.1.3

Objęte

9

5.2.5

Objęte

10

3.1

Objęte

11

4.5.3 (b)

Objęte

12

4.5.4

Objęte

13

4.9.1

Objęte

14.1

4.2.4

Objęte

14.2

4.2.5

Objęte, jeśli obowiązuje pkt 4.2.5 i OIML R 21:2007

14.3

Zobacz odpowiedź do załącznika 1 pkt 8.3

Objęte

15.1

4.7

Objęte

15.2

4.7

Objęte

15.3

4.9.1

Objęte

16

4.8

Objęte

17

4.1; 4.14.1

Objęte

18

5.2.4; 3.2.1.1

Objęte

19

4.14.1; 4.2.1

Objęte

20

4.2.1

Objęte

21

3.3

Objęte

22

3.7

Objęte

23

3.4

Objęte


(1)  Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.