7.10.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 352/13


Zawiadomienie dotyczące obowiązujących reguł pochodzenia i czasowego zawieszenia w odniesieniu do tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

2014/C 352/06

Unia Europejska i Republika Fidżi powiadomiły o zakończeniu procedur niezbędnych do tymczasowego stosowania Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony (1), zgodnie z art. 76 ust. 2 tej umowy.

W związku z tym umowę stosuje się tymczasowo od dnia 28 lipca 2014 r. między Unią Europejską a Republiką Fidżi. Od tego dnia, zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 (2), protokół I do umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” zastępuje przepisy zawarte w załączniku II do rozporządzenia.

Również od tego dnia, zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, procedury tymczasowego zawieszenia określone w art. 5 ust. 2–4 tego rozporządzenia zastępuje się przepisami art. 17 umowy.


(1)  Dz.U. L 272 z 16.10.2009, s. 2.

(2)  Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.