29.3.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 92/32


Sprostowanie do zatwierdzenia pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 50 z dnia 21 lutego 2014 r. )

2014/C 92/05

Strona 22, tekst odnoszący się do pomocy państwa SA.37549 zostaje unieważniony i zastąpiony poniższym tekstem:

„Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem towarów objętych załącznikiem I do Traktatu)

Data przyjęcia decyzji

16.12.2013

Numer pomocy

SA.37549 (2013/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

SAARLAND

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Podstawa prawna

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zobowiązania rolnośrodowiskowe

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

 

Całkowity budżet: EUR 0,02 (w mln)

 

Budżet roczny: EUR 0,02 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

1.1.2014 - 31.12.2014

Sektory gospodarki

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”