52014PC0724

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


UZASADNIENIE

1.       KONTEKST WNIOSKU

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny wymagają harmonizacji wskaźników pomiaru inflacji w całej UE w celu zapewnienia dobrego funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza urzeczywistniania skutecznej polityki pieniężnej.

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych są niezbędne do oceny i pomiaru:

· konwergencji, pod względem stabilności cen w UE oraz

· wyników polityki pieniężnej strefy euro, pod względem osiągania celu stabilności cen.

Zharmonizowane wskaźniki pomiaru inflacji stosowane są również do oceny krajowej konkurencyjności, jako część procedury Komisji dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

Wskaźniki cen konsumpcyjnych muszą dlatego być porównywalne we wszystkich państwach i we wszystkich kategoriach produktów. Muszą być wystarczająco szczegółowe oraz musi istnieć możliwość ich tworzenia w rozsądnym terminie. Dane liczbowe dotyczące inflacji obliczone na podstawie wskaźników cen konsumpcyjnych muszą być obiektywną i bezstronną podstawą w procesie decyzyjnym.

Porównywalne i wiarygodne wskaźniki danych konsumpcyjnych są ponadto, wraz z innymi źródłami, wartościowymi danymi dla takich wartości gospodarczych ulegających deflacji jak pensje, ceny wynajmu, stopy procentowe i dane z zakresu rachunków narodowych. Owe szacunkowe wielkości szeregów czasowych pokazują ewolucję danego zjawiska gospodarczego bez wpływu inflacji i są niezbędnym kryterium decyzji politycznych i gospodarczych.

W październiku 1995 r. opracowano i przyjęto rozporządzenie Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP), zaś w kolejnych 17 latach przyjęto 20 rozporządzeń wykonawczych.

Ujednolicone przepisy zapewniające maksymalną porównywalność są nadal ważne dla głównych użytkowników HICP, zwłaszcza dla Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, lecz od przyjęcia pierwotnych ram prawnych uległy zmianie niektóre parametry:

· opracowanie Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) doprowadziło do znacznie większego zrozumienia potrzeby zharmonizowanego podejścia do wielu aspektów metodycznych odnoszących się do wskaźników cen konsumpcyjnych;

· techniczne aspekty gromadzenia danych oraz zestawiania wskaźników uległy radykalnej zmianie z powodu gwałtownego postępu technologicznego w ostatnich latach. Potężne systemy technologii informatycznej umożliwiają przyjmowanie metod, które nie byłyby nawet brane pod uwagę zaledwie dwadzieścia lat temu: pojawienie się skanera danych rewolucjonizuje praktyki gromadzenia danych, a wykorzystanie różnych źródeł internetowych dla cen stale rośnie;

· w traktacie lizbońskim ustanowiono nową procedurę komitetową, wprowadzającą akty delegowane i wykonawcze. Musi to znaleźć odzwierciedlenie w ramach prawnych.

Wszystkie te zmiany wymagają przeredagowania przepisów dotyczących HICP, aby zmodernizować i zracjonalizować podstawę prawną oraz dostosować ją do dzisiejszych wymagań, tych już istniejących i potencjalnych. Przegląd rozporządzenia w sprawie HICP daje zainteresowanym stronom szansę zastanowienia się nad istniejącymi przepisami i zaleceniami, zracjonalizowanie ich oraz skupienie się na szczególnych aspektach w zależności od ich aktualnego znaczenia, oraz aby w jak najlepszy sposób odzwierciedlić interesy różnego rodzaju użytkowników.

Informacje o wydarzeniach i sytuacjach wpływających na wskaźniki cen konsumpcyjnych są wymagane w wielu dziedzinach polityki, w których UE odgrywa aktywną rolę, tak aby można było formułować cele operacyjne i oceniać postępy. Zgodnie z prawodawstwem UE Eurostat musi przekazywać deflatory o najwyżej możliwej jakości, a do tego celu HICP mają duże znaczenie. Dane te muszą być aktualne, dokładne, pełne, spójne i porównywalne na poziomie UE oraz między różnymi grupami produktów. Wymogi te zostaną spełnione jedynie wtedy, gdy europejskie prawodawstwo dotyczące HICP zostanie zmodernizowane.

Rozporządzenie w sprawie HICP, którego dotyczy wniosek, zawiera w sobie zasady Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych odnoszące się do zobowiązań w zakresie jakości, rzetelnej metodyki, efektywności w zakresie kosztów, użyteczności, dokładności i rzetelności, spójności i porównywalności.

2.       WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ OCENY SKUTKÓW

Projekt rozporządzenia w sprawie HICP był poddany dyskusji na forum grup eksperckich, w których udział brały zarówno organy przygotowujące dane statystyczne, zwłaszcza krajowe urzędy statystyczne, jak i użytkownicy danych statystycznych, w tym Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne. Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

Uznano, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny wpływu.

3.       ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU

Celem niniejszego wniosku jest ustanowienie wspólnych ram prawnych tworzenia zharmonizowanych wskaźników przez państwa członkowskie, co obejmuje gromadzenie, zestawianie, przetwarzanie i przedkładanie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych. Są one niezbędne do systematycznego tworzenia wskaźników pomiaru inflacji w Unii Europejskiej.

Niniejszy wniosek upraszcza i uspójnia wymogi dotyczące zestawiania tych wskaźników. W szczególności:

· zapewnia nowe ogólne ramy mające zastosowanie do dokładnie określonych kategorii grup produktów;

· wprowadza jasny i precyzyjny zakres stosowania;

· utrzymuje środki szczególne w konkretnych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja, ochrona socjalna i ubezpieczenie;

· uwzględnia możliwe rozbieżności interpretacji oraz trudności w stosowaniu przepisów, na które napotykają dostawcy danych;

· zapewnia identyczne traktowanie podobnych grup produktów w całej UE;

· eliminuje przestarzałe przepisy; oraz

· wyjaśnia przepisy, które w przeszłości prowadziły do błędnej interpretacji.

W przypadku konieczności dalszego doprecyzowania lub jednolitych warunków wdrażania, rozporządzenie zapewnia możliwość przyjęcia aktów delegowanych lub wykonawczych zgodnie z art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

W celu zapewnienia pełnej porównywalności wskaźników cen konsumpcyjnych, potrzebne są zwłaszcza jednakowe warunki dla:

· podziału HICP na kategorie europejskiej klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP);

· metodyki stosowanej do sporządzania zharmonizowanych wskaźników;

· znaczenia i wykorzystania jednostek statystycznych;

· wag stosowanych do obliczania zharmonizowanych wskaźników i metadanych dla wag;

· rocznego kalendarza przekazywania zharmonizowanych wskaźników i wskaźników częściowych;

· norm wymiany danych i metadanych;

· warunków rewizji danych;

· stosowania informacji podstawowych lub metod opartych na ocenie badań pilotażowych oraz

· wymogów dotyczących zapewniania jakości technicznej odnośnie do zawartości rocznych sprawozdań z jakości, terminu przekazania sprawozdań Eurostatowi i struktury wykazu wskaźników.

Zgodnie z art. 291 TFUE rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, przyznaje w związku z tym Komisji uprawnienia wykonawcze.

Zgodnie z art. 290 TFUE rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, powierza Komisji uprawnienia w zakresie przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy rozporządzenia. Umożliwi to Komisji:

· zapewnienie porównywalności na poziomie międzynarodowym klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (COICOP) stosowanej do podziału HICP;

· ustanowienie progu, poniżej którego nie ma obowiązku przekazywania wskaźników częściowych zharmonizowanych wskaźników oraz

· sporządzenie wykazu wskaźników częściowych, których państwa członkowskie nie mają obowiązku tworzyć.

Komisja powinna zapewnić, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie.

Wniosek w sprawie zmienionego rozporządzenia w sprawie HICP dąży do stworzenia jednolitego środka prawnego obejmującego wszystkie jednolite warunki. Obecnie istnieje 20 różnych rozporządzeń wykonawczych. W ramach nowego rozporządzenia zostaną one połączone w jedno, co da zainteresowanym stronom i państwom członkowskim większą jasność oraz uczyni administrację łatwiejszą i bardziej skuteczną. Uproszczenie wymogów i ich wykonania w ten sposób jest jednym z głównych celów strategii na rzecz nowych ram prawnych dla HICP, której dotyczy wniosek.

4.       WPŁYW NA BUDŻET

Brak wpływu na budżet UE.

2014/0346 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2494/95

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego[1],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)       Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) służą do pomiaru inflacji w sposób zharmonizowany we wszystkich państwach członkowskich. Komisja i Europejski Bank Centralny używają HICP do oceny stabilności cen w państwach członkowskich na podstawie art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Traktat).

(2)       Europejski System Banków Centralnych (ESBC) stosuje HICP jako wskaźnik pomiaru osiągania celu ESBC, zakładającego utrzymanie stabilności cen na podstawie art. 127 ust. 1 Traktatu, który ma szczególne znaczenie dla definiowania i urzeczywistniania polityki pieniężnej Unii na podstawie art. 127 ust. 2 Traktatu.

(3)       Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2494/95[2] ustanowiono wspólne ramy sporządzania zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych. Te ramy prawne wymagają dostosowania do obecnych potrzeb i postępu technicznego.

(4)       W niniejszym rozporządzeniu uwzględniono program Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa, w szczególności komunikat Komisji dotyczący inteligentnych regulacji w Unii Europejskiej[3]. W zakresie statystyki Komisja wyznaczyła sobie priorytet uproszczenia i usprawnienia otoczenia regulacyjnego statystyki[4].

(5)       HICP powinno się przedstawiać w podziale na kategorie europejskiej klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP). Klasyfikacja ta powinna zapewnić spójność i porównywalność wszystkich europejskich statystyk odnoszących się do spożycia prywatnego. Klasyfikacja ECOICOP powinna być również spójna z UN COICOP, która jest międzynarodową normą klasyfikującą spożycie indywidualne według celu, i powinna w związku z tym zostać dostosowana do zmian w UN COICOP.

(6)       Normalne HICP oparte są na cenach obserwowanych, które obejmują również podatki od produktów, dlatego na inflację mają wpływ zmiany stawek podatków od produktów. Do celów analizy inflacji oraz oceny konwergencji w państwach członkowskich niezbędne jest również gromadzenie informacji na temat wpływu zmian podatkowych na inflację. W tym celu HICP powinny być dodatkowo obliczane na podstawie stałych stawek podatkowych.

(7)       Ustanowienie wskaźników cen mieszkań, w szczególności mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (wskaźniki OOH), jest ważnym krokiem w stronę zwiększenia przydatności i porównywalności HICP. Wskaźniki cen mieszkań i domów mieszkalnych są także niezbędną podstawą do zestawiania wskaźników OOH. Wskaźniki cen mieszkań i domów mieszkalnych są także istotnymi wskaźnikami same w sobie.

(8)       Należy regularnie aktualizować okres odniesienia wskaźników cen. Należy ustanowić zasady odnoszące się do wspólnych okresów odniesienia zharmonizowanych wskaźników i ich wskaźników częściowych zintegrowanych w różnym czasie, aby zapewnić porównywalność i przydatność uzyskanych w ten sposób wskaźników.

(9)       Aby zwiększyć stopniową harmonizację wskaźników cen konsumpcyjnych, należy zainicjować badania pilotażowe oceniające wykonalność wykorzystania dodatkowych informacji podstawowych lub zastosowania nowych podejść metodycznych.

(10)     Aby pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu porównywalnych wskaźników cen konsumpcyjnych, należy sporządzić instrukcje metodologiczne zawierające wskazówki dotyczące różnych etapów sporządzania porównywalnych wskaźników wysokiej jakości. Instrukcje metodologiczne powinny zostać sporządzone oraz regularnie aktualizowane przez Komisję (Eurostat) w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. W rocznym wykazie HICP, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powinny informować Komisję (Eurostat) o ewentualnych rozbieżnościach między stosowanymi metodami statystycznymi a metodami zalecanymi w instrukcjach metodologicznych.

(11)     Komisja (Eurostat) powinna weryfikować źródła i metody wykorzystywane przez państwa członkowskie przy obliczaniu zharmonizowanych wskaźników i powinna monitorować wdrażanie ram prawnych przez państwa członkowskie. W tym celu Komisja (Eurostat) powinna prowadzić regularny dialog z organami statystycznymi państw członkowskich.

(12)     Informacje ogólne są niezbędne dla oceny, czy szczegółowe zharmonizowane wskaźniki przekazane przez państwa członkowskie są wystarczająco porównywalne. Ponadto przejrzyste metody i praktyki obliczania stosowane w państwach członkowskich pomagają wszystkim zainteresowanym stronom w zrozumieniu zharmonizowanych wskaźników i dalszym podnoszeniu ich jakości. Należy zatem ustanowić zestaw zasad przekazywania zharmonizowanych metadanych.

(13)     W celu zapewnienia jakości zharmonizowanych wskaźników Komisja (Eurostat), krajowe banki centralne i Europejski Bank Centralny powinny wymieniać poufne dane i metadane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009[5].

(14)     Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, jakim jest utworzenie wspólnych norm statystycznych dla zharmonizowanych wskaźników, nie może zostać osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co niezbędne dla osiągnięcia wymienionego celu.

(15)     W celu zapewnienia porównywalności na poziomie międzynarodowym klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu stosowanej do podziału HICP oraz w celu zagwarantowania dostosowania do zmian UN COICOP, ustanowienia progu, poniżej którego nie ma obowiązku podawania wskaźników częściowych zharmonizowanych wskaźników, oraz ustanowienia wykazu wskaźników częściowych, których państwa członkowskie nie muszą przygotowywać, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zharmonizowanych wskaźników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(16)     W celu zapewnienia pełnej porównywalności wskaźników cen konsumpcyjnych potrzebne są jednakowe warunki dla: podziału HICP na kategorie ECOICOP; metodyki stosowanej do sporządzania zharmonizowanych wskaźników; informacji przekazywanych przez jednostki statystyczne; przekazywania wag i metadanych dla wag; ustanawiania rocznego kalendarza przekazywania zharmonizowanych wskaźników i wskaźników częściowych; norm wymiany danych i metadanych; jednakowych warunków rewizji; lepszej jakości informacji podstawowych lub udoskonalonych metod opartych na ocenie badań pilotażowych oraz wymogów dotyczących zapewniania jakości technicznej odnośnie do zawartości rocznych sprawozdań z jakości; terminu przekazania sprawozdania Komisji (Eurostatowi) i struktury wykazu wskaźników. W celu zapewnienia takich jednakowych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011[6].

(17)     Przyjmując środki wykonawcze i akty delegowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Komisja powinna w jak największym stopniu uwzględnić efektywność kosztową.

(18)     W kontekście art. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 zasięgnięto opinii Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego.

(19)     Należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 2494/95,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne ramy opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz cen mieszkań i domów mieszkalnych na poziomie unijnym, krajowym i niższym niż krajowy.

Artykuł 2 Definicje

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)           „opracowywanie statystyk” oznacza ustanawianie i doskonalenie metod statystycznych, norm i procedur stosowanych do tworzenia i rozpowszechniania statystyk, mające na celu sporządzanie nowych środków i wskaźników statystycznych;

b)           „tworzenie statystyk” oznacza wszystkie etapy zestawiania statystyk, łącznie z ich gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i analizą;

c)           „rozpowszechnianie statystyk” oznacza działalność polegającą na udostępnianiu użytkownikom statystyk, analiz statystycznych i informacji jawnych;

d)           „produkty” oznaczają wyroby i usługi określone w pkt 3.01 załącznika A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013[7] (zwanego dalej „ESA 2010”);

e)           „ceny konsumpcyjne” oznaczają ceny zakupów zapłacone przez gospodarstwa domowe celem nabycia poszczególnych produktów w drodze transakcji pieniężnych;

f)            „cena nabycia” jest ceną za produkty, którą nabywca rzeczywiście płaci, zawierającą wszelkie podatki pomniejszone o subsydia do produktów, po odjęciu zniżek z tytułu dużych ilości lub zakupów posezonowych od standardowych cen lub opłat, wyjąwszy odsetki lub opłaty za usługi dodane w ramach umów kredytowych, oraz wszelkie dodatkowe opłaty ponoszone w wyniku niedokonania płatności w terminie podanym w chwili dokonywania zakupu;

g)           „zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)” oznaczają porównywalne wskaźniki cen konsumpcyjnych, sporządzane przez każde państwo członkowskie;

h)           „zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych (HICP-CT)” oznaczają wskaźniki, którymi mierzy się zmiany cen konsumpcyjnych przez pewien okres czasu bez uwzględniania wpływu zmian w podatkach od produktów w tym samym okresie;

i)            „ceny regulowane” oznaczają ceny bezpośrednio ustalone przez rząd lub na które rząd ma wpływ w znacznym stopniu;

j)            „wskaźnik cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (wskaźnik OOH)” oznacza wskaźnik, którym mierzy się zmiany w cenach transakcji dotyczących mieszkań, które dotychczas nie należały do sektora gospodarstw domowych, oraz innych produktów nabywanych przez gospodarstwa domowe należące do kategorii właścicieli zamieszkujących własne mieszkania;

k)           „wskaźnik cen mieszkań i domów mieszkalnych (HPI)” oznacza wskaźnik, którym mierzy się zmiany w cenach transakcji dotyczących mieszkań zakupionych przez gospodarstwa domowe;

l)            „wskaźnik częściowy HICP” oznacza wskaźnik cen dla każdej kategorii europejskiej klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (zwanej dalej „ECOICOP”), ustanowiony w załączniku;

m)          „zharmonizowane wskaźniki” oznaczają wskaźniki HICP, HICP-CT, OOH oraz HPI;

n)           „indeks Laspeyresa” oznacza indeks cen według formuły,

gdzie P oznacza względny wskaźnik poziomu cen w dwóch okresach, Q oznacza spożyte ilości, t0 jest okresem podstawowym a tn okresem badanym, dla którego obliczany jest indeks;

o)           „indeks typu Laspeyresa” oznacza indeks, którym mierzy się średnie zmiany cen na podstawie niezmienionych wydatków w porównaniu do okresu podstawowego, tj. utrzymujący wzorzec konsumpcji gospodarstw domowych na stałym poziomie, począwszy od okresu podstawowego;

p)           „okres odniesienia indeksu” oznacza okres, za który wskaźnik jest ustalony na 100 punktów wskaźnikowych;

q)           „informacje podstawowe” odnośnie do HICP i HICP-CT oznaczają dane obejmujące

– wszystkie ceny nabycia produktów, które należy uwzględnić, aby obliczyć wskaźniki częściowe HICP zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,

– wszystkie cechy określające cenę produktu i wszelkie inne cechy charakterystyczne mające znaczenie dla przedmiotowego celu konsumenta,

– informacje o podatkach i podatkach akcyzowych,

– informacje o tym, czy cena jest częściowo lub w pełni regulowana oraz

– wszystkie wagi odzwierciedlające poziom i strukturę konsumpcji przedmiotowych produktów;

r)            „informacje podstawowe” odnośnie do wskaźników OOH i HPI oznaczają dane obejmujące

– wszystkie ceny transakcji dotyczące mieszkań zakupionych przez gospodarstwa domowe, które należy uwzględnić przy obliczaniu wskaźników HPI zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,

– wszystkie cechy charakterystyczne określające cenę mieszkań lub inne znaczące cechy charakterystyczne;

s)            „gospodarstwo domowe” oznacza gospodarstwo domowe zdefiniowane w pkt 2.119 lit. a) i b) załącznika A do ESA 2010, niezależnie od narodowości lub miejsca zamieszkania;

t)            „terytorium ekonomiczne państwa członkowskiego” oznacza terytorium określone w pkt 2.05 załącznika A do ESA 2010, z takim wyjątkiem, że obejmuje ono enklawy eksterytorialne położone w granicach danego państwa, zaś nie obejmuje enklaw terytorialnych położonych za granicą;

u)           „pieniężne spożycie w sektorze gospodarstw domowych” oznacza część spożycia

– gospodarstw domowych,

– w postaci transakcji pieniężnych,

– na terytorium ekonomicznym państwa członkowskiego,

– na produkty wykorzystywane dla bezpośredniego zaspokojenia indywidualnych potrzeb, zgodnie z definicją w pkt 3.101 załącznika A do ESA 2010,

– w jednym lub w dwóch porównywanych okresach czasu;

v)           „znaczna zmiana metody tworzenia” oznacza zmianę, która zgodnie z obliczeniami może wpłynąć na tempo zmian danego zharmonizowanego wskaźnika lub jego części w każdym okresie czasu o ponad:

– 0,1 punktu procentowego dla wszystkich pozycji HICP, OOH lub HPI,

– 0,3, 0,4, 0,5 lub 0,6 punktu procentowego odpowiednio dla każdego działu, grupy, klasy lub podklasy (5-cyfrowej) ECOICOP.

Artykuł 3 Zestawianie zharmonizowanych wskaźników

1.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wszystkie zharmonizowane wskaźniki zdefiniowane w art. 2 lit. m).

2.           Zharmonizowane wskaźniki są zestawiane przy zastosowaniu formuły typu Laspeyresa.

3.           HICP i HICP-CT są oparte na zmianach cen i wagach produktów włączonych w pieniężne spożycie gospodarstw domowych.

4.           HICP nie obejmuje transakcji między gospodarstwami domowymi, z wyjątkiem przypadków wynajmu płaconego przez najemców prywatnym właścicielom nieruchomości, w których ci ostatni występują jako producenci rynkowi usług nabywanych przez gospodarstwa domowe (najemców).

5.           Wskaźniki częściowe HICP są zestawiane dla kategorii ECOICOP. Należy przyjąć, w drodze aktów wykonawczych, jednakowe warunki dla podziału HICP według kategorii ECOICOP. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 4 Porównywalność zharmonizowanych wskaźników

1.           Aby uznać HICP lub OOH za porównywalne, jakakolwiek różnica między krajami w każdym stopniu szczegółowości odzwierciedla jedynie różnice w zmianach cen lub wzorcach wydatków.

2.           Wszelkie wskaźniki częściowe zharmonizowanych wskaźników, które odbiegają od koncepcji lub metod niniejszego rozporządzenia są uznawane za porównywalne, jeśli prowadzą do wskaźnika, który szacuje się, że różni się systematycznie o:

a)      mniej niż lub równo o 0,1 procent średnio w ciągu roku w porównaniu z poprzednim rokiem od wskaźnika zestawionego zgodnie z podejściem metodologicznym niniejszego rozporządzenia, w przypadku HICP;

b)      mniej niż lub równo o 1 procent średnio w ciągu roku w porównaniu z poprzednim rokiem od wskaźnika zestawionego zgodnie z podejściem metodologicznym niniejszego rozporządzenia, w przypadku OOH i HPI.

Jeśli obliczenie tego nie jest możliwe, konsekwencje zastosowania metodyki odbiegającej od koncepcji lub metod niniejszego rozporządzenia muszą być szczegółowo określone.

3.           Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych dotyczących zmiany załącznika, zgodnie z art. 10, aby zapewnić porównywalność zharmonizowanych wskaźników na szczeblu międzynarodowym.

4.           W celu zapewnienia jednakowych warunków określa się w drodze aktów wykonawczych odpowiednią metodykę tworzenia porównywalnych zharmonizowanych wskaźników. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 5 Wymagania dotyczące danych

1.           Państwa członkowskie gromadzą reprezentatywne dla swojego kraju informacje podstawowe dotyczące zharmonizowanych wskaźników i ich wskaźników częściowych.

2.           Informacje te pozyskują od jednostek statystycznych określonych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 696/93[8].

3.           Jednostki statystyczne przekazujące informacje o produktach włączonych w pieniężne spożycie gospodarstw domowych współpracują przy gromadzeniu lub przekazywaniu podstawowych danych zgodnie z wymogami. Jednostki statystyczne przekazują dokładne i całościowe informacje, w tym również, na życzenie, w formie elektronicznej. Na wniosek krajowych organów odpowiedzialnych za zestawianie oficjalnych statystyk, jednostki statystyczne przekazują informacje w formie elektronicznej (takie jak dane z czytników kodów kreskowych), i o wymaganym poziomie szczegółowości w celu tworzenia zharmonizowanych wskaźników i przeprowadzenia oceny zgodności z wymogami porównywalności i jakości zharmonizowanych wskaźników. Jednakowe warunki przekazywania tych informacji ustanawia się w drodze aktów wykonawczych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

4.           Zharmonizowane wskaźniki i ich wskaźniki częściowe są skalowane do wspólnego okresu odniesienia wskaźników za 2015 r. Skalowanie to staje się skuteczne począwszy od wskaźnika za styczeń 2016 r.

5.           Zharmonizowane wskaźniki i ich wskaźniki częściowe są ponownie dostosowane do nowego wspólnego okresu odniesienia wskaźników w przypadku znaczącej zmiany metodyki zharmonizowanych wskaźników lub co dziesięć lat, począwszy od 2015 r. Przeskalowanie na nowy okres odniesienia staje się skuteczne wraz ze wskaźnikiem za styczeń następnego roku kalendarzowego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10, by ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące przeskalowania zharmonizowanych wskaźników związanego ze znaczącymi zmianami metodyki

6.           W celu uniknięcia nakładania na państwa członkowskie zbędnych obciążeń oraz biorąc pod uwagę, że częściowe wskaźniki zharmonizowanych wskaźników są istotne jedynie ponad pewnym progiem, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10, by ustanowić próg, poniżej którego nie ma obowiązku podawania tych wskaźników częściowych.

7.           Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10, aby ustanowić wykaz wskaźników częściowych ECOICOP, których państwa członkowskie nie muszą tworzyć, gdyż nie obejmują one prywatnej konsumpcji lub stopień harmonizacji metodycznej jest niewystarczający.

Artykuł 6 Częstotliwość

1.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) HICP, HICP-CT oraz ich odnośne wskaźniki częściowe co miesiąc, łącznie z tymi wskaźnikami częściowymi, które tworzone są rzadziej.

2.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) wskaźniki OOH i HPI co kwartał. Wskaźniki te mogą być przekazywane co miesiąc na zasadzie dobrowolności.

3.           Państwa członkowskie nie muszą tworzyć wskaźników częściowych co miesiąc lub co kwartał, o ile rzadsze gromadzenie danych spełnia wymogi porównywalności, o których mowa w art. 4. Państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o kategoriach ECOICOP i OOH, które mają zamiar gromadzić rzadziej niż, odpowiednio, co miesiąc lub co kwartał.

4.           Co roku państwa członkowskie dokonują przeglądu i aktualizacji wag wskaźników częściowych dla zharmonizowanych wskaźników. Jednakowe warunki przekazywania wag i metadanych dotyczących wag ustanawia się w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 7 Terminy, normy wymiany i rewizje

1.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) zharmonizowane wskaźniki i wszystkie wskaźniki częściowe nie później niż 20 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca odniesienia dla szeregów miesięcznych oraz 85 dni kalendarzowych po zakończeniu kwartału odniesienia dla szeregów kwartalnych.

2.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane niniejszym rozporządzeniem zgodnie z normami wymiany danych i metadanych.

3.           Już opublikowane wskaźniki częściowe zharmonizowanych wskaźników mogą zostać poprawione.

4.           Ustanowienie rocznego kalendarza przedkładania zharmonizowanych wskaźników i wskaźników częściowych, o których mowa w ust. 1, norm wymiany danych i metadanych, o których mowa w ust. 2, oraz jednakowych warunków dokonywania poprawek, o których mowa w ust. 3 ustanawiane jest szczegółowo w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 8 Badania pilotażowe

1.           Ilekroć do celów zestawiania zharmonizowanych wskaźników wymagane są lepszej jakości informacje podstawowe lub kiedy stwierdzono potrzebę poprawionej porównywalności wskaźników w metodach, o których mowa w art. 4 ust. 2, Komisja (Eurostat) może rozpocząć badania pilotażowe prowadzone na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie.

2.           Celem badań pilotażowych jest ocena wykonalności uzyskania lepszej jakości informacji podstawowych lub przyjęcia nowych podejść metodycznych.

3.           Komisja (Eurostat) ocenia wyniki badań pilotażowych w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i głównymi użytkownikami zharmonizowanych wskaźników, uwzględniając korzyści dysponowania lepszej jakości informacjami cenowymi w stosunku do dodatkowych kosztów gromadzenia i zestawiania danych.

4.           Na podstawie oceny badań pilotażowych lepszej jakości informacje podstawowe lub metody wprowadzane są w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 9 Zapewnienie jakości

1.           Państwa członkowskie zapewniają jakość przekazywanych zharmonizowanych wskaźników. Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się standardowe kryteria jakości ustanowione w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

2.           Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi):

a)      roczne standardowe sprawozdania dotyczące jakości obejmujące kryteria jakości, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009;

b)      roczny wykaz zawierający szczegóły na temat źródeł danych, wykorzystanych definicji i metod, w tym szczegóły dotyczące jakichkolwiek rozbieżności między zastosowanymi metodami statystycznymi a metodami zalecanymi w instrukcjach metodologicznych, a także

c)      dalsze powiązane informacje o poziomie szczegółowości koniecznym do oceny zgodności z wymogami porównywalności oraz jakości zharmonizowanych wskaźników, na wniosek Komisji (Eurostatu).

3.           Jeśli państwo członkowskie ma zamiar wprowadzić znaczną zmianę w metodach tworzenia zharmonizowanych wskaźników lub ich części, państwo to informuje Komisję (Eurostat) najpóźniej trzy miesiące przed wejściem w życie takiej zmiany. Państwo członkowskie przekazuje Komisji (Eurostatowi) ilościową ocenę skutków takiej zmiany.

4.           Wymogi zapewnienia jakości technicznej odnośnie do treści rocznego standardowego sprawozdania dotyczącego jakości, termin przekazania sprawozdania Komisji (Eurostatowi) oraz struktura inwentarza przyjmowane są w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 10 Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.           Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.           Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 5-7, powierza się na czas nieokreślony.

3.           Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 5-7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlamentu Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.           Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.           Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 5-7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 11 Komitet

1.           Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.           W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 12 Uchylenie

1.           Bez uszczerbku dla ust. 2 państwa członkowskie przekazują nadal zharmonizowane wskaźniki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2494/95 aż do przekazania danych za 2015 r.

2.           Rozporządzenie (WE) nr 2494/95 traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia uznaje się za odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13 Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie staje się skuteczne po raz pierwszy począwszy od danych odnośnie do stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego           W imieniu Rady

Przewodniczący                                             Przewodniczący

[1]        Dz.U. C […].

[2]        Rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s.1).

[3]        Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej, COM(2010) 543.

[4]        Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie metod tworzenia statystyk UE: wizja na kolejną dekadę, COM(2009) 404 final.

[5]        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).

[6]        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

[7]               Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

[8]        Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie (Dz.U. L 76 z 30.3.1993, s. 1).

ZAŁĄCZNIK

Europejska klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu (ECOICOP)

01                    ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE

01.1                 Artykuły żywnościowe

01.1.1              Chleb i zboża

01.1.1.1           Ryż

01.1.1.2           Mąki i inne zboża

01.1.1.3           Chleb

01.1.1.4           Inne wyroby piekarnicze

01.1.1.5           Pizza i quiche

01.1.1.6           Wyroby z makaronu i kuskus

01.1.1.7           Śniadaniowe przetwory zbożowe

01.1.1.8           Inne wyroby zbożowe

01.1.2              Mięso

01.1.2.1           Wołowina i cielęcina

01.1.2.2           Wieprzowina

01.1.2.3           Jagnięcina i kozina

01.1.2.4           Drób

01.1.2.5           Inne mięsa

01.1.2.6           Podroby jadalne

01.1.2.7           Mięso suszone, solone lub wędzone

01.1.2.8           Inne przetwory mięsne

01.1.3              Ryby i owoce morza

01.1.3.1           Ryby świeże lub chłodzone

01.1.3.2           Ryby mrożone

01.1.3.3           Owoce morza świeże lub chłodzone

01.1.3.4           Owoce morza mrożone

01.1.3.5           Ryby i owoce morza suszone, wędzone lub solone

01.1.3.6           Inne ryby zakonserwowane lub przetworzone oraz przetwory na bazie owoców morza

01.1.4              Mleko, sery i jaja

01.1.4.1           Mleko świeże pełne

01.1.4.2           Mleko świeże odtłuszczone

01.1.4.3           Mleko konserwowane

01.1.4.4           Jogurt

01.1.4.5           Sery i twaróg

01.1.4.6           Inne przetwory mleczne

01.1.4.7           Jaja

01.1.5              Oleje i tłuszcze

01.1.5.1           Masło

01.1.5.2           Margaryna i inne tłuszcze roślinne

01.1.5.3           Oliwa z oliwek

01.1.5.4           Inne oleje jadalne

01.1.5.5           Inne jadalne tłuszcze zwierzęce

01.1.6              Owoce

01.1.6.1           Owoce świeże lub chłodzone

01.1.6.2           Owoce mrożone

01.1.6.3           Owoce suszone i orzechy

01.1.6.4           Zakonserwowane przetwory owocowe i na bazie owoców

01.1.7              Warzywa

01.1.7.1           Warzywa świeże lub chłodzone inne niż ziemniaki lub inne warzywa bulwiaste

01.1.7.2           Warzywa mrożone inne niż ziemniaki lub inne warzywa bulwiaste

01.1.7.3           Warzywa suszone, inne zakonserwowane lub przetworzone warzywa

01.1.7.4           Ziemniaki

01.1.7.5           Chrupki

01.1.7.6           Inne warzywa bulwiaste i produkty warzyw bulwiastych

01.1.8              Cukier, dżemy, miód, czekolada i wyroby cukiernicze

01.1.8.1           Cukier

01.1.8.2           Dżemy, marmolady i miód

01.1.8.3           Czekolada

01.1.8.4           Wyroby cukiernicze

01.1.8.5           Lód jadalny i lody

01.1.8.6           Sztuczne substytuty cukru

01.1.9              Artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione

01.1.9.1           Sosy, przyprawy

01.1.9.2           Sól, przyprawy korzenne i zioła kuchenne

01.1.9.3           Pokarm dla niemowląt

01.1.9.4           Dania gotowe do spożycia

01.1.9.9           Pozostałe artykuły żywnościowe, gdzie indziej niewymienione

01.2                 Napoje bezalkoholowe

01.2.1              Kawa, herbata, kakao

01.2.1.1           Kawa

01.2.1.2           Herbata

01.2.1.3           Kakao i czekolada w proszku

01.2.2              Woda mineralna, napoje, soki owocowe i warzywne

01.2.2.1           Wody mineralne i źródlane

01.2.2.2           Napoje orzeźwiające

01.2.2.3           Soki owocowe i warzywne

02                    NAPOJE ALKOHOLOWE, TYTOŃ I NARKOTYKI

02.1                 Napoje alkoholowe

02.1.1              Wódki i napoje spirytusowe

02.1.1.1           Wódki i napoje spirytusowe oraz likiery

02.1.1.2           Alkoholowe napoje orzeźwiające

02.1.2              Wino

02.1.2.1           Wino gronowe

02.1.2.2           Wino z innych owoców

02.1.2.3           Wina wzmacniane

02.1.2.4           Napoje na bazie wina

02.1.3              Piwo

02.1.3.1           Piwo leżakowe

02.1.3.2           Inne piwa alkoholowe

02.1.3.3           Piwo niskoalkoholowe i bezalkoholowe

02.1.3.4           Napoje na bazie piwa

02.2                 Tytoń

02.2.0              Tytoń

02.2.0.1           Papierosy

02.2.0.2           Cygara

02.2.0.3           Inne wyroby tytoniowe

02.3                 Narkotyki

02.3.0              Narkotyki

02.3.0.0           Narkotyki

03                    ODZIEŻ I OBUWIE

03.1                 Odzież

03.1.1              Materiały odzieżowe

03.1.1.0           Materiały odzieżowe

03.1.2              Artykuły odzieżowe

03.1.2.1           Części garderoby męskie

03.1.2.2           Części garderoby damskie

03.1.2.3           Części garderoby niemowlęce (0 do 2 lat) i dziecięce (3 do 13 lat)

03.1.3              Pozostałe artykuły odzieżowe i dodatki

03.1.3.1           Pozostałe artykuły odzieżowe

03.1.3.2           Dodatki odzieżowe

03.1.4              Czyszczenie chemiczne, poprawki i wypożyczanie odzieży

03.1.4.1           Czyszczenie chemiczne odzieży

03.1.4.2           Poprawki i wypożyczanie odzieży

03.2                 Obuwie

03.2.1              Buty i inne obuwie

03.2.1.1           Obuwie męskie

03.2.1.2           Obuwie damskie

03.2.1.3           Obuwie niemowlęce i dziecięce

03.2.2              Naprawa i wypożyczanie obuwia

03.2.2.0           Naprawa i wypożyczanie obuwia

04                    MIESZKANIA, WODA, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I INNE PALIWA

04.1                 Rzeczywiste czynsze za wynajem nieruchomości

04.1.1              Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów

04.1.1.0           Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów

04.1.2              Pozostałe czynsze rzeczywiste

04.1.2.1           Rzeczywiste czynsze płacone przez lokatorów za drugie domy

04.1.2.2           Czynsze za garaż oraz inne czynsze płacone przez lokatorów

04.2                 Czynsze kalkulacyjne za wynajem nieruchomości

04.2.1              Czynsze kalkulacyjne właścicieli-mieszkańców

04.2.1.0           Czynsze kalkulacyjne właścicieli-mieszkańców

04.2.2              Pozostałe czynsze kalkulacyjne

04.2.2.0           Pozostałe czynsze kalkulacyjne

04.3                 Utrzymanie mieszkania i bieżące remonty

04.3.1              Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania

04.3.1.0           Wyroby do bieżących remontów i utrzymania mieszkania

04.3.2              Usługi związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem mieszkania

04.3.2.1           Usługi świadczone przez hydraulików

04.3.2.2           Usługi świadczone przez elektryków

04.3.2.3           Usługi związane z utrzymaniem systemów grzewczych

04.3.2.4           Usługi świadczone przez malarzy

04.3.2.5           Usługi świadczone przez stolarzy

04.3.2.9           Inne usługi związane z bieżącymi remontami i utrzymaniem mieszkania

04.4                 Zaopatrzenie w wodę i różne usługi na rzecz mieszkania

04.4.1              Zaopatrzenie w wodę

04.4.1.0           Zaopatrzenie w wodę

04.4.2              Zbieranie odpadów

04.4.2.0           Zbieranie odpadów

04.4.3              Odprowadzanie ścieków

04.4.3.0           Odprowadzanie ścieków

04.4.4              Pozostałe usługi związane z mieszkaniem, gdzie indziej niewymienione

04.4.4.1           Opłaty eksploatacyjne w budynkach wielorodzinnych

04.4.4.2           Usługi ochroniarskie

04.4.4.9           Inne usługi związane z mieszkaniem

04.5                 Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

04.5.1              Energia elektryczna

04.5.1.0           Energia elektryczna

04.5.2              Gaz

04.5.2.1           Gaz ziemny i gaz miejski

04.5.2.2           Węglowodory ciekłe (butan, propan itd.).

04.5.3              Paliwa płynne

04.5.3.0           Paliwa płynne

04.5.4              Paliwa stałe

04.5.4.1           Węgiel

04.5.4.9           Inne paliwa stałe

04.5.5              Energia cieplna

04.5.5.0           Energia cieplna

05                    WYPOSAŻENIE WNĘTRZA, SPRZĘTY DOMOWE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE BUDYNKU

05.1                 Meble i wyposażenie wnętrza, dywany i inne pokrycia podłogi

05.1.1              Meble i wyposażenie wnętrza

05.1.1.1           Meble domowe

05.1.1.2           Meble ogrodowe

05.1.1.3           Sprzęt oświetleniowy

05.1.1.9           Pozostałe meble i wyposażenie wnętrza

05.1.2              Dywany i inne pokrycia podłogi

05.1.2.1           Dywany i chodniki

05.1.2.2           Inne pokrycia podłogi

05.1.2.3           Usługi związane z kładzeniem wykładzin i pokryć podłogowych

05.1.3              Naprawa mebli, wyposażenia wnętrz i pokryć podłogowych

05.1.3.0           Naprawa mebli, wyposażenia wnętrz i pokryć podłogowych

05.2                 Tekstylia domowe

05.2.0              Tekstylia domowe

05.2.0.1           Tkaniny wnętrzowe i materiał na firany

05.2.0.2           Pościel

05.2.0.3           Tkaniny stołowe i łazienkowe

05.2.0.4           Naprawa tekstyliów domowych

05.2.0.9           Inne tekstylia domowe

05.3                 Urządzenia gospodarstwa domowego

05.3.1              Duże elektryczne i nieelektryczne urządzenia gospodarstwa domowego

05.3.1.1           Lodówki, zamrażarki i lodówko-zamrażarki

05.3.1.2           Pralki, suszarki i zmywarki do naczyń

05.3.1.3           Kuchenki

05.3.1.4           Piecyki, urządzenia klimatyzacyjne

05.3.1.5           Sprzęt do czyszczenia

05.3.1.9           Inne duże urządzenia gospodarstwa domowego

05.3.2              Małe elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego

05.3.2.1           Urządzenia przetwarzające żywność

05.3.2.2           Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty oraz podobne

05.3.2.3           Żelazka

05.3.2.4           Tostery i opiekacze

05.3.2.9           Inne małe elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego

05.3.3              Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego

05.3.3.0           Naprawa urządzeń gospodarstwa domowego

05.4                 Artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe

05.4.0              Artykuły szklane, naczynia stołowe i przybory domowe

05.4.0.1           Szkła, kryształy, ceramika i porcelana

05.4.0.2           Sztućce, talerze i srebrna zastawa

05.4.0.3           Nieelektryczne sprzęty i artykuły kuchenne

05.4.0.4           Naprawa artykułów szklanych, naczyń stołowych i przyborów domowych

05.5                 Narzędzia i wyposażenie domu i ogrodu

05.5.1              Duże narzędzia i sprzęt

05.5.1.1           Duże narzędzia i sprzęt silnikowy

05.5.1.2           Naprawa, wypożyczanie i wynajem dużych narzędzi i sprzętu

05.5.2              Drobne narzędzia i akcesoria różne

05.5.2.1           Drobne narzędzia niesilnikowe

05.5.2.2           Drobne narzędzia i akcesoria różne

05.5.2.3           Naprawa drobnych narzędzi niesilnikowych i akcesoriów różnych

05.6                 Towary i usługi do bieżącego utrzymania gospodarstwa domowego

05.6.1              Nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego

05.6.1.1           Produkty czyszczące i konserwujące

05.6.1.2           Inne drobne nietrwałe artykuły gospodarstwa domowego

05.6.2              Usługi domowe i usługi mające na celu utrzymanie domu

05.6.2.1           Usługi domowe świadczone przez opłacany personel

05.6.2.2           Sprzątanie

05.6.2.3           Wynajem mebli i wyposażenia wnętrza

05.6.2.9           Inne usługi domowe i usługi mające na celu utrzymanie domu

06                    OPIEKA ZDROWOTNA

06.1                 Produkty medyczne, urządzenia i wyposażenie

06.1.1              Produkty farmaceutyczne

06.1.1.0           Produkty farmaceutyczne

06.1.2              Pozostałe produkty medyczne

06.1.2.1           Testy ciążowe i inne mechaniczne urządzenia antykoncepcyjne

06.1.2.9           Pozostałe produkty medyczne, gdzie indziej niewymienione

06.1.3              Urządzenia i sprzęt terapeutyczny

06.1.3.1           Okulary korekcyjne i szkła kontaktowe

06.1.3.2           Aparaty słuchowe

06.1.3.3           Naprawa urządzenia i sprzętu terapeutycznego

06.1.3.9           Pozostałe urządzenia i sprzęt terapeutyczny

06.2                 Usługi dla pacjentów dochodzących

06.2.1              Usługi medyczne

06.2.1.1           Praktyka ogólna

06.2.1.2           Praktyka specjalistyczna

06.2.2              Usługi dentystyczne

06.2.2.0           Usługi dentystyczne

06.2.3              Usługi paramedyczne

06.2.3.1           Usługi świadczone przez laboratoria analizy medycznej oraz ośrodki radiologiczne

06.2.3.2           Wody termalne, gimnastyka korekcyjna, usługi pogotowia, wypożyczanie sprzętu terapeutycznego

06.2.3.9           Pozostałe usługi paramedyczne

06.3                 Usługi szpitalne

06.3.0              Usługi szpitalne

06.3.0.0           Usługi szpitalne

07                    TRANSPORT

07.1                 Zakup pojazdów

07.1.1              Samochody silnikowe

07.1.1.1           Samochody silnikowe nowe

07.1.1.2           Samochody silnikowe używane

07.1.2              Motocykle

07.1.2.0           Motocykle

07.1.3              Rowery

07.1.3.0           Rowery

07.1.4              Pojazdy ciągnione przez zwierzęta

07.1.4.0           Pojazdy ciągnione przez zwierzęta

07.2                 Używanie indywidualnych środków transportu

07.2.1              Części zamienne i akcesoria do indywidualnych środków transportu

07.2.1.1           Opony

07.2.1.2           Części zamienne do indywidualnych środków transportu

07.2.1.3           Akcesoria do indywidualnych środków transportu

07.2.2              Paliwa i smary dla indywidualnych środków transportu

07.2.2.1           Olej napędowy

07.2.2.2           Benzyna

07.2.2.3           Pozostałe paliwa dla indywidualnych środków transportu

07.2.2.4           Smary

07.2.3              Konserwacja i naprawa indywidualnych środków transportu

07.2.3.0           Konserwacja i naprawa indywidualnych środków transportu

07.2.4              Inne usługi związane z indywidualnymi środkami transportu

07.2.4.1           Wynajem garaży, miejsc parkingowych i indywidualnych środków transportu

07.2.4.2           Infrastruktura, za korzystanie z której pobierana jest opłata oraz parkometry

07.2.4.3           Nauka jazdy, egzaminy na prawo jazdy oraz prawa jazdy, testy przydatności pojazdów do warunków drogowych

07.3                 Usługi transportowe

07.3.1              Pasażerski transport kolejowy

07.3.1.1           Pasażerski transport pociągiem

07.3.1.2           Pasażerski transport metrem i tramwajem

07.3.2              Pasażerski transport drogowy

07.3.2.1           Pasażerski transport autobusem i autokarem

07.3.2.2           Pasażerski transport taksówką oraz wynajętym samochodem z kierowcą

07.3.3              Pasażerski transport powietrzny

07.3.3.1           Loty krajowe

07.3.3.2           Loty międzynarodowe

07.3.4              Pasażerski transport morski i na wodach śródlądowych

07.3.4.1           Pasażerski transport morski

07.3.4.2           Pasażerski transport na wodach śródlądowych

07.3.5              Pasażerski transport łączony

07.3.5.0           Pasażerski transport łączony

07.3.6              Pozostałe zakupione usługi transportowe

07.3.6.1           Transport koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym

07.3.6.2           Usługi w zakresie przeprowadzek i przechowywania

07.3.6.9           Pozostałe zakupione usługi transportowe, gdzie indziej niewymienione

08                    ŁĄCZNOŚĆ

08.1                 Usługi pocztowe

08.1.0              Usługi pocztowe

08.1.0.1           Dostarczanie listów

08.1.0.9           Pozostałe usługi pocztowe

08.2                 Sprzęt telefoniczny i telefaksowy

08.2.0              Sprzęt telefoniczny i telefaksowy

08.2.0.1           Sprzęt telefonii stacjonarnej

08.2.0.2           Sprzęt telefonii komórkowej

08.2.0.3           Pozostały sprzęt telefoniczny i telefaksowy

08.2.0.4           Naprawa sprzętu telefonicznego i telefaksowego

08.3                 Usługi telefoniczne i telefaksowe

08.3.0              Usługi telefoniczne i telefaksowe

08.3.0.1           Usługi telefonii kablowej

08.3.0.2           Usługi telefonii bezprzewodowej

08.3.0.3           Usługi w zakresie dostępu do internetu

08.3.0.4           Usługi telekomunikacyjne w pakiecie

08.3.0.5           Inne usługi przesyłania informacji

09                    WYPOCZYNEK I KULTURA

09.1                 Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i przetwarzający informacje

09.1.1              Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu

09.1.1.1           Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku

09.1.1.2           Sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu

09.1.1.3           Przenośne urządzenia audiowizualne

09.1.1.9           Pozostały sprzęt do odbierania, zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu

09.1.2              Aparaty fotograficzne i kinematograficzne, sprzęty optyczne

09.1.2.1           Aparaty i kamery

09.1.2.2           Akcesoria dla aparatów fotograficznych i kinematograficznych

09.1.2.3           Sprzęty optyczne

09.1.3              Sprzęt do przetwarzania informacji

09.1.3.1           Komputery osobiste

09.1.3.2           Akcesoria dla sprzętu do przetwarzania informacji

09.1.3.3           Oprogramowanie

09.1.3.4           Kalkulatory i inne sprzęty do przetwarzania informacji

09.1.4              Media zapisujące

09.1.4.1           Nagrane media zapisujące

09.1.4.2           Czyste media zapisujące

09.1.4.9           Pozostałe media zapisujące

09.1.5                          Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje

09.1.5.0           Naprawa sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i przetwarzającego informacje

09.2                 Pozostałe istotne dobra trwałego użytku do rekreacji i kultury

09.2.1              Istotne dobra trwałego użytku do rekreacji wewnątrz i na zewnątrz

09.2.1.1           Furgonetki kempingowe, przyczepy i naczepy

09.2.1.2           Samoloty, awionetki, szybowce, lotnie i balony napełniane gorącym powietrzem

09.2.1.3           Łodzie, silniki zewnętrzne i wyposażenie łodzi

09.2.1.4           Konie, kuce i akcesoria

09.2.1.5           Istotne artykuły do gier i sportowe

09.2.2              Instrumenty muzyczne i istotne dobra trwałego użytku do rekreacji wewnątrz

09.2.2.1           Instrumenty muzyczne

09.2.2.2           Istotne dobra trwałego użytku do rekreacji wewnątrz

09.2.3                          Konserwacja i naprawa pozostałych istotnych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury

09.2.3.0           Konserwacja i naprawa pozostałych istotnych dóbr trwałego użytku do rekreacji i kultury

09.3                 Pozostałe artykuły i sprzęt rekreacyjny, ogrody i zwierzęta domowe

09.3.1              Gry, zabawki i hobby

09.3.1.1           Gry i hobby

09.3.1.2           Zabawki i artykuły okolicznościowe

09.3.2              Sprzęt sportowy, kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu

09.3.2.1           Sprzęt sportowy

09.3.2.2           Sprzęt kempingowy i do rekreacji na świeżym powietrzu

09.3.2.3           Naprawa sprzętu sportowego, kempingowego i do rekreacji na świeżym powietrzu

09.3.3              Ogrody, rośliny i kwiaty

09.3.3.1           Artykuły ogrodnicze

09.3.3.2           Rośliny i kwiaty

09.3.4              Zwierzęta domowe i związane z nimi produkty

09.3.4.1           Zakup zwierząt domowych

09.3.4.2           Produkty dla zwierząt domowych

09.3.5              Usługi weterynaryjne i inne dla zwierząt domowych

09.3.5.0           Usługi weterynaryjne i inne dla zwierząt domowych

09.4                 Usługi w zakresie rekreacji i kultury

09.4.1              Usługi w zakresie rekreacji i sportu

09.4.1.1           Usługi w zakresie rekreacji i sportu - obecność

09.4.1.2           Usługi w zakresie rekreacji i sportu - uczestnictwo

09.4.2              Usługi kulturalne

09.4.2.1           Kina, teatry, koncerty

09.4.2.2           Muzea, biblioteki, ogrody zoologiczne

09.4.2.3           Opłaty licencyjne za sprzęt telewizyjny i radiowy, abonamenty

09.4.2.4           Wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych

09.4.2.5           Usługi fotograficzne

09.4.2.9           Pozostałe usługi kulturalne

09.4.3              Gry losowe

09.4.3.0           Gry losowe

09.5                 Gazety, książki, przybory piśmiennicze

09.5.1              Książki

09.5.1.1           Beletrystyka

09.5.1.2           Podręczniki

09.5.1.3           Literatura faktu, pozostałe

09.5.1.4           Oprawa książek i pobieranie książek elektronicznych

09.5.2              Gazety i czasopisma

09.5.2.1           Gazety

09.5.2.2           Magazyny i czasopisma

09.5.3              Różne materiały drukowane

09.5.3.0           Różne materiały drukowane

09.5.4              Przybory piśmiennicze i przybory do rysowania

09.5.4.1           Artykuły papiernicze

09.5.4.9           Pozostałe przybory piśmiennicze i przybory do rysowania

09.6                 Zorganizowane wyjazdy wakacyjne

09.6.0              Zorganizowane wyjazdy wakacyjne

09.6.0.1           Zorganizowane wyjazdy wakacyjne krajowe

09.6.0.2           Zorganizowane wyjazdy wakacyjne zagraniczne

10                    EDUKACJA

10.1                 Edukacja przedszkolna i kształcenie podstawowe

10.1.0              Edukacja przedszkolna i kształcenie podstawowe

10.1.0.1           Edukacja przedszkolna (ISCED-97 poziom 0)

10.1.0.2           Kształcenie podstawowe (ISCED-97 poziom 1)

10.2                 Kształcenie średnie

10.2.0              Kształcenie średnie

10.2.0.0           Kształcenie średnie

10.3                 Kształcenie policealne

10.3.0              Kształcenie policealne

10.3.0.0           Kształcenie policealne (ISCED-97 poziom 4)

10.4                 Szkolnictwo wyższe

10.4.0              Szkolnictwo wyższe

10.4.0.0           Szkolnictwo wyższe

10.5                 Szkolnictwo niedefiniowane stopniem

10.5.0              Szkolnictwo niedefiniowane stopniem

10.5.0.0           Szkolnictwo niedefiniowane stopniem

11                    RESTAURACJE I HOTELE

11.1                 Catering

11.1.1              Restauracje, kawiarnie i tym podobne

11.1.1.1           Restauracje, kawiarnie i lokale dansingowe

11.1.1.2           Restauracje szybkiej obsługi i usługi gastronomiczne na wynos

11.1.2              Stołówki

11.1.2.0           Stołówki

11.2                 Usługi noclegowe

11.2.0              Usługi noclegowe

11.2.0.1           Hotele, motele, zajazdy oraz podobne oferujące zakwaterowanie

11.2.0.2           Ośrodki wypoczynkowe, kempingi dla namiotów i przyczep, schroniska młodzieżowe oraz podobne oferujące zakwaterowanie

11.2.0.3           Usługi noclegowe innych ośrodków

12                    POZOSTAŁE TOWARY I USŁUGI

12.1                 Pielęgnacja ciała

12.1.1              Salony fryzjerskie i kosmetyczne

12.1.1.1           Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i dzieci

12.1.1.2           Usługi fryzjerskie dla kobiet

12.1.1.3           Usługi kosmetyczne

12.1.2              Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała

12.1.2.1           Urządzenia elektryczne do pielęgnacji ciała

12.1.2.2           Naprawa urządzeń elektrycznych do pielęgnacji ciała

12.1.3              Inne urządzenia, artykuły i towary pielęgnacyjne

12.1.3.1           Urządzenia nieelektryczne

12.1.3.2           Artykuły do higieny osobistej i odnowy biologicznej, produkty ezoteryczne i kosmetyczne

12.2                 Prostytucja

12.2.0              Prostytucja

12.2.0.0           Prostytucja

12.3                 Przedmioty osobistego użytku, gdzie indziej niewymienione

12.3.1              Biżuteria, zegary i zegarki

12.3.1.1           Biżuteria

12.3.1.2           Zegary i zegarki

12.3.1.3           Naprawa biżuterii, zegarów i zegarków

12.3.2              Pozostałe przedmioty osobistego użytku

12.3.2.1           Artykuły podróżne

12.3.2.2           Artykuły dla niemowląt

12.3.2.3           Naprawa pozostałych przedmiotów osobistego użytku

12.3.2.9           Pozostałe przedmioty osobistego użytku, gdzie indziej niewymienione

12.4                 Ochrona socjalna

12.4.0              Ochrona socjalna

12.4.0.1           Usługi opieki nad dziećmi

12.4.0.2           Domy spokojnej starości dla osób starszych oraz mieszkania dla osób niepełnosprawnych

12.4.0.3           Pomoc celem utrzymania osób w domu

12.4.0.4           Doradztwo

12.5                 Ubezpieczenia

12.5.1              Ubezpieczenia na życie

12.5.1.0           Ubezpieczenia na życie

12.5.2              Ubezpieczenia mieszkaniowe

12.5.2.0           Ubezpieczenia mieszkaniowe

12.5.3              Ubezpieczenia zdrowotne

12.5.3.1           Publiczne ubezpieczenia zdrowotne

12.5.3.2           Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

12.5.4              Ubezpieczenia transportowe

12.5.4.1           Ubezpieczenie samochodu

12.5.4.2           Ubezpieczenie podróżne

12.5.5              Pozostałe ubezpieczenia

12.5.5.0           Pozostałe ubezpieczenia

12.6                 Usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione

12.6.1              Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

12.6.1.0           Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)

12.6.2              Pozostałe usługi finansowe, gdzie indziej niewymienione

12.6.2.1           Opłaty bankowe i pocztowe

12.6.2.2           Opłaty i prowizje maklerów, doradców inwestycyjnych

12.7                 Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione

12.7.0              Pozostałe usługi, gdzie indziej niewymienione

12.7.0.1           Opłaty administracyjne

12.7.0.2           Usługi prawne i księgowe

12.7.0.3           Usługi pogrzebowe

12.7.0.4           Pozostałe opłaty i prowizje