24.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 378/23


Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (1)

E-KSIĄŻKI (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Niniejsze postępowanie dotyczy określonych domniemanych praktyk uzgodnionych w związku ze sprzedażą e-książek konsumentom.

(2)

W dniu 12 grudnia 2012 r. Komisja przyjęła, na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (2), decyzję skierowaną do czterech przedsiębiorstw wydawniczych (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) oraz do przedsiębiorstwa Apple w związku ze sprzedażą e-książek konsumentom. Decyzją tą Komisja nadała wiążący charakter zobowiązaniom przedstawionym przez czterech wydawców i Apple i zamknęła postępowanie w zakresie, w jakim były one objęte postępowaniem (4).

(3)

W związku z tym, że Pearson, spółka dominująca grupy Penguin (5), nie zaproponował żadnych zobowiązań, Komisja przeprowadziła postępowanie w sprawie postępowania przedsiębiorstwa Pearson i jego zgodności z art. 101 TFUE i art. 53 Porozumienia EOG.

(4)

W dniu 16 kwietnia 2013 r. Penguin, sprzedawca e-książek należący do grupy Pearson, przedstawił Komisji swoje zobowiązania w odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione w ocenie wstępnej z dnia 1 marca 2013 r. (6).

(5)

W dniu 19 kwietnia 2013 r., na mocy art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zawiadomienie zawierające streszczenie sprawy i zaproponowanych zobowiązań oraz wezwanie osób trzecich do przedstawienia uwag na ich temat w terminie jednego miesiąca od daty publikacji zawiadomienia (7). Nie otrzymano żadnych istotnych uwag. Komisja uznała w związku z tym, podobnie jak w przypadku pierwszej części tego postępowania przeciwko czterem wydawcom i przedsiębiorstwu Apple, że przedłożone zobowiązania w odpowiedni sposób rozwiązują zastrzeżenia w zakresie zasad konkurencji.

(6)

W swojej decyzji wydanej na postawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja uznaje, że zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Penguin są wiążące, i stwierdza, że w świetle zaproponowanych zobowiązań nie ma podstaw do podejmowania przez Komisję dalszych działań i że postępowanie w tej sprawie powinno zostać zamknięte.

(7)

Nie otrzymałem od żadnej ze stron wniosków ani skarg w sprawie drugiej części postępowania prowadzonego w przedmiotowej sprawie (8). Mając to na uwadze, uznaję, że w niniejszej sprawie przestrzegano skutecznego wykonywania praw procesowych wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu.

Bruksela dnia 28 czerwca 2013 r.

Michael ALBERS


(1)  Zgodnie z art. 16 i 17 decyzji 2011/695/UE Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji, Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1.

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. oraz HarperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG oraz Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd oraz Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2012 r. opublikowana jako dokument nr C(2012) 9288 na stronie: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf. Zob. również sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, Dz.U. C 73 z 13.3.2013, s. 15, dostępne na stronie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):PL:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group (USA) Inc. oraz Dorling Kindersley Holdings Limited, ich następcy i ich odpowiednie spółki zależne, działy, grupy i spółki osobowe, zwane dalej „Penguin”.

(6)  Zobowiązania zaproponowane przez przedsiębiorstwo Penguin dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie COMP/39.847/E-BOOKS, Dz.U. C 112 z 19.4.2013, s. 9.

(8)  Zgodnie z art. 15 ust. 1 decyzji 2011/695/UE strony postępowania, które proponują zobowiązania na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, mogą na każdym etapie procedury zwrócić się do urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające, aby zapewnić sobie możliwość skutecznego wykonywania praw procesowych.