24.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 378/31


Powiadomienie przekazane przez rząd Republiki Słowackiej zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa gazowa”), w związku z wyznaczeniem spółki eustream, a. s. jako operatora systemu przesyłowego w Republice Słowackiej – Operator systemu przesyłowego gazu

2013/C 378/17

W następstwie ostatecznej decyzji słowackiego organu regulacyjnego z dnia 28 października 2013 r. dotyczącej certyfikacji spółki eustream, a. s. jako niezależnego operatora systemu przesyłowego (rozdział IV dyrektywy gazowej), rząd Republiki Słowackiej powiadomił Komisję o urzędowym zatwierdzeniu i wyznaczeniu tej spółki jako operatora systemu przesyłowego działającego w Republice Słowackiej zgodnie z art. 10 dyrektywy gazowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Ministerstwo Gospodarki

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.economy.gov.sk