14.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 366/35


Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(2013/C 366/09)

1.   Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.

2.   Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.   Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2), w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.   Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009.

Produkt

Państwo pochodzenia lub wywozu

Środki

Podstawa prawna

Data wygaśnięcia (3)

Żeliwne lub stalowe łączniki rur lub przewodów rurowych

Chińska Republika Ludowa i Tajlandia, a także, po rozszerzeniu, Tajwan, Indonezja, Sri Lanka i Filipiny

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 803/2009 (Dz.U. L 233 z 4.9.2009, s. 1) rozszerzone w odniesieniu do Chin na przywóz wysyłany z Indonezji rozporządzeniem Rady (WE) nr 2052/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 4), na przywóz wysyłany ze Sri Lanki rozporządzeniem Rady (WE) nr 2053/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, s. 9) oraz na przywóz wysyłany z Filipin rozporządzeniem Rady (WE) nr 655/2006 (Dz.U. L 116 z 29.4.2006, s. 1)

5.9.2014


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Faks +32 22956505.

(3)  Środek wygasa o północy dnia podanego w niniejszej kolumnie.