26.4.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/22


Komunikat Komisji opublikowany na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie AT.39740 – Google

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2013/C 120/09

1.   WPROWADZENIE

1.

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu („rozporządzenie (WE) nr 1/2003”) (1) Komisja może w drodze decyzji – jeżeli zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naruszenia, a zainteresowane przedsiębiorstwa zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy – uczynić takie zobowiązania wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 tego samego rozporządzenia Komisja publikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony trzecie mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2.   STRESZCZENIE SPRAWY

2.

Dnia 13 marca 2013 r. Komisja przyjęła ocenę wstępną w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 skierowaną do Google Inc. (zwanego dalej „Google”).

3.

W swojej ocenie wstępnej Komisja stwierdziła, że Google bierze udział w następujących praktykach handlowych, które mogą stanowić naruszenie art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) oraz art. 54 Porozumienia EOG:

preferencyjne traktowanie, w obrębie wyników horyzontalnego wyszukiwania w sieci, linków do własnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci w stosunku do linków do tego typu usług oferowanych przez konkurentów („pierwsza praktyka handlowa”) (2),

wykorzystywanie bez pozwolenia treści pochodzących ze stron internetowych osób trzecich w ramach własnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci („druga praktyka handlowa”) (3),

umowy de jure i de facto obligujące strony internetowe należące do osób trzecich (zwanych w branży „wydawcami”) do nabywania od Google wszystkich lub większości wykorzystywanych przez nich usług reklamowych w wyszukiwarkach internetowych (search advertising) („trzecia praktyka handlowa”) oraz

ograniczenia umowne dotyczące zarządzania internetowymi kampaniami reklam w wyszukiwarkach i możliwości ich przenoszenia w obrębie platform reklam w wyszukiwarkach („czwarta praktyka handlowa”).

3.   ZASADNICZA TREŚĆ PRZEDSTAWIONYCH ZOBOWIĄZAŃ

4.

Google nie zgodził się ze stwierdzeniem, że bierze udział w opisanych powyżej praktykach handlowych ani z oceną prawną, zawartą w ocenie wstępnej Komisji. Przedstawił jednakże zobowiązania zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, aby uwzględnić wstępne zastrzeżenia związane z ochroną konkurencji, jakie Komisja wyrażała w związku z wyżej wymienionymi praktykami handlowymi.

5.

Najważniejsze elementy zobowiązań przedstawiono poniżej.

6.

Jeśli chodzi o pierwszą praktykę handlową Google zobowiązał się oznakować linki do swoich własnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci, które są traktowane w sposób preferencyjny w ramach wyników przeprowadzanego przez Google horyzontalnego wyszukiwania w sieci. Oznakowanie będzie informacją dla użytkowników, że te linki do usług wertykalnego wyszukiwania w sieci zostały dodane przez Google. W ten sposób użytkownicy nie będą mylili linków do tego typu usług oferowanych przez Google z linkami do pozostałych wyników uzyskanych w ramach wyszukiwania horyzontalnego. W stosownych przypadkach oznakowanie zawierać będzie także informację, gdzie, wśród wyświetlanych przez Google wyników horyzontalnego wyszukiwania w sieci, użytkownik może znaleźć linki do alternatywnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci.

7.

W stosownych przypadkach Google dokona także rozróżnienia linków do swoich własnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci i pozostałych wyników horyzontalnego wyszukiwania w sieci, tak aby użytkownicy byli świadomi ich odmiennego charakteru.

8.

Ponadto, w przypadku gdy w ramach wyników horyzontalnego wyszukiwania w sieci, Google wyświetla linki do swojej własnej usługi wertykalnego wyszukiwania, jak opisano w akapicie 6, na stronie której w ponad 5 % przypadków wyświetleń przez użytkowników z EOG znajdują się reklamy w wyszukiwarkach (search advertising) lub podobne linki handlowe, Google zobowiązał się wyświetlić na stronie wyników horyzontalnego wyszukiwania w sieci linki do trzech konkurencyjnych usług wertykalnego wyszukiwania w sieci związanych z tym samym obszarem wyszukiwania. Google zadba o to, by użytkownicy byli wyraźnie świadomi obecności tych linków na stronie. Google wybierze takie trzy konkurencyjne usługi wertykalnego wyszukiwania w sieci na podstawie mechanizmów gwarantujących ich adekwatność do zapytania.

9.

Jeśli chodzi o drugą praktykę handlową Google zaoferuje stronom internetowym należącym do osób trzecich możliwość rezygnacji (opt-out) przez internet z wykorzystania wszelkich treści sczytywanych (crawling) z ich strony internetowej w ramach oferowanych przez Google usług wertykalnego wyszukiwania w sieci. Po zgłoszeniu takiej rezygnacji Google zaprzestanie wyświetlania przedmiotowych treści w ramach oferowanych przez siebie usług wyszukiwania wertykalnego. Rezygnacja nie będzie miała nienależnego wpływu na pozycję stron internetowych należących do osób trzecich w wynikach przeprowadzanego przez Google horyzontalnego wyszukiwania w sieci.

10.

Google zaoferuje także wydawcom oferującym usługi wertykalnego wyszukiwania w sieci produktów i wyszukiwania lokalnego, możliwość oznaczania niektórych kategorii informacji tak, aby nie były one indeksowane lub wykorzystywane przez Google.

11.

Wreszcie, w przypadku wydawców gazet z siedzibą w EOG Google zachowa istniejące mechanizmy umożliwiające im kontrolę, w odniesieniu do indywidualnych stron internetowych, wyświetlania swoich treści w serwisie Google News.

12.

Zobowiązania określone w akapitach 6–11 będą wiążące niezależnie od faktu, czy oferowana przez Google usługa wertykalnego wyszukiwania w sieci już istnieje, czy też zostanie wprowadzona w okresie objętym zobowiązaniami.

13.

Jeśli chodzi o trzecią praktykę handlową, Google zobowiązuje się do zaprzestania umieszczania w umowach podpisywanych z wydawcami wszelkich zapisów lub nakładania na wydawców wszelkich niepisanych obowiązków, które, de jure lub de facto, zmuszałyby ich do nabywania od Google wszystkich lub większości wykorzystywanych przez nich usług reklamowych w wyszukiwarkach internetowych (search advertising) w przypadku zapytań użytkowników z terenu EOG.

14.

Jeśli chodzi o czwartą praktykę handlową, Google zaprzestanie nakładania – na piśmie i nie na piśmie – wszelkich zobowiązań (w tym w ramach zasad i warunków użytkowania API usługi AdWords), które uniemożliwiają reklamodawcom przenoszenie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach internetowych i zarządzanie tymi kampaniami między należącym do Google AdWords a nienależącymi do Google platformami usług reklamowych.

15.

Zobowiązania obowiązywać będą przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Google formalnego powiadomienia o decyzji Komisji na podstawie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1/2003. Google wyznaczy również powiernika, który monitorować będzie wywiązywanie się przez niego z przyjętych zobowiązań.

16.

Pełna wersja zobowiązań przyjętych przez Google w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG

17.

Komisja zamierza przyjąć na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 decyzję uznającą za wiążące dla Google zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

18.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Komisja musi otrzymać takie uwagi nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Zainteresowane strony trzecie są również proszone o przedłożenie nieopatrzonej klauzulą poufności wersji swoich uwag, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami „tajemnica handlowa” lub „poufne”.

19.

Prosimy o przesyłanie odpowiedzi i uwag zawierających uzasadnienie i przedstawiających istotne fakty. Jeśli stwierdzą Państwo istnienie problemu dotyczącego dowolnej części proponowanych zobowiązań, prosimy o zasugerowanie możliwego rozwiązania.

20.

Uwagi z dopiskiem zawierającym numer referencyjny AT.39740 – Google można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (na adres: COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), faksem (+32 22950128) lub listownie na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1. Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 81 i 82 Traktatu WE stały się odpowiednio art. 101 i 102 TFUE. Treść tych dwóch grup postanowień jest zasadniczo identyczna. Dla celów niniejszego zawiadomienia odniesienia do art. 101 i 102 TFUE należy rozumieć, tam gdzie to stosowne, jako odniesienia do art. 81 i 82 Traktatu WE.

(2)  Usługi wertykalnego wyszukiwania w sieci to usługi internetowe, które z założenia ograniczone są do wyszukiwania w sieci pewnych z góry określonych kategorii informacji. Usługi horyzontalnego wyszukiwania w sieci to usługi internetowe, które umożliwiają użytkownikom wyszukiwanie w sieci wszystkich informacji, niezależnie od ich charakteru.

(3)  W ocenie wstępnej nie wypowiedziano się co do związku między wykorzystaniem przez Google treści pochodzących ze stron internetowych osób trzecich a prawem własności intelektualnej.