18.7.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 204/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy

(CON/2013/48)

2013/C 204/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 18 czerwca 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie (1). W dniu 3 lipca 2013 r. EBC otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy (2).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 140 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi

1.

Projekty rozporządzeń umożliwią wprowadzenie euro jako waluty Łotwy po uchyleniu derogacji w odniesieniu do Łotwy zgodnie z procedurą wskazaną w art. 140 ust. 2 Traktatu.

2.

EBC przyjmuje z zadowoleniem projekty rozporządzeń.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 lipca 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2013) 337 final.

(2)  COM(2013) 492 final.