9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/10


Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

2012/C 71/07

Komisja Europejska („Komisja”) z własnej inicjatywy podjęła decyzję o wszczęciu dochodzenia w ramach przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”).

1.   Produkt

Produktem objętym niniejszym dochodzeniem przeglądowym są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe („produkt objęty przeglądem”). Produktem, w odniesieniu do którego stwierdzono poprzednio dumping (2), jest produkt objęty przeglądem, pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), obecnie objęty kodami CN 8712 00 30 oraz ex 8712 00 70.

2.   Obowiązujące środki

Rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 (3) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

W następstwie dochodzenia w sprawie obejścia środków przeprowadzonego zgodnie z art. 13 rozporządzenia podstawowego, rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 (4) wspomniane cło zostało rozszerzone na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Ponadto podjęto decyzję o utworzeniu systemu zwolnień na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia podstawowego („system zwolnień”). Ramy prawne funkcjonowania systemu zwolnień zostały przedstawione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 88/97 (5). Aby uzyskać zwolnienie z rozszerzonego cła, producenci rowerów w Unii muszą przestrzegać wymogu związanego z wykorzystaniem w swojej działalności mniej niż 60 % chińskich części rowerowych lub dodaniem więcej niż 25 % wartości do wszystkich wykorzystanych części. W chwili obecnej ponad 250 przedsiębiorstw korzysta ze zwolnienia.

W następstwie dochodzenia w ramach przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, Rada, rozporządzeniem (WE) nr 1095/2005 (6), zdecydowała o podwyższeniu obowiązującego cła antydumpingowego do 48,5 % („zmieniający przegląd okresowy”).

W następstwie przeglądu rozszerzenia cła antydumpingowego stosowanego wobec rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, Rada podjęła decyzję, rozporządzeniem (WE) nr 171/2008 (7), o utrzymaniu środków przeciwdziałających obejściu ceł.

W wyniku dochodzenia w ramach przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Rada, rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 990/2011 (8), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane.

3.   Podstawy dokonania przeglądu

Komisja posiada wystarczające dowody prima facie wskazujące, że o ile chodzi o dumping i szkodę, okoliczności, na podstawie których wprowadzono obowiązujące środki mogły ulec zmianie oraz że zmiany te mogą mieć trwały charakter.

W szczególności informacje będące w posiadaniu Komisji wskazują, że system kontyngentów eksportowych, który był stosowany wobec producentów rowerów w Chińskiej Republice Ludowej i który utrudniał producentom eksportującym uzyskanie traktowania na zasadach rynkowych podczas zmieniającego przeglądu okresowego, został zniesiony w styczniu 2011 r.

Ponadto miały miejsce zmiany w strukturze przemysłu unijnego. Wielu producentów unijnych zamiast pełnego cyklu produkcyjnego wykonuje obecnie (częściowe) operacje montażu z wykorzystaniem przywiezionych części.

Dodatkowo z uwagi na rozszerzenia UE w latach 2004 i 2007 znacząca liczba producentów dołączyła do unijnego przemysłu rowerowego. Wielu producentów, którzy byli częścią przemysłu UE przed tymi dwoma rozszerzeniami, przeniosło swoje zakłady produkcyjne do nowych państw członkowskich lub wybudowało w tych państwach nowe zakłady. W konsekwencji poziom kosztów przemysłu unijnego mógł ulec zmianie.

Wreszcie obowiązujący poziom usuwający szkodę został obliczony na podstawie danych dotyczących rowerów ze stali, podczas gdy okazuje się, że obecnie większość rowerów jest produkowanych ze stopów aluminium. Wydaje się, że wszystkie te zmiany mają trwały charakter i dlatego stanowią uzasadnienie dla ponownej oceny ustaleń dotyczących szkody.

Ponadto liczba przedsiębiorstw korzystających z systemu zwolnień szybko rośnie, a sam system nie był zmieniany od czasu jego wprowadzenia w 1997 r. System monitorowania przywozu części zwolnionych ze środków antydumpingowych stał się bardzo skomplikowany i uciążliwy, co może stać na przeszkodzie jego skuteczności.

W związku z powyższym wydaje się, że dalsze stosowanie środków na obecnym poziomie może już nie być odpowiednie dla zrównoważenia skutków dumpingu wyrządzającego szkodę.

4.   Procedura

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody do wszczęcia dochodzenia w ramach przeglądu okresowego, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie przeglądowe zgodnie z art. 11 ust. 3 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

Dochodzenie przeglądowe ma na celu ocenę, czy dalsze stosowanie środków nie jest już konieczne do zrównoważenia skutków dumpingu i czy nie istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody, jeżeli środki zostaną zniesione lub zmienione lub czy istniejące środki nie są lub przestały być wystarczające, aby przeciwdziałać dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

W toku dochodzenia przeglądowego zostanie ustalona potrzeba dalszego stosowania obowiązujących środków, ich zniesienia lub dokonania w nich zmian.

Ponadto podczas dochodzenia przeglądowego zostanie również oceniony system zwolnień oraz jego funkcjonowanie, a także zostanie ustalone, czy istnieje potrzeba wprowadzenia w nim zmian.

4.1.    Procedura dotycząca dumpingu  (9)

Wzywa się producentów eksportujących (10) produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

4.1.1.   Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących

4.1.1.1.   Procedura wyboru producentów eksportujących, którzy zostaną objęci dochodzeniem w państwie, którego dotyczy postępowanie

a)   Kontrola wyrywkowa

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, uczestniczących w postępowaniu, oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem, Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów eksportujących, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku A do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących Komisja skontaktuje się z władzami państwa, którego dotyczy postępowanie, i może skontaktować się ze wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów eksportujących.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby producentów eksportujących może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrzeszenia producentów eksportujących, w razie potrzeby za pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportujących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrzeszeń producentów eksportujących oraz do władz państwa, którego dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą musieli przedłożyć uzupełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

Kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury przedsiębiorstw(-a) producenta eksportującego, działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztów produkcji, sprzedaży produktu objętego przeglądem na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem do Unii.

Przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, zostaną uznane za współpracujące („nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniższej sekcji b), cła antydumpingowe, które mogą być zastosowane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą współpracujących producentów eksportujących, nie przekroczą średniego ważonego marginesu dumpingu ustalonego dla producentów eksportujących objętych próbą (11).

b)   Indywidualny margines dumpingu dla przedsiębiorstw niewłączonych do próby

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący mogą wystąpić z wnioskiem, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, o ustalenie przez Komisję ich indywidualnych marginesów dumpingu („indywidualny margines dumpingu”). Producenci eksportujący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny margines dumpingu, muszą zwrócić się z prośbą o przesłanie kwestionariusza i innych obowiązujących formularzy wniosków oraz zwrócić je należycie wypełnione w terminach określonych w kolejnym zdaniu oraz w poniższej sekcji 4.1.2.2. Wypełniony kwestionariusz musi wpłynąć w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Należy podkreślić, że aby Komisja mogła ustalić indywidualne marginesy dumpingu dla producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, musi zostać dowiedzione, że producenci ci spełniają kryteria przyznania im traktowania na zasadach rynkowych („MET”) lub przynajmniej indywidualnego traktowania („IT”), określone w poniższej sekcji 4.1.2.2.

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny margines dumpingu powinni mieć jednak świadomość, że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu dumpingu, jeżeli, na przykład, liczba producentów eksportujących będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciążliwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia przeglądowego na czas.

4.1.2.   Procedura dodatkowa dotycząca producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

4.1.2.1.   Wybór państwa trzeciego o gospodarce rynkowej

Z zastrzeżeniem przepisów poniższej sekcji 4.1.2.2 i zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego w przypadku przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, wartość normalna jest ustalana na podstawie ceny lub wartości skonstruowanej w państwie trzecim o gospodarce rynkowej. Komisja wybiera w tym celu odpowiednie państwo trzecie o gospodarce rynkowej. Wstępnie Komisja wybrała Meksyk, który został również wybrany w dochodzeniach prowadzących do zmiany i utrzymania obowiązujących środków wobec przywozu produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie. Zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat stosowności wyboru państwa w terminie 10 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.1.2.2.   Traktowanie producentów eksportujących w państwie nieposiadającym gospodarki rynkowej, którego dotyczy postępowanie

Zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, którzy uważają, że w odniesieniu do prowadzonej przez nich produkcji i sprzedaży produktu objętego przeglądem przeważają warunki gospodarki rynkowej, mogą przedstawić właściwie uzasadniony wniosek o traktowanie na zasadach rynkowych („wniosek o MET”). Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) zostanie przyznane, jeżeli z oceny wniosku o MET wynika, że spełnione są kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego (12). Margines dumpingu producentów eksportujących, którym zostanie przyznane traktowanie na zasadach rynkowych, zostanie obliczony, w możliwym zakresie i bez uszczerbku dla wykorzystania dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, przy użyciu wartości normalnej tych producentów oraz ich cen eksportowych zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego.

Indywidualni producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, mogą dodatkowo lub zamiast wniosku o MET złożyć wniosek o indywidualne traktowanie („IT”). Aby otrzymać IT, producenci eksportujący muszą przedstawić dowody spełnienia kryteriów określonych w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego (13). Wartość normalna dla producentów eksportujących, którym zostanie przyznane IT, będzie się opierać, jak wskazano powyżej, na wartościach ustalonych dla wybranego państwa trzeciego o gospodarce rynkowej.

Dodatkowe ważne informacje można znaleźć w sekcji 9 niniejszego zawiadomienia.

a)   Traktowanie na zasadach rynkowych („MET”)

Komisja prześle formularze wniosku o MET wszystkim wybranym do próby producentom eksportującym w państwie, którego dotyczy postępowanie, oraz nieobjętym próbą współpracującym producentom eksportującym, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, wszystkim znanym zrzeszeniom producentów eksportujących oraz władzom państwa, którego dotyczy postępowanie.

Wszyscy producenci eksportujący występujący o MET muszą złożyć wypełniony wniosek o MET w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby lub o decyzji o niewybieraniu próby, o ile nie wskazano inaczej.

b)   Indywidualne traktowanie („IT”)

Aby wystąpić o IT, wybrani do próby producenci eksportujący w państwie, którego dotyczy postępowanie, oraz nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący, którzy chcieliby wystąpić o indywidualny margines dumpingu, muszą przedstawić wniosek o MET z należycie wypełnionymi częściami dotyczącymi IT w terminie 21 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej.

4.1.3.   Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych  (14)  (15)

Wzywa się niepowiązanych importerów do Unii produktu objętego przeglądem z państwa, którego dotyczy postępowanie, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowiązanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem, Komisja może objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę importerów niepowiązanych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku B do niniejszego zawiadomienia.

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami importerów.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby importerów może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepowiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń importerów. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem.

4.2.    Procedura dotycząca szkody  (16) oraz dochodzenie dotyczące producentów unijnych

Wzywa się producentów unijnych produktu objętego przeglądem, w tym tych, którzy nie współpracowali w dochodzeniach, które doprowadziły do zmiany i utrzymania obowiązujących środków, do udziału w dochodzeniu przeglądowym Komisji.

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia przeglądowego w terminie określonym prawem Komisja zdecydowała się objąć dochodzeniem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów unijnych, wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). Kontrola wyrywkowa jest prowadzona zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci unijni lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. Strony mają 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej, aby zgłosić się i dostarczyć Komisji informacje na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw wymagane w załączniku C do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto, w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów unijnych, Komisja może skontaktować się także z wszystkimi znanymi zrzeszeniami producentów unijnych.

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby producentów unijnych może opierać się na kryterium największej reprezentatywnej wielkości sprzedaży w Unii produktu objętego przeglądem, którą to sprzedaż można właściwie zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi wszystkich znanych producentów unijnych lub zrzeszenia producentów unijnych o przedsiębiorstwach ostatecznie wybranych do próby.

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unijnych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń producentów unijnych. Strony muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. na temat struktury ich przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym przeglądem, kosztów produkcji oraz sprzedaży produktu objętego przeglądem.

4.3.    Procedura oceny interesu Unii

Na podstawie art. 21 rozporządzenia podstawowego zostanie podjęta decyzja, czy utrzymanie, zmiana lub uchylenie środków antydumpingowych byłoby sprzeczne z interesem Unii. Producenci unijni, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezentatywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu przeglądowym, reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym przeglądem.

Strony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. Informacje mogą być dostarczane w dowolnym formacie lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestionariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione zgodnie z art. 21 zostaną uwzględnione wyłącznie wtedy, gdy będą poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich przedstawienia.

4.4.    Procedura w odniesieniu do systemu zwolnień

Bez uszczerbku dla wyników obecnego przeglądu, zainteresowane strony są niniejszym proszone o wypowiedzenie się na temat bieżącego funkcjonowania i ewentualnego przyszłego modelu systemu zwolnień. Takie uwagi powinny zwłaszcza odnosić się do funkcjonowania systemu zwolnień w jego obecnym kształcie i zarządzania nim. W tym zakresie obecny przegląd skoncentruje się przede wszystkim na wyzwaniach stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Zainteresowane strony mogą przedłożyć Komisji uwagi na temat systemu zwolnień w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej.

4.5.    Inne oświadczenia pisemne

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiadomieniu wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji, oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4.6.    Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowadzące dochodzenie

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. Wszystkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia przeglądowego muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

4.7.    Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz korespondencji

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej (oświadczenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach CD-R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i faksu. Niemniej jednak pełnomocnictwa, podpisane poświadczenia, oraz ich aktualizacje, towarzyszące formularzom wniosku o MET i IT lub odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu należy składać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres podany poniżej. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, jeżeli zainteresowana strona nie może złożyć swoich oświadczeń i wniosków w formie elektronicznej, musi niezwłocznie skontaktować się z Komisją. Dodatkowe informacje dotyczące korespondencji z Komisją zainteresowane strony mogą uzyskać na odpowiedniej stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adres Komisji do celów korespondencji:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(adres e-mail dla eksporterów, importerów powiązanych, stowarzyszenia i przedstawicieli z Chińskiej Republiki Ludowej, producentów w państwie trzecim o gospodarce rynkowej) oraz

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(adres e-mail dla producentów unijnych, importerów niepowiązanych, użytkowników, konsumentów, stowarzyszenia w Unii).

5.   Brak współpracy

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końcowych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane na podstawie dostępnych faktów.

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała.

6.   Rzecznik praw stron

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować przesłuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowanych stron do obrony.

Wniosek o przesłuchanie z udziałem rzecznika praw stron należy sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia przeglądowego muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być składane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji ze stronami.

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i odpierających je argumentów w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, szkoda, związek przyczynowy oraz interes Unii.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu dotyczących rzecznika praw stron: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Harmonogram dochodzenia przeglądowego

Dochodzenie przeglądowe zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, w terminie 15 miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.   Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego dochodzenia przeglądowego będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (17).

9.   Ważne informacje dla producentów eksportujących w Chińskiej Republice Ludowej: konsekwencje sprawozdania Organu Apelacyjnego WTO na temat środków antydumpingowych WE względem elementów złącznych (WT/DS397) dla sposobu, w jaki Komisja będzie prowadzić obecne dochodzenie przeglądowe

Komisja zachęca wszystkich producentów eksportujących z państwa, którego dotyczy postępowanie, uznawanego za państwo nieposiadające gospodarki rynkowej w świetle przepisów art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, do zgłoszenia się w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są oni zainteresowani współpracą i przyznaniem im indywidualnego cła antydumpingowego, nawet jeśli uważają, że nie spełniają kryteriów uzyskania IT. Komisja zwraca ich uwagę na przedstawione poniżej okoliczności (18).

W swym sprawozdaniu pt. „WE – niektóre elementy złączne z żeliwa lub stali pochodzące z Chin” („EC-Certain Iron or Steel fasteners from China”) (WT/DS397) Organ Apelacyjny WTO uznał między innymi, że art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego jest niezgodny z niektórymi postanowieniami Porozumienia antydumpingowego WTO i z art. XVI ust. 4 Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu.

Artykuł 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1515/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie środków, które Wspólnota może podjąć po przyjęciu przez organ ds. rozstrzygania sporów WTO sprawozdania dotyczącego zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych (19) („rozporządzenie upoważniające”) stanowi, że Rada Unii Europejskiej może między innymi, jeśli uzna to za właściwe, zmienić unijne środki wprowadzone na podstawie rozporządzenia podstawowego w celu wzięcia pod uwagę wykładni prawnych przedstawionych w sprawozdaniu przyjętym przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO w odniesieniu do środka niekwestionowanego.

Zatem jeśli skutkiem dochodzenia przeglądowego, które jest wszczynane niniejszym zawiadomieniem o wszczęciu, byłaby zmiana obowiązujących środków antydumpingowych, w opinii Komisji wyżej wymieniony art. 2 stanowiłby podstawę prawną dla zastosowania się do wykładni prawnych przedstawionych przez Organ Apelacyjny we wspomnianym powyżej sporze. Oznaczałoby to w praktyce, że jeśli producent eksportujący zgłosiłby się w określonym powyżej terminie i w pełni współpracował, przedstawiając wszelkie istotne informacje, lecz nie wystąpiłby o IT, lub wystąpiłby, ale uznano by, że nie spełnia kryteriów, wyżej wymieniony art. 2 rozporządzenia upoważniającego mógłby służyć, w należycie uzasadnionych przypadkach, za podstawę prawną w celu ustalenia dla takiego producenta eksportującego indywidualnego cła. Badając tę kwestię, Komisja weźmie pod uwagę argumentację Organu Apelacyjnego we wspomnianym powyżej sporze, a w szczególności elementy omówione w pkt 371–384 sprawozdania tego organu.

Podmioty gospodarcze uzyskujące indywidualne cło na podstawie tej części niniejszego zawiadomienia o wszczęciu powinny mieć świadomość, że ustalenia mogą spowodować wzrost cła w porównaniu z cłem, które miałoby zastosowanie, gdyby nie ustalono cła indywidualnego.


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping polega na sprzedaży produktu na wywóz („produktu objętego postępowaniem”) po cenie poniżej jego „wartości normalnej”. Jako wartość normalną zwykle przyjmuje się porównywalną cenę „produktu podobnego” na rynku krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie. Przez „produkt podobny” rozumie się produkt, który przypomina pod wszystkimi względami produkt objęty postępowaniem lub, przy braku takiego produktu, produkt zbliżony do produktu objętego postępowaniem.

(3)  Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1.

(4)  Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.

(5)  Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.

(6)  Dz.U. L 183 z 14.7.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 55 z 28.2.2008, s. 1.

(8)  Dz.U. L 261 z 6.10.2011, s. 2.

(9)  Porównaj: przypis 2.

(10)  Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje i wywozi produkt objęty przeglądem na rynek unijny, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży krajowej lub wywozie produktu objętego postępowaniem.

(11)  Zgodnie z art. 9 ust. 6 rozporządzenia podstawowego marginesy zerowe i de minimis oraz marginesy ustalone w warunkach określonych w art. 18 rozporządzenia podstawowego są pomijane.

(12)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) decyzje gospodarcze i koszty są odpowiedzią na warunki panujące na rynku i brak jest znacznej ingerencji ze strony państwa; (ii) przedsiębiorstwa posiadają jeden pełny zestaw podstawowej dokumentacji księgowej, która jest niezależnie kontrolowana zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz jest stosowana do wszystkich celów; (iii) nie występują znaczne zniekształcenia przeniesione z poprzedniego systemu gospodarki nierynkowej; (iv) prawo upadłościowe i prawo rzeczowe gwarantują stabilność i pewność prawną oraz (v) przeliczanie walut odbywa się po kursie rynkowym.

(13)  Producenci eksportujący muszą w szczególności wykazać, że: (i) w przypadku przedsiębiorstw będących całkowicie lub częściowo własnością spółek zagranicznych lub spółek „joint venture”, eksporterzy mają swobodę wycofywania do kraju kapitału i zysków; (ii) ceny eksportowe i wywożone ilości oraz warunki sprzedaży są swobodnie ustalane; (iii) większość udziałów znajduje się w posiadaniu osób prywatnych, a urzędnicy państwowi znajdujący się w zarządzie lub zajmujący kluczowe stanowiska kierownicze są w mniejszości, lub należy wykazać, że spółka jest wystarczająco niezależna od interwencji państwa; (iv) operacje wymiany są dokonywane po kursie rynkowym oraz (v) interwencja państwa nie pozwala na obejście środków antydumpingowych, jeżeli indywidualni eksporterzy korzystają z różnych stawek celnych.

(14)  Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik I do kwestionariusza dla tych producentów eksportujących. Zgodnie z art. 143 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 dotyczącego wykonania Wspólnotowego kodeksu celnego, za powiązane uznaje się osoby tylko, gdy: a) jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby; b) są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej; c) są one pracodawcą i pracobiorcą; d) dowolna osoba, bezpośrednio lub pośrednio, jest właścicielem co najmniej 5 % akcji lub udziałów z prawem głosu obu osób lub co najmniej tyle takich akcji lub udziałów kontroluje bądź posiada; e) jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą; f) obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą trzeciej osoby; g) wspólnie kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio, trzecią osobę lub h) są członkami rodziny. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: (i) mąż i żona; (ii) rodzice i dzieci; (iii) bracia i siostry (rodzeni lub przyrodni); (iv) dziadkowie i wnuki; (v) wuj lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica; (vi) teściowie i zięć lub synowa; (vii) szwagier i szwagierka (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1). W tym kontekście „osoba” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną.

(15)  Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego dochodzenia niż stwierdzenie dumpingu.

(16)  Przez szkodę rozumie się istotną szkodę dla przemysłu unijnego lub zagrożenie wystąpieniem istotnej szkody dla przemysłu lub znaczne opóźnienie powstawania takiego przemysłu.

(17)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(18)  Jeżeli kontrola wyrywkowa producentów eksportujących uznana zostanie za konieczną, indywidualne cło antydumpingowe zostanie ustalone jedynie dla tych producentów eksportujących, którzy: (i) zostali wybrani do próby albo (ii) dla których ustalono indywidualny margines dumpingu na podstawie art. 17 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(19)  Dz.U. L 201 z 26.7.2001, s. 10.


ZAŁĄCZNIK A

Image

Image


ZAŁĄCZNIK B

Image

Image


ZAŁĄCZNIK C

Image

Image