9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/3


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 71/03

Data przyjęcia decyzji

12.10.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33023 (11/NN)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Podstawa prawna

Insurance Act 1964

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Cel pomocy

Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 738 mln EUR

Intensywność pomocy

Czas trwania

Sektory gospodarki

Pośrednictwo finansowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Insurance Compensation Fund

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

26.1.2012

Numer środka pomocy państwa

SA.33314 (11/N)

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Cataluña

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Podstawa prawna

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Promowanie kultury

Forma pomocy

Dotacje bezpośrednie

Budżet

 

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1 mln EUR

 

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 6 mln EUR

Intensywność pomocy

20 %

Czas trwania

13.4.2011–31.12.2016

Sektory gospodarki

Środki masowego przekazu

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

20.12.2011

Numer środka pomocy państwa

SA.33422 (11/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Podstawa prawna

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Wywóz i umiędzynarodowienie

Forma pomocy

Gwarancja

Budżet

Zostanie określony w corocznej ustawie budżetowej

Intensywność pomocy

Czas trwania

1.1.2012–31.12.2016

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm