9.2.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 35/42


Wyciąg z decyzji sądu dotyczącej Akcinė bendrovė bankas SNORAS zgodnie z dyrektywą 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (zwaną dalej „dyrektywą”)

2012/C 35/08

WEZWANIE DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI. TERMINY NALEŻY PRZESTRZEGAĆ

W dniu 7 grudnia 2011 r. sąd okręgowy w Wilnie podjął decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego w odniesieniu do państwowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością banku SNORAS (Akcinė bendrovė bankas SNORAS, kod podmiotu prawnego 112025973, nr VAT: LT120259716, siedziba: A. Vivulskio g. 7, Wilno, Litwa, zarejestrowanej w rejestrze podmiotów prawnych (zwanej dalej „AB bankas SNORAS”)) w sprawie cywilnej nr B2-7791-611/2011, postępowanie sądowe nr 2-55-3-03098-2011-9. Sąd wyznaczył Neila Coopera na zarządcę AB bankas SNORAS. Część decyzji dotycząca wszczęcia postępowania upadłościowego weszła w życie dnia 20 grudnia 2011 r., a AB bankas SNORAS zyskała status spółki w upadłości. Postępowanie upadłościowe AB bankas SNORAS stanowi postępowanie likwidacyjne w rozumieniu dyrektywy.

Zgodnie z decyzją sądu okręgowego w Wilnie z dnia 7 grudnia 2011 r. wierzyciele mają prawo do zgłaszania roszczeń finansowych powstałych przed wszczęciem postępowania upadłościowego w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie decyzji o wszczęciu postępowania upadłościowego. Decyzją z dnia 13 stycznia 2012 r. sąd okręgowy w Wilnie przedłużył termin zgłaszania przez wierzycieli AB bankas SNORAS wierzytelności powstałych przed wszczęciem postępowania upadłościowego do dnia 10 lutego 2012 r. włącznie. Oznacza to, że wierzyciele muszą zgłaszać zarządcy wierzytelności do dnia 10 lutego 2012 r. włącznie. W celu zgłaszania wierzytelności zaleca się stosowanie formularza opublikowanego na stronie internetowej banku: http://www.snoras.com

Wierzytelności wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Bankrutuojanti AB bankas SNORAS

A. Vivulskio g. 7

LT-03221 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Wierzyciele posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na Litwie muszą zgłosić wierzytelność w języku litewskim. Wierzyciele posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą zgłosić wierzytelność w języku urzędowym tego państwa. Należy jednak załączyć tłumaczenie wierzytelności na język litewski i musi ono mieć tytuł „Reikalavimo pateikimas” w języku litewskim. Formularz musi być podpisany przez upoważnioną osobę. Wierzyciele muszą określić charakter wierzytelności, datę powstania i kwotę oraz dostarczyć informacje na temat posiadanych papierów wartościowych.

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą wierzytelności lub zgłoszą ją po upływie powyższego terminu, bądź też nie zostaną przedłożone wszystkie wymagane informacje, wierzytelność może zostać oddalona. Jednakże sąd może przyjąć wierzytelności wierzycieli zgłoszone po upływie powyższego terminu jeżeli uzna, że zaistniały wystarczające powody jego nieprzestrzegania.

Dalsze informacje dotyczące zgłaszania wierzytelności można znaleźć na stronie internetowej: http://www.snoras.com

Wilno, Litwa dnia 17 stycznia 2012 r.

Zarządca Akcinė bendrovė bankas SNORAS (w upadłości) (działający jako jej agent nieponoszący odpowiedzialności osobistej)

Neil COOPER